Volmacht voor aangifte van een

advertisement
F/012/C/1/015
Gemeentebestuur Nevele
Dienst Burgerzaken
Aangifte verblijfsverandering
De ondergetekende, ………………………………………………………….. geboren te
…………………………….op………………….. doet hierbij aangifte van verblijfsverandering voor het
adres :
………………………………………….
9850 Nevele
Deze aangifte geldt eveneens voor zijn gezinsleden
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Te Nevele, ………………………………..
Handtekening*
------------------------------------------------De ondergetekende, …………………………………………….……..…………………………….., voor de
instelling : ……………………………………………………………………………., geeft hierbij de
toestemming aan de gemeente Nevele om hier boven vermelde persoon of personen op het
adres ……………………………………………………………………………. 9850 Nevele te laten inschrijven.
Te Nevele, ……………………………….
Handtekening
---------------------------------------------------De ondergetekende, ……………………………………………..…………………………., bewoner van de
woning ………………………………………………(straat, nummer, bus), 9850 Nevele geeft hierbij
toestemming om hogervernoemd persoon of personen op zijn adres te laten inschrijven.
Te Nevele, ………………………..………….
Handtekening
*Ingeval van minderjarigheid handtekening van één van de ouders, houder van de ouderlijke
macht, of voogd
Download