Afspraken en regelingen - Praktijk Psychotherapie van Gennip

advertisement
Afspraken en regelingen
rond psychotherapie
Praktijk Psychotherapie
Mevr. Drs. A.E.M. van Gennip
klinisch psycholoog en
psychotherapeut
voor kinderen, Adolescenten
en volwassenen.
Bigregistratie:
1e lijn: 09025791225
2e lijn: 29025791216
Practitioner EMDR
Geachte cliënt, cliënte,
U staat op het punt zich in te schrijven, of u heeft zich ingeschreven in de Praktijk
Psychotherapie van Gennip en de inhoudelijke zowel als de zakelijke kanten zijn met u
doorgenomen. Tevens heeft u de folder van de Nederlands Vereniging voor Vrijgevestigde
Psychotherapeuten ontvangen.
Hieronder worden de regelingen en afspraken samengevat, met het verzoek aan u ze door
te nemen en er, bij vragen of opmerkingen, de volgende afspraak op terug te komen.
Wilt u dit formulier ondertekenen en retourneren zodat er wederzijds zekerheid is dat deze
regelingen duidelijk zijn?
Vergoedingen en verwijzing 2016:
Vanaf 1 januari 2014 is er sprake van Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
(de zgn 2e lijn).Praktijk Psychotherapie van Gennip richt zich op Specialistische Geestelijke
gezondheidszorg en heeft een contract met: Multizorg, VGZ, Menzis, DSW en Achmea.
Voor de CZgroep is geen contract aanwezig.
Uw zorgverzekering (m.u.v. de CZ groep) betaalt de kosten voor de specialistische zorg,
d.w.z. behandeling door een klinisch psycholoog en/of psychotherapeut, mits u hiervoor een
gerichte verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft. Enkele zorgverzekeringen
stellen speciale voorwaarden; indien van toepassing zullen deze zullen met u worden
besproken. Wat betreft de CZ groep: hier kan gedeclareerd worden via ‘Contractvrij
Declareren’ (contractvrije psychologen: zie www.psynip.nl).
Houdt u er rekening mee dat het verplichte eigen risico-voor zover daar nog sprake van isdoor de verzekeraar wordt ingehouden.
Tarieven:
a.Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk
100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit
zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017.
b.Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp’ niet-basispakketzorg consult, vastgesteld
door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie.
Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.
c. Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de bijgevoegde door de NZa
vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie a.
d. Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 85,-per gemiste afspraak.
Mijn betalingsvoorwaarden zijn: zie bijlage algemene betalingsvoorwaarden.
Administratieve procedure:
De administratieve afwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg is wettelijk georganiseerd
rond de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In de DBC registratie wordt het volgende
vermeld: de DSM IV classificatie, het aantal contacten die u hebt gehad, de tijd voor
onderzoek en verslaglegging, registratie en therapievorm. Op dit moment is men nog met de
ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacy-gevoeligheid van deze informatie; met
name de diagnose (DSM IV) die tot nu toe vermeld wordt. Als u deze registratie niet
wenselijk vindt, is het verstandig dit vooraf met mij te bespreken.
Privacy, beroepscode en klachten:
Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht. De geheimhoudingsplicht is
geregeld in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de
Beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten.
Als u een klacht over uw behandeling bij mij hebt, schroom dan niet om dit te bespreken
binnen de therapie. Misschien heeft u andere verwachtingen van de behandeling of uw
therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht
is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt achteraf vaak juist veel op te leveren. Als u
ontevreden bent over de afhandeling van uw klachten dan kunt u gebruik maken van de
klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en
psychotherapeuten (www.LVVP.nl).
Wij zijn als behandelaars gehouden aan onze beroepscode. Dat wil zeggen dat alles wat u
ons toevertrouwt in de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw
toestemming worden er geen mededelingen gedaan aan derden. Een uitzondering hierop is
de berichtgeving aan uw huisarts/verwijzer. Standaard informeren wij uw huisarts bij het
begin en bij de beëindiging van uw behandeling. Het gaat hier om een beknopte informatie.
U krijgt deze brief altijd te lezen en er wordt om uw toestemming gevraagd alvorens deze
verzonden wordt.
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier.
Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.
U hebt recht op inzage in en het kopieën van uw dossier. U heeft echter geen recht op
inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw
dossier toevoegen maar er niets uithalen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te
worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt. Desgewenst kunt u uw dossier
laten vernietigen.
Voor elke berichtgeving of overleg met andere behandelaren wordt vooraf uw toestemming
gevraagd. Met uw huisarts is meestal ook overleg over de aard van uw verwijzing
(generalistisch of specialistisch), of over eventuele vragen en problemen die zich voordoen
tijdens uw behandeling.
Intake en Behandelplan:
Na de intakefase van een of meerdere gesprekken, wordt de u voorgestelde behandeling
vastgelegd in het zgn behandelplan, dat na bespreking en eventuele bijstellingdoor u en mij
ondertekend wordt. In het behandelplan is het zgn. zorgpad opgenomen, dwz de route die u
doorloopt tijdens uw behandeling. Door het stellen van het juiste doel en het inventariseren
van de verantwoorde op evidentie gebaseerde methoden om dit doel te bereiken, wordt het
behandelresultaat zo optimaal mogelijk (er zijn bv zorgpaden rond angst, depressie etc).
.
Afzeggen van afspraken:
Afspraken dienen 24 u tevoren te worden afgezegd, liefst per email. Afspraken die binnen 24
u voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd
worden. Hiervoor moeten wij u €85,- in rekening brengen. Voor afspraken die tijdig
geannuleerd zijn worden geen kosten in rekening gebracht. Bedenkt u zich daarbij dat
wachttijden in de zorg een groot probleem zijn. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt
mogelijk omgaan met de tijd. Daarom wordt bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken
met u besproken of het zinvol is de behandeling voort te zetten.
Bereikbaarheid en waarneming:
Voor ingeschreven cliënten is de praktijk bereikbaar via het telefonische spreekuur (waarvan
de tijden wekelijks worden ingesproken. Ook kunt u altijd mailen.
Vakanties: hiervan wordt u zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt met u gekeken
of u een vakantie goed kunt overbruggen zonder uw therapeut. Mocht dit niet het geval zijn,
dan wordt er naar oplossingen gezocht, bv met behulp van uw huisarts of via een
waarnemend psychotherapeut.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar
u hulp voor nodig heeft (crisissituatie). U kunt met uw therapeut bespreken hoe u zo goed
mogelijk met deze gevoelens om kunt gaan. Mogelijkheden om in dergelijke situaties de
praktijk te bereiken worden dan aangegeven. Met uw instemming wordt in overleg met uw
huisarts door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.
Als u dringend hulp nodig heeft buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
huisartsenpost. Zonodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van
de GGZ of verwijzen naar een van de afdelingen spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
Cliënt tevredenheid onderzoek
Aan het eind van de behandeling, maar mogelijk ook tussentijds, zal u gevraagd worden aan
een cliënt tevredenheidonderzoek deel te nemen. Ook wordt gebruik gemaakt van
vragenlijsten die –geanonimiseerd- dienen voor onderzoek naar de efficiëntie van
psychotherapie.
Bijlage:
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten
tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen:
behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd
worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de
behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in
rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een
aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de
zorgverzekeraar ingediend worden.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen
door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft
betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van
kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan
zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke
incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €
25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen
verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Bovenstaande is door mij gelezen en ik ga hiermee akkoord:
Naam:
Adres:
Handtekening:
Download