PPTX - 115 KB

advertisement
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK
28 januari 2014
P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten
[email protected]
programma
• Wetsvoorstel WWZ: 33818
• Flexibele arbeidsrelaties
• Wijzigingen ontslagrecht
• Wijzigingen WW
achtergrond
• Aanleiding: sociaal akkoord
• Belangrijke doelstellingen:
• Eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder
kostbaar
Flexibele arbeidsrelaties
•
•
•
•
•
Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2014
Ketenbepaling
Proeftijd
Concurrentiebeding
uitzendarbeid
ketenregeling
• Art. 7:668a BW
• Keten: numeriek en temporeel (incl eventuele
onderbreking)
• Maximum drie blijft
• Maximum van 36 naar 24 maanden
• Tussenpoos verlengd van 3 naar 6 maanden
• Afwijking per cao beperkt
Ketenregeling:Afwijking per cao
• Bij uitzendbeding
• Indien ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering
dit vereist’.
• Mvt, p. 55: bijv bij projectmatige financiering
in culturele sector!
• Afwijking mogelijk tot een maximum van 6x/
4 jaar
• Geen afwijking mogelijk t.a.v. tussenpoos
proeftijd
• Verboden bij contracten van maximaal half
jaar
• Sanctie: nietigheid
• Bij opvolgend contract voor zelfde
werkzaamheden proeftijd niet toegestaan
• Effect van deze wijziging?
concurrentiebeding
• Art. 7:653 BW
• Schriftelijk en met meerderjarige
• Nieuw: alleen in overeenkomst onbepaalde
tijd
• Uitzondering: schriftelijke motivering
zwaarwegend bedrijfsbelang; zo niet: nietig
• Onduidelijk wat onder concurrentiebeding
wordt verstaan
aanzegplicht
• art. 7:668 BW
• Een maand voor einde schriftelijk bericht over
al dan niet voortzetting
• Als wg wil voortzetten, dan ook een maand
voor einde aangeven onder welke
voorwaarden
• Uitz 1: als contract voor bepaalde tijd niet
kalendermatig is bepaald
aanzegplicht
• Uitz. 2: bij contracten ‘korter dan 6 maanden’
• Sanctie bij vertraging: ‘loon over een maand’
• Als niet tijd aangezegd/onder welke
voorwaarden en na einde wordt (stilzwijgend)
doorgewerkt, dan ovk geacht te zijn
voortgezet voor zelfde duur maar voor
maximaal 1 jaar (7:668 lid 4 BW);
overgangsrecht
• Wijzigingen in ketenregeling, proeftijd en
concurrentiebeding niet van toepassing op
overeenkomsten aangegaan voor 1/7/2014
• Wel voor nieuwe arbeidsovereenkomst
waarbij onderbrekingsregeling direct geldt.
• Aanzegplicht geldt niet voor overeenkomst die
voor 1/8/2014 eindigen; daarna wel.
• Huidige cao-afwijkingen blijven tot expiratie,
maar maximaal 1,5 jaar na 1/7/2014.
transitievergoeding
• Na 1 juli 2005:
• Ook soms bij einde bep tijd :
transitievergoeding
• Als werkgever geen nieuw contact biedt\
• Voorwaarde: ovk/reeks heeft ‘tenminste 24
maanden’ geduurd.
• Tellen tussenpozen mee bij telling van die 24
maanden? (wel bij conversievraagstuk)
Wijziging ontslagrecht
• Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2015
• Nu drie routes (bij onbep. tijd): opzegging,
ontbinding en wederzijds goedvinden
• Dit blijft, maar uitvoering van ontslagtoets
wordt afhankelijk van ontslaggrond:
• Bedrijfseconomisch en langdurige
arbeidsongeschiktheid: UWV
• In persoon gelegen redenen: kantonrechter
Schriftelijke toestemming
• Opzegging mogelijk bij schriftelijke
toestemming werknemer
• 14 dagen bedenktijd en herroeping mogelijk
• Als geen toestemming: naar Uwv of
kantonrechter afhankelijk van ontslaggrond
• Wat te doen bij combinatie van gronden?
Redelijke grond
• Art. 7:669 lid 1BW: opzegging als redelijke grond
en binnen redelijke termijn geen andere
passende functie in de rede.
• Lid 2: gronden: limitatief!
• A. Verval arbeidsplaats – bedrijfseconomisch
• B. Langdurig arbeidsongeschikt
• C. Frequent verzuim met onaanvaardb gevolgen
• D. Functieongeschiktheid – kennis gesteld –
verbeterkans, al dan niet door scholing
Redelijke grond
• E. verwijtbaar handelen werknemer
• F. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar
en aanpassing niet mogelijk is
• G. Verstoring arbeidsrelatie
• H. andere omstandigheid ogv in redelijkheid
voorzetting niet van werkgever verlangd mag
worden
Geen opzegging nodig
• Art. 7:671 BW
• schriftelijke instemming nodig
• Zo niet: preventieve toets/ontbinding
• Uitz:
• Proeftijd
• OOSV (7:677 BW)
UWV-route
• 7:671a BW:
• als werknemer geen schriftelijke toestemming
geeft, dan moet werkgever toestemming UWV
vragen bij (A) bedrijfsecon. ontslag en (B)
langdurige arbeidsongeschiktheid
• Alternatief: door cao aangewezen commissie
bij ‘toepasselijke cao of regeling’.
• Zie nader: 671a lid 3
• Opzeggen binnen 4 weken! (art. 7:671a lid 6)
Bedrijfseconomisch ontslag (A)
• Geen doorbraak ontslagverbod tijdens ziekte:
670a lid 3 BW
• Afspiegeling; Afwijking: bijzondere kennis of
bekwaamheden (niet nieuw)
• Nieuw: 10% buiten toepassing bij
bovengemiddeld presteren/potentie toekomst
• Uitz: leeftijdscategorie 15-25 + 55+
• Afwijking per cao blijft mogelijk, maar dan wel
eigen cao-commissie nodig.
Langdurige arbeidsongeschiktheid (B)
• 104 weken arbeidsongeschikt
• Herstel binnen 26 weken voor bedongen
arbeid niet mogelijk
• Plaatsing in aangepast werk niet mogelijk
• Toch geen inhoudelijke wijziging beoogd
UWV-procedure
• Uitgangspunt: afhandeltijd: binnen 4 weken!
• Schriftelijke ronde en bij uitzondering twee
rondes
• Bij intern advies bij langd aoh: langere
behandeltijd
• Na toestemming: binnen 4 weken opzeggen
• Proceduretijd mag in mindering op
opzegtermijn (tot min 1 maand resteert).
Kantonrechter (1)
• Ontbinding (671b BW) als:
• Ontslagronden c-h ( in persoon gelegen)
• UWV toestemming heeft geweigerd (a en b)
• Bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding
Kantonrechter (2)
• Bij grond a en b hanteert kantonrechter zelfde
voorwaarden als UWV
• Hoger beroep en cassatie daarna mogelijk
• Kan gaan over herstel dienstverband (682 lid
1) en vergoeding
• Procedure heeft geen schorsende werking
Kantonrechter (3)
• Bij geschil over herstel dienstverband of recht
of hoogte vergoeding: binnen 2 maanden na
einde aovk
• Geschil over transitievergoeding binnen 3
maanden
• Dit zijn vervaltermijnen!
transitievergoeding
•
•
•
•
•
Art.
7:673 BW:
Bij opzegging door werkgever
Ontbinding op verzoek van werkgever
Na einde van rechtswege op initiatief wg
als overeenkomst tenminste 24 maanden
heeft geduurd
Transitievergoeding (2)
• Als overeenkomst k agv ernstig verwijtbaar
handelen
a. door werknemer is opgezegd
b. of op verzoek werknemer is ontbonden; of
c. na einde van rechtswege niet is voortgezet
op initiatief van werknemer
hoogte
• Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per
dienstjaar
• Na 10e dienstjaar: half maandsalaris per
dienstjaar
• Maximering € 75.000 of bedrag gelijk aan
jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000
Hoogte transitie
• Uitz voor oudere wns: tot 1 januari 2020
• Eis: ten minste 10 jaar in dienst
• Jaren na 50e jaar: een maand per dienstjaar
• Uitz (op uitz): kleinere werkgevers
Hoogte transitievergoeding
• Daarop in mindering gebracht kunnen
worden:
• Kosten outplacement en scholing
• Langere loondoorbetaling (vrijstelling)
• Re-integratiekosten
• nadere regeling: amvb
Afwijking transitievergoeding
• Slechts financiële situatie werkgever:
betalingsregeling
• Afwijking per cao: voorwaarde: daarin
gelijkwaardige voorziening
• Geen vergoeding bij bereiken pensioen
Additionele vergoeding
•
•
•
•
•
•
•
•
Muizengaatje?
Bij ernstig verwijtbaar handelen en nalaten
Voorbeelden (p. 73 MvT):
Verstoring door seksuele intimidatie
Discriminatie
Grovelijk schenden re-integratieplicht
Valse grond voor ontslag
Arbeidsongeschikt door onvoldoende arbozorg
Wijzigingen WW
•
•
•
•
•
duur
opbouw
Reparatie per cao
Passende arbeid
inkomstenverrekening
Beoogde invoering
• Inkomstenverrekening en aanscherping
passende arbeid: per 1 juli 2015
• Afbouw duur WW: vanaf 1 januari 2016 door
maximale duur met één maand per kwartaal
terug te brengen, zodat medio 2019
maximering voltooid is.
• Binnen grenzen maximum worden
opgebouwde rechten gerespecteerd
maximering
• Argumenten:
• Internationaal uit de pas
• 24 mnd voldoende voor meeste mensen om
periode tussen 2 banen te overbruggen (in
2009 61% binnen 12 mnd andere baan).
cao-aanvulling
• Sociale partners kunnen via cao-afspraken
zorgen ‘voor privaat gefinancierde
aanvullingen op de WW, waardoor de opbouw
en duur gelijk blijven aan de huidige situatie’
(Mvt, p. 91)
Gewijzigde opbouw
• 1e 10 jaar huidige opbouw gehandhaafd.
• Daarna: elk jaar arbeidsverleden leidt tot
halve maand uitkering
• Arbeidsverleden tot 1/1/2016 gerespecteerd.
• rekenvoorbeelden
Passende arbeid en
inkomensverrekening
• Na 6 maanden alle arbeid passend
• Eerste 6 maanden mag je zoeken op eigen
niveau
• Inkomstenverrekening vanaf dag 1 aan de
orde om werk tegen lager loon direct te
stimuleren
• Verrekening per kalendermaand
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards