Subsidiereglement voor de werking van een socioculturele vereniging

advertisement
GEMEENTE DESTELBERGEN
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE CULTURELE VERENIGINGEN
NOTA VOORAF
Het DOEL van dit reglement kunnen we als volgt omschrijven:
a) Objectiviteit nastreven:
Door het vastleggen van criteria en voorwaarden die algemeen geldend en openbaar zijn, sluit men vrijwillige
praktijken bij het verlenen van subsidie uit.
b) Continuïteit bevorderen:
Aan de hand van de voorwaarden en criteria, het vastleggen van de subsidiebepalingen, kunnen plaatselijke
verenigingen op voorhand het puntenaantal (subsidiebedrag) bij benadering kennen.
Dit laat toe hun onkosten/ontvangsten begroting op te stellen, rekening houdend met de vermoedelijke
subsidie, zodat zij hierop hun activiteiten kunnen afstemmen.
c) Van algemeen belang zijn:
De subsidiëring moet het plaatselijk algemeen belang ten goede komen.
Door een objectieve en eerlijke verdeling van de voorziene subsidies op basis van een uitgewerkt
puntensysteem, zal dit verwezenlijkt kunnen worden.
d) Een effectieve werking waarborgen:
Door het voorzien van regels en voorschriften, die betrekking hebben op de controle van de effectieve
werking, mede de bewijsvoering ervan, wordt een waarborg tot het goed besteden van de
gemeenschapsfondsen ingebouwd.
HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden
aan de door de Gemeentelijke Culturele Raad (verder genoemd GCR) erkende
verenigingen, instellingen, stichtingen, actiegroepen of groeperingen, die werkzaam zijn op
de gemeente, in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen, in de culturele
vrijetijdsbesteding en de liefhebberijen met volwassenen, subsidies verleend, volgens de
normen en voorwaarden, die hierna worden vastgelegd.
Deze financiële uitkering vanwege het Gemeentebestuur is een aanmoediging voor hun
werking, daar deze bijdraagt tot het algemeen welzijn van de gemeente.
De hierna bedoelde verenigingen, instellingen, stichtingen, actiegroepen of groeperingen
worden hierna aangeduid onder de verzamelnaam : "verenigingen lid van de GCR
Destelbergen-Heusden".
Artikel 2
Artikel 3
Alleen de verenigingen, lid van de GCR, die een werking ontwikkelen hoofdzakelijk ten bate
van de eigen plaatselijke inwoners, kunnen gesubsidieerd worden door het
gemeentebestuur in het kader van dit ontwerp.
Dit geldt ook indien deze verenigingen, lid van de GCR, hun normale activiteiten slechts
kunnen uitoefenen in gebouwen of op terreinen, die gelegen zijn buiten het grondgebied van
de gemeente wegens het ontbreken van de nodige uitrusting op het gemeentelijk
grondgebied.
Onderhavig reglement is een herwerkte uitgave van het subsidiereglement voorzien door de
beslissing van de Algemene Vergadering (verder genoemd A.V.) van 4 december 1989,
overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de GCR.
Indien aan het reglement aanpassingen worden voorgesteld, moeten deze worden
onderzocht en goedgekeurd door de A.V. van de GCR en door het gemeentebestuur.
Deze aanpassingen kunnen gebeuren op initiatief van het Dagelijks Bestuur (verder
genoemd D.B.) of op grond van een gemotiveerd verzoekschrift, ingediend door één der
verenigingen lid van de GCR.
Het D.B. onderwerpt het verzoek aan de A.V., die met enkelvoudige meerderheid tot de
herziening besluit.
HOOFDSTUK II: BASISPRINCIPES VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT EN DE PUNTENTABELLEN
Artikel 4
Basisvoorwaarden tot subsidiëring:
a) De A.V. van het voorbije werkjaar bijgewoond hebben.
b) De activiteiten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in het informatieblad van de
gemeente, of er zal een uitnodiging, persartikel of aankondiging uit eigen tijdschrift
overgemaakt worden aan de dienst voor culturele aangelegenheden bij de gemeentelijke
administratie of bij de voorzitter van de GCR.
c) 1 jaar werkzaam zijn op de gemeente in het sociaal-culturele vormings- en
ontwikkelingswerk voor volwassenen, de amateuristische kunstbeoefening of
vrijetijdsbesteding en liefhebberijen van volwassenen, of activiteiten ontwikkelen in de
sociale hulpverlening, in dekenijen, feestcomités of gebuurtebonden.
d) Een bestuur hebben van minstens 5 leden, die woonachtig zijn op de gemeente.
e) Een volledig werkingsverslag (zie artikel 5) indienen tegen 1 maart .
Verslagen na 1 maart ingediend, worden niet meer aanvaard.
Artikel 5
Een volledig verslag omvat volgende zaken:
a) Alle gegevens welke in aanmerking komen tot het bekomen van de punten (naar de
voorschriften van het reglement) voor activiteiten van 1 januari tot 31 december.
b) Bij elk gegeven de bewijsstukken voegen ( uitnodiging, verslag, persartikel, foto, verslag
aan nationale instanties, enz...).
Activiteiten niet gestaafd door bewijsstukken, komen niet in aanmerking voor betoelaging.
c) Dit verslag moet hetzij door middel van aangetekend schrijven, hetzij mits afgifte gepaard
gaan met een in dubbel opgemaakt en gedateerd ontvangstbewijs ingediend worden bij het
gemeentebestuur, ten laatste op 1 maart en lopen over het voorbije werkjaar, zoals
aangegeven in artikel 5, a).
d) Het moet getekend zijn voor "gelezen en goedgekeurd" door de voorzitter en de
secretaris van de aanvragende vereniging.
e) De activiteiten van de verenigingen, lid van de GCR moeten uitgeoefend worden in
overeenstemming met de taalwetgeving.
f) Op het werkingsverslag moet het rekeningnummer van de vereniging, lid van de GCR en
de naam van de titularis vermeld zijn.
Artikel 6
De werkingsverslagen zullen door een ambtenaar, aangeduid door het gemeentebestuur,
verwerkt en uitgerekend worden.
Opzettelijk vals ingevulde werkingsverslagen en als dusdanig bewezen, zullen voor subsidie
geschrapt worden.
a) Deze verslagen moeten door het bestuur van de GCR gecontroleerd worden op hun
juistheid naar inhoud en puntentotaal.
b) Het bestuur van de GCR zal voor 1 juni de punten kenbaar maken aan de organisaties.
c) De organisaties hebben 10 kalenderdagen de tijd om bij de GCR per adres
Gemeentehuis, Dendermondesteenweg 430, Destelbergen, bezwaar aan te tekenen
aangaande hun puntenaantal.
Binnen de 10 daaropvolgende kalenderdagen zal de GCR haar besluiten betreffende dit
bezwaar kenbaar maken aan de vereniging.
d) De GCR brengt verslag uit en geeft advies aan het gemeentebestuur m.b.t. de verbeterde
werkingsverslagen.
Artikel 7
Het gemeentebestuur zal voor 1 juli de behaalde punten en het daaraan gekoppelde
subsidiebedrag kenbaar maken aan de betreffende verenigingen.
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt, overeenkomstig de reglementering
betreffende de gemeentelijke comptabiliteit, op bevel van het College van Burgemeester en
Schepenen.
Artikel 8
De vereniging, lid van de culturele raad, moet opgericht zijn door het privé-initiatief, zonder
beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerken.
Elke vereniging lid van de GCR, zal na advies van de cultuurraad een sector A, B, C, of D
(zie artikel 9) toegewezen krijgen. Op basis van de sector zal dan ook de puntenverdeling
gebeuren.
Zij zal nadien steeds de formulieren krijgen, voorzien voor het invullen van het
werkingsverslag voor de door haar aangeduide sector.
Artikel 9
De globale subsidiëring van het gemeentebestuur, bestemd voor de plaatselijke
verenigingen, wordt opgedeeld in afzonderlijke kredieten volgens de gemeentelijke raden.
De totale bedragen zullen bepaald worden volgens criteria afhankelijk van het aantal actieve
verenigingen en een punten-gewicht parameter :
1.
2.
3.
4.
Sportraad: eigen puntensysteem
Jeugdraad: eigen puntensysteem
Seniorenraad: eigen puntensysteem
Cultuurraad:
Sectoren:
A. Socio-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen;
B. Amateuristische kunstbeoefening met volwassenen;
C. Dekenijen, feestcomités, gebuurtebonden;
D. Sociale hulpverlening en patriottische verenigingen (zijnde verenigingen met forfaitaire
betoelaging).
Voor de sectoren A, B en C is het puntensysteem bijgevoegd (zie hoofdstuk III).
HOOFDSTUK III: PUNTENVERDELING
BEPALINGEN VOORAF
1. Elk punt heeft een gelijke waarde voor elk der sectoren, zowel in de basissubsidie als in de
werkingssubsidie.
2. De verhouding in uitgekeerde subsidie tussen verenigingen mag niet meer bedragen dan de verhouding
van 1 tot 10
Om dit doel te bereiken zal het puntenaantal van de kleinste verenigingen opgetrokken worden tot 1/10 van
het puntenaantal van de verenigingen met het hoogste aantal punten.
PUNTENVERDELING
BASISSUBSIDIE
1. OP BASIS VAN HET LEDENAANTAL
SECTOR A : SOCIAAL CULTUREEL VORMINGSWERK:
50 leden
51 tot 100 leden
101 tot 150 leden
151 tot 200 leden
meer dan 200 leden
100
200
300
400
500
SECTOR B : AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING:
tot 10 actieve leden
van 11 tot 20 actieve leden
van 21 tot 30 actieve leden
van 31 tot 40 actieve leden
meer dan 40 actieve leden
100
200
300
400
500
2. OP BASIS VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN
Per gehouden en bewezen bestuursvergadering (maximum 10)
25
3. OP BASIS VAN DE WERKING ALS DEKENIJ - FEESTCOMITÉ - GEBUURTEBOND
Indien erkend door het Gemeentebestuur ontvangen zij een basistoelage van
400
WERKINGSSUBSIDIE
A. ALGEMEEN
1. TIJDSCHRIFT OF STUDIEDOSSIER
Eigen tijdschrift of studiedossier, plaatselijk opgesteld en uitgegeven:
- minimum 16 blz. doch minder dan 24 blz. per jaar
- minimum 24 blz. doch minder dan 32 blz. per jaar
- minimum 32 blz. per jaar
Nieuwsbrieven (mag ook per mail + uitprint)
- minimum 1 blz A4 (of 2 A5) per maand – 12 pag per jaar
Eigen website (plaatselijke vereniging)
Indien ook gelinkt aan gemeentelijke website
100
200
300
100
200
+100
2. VERGADERINGEN
Deelname aan de bestuursvergaderingen van de GCR
Deelname aan de A.V. van de GCR
25
100
3. ALLEENSTAANDE ACTIVITEITEN
Per activiteit voor cultuurspreiding (podiumoptreden, tentoonstelling, projectie,
voordracht, educatieve reis, enz.) of per activiteit van vormingswerk, zelf
georganiseerd en in de aard van de werking van de organisatie
(discussie-vergadering, groepen, studiekring, vervolmaking)
200
4. ACTIVITEITEN IN SAMENWERKING MET ANDERE VERENIGINGEN
Prestaties van de rubriek 3 tot stand gebracht door minstens 2 verenigingen
uit eigen gemeente (maximum 5 per jaar)
300
B. SPECIFIEK
VOOR SECTOR A EN B
1. ACTIVITEITEN MET EEN HERHALEND KARAKTER
Activiteiten met een herhalend karakter (wandelingen, fietstochten, lessen, reizen, …)
- voor de eerste activiteit
- vanaf de tweede activiteit globaal (maximum 9 x 75)
- wekelijkse of 2-wekelijkse activiteiten - volledig schooljaar/kalenderjaar (min 20)
- meerdaagse reizen – eerste dag
- vanaf de tweede dag globaal (maximum 9 x 75)
200
+75
1000
200
+75
2. KADERVORMING
Deelneming van eigen bestuursleden aan kadervorming buiten de plaatselijke vereniging :
- met een minimum van 2 uren of een halve dag
per persoon die deelneemt
- met een minimum van 5 uren of een ganse dag
per persoon die deelneemt
25
50
De deelname aan de kadervorming wordt enkel aanvaard indien het standaard attest van de cultuurdienst
wordt voorgelegd afgestempeld door de inrichters van de kadervorming met vermelding van duur en naam
van de deelnemers voor wie betoelaging wordt gevraagd.
VOOR SECTOR B
1. KUNSTTENTOONSTELLING door de verenigingen, lid van de GCR, zelf ingericht of deelname aan
andere, onder de naam van de vereniging
- Voor de eerste dag
- Per bijkomende dag
300
+75
2. TONEEL - KOOR - MUZIEKVERENIGING
Podiumoptreden, eerste openbare op- of uitvoering
Per bijkomend optreden
Betalend
200
+100
Niet-betalend
300
+150
Podiumoptredens kunnen voor verenigingen uit sector B niet meetellen als alleenstaande activiteit.
3. REPETITIES
Per repetitie (maximum 50 per jaar)
Bewijzen aan de hand van jaarkalender die naar leden verstuurd wordt.
75
4. KERKKOOR
Voor bijzondere hoogdiensten (maximum 6 per jaar)
200
Voor sociale verplichtingen in de kerk (huwelijksmissen, begrafenissen,...) wordt een toeslag van 10 % van
het totaal aantal punten toegekend.
VOOR SECTOR C
1. OPEENVOLGENDE ACTIVITEITEN
Eerste activiteit per dag
Per volgende activiteit op zelfde dag (maximum 6 per dag)
200
100
Zomerkermisactiviteiten kunnen niet meetellen als alleenstaande activiteit.
Bewijzen aan de hand van volledig kermisprogramma is voldoende
Bijkomende activiteiten gedurende werkjaar komen enkel bij alleenstaande activiteiten.
2. TOESLAG
Voor sociale initiatieven in dekenij, buurt of wijk wordt een toeslag van 10% van het totaal aantal punten
toegekend.
VOOR SECTOR D
De werkingstoelage wordt door het gemeentebestuur aan de verenigingen individueel toegekend rekening
houdend met het voorgelegde werkingsverslag en volgens de lokale behoeften.
Dit reglement werd goedgekeurd door de A.V. van de GCR op 26/06/2006.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards