ibrutinib (imbruciva®) - Iridium Kankernetwerk

advertisement
IBRUTINIB (IMBRUCIVA®)
Wat is ibrutinib?
Ibrutinib (merknaam: Imbruvica®) is een geneesmiddel tegen kanker. Het is een “Bruton’s
tyrosinekinaseremmer (BTK-remmer)”. Dit is een geneesmiddel dat het enzym (eiwit) blokkeert
dat de groei en overleving van bepaalde soorten bloedkanker beïnvloedt. Het blokkeren van dit
enzym is een belangrijk mechanisme om bloedkankercellen te doden.
Ibrutinib is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met mantelcellymfoom (MCL) of voor
de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL).
Praktisch

Hoe gebruikt u dit middel?
Op voorschrift van uw arts neemt u 3 of 4 capsules per dag.

Hoe neemt u dit middel in?


o
Neem de capsules in met een glas water.
o
Neem de capsules elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.
o
Slik de capsules in hun geheel door. Maak ze niet open, breek ze niet en kauw er
niet op.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
o
Als u een dosis heeft overgeslagen, dan kunt u deze op dezelfde dag zo spoedig
mogelijk alsnog innemen. De volgende dag keert u terug naar het normale uur
van inname.
o
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
o
Als u niet zeker
verpleegkundige.
weet
wat
u
moet
doen,
contacteer
dan
uw
arts
of
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop niet met dit middel, tenzij uw arts u zegt dit te doen.
…






AZ Klina ● Brasschaat
AZ Monica ● Antwerpen – Deurne
AZ Nikolaas ● Sint-Niklaas
AZ Sint-Jozef ● Malle
GZA Ziekenhuizen ● Antwerpen – Mortsel – Wilrijk
UZA ● Edegem
Iridium Kankernetwerk
[email protected]
www.iridiumkankernetwerk.be



Waarop moet u letten met eten en drinken?
o
U mag niets eten of drinken dat gemaakt is met pompelmoes en/of bittere
sinaasappelen, inclusief marmelade, aangezien dit de hoeveelheid ibrutinib in uw
bloed kan verhogen.
o
Supplementen zoals visolie en vitamine E-preparaten moeten worden vermeden,
zolang u ibrutinib neemt.
o
Ook sint-janskruid, gebruikt tegen depressie, mag niet gecombineerd worden met
ibrutinib.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
o
Zorg ervoor dat u niet zwanger raakt zolang u dit geneesmiddel gebruikt en tot
drie maanden daarna.
o
Geef uw kind geen borstvoeding zolang u dit middel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
U kunt zich vermoeid of duizelig voelen nadat u ibrutinib heeft ingenomen. Dat kan
invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.
Mogelijke nevenwerkingen

Allergische reactie:
Stop met ibrutinib en neem onmiddellijk contact op met uw arts, als u één van de
volgende bijwerkingen opmerkt: huiduitslag met jeuk en/of bultjes, moeilijk ademhalen,
gezwollen gezicht/lippen/tong/keel. Het kan zijn dat u een allergische reactie op dit
middel heeft.

Bloedingen:
Ibrutinib kan ervoor zorgen dat u makkelijker blauwe plekken of bloedingen krijgt. Dit
betekent dat u het aan uw arts moet vertellen als u andere (genees)middelen gebruikt
die uw risico op bloedingen verhogen. Dit zijn onder andere:
o
Aspirine® (acetylsalicylzuur) en andere pijnstillers, de zogenaamde NSAID’s (nietsteroïdale anti-inflammatoire middelen), zoals ibuprofen of naproxen
o
‘bloedverdunners’ zoals warfarine of andere vitamine K-antagonisten mogen niet
samen met ibrutinib worden ingenomen
o
heparine of andere geneesmiddelen tegen bloedklonters
Als u een van bovenstaande middelen gebruikt (of als u dat niet zeker weet), raadpleeg
dan uw arts, apotheker of verpleegkundige vóórdat u ibrutinib gaat gebruiken. Ibrutinib
dient tenminste 3 tot 7 dagen voor en na een operatie te worden onderbroken,
afhankelijk van het type operatie en het bloedingsrisico.

Onderdrukking van het beenmerg:
Chemotherapie kan het beenmerg onderdrukken, waardoor u een tekort krijgt aan rode
en/of witte bloedcellen en/of bloedplaatjes.
o
Bloedarmoede (anemie) of een tekort aan rode bloedcellen:
Bloedarmoede leidt tot vermoeidheid. Meestal herstelt dit spontaan; een
bloedtransfusie is zelden nodig. Soms kan worden overwogen om u te behandelen
met erythropoëtine, een product dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert.
Het wordt toegediend via een onderhuidse injectie.
Ibrutinib
Versie 07-05-2016
2/3
o
Een tekort aan witte bloedcellen:
Een tekort aan witte bloedcellen maakt u zwakker in uw afweer tegen
verschillende infectieziekten, waardoor infecties veel moeilijker door uw eigen
afweer overwonnen kunnen worden. U dient dan ook bij koorts (>38°C), rillingen
of algemeen ziektegevoel direct contact op te nemen met uw huisarts of het
ziekenhuis. Indien u niemand kunt bereiken, dient u zich aan te melden op de
afdeling spoedgevallen van ons ziekenhuis. Uw bloed zal gecontroleerd worden en
indien het aantal witte bloedcellen veel te laag is, kan het zijn dat u moet worden
gehospitaliseerd om langs intraveneuze weg (langs de ader) antibiotica
toegediend te krijgen.
o
Een tekort aan bloedplaatjes:
Een ernstig tekort aan bloedplaatjes treedt zelden op. Tekens van abnormale
bloedingsneiging (bijv. bloedneus, blauwe plekken, onderhuidse bloedinkjes,
tandvleesbloedingen,…) moeten steeds dringend gemeld worden.
Het regelmatige gebruik van andere geneesmiddelen die een effect hebben op de
bloedstolling, moet worden vermeden tijdens de behandeling. Bespreek steeds
alle geneesmiddelen die u gebruikt of wenst te gebruiken met de arts die u
onderzoekt tijdens elk bezoek aan het dagziekenhuis. Het gaat hierbij vooral om
middelen zoals Sintrom®, Marcoumar®, Plavix®, Aspirine®, Sedergine®, Perdolan
compositum®, en ook bepaalde ontstekingswerende middelen. Bij koorts of pijn
kan wel paracetamol gebruikt worden.

Lymfocytose
Het is mogelijk dat u een stijging van het aantal lymfocyten – dat zijn een soort witte
bloedcellen – in uw bloed vertoont tijdens de eerste paar weken of maanden van de
behandeling (lymfocytose). U mag er niet van uitgaan dat deze toename betekent dat
uw ziekte verergert. Deze toename kan meerdere weken tot maanden aanhouden.

Diarree
Diarree komt vaker voor dan obstipatie. U kan dan best starten met Imodium ®, om
verlies van vocht en voedingsstoffen als gevolg van de diarree te vermijden. U start met
2 pilletjes Imodium®, en bij elke volgende losse stoelgang diezelfde dag neemt u nog 1
pilletje Imodium® extra. U mag tot 8 comprimés per dag innemen. Het is belangrijk om
voldoende te blijven drinken, liefst dranken met wat extra suiker en zout zoals cola,
bouillon, slappe thee met suiker,… Het is best om tijdelijk geen rauwe groenten en fruit
of vette spijzen te eten, doch wel gekookte rijst en gekookte groenten, zoals wortelen en
vis en kip. Als de diarree echter zeer belangrijk is en u het thuis onvoldoende kunt
afremmen, moet u gehospitaliseerd worden voor bijkomende medicatie en
vochttoediening.

Vermoeidheid:
Elke chemotherapie veroorzaakt in wisselende mate moeheid en een verminderd
uithoudingsvermogen. Ook bij dit schema kunnen vermoeidheidsproblemen een rol
spelen.
www.iridiumkankernetwerk.be
Deze infofiche werd met zorg samengesteld en is zuiver informatief van aard. Aangezien de medische wetenschap zeer snel
evolueert, kunnen geen garanties worden geboden m.b.t. de volledigheid van de inhoud van deze infofiche. De informatie in
deze infofiche is algemeen van aard en dient te worden begrepen als aanvulling op de specifieke (mondelinge) informatie
van de behandelend arts.
De medische praktijk is geen exacte wetenschap, zodat een opsomming van mogelijke complicaties in deze infofiche nooit
volledig kan zijn. Door de arts kan geen verbintenis worden aangegaan over het uiteindelijke resultaat van de beschreven
behandeling.
Ibrutinib
Versie 07-05-2016
3/3
Download