Toelichting_begroting_stichting_2014

advertisement
Stichting Exploitatie Grote- of Lebuinuskerk.
Deventer, 12 november 2013
Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Deventer.
De begroting 2014 van deze Stichting bied ik u hierbij aan.
Ten laste van deze stichting komen de kosten van de Grote Kerk zoals onderhoud, energie en
een deel van de kosten van de koster en zijn team
Hiertegenover staan de inkomsten uit diverse bronnen.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Er is getracht een betere splitsing aan te brengen tussen verhuur en catering derden.
2. De opbrengsten van verhuur, catering en winkel zijn bruto getoond. De kosten van de
inkoop zijn nu apart verantwoord. Dit is gedaan om beter de bruto marge te kunnen
volgen.
3. De koffie kerk betreft de kosten van het koffiedrinken na de kerkdienst.
4. Koffie die verstrekt wordt bij vergaderingen en bijeenkomsten worden niet in rekening
gebracht.
5. De kosten van de catering kerk betreffen eventuele afscheidsbijeenkomsten,
Paasontbijt en Agape viering.
Indien u nog meer informatie wenst wil ik die gaarne verschaffen.
Bernard van Leeuwen, penningmeester.
Download