sigel - Stad Antwerpen

advertisement
Verslag
Infovergadering
nieuwe verbindingsbrug en Krugerbrug
24 juli 2017
Op 12 september 2007 vond in de beschutte werkplaats te Kiel de infovergadering plaats over de
heraanleg van een nieuwe verbindingsbrug in Hoboken tussen de Emiel Vloorsstraat en de
Schroeilaan.
Het panel bestond uit:
Kris Peeters: mobiliteit & verkeer (stadsontwikkeling)
Ludo Van Campenhout: schepen voor stadsontwikkeling
Bart Steenwegen: projectleider verbindingsbrug, planningscel (stadsontwikkeling)
Maarten Van De Voorde: architectenbureau West 8
Piet Van Laecke: stedelijk wijkoverleg Hoboken
Algemene toelichting bij het ontwerp
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Aanleg nieuwe verbindingsbrug: De aanleg van een nieuwe brug tussen de Emiel Vloorsstraat
en de Schroeilaan zal ervoor zorgen dat het zwaar en uitzonderlijk verkeer uit het centrum van
Hoboken wordt weggehaald. Het ontwerp voor de nieuwe brug werd gemaakt door het
architectenbureau West 8 uit Rotterdam.
Renovatie bestaande Krugerbrug: De bestaande Krugerbrug zal worden omgevormd tot een
landschapsbrug; een volledige groene strook enkel bedoeld voor voetgangers en fietsers. De
heraanleg van de brug zorgt ervoor dat zowel de schelde als het groen dichter bij Hoboken
gebracht worden. Op de Krugerbrug komen geen bomen maar vooral groene hagen en planten.
Timing: Momenteel zit het plan van de nieuwe verbindingsbrug in de bestekfase. In december
2007 zouden de werken moeten aanvangen.
Start der werken
dec 2007
Oplevering kruispunten nov 2008
Oplevering brug
dec 2008
Oplevering zuidelijk gedeelte kruispunt Vloorsstraat
feb 2009
Start transformatie bestaande Krugerbrug
maart 2009
Marneflaan 3, 2660 Hoboken
[email protected]
Opmerkingen en bedenkingen van de bedrijfleiders uit de buurt
Zijn er plannen met het kruispunt aan de Emiel Vloorsstraat?
- Het kruispunt met de Emiel Vloorsstraat wordt mee onder handen genomen (heraanleg,
verkeerslichten).
- De verkeerspolitie bekijkt ook hoe de verkeersdoorstroming op het kruispunt Scheldelei kan
verbeteren. Een optie is om hier intelligente verkeerslichten te plaatsen. Intelligente
verkeerslichten houden rekening met de reële situatie op een kruispunt. Deze optie wordt nog
onderzocht.
Bereikbaarheid van de bedrijven?
- In het bestek werd opgenomen dat de aannemer optimale bereikbaarheid voor de bedrijven moet
voorzien. Ook de bushalte voor de beschutte werkplaats blijft behouden.
Wat gebeurt er met de automobielinspectie?
De automobielinspectie zal op termijn verhuizen. Zij zullen dus hun werking stilaan uitdoven.
Om de verkeerssituatie leefbaar te houden, zullen wel nog voorlopige aanpassingen gebeuren.
AWW maakt zich zorgen over hun grond die ingenomen zal worden. Ze vragen zich af
wanneer ze officieel ingelicht worden. Bovendien vinden zij enkel een vergoeding voor hun
grond niet voldoende.
De dienst stadsontwikkeling neemt dit verder op met het vastgoedbedrijf van de stad, Vespa.
Hoe zit het met de verkeerssituatie op de Schroeiweg?
- Momenteel zijn daar nog geen werken gepland. In principe wordt wel de verkeerssituatie ter
hoogte van het kruispunt Schroeilaan/Harold Rocherstraat/Berkenrodelei/Scheldelei onderzocht in
de mobiliteitsstudie Scheldeboord Hoboken.
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Bedenkingen van de buurtbewoners
Fasering van de werken
Bewoners maken zich zorgen over de fasering van de werken. Eerst wordt de nieuwe
verbindingsbrug geplaatst en pas daarna starten de werken aan het kruispunt met de Schroeilaan.
Terwijl al het verkeer dan al via het kruispunt moeten passeren. Is dit wel logisch? Bewoners zijn
er voorstander van eerst het kruispunt aan te pakken.
Antwoord: het verkeer zal inderdaad via dit kruispunt moeten komen, er zal méér verkeer zijn.
Het kruispunt zal zeker verkeersveiliger gemaakt moeten worden. In principe is het kruispunt
opgenomen in de 2de fase van de studie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM).
Deze studie zit nu echter nog maar in de 1ste fase. In de tweede fase zal de studie een oplossing
voorstellen in samenwerking met de Stad en de dienst Mobiliteit. Als er een budget vrijgemaakt
kan worden in de begroting van 2008, kan met de uitvoering van dit kruispunt gestart worden.
In de studie van de POM wordt eveneens de situatie van de Harold Rosherstraat bekeken.
Tijdens de werken neemt de overlast voor de Krugerstraat toe.
De aanleg van een nieuwe brug zal geen invloed hebben op de Krugerstraat. Alle verkeer kan
blijven doorstromen zoals nu het geval is. En na de werken zal de Krugerstraat zelfs ontlast
Marneflaan 3, 2660 Hoboken
[email protected]
worden aangezien de Krugerbrug dan enkel nog maar een fiets- en wandelroute is. Daardoor zal
de Krugerstraat minder de functie van in- en uitvalsweg voor Hoboken gaan vervullen.
Het probleem van verkeersdrukte zal verschoven worden naar de Berkenrodelei. Bewoners
vragen tenminste een snelheidsbeperking. Ook bussen van de Lijn rijden veel te snel.
Dit wordt reeds bekeken door de dienst stadsontwikkeling in overleg met de Lijn. Men dient een
evenwicht te vinden tussen de stiptheid van De Lijn en eventuele snelheidsbeperkingen. Maar het
is inderdaad zo dat de naleving van de snelheidsbeperkingen door De lijn nog meer een
aandachtspunt moeten worden.
Hoe zit het met petroleum Zuid?
Is daar momenteel nog bedrijvigheid en wat zijn de plannen voor de toekomst?
De activiteiten die nu nog op Petroleum Zuid plaatsvinden doven stilaan uit. Het is wel de
bedoeling om op diezelfde locatie een nieuw bedrijventerrein te creëren. Het zullen voornamelijk
technologische en maatschappelijke bedrijven zijn die men wil aantrekken.
De Hobokense polder blijft uiteraard natuurgebied. Hij is immers beschermd. Een toekomstige
industriezone zal dan ook worden ingebed in het landschap.
Algemene opmerkingen
- De fietspaden van de Scheldekaaien en de Emiel Vloorsstraat zijn in slechte staat. Kan dit
opgenomen worden? Bovendien vragen bewoners om vooral tijdens de werken extra veiligheid
voor voetganger en fietser te voorzien.
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Verslag: Jessy van der Werff (stedelijk wijkoverleg Antwerpen)
Marneflaan 3, 2660 Hoboken
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards