Belgisch beroepsprofiel voor de

advertisement
Project / Projet
Belgisch beroepscompetentieprofiel voor
verpleegkundige-ziekenhuishygiënist
Profil Belge de compétences professionelles
pour l’infirmier en hygiène hospitalière
Pedro Braekeveld et Chantal Dehon ism FOD, AUVB, ABIHH, NVKVV en OKc
Inhoud
Contenu
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Inleiding
Introduction
Primaire aanleiding / Motif principal :

Geen middel om de huidige opleidingen voor
VPK-ZHH te toetsen aan de vereisten van het
KB 26 april 2007 en de verwachtingen van het
werkveld
 kwalitatieve opleiding

Geen middel voor zelfevaluatie en/of zich gericht
bij te scholen
 self-empowerment

Noodzaak van een nationaal gedragen beroepscompetentieprofiel
 professionalisering
Inleiding
Introduction
Secundaire aanleiding / Motif secondaire :
 Improving Patient Safety in Europe (IPSE)-project:
 Eerste bevraging in 2006 :
 28 Europese landen  België  NVKVV
 Conclusies : Diverse opleidings- en
beroepsprofielen  Nood aan harmonisatie
 Publicatie ‘European Core Curriculum for
training of Infection Control Practitioners’ (2008)
 Aanleiding tot TRICE-project in 2009 : Europees
competentieprofiel voor ICP Prof. S.Brusaferro

Europese richtlijn 2005/36/EC van het Bologna
Akkoord : afstemming opleidingsvereisten en –
niveau’s binnen Europa
Inleiding
Introduction
Doelstelling / Objectif :

Oorspronkelijk: De ontwikkeling van een
afzonderlijk beroepscompetentieprofiel voor:
 Verpleegkundige-Ziekenhuishygiënist
 Geneesheer-Ziekenhuishygiënist
 Projectvoorstel samen met Dr. B. Gordts in
2008 t.a.v. Fed. Platform Ziekenhuishygiëne
 Niet weerhouden

2009: Vernauwing scoop en projectvoorstel
samen met NVKVV t.a.v. FOD Volksgezondheid
 Startschot project : ontwikkeling van een
Belgisch beroepscompetentieprofiel VPK-ZHH
Inleiding
Introduction
Het projectteam / Équipe de projet:









Miguel Lardennois (FOD/SPF)
Paul Matthys (FOD/SPF)
Marc Koninckx (AUVB/UGIB)
Christophe Barbier (ABIHH)
Kathy Claeys (WG ZHH NVKVV)
Magda Vanneste (WG ZHH NVKVV)
Patrick Verschelde (Okc)
Jean-Luc Vanderlinden (3M)
Pedro Braekeveld (Projectcoördinator)
Het validatieteam / Équipe de validation:
 Leden van de Werkgroep ZHH NVKVV
 Membres de l’ABIHH
Inleiding
Introduction
5. Presentatie en publicatie
4. Voorstelling en Validatie (26/01/12 – 30/06/12)
3. Gegevensverwerking (01/12/11 – 15/01/12)
2. Gegevensverzameling (14/10/11 – 13/11/11)
1. Voorbereiding (01/09/08 – 30/06/11)
Inleiding
Introduction
Zorginstelling
Onderwijsinstelling
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Demografische gegevens
Données demographiques
Aantal keer link geopend
Abs.
Freq.
%
Totaal aantal keer link
geopend
623
100,0
164
26,3
158
25,4
301
48,3
Geopend + niets ingevuld
Geopend + onvolledig
ingevuld
Geopend + volledig
ingevuld
 Analyse gebeurde op de 301
volledig ingevulde enquêtes
Tijdsbesteding volledig ingevuld
totale tijd in sec
gemiddelde tijd(sec)/respondent
gemiddelde tijd(min)/respondent
377520
1254
21
Tijdsbesteding onvolledig ingevuld
totale tijd in sec
gemiddelde tijd(sec)/respondent
gemiddelde tijd(min)/respondent
24760
157
3
Taal
Nederlands
Frans
Totaal
Abs.
Freq.
178
123
301
%
59,1
40,9
100,0
Demografische gegevens
Données demographiques
Functie
VPK ZHH
VPK DIR
MED DIR
GH ZHH
VZ CZH
Totaal
Abs.
%
Freq.
129 42,9
69
22,9
50
16,6
44
14,6
9
3,0
301 100,0
Procentuele verdeling volgens
functie
0.0
VPK ZHH
VPK DIR
MED DIR
 65,8% verpleegkundigen en
34,2% artsen die de enquête
volledig invulden
GH ZHH
VZ CZH
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Demografische gegevens
Données demographiques
Aantal jaren ervaring
0-5j
6-10j
11-15j
16-20j
21-25j
>25j
Totaal
Abs.
%
Freq.
35
26,9
29
22,3
22
16,9
22
16,9
21
16,2
1
0,8
130 100,0
Procentuele verdeling volgens aantal
jaren ervaring
0.0
0-5j
6-10j
11-15j
16-20j
 Evenredige verdeling tussen
personen met  10 jaar ervaring en
 11 jaar ervaring
21-25j
>25j
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Demografische gegevens
Données demographiques
Type instelling werkzaam
Abs.
Freq.
167
Algemeen ziekenhuis
Algemeen ziekenhuis met
universitair karakter
23
Gespecialiseerd ziekenhuis 29
Geriatrisch ziekenhuis
7
Psychiatrisch ziekenhuis
54
Universitair ziekenhuis
21
Totaal
301
%
55,5
Procentuele verdeling volgens type
instelling
0.0
7,6
9,6
2,3
17,9
7,0
100,0
 Verhouding soorten ziekenhuizen
volgens overheid: resp. 43,1% - 7,7%
- 9,6% - 3,8% - 32,5% - 3,3%
Algemeen ziekenhuis
Algem. ZH met universitair karakter
Gespecialiseerd ziekenhuis
Geriatrisch ziekenhuis
Psychiatrisch ziekenhuis
Universitair ziekenhuis
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Doel van de functie
Objet de la fonction
Het opstellen, invoeren en opvolgen van
La composition, introduction et suivi des mesures
maatregelen in samenwerking met andere
en collaboration avec d'autres fournisseurs de soins
zorgverstrekkers en het formuleren van adviezen
et la formulation des recommandations afin
teneinde de hygiënische omstandigheden te
d'améliorer les conditions d’hygiène, de réduire les
verbeteren, de zorginfecties te verminderen, en de infections liées aux soins et de promouvoir la
kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te
bevorderen.
qualité des soins et la sécurité des patients.
Situering in de organisatie
Lieu dans l’organisation
Rapporteert aan : Team Ziekenhuishygiëne
Rapport à : Equipe d’hygiène hospitalière
Directe leidinggevende : Hoofd van het
Supérieur direct : Chef du département infirmier
Verpleegkundig Departement
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Resultaatsdomeinen
Domaines de résultats
Maakt deel uit van het team ziekenhuishygiëne en Fait partie de l'équipe d’hygiène hospitalière et du
het verpleegkundig middenkader en werkt nauw
cadre infirmier intermédiaire et travaille en étroite
met hen samen i.f.v. infectiepreventie (IP)
collaboration avec eux en termes de prévention des
infections (PI)
Samen met de andere leden van het team
En collaboration avec les autres membres de
ziekenhuishygiëne is hij/zij verantwoordelijk voor
l’équipe d’hygiène hospitalière il/elle est
het opzetten, uitvoeren, evalueren en feedback
responsable de la conception, la mise en œuvre,
van de surveillance m.b.t. zorggerelateerde
d'évaluation et de rétro-formation de la
infecties
surveillance sur les infections liées aux soins
Resultaatsdomeinen
Domaines de résultats
Staat in voor de dagelijkse coördinatie, uitvoering
Est responsable de la coordination, la mise en
en opvolging van het IP-beleid
œuvre et le suivi quotidienne de la politique de PI
Is verantwoordelijk voor het opstellen,
Est responsable de la préparation, la mise en œuvre
implementeren en bijsturen van IP-richtlijnen en – et l'ajustement des directives et projets de PI basés
projecten o.b.v. relevante literatuur
sur la documentation pertinente
Is verantwoordelijk voor het meten, registreren,
Est responsable de la mesure, l’enregistrement, la
opvolgen, evalueren, terugkoppelen en bijsturen
surveillance, l'évaluation, la rétro-formation et
van de compliance m.b.t. IP-richtlijnen
l'ajustement de l’observance à l'égard des
directives PI
Resultaatsdomeinen
Domaines de résultats
Is het aanspreekpunt m.b.t. IP en vormt de
Est le contact sur ​la PI et forme un lien entre la
schakel tussen het IP-beleid en :
politique de PI et :



alle personen die een activiteit uitoefenen in
toutes les personnes qui exercent une activité
het ziekenhuis en/of in contact komen met de
à l’hôpital et entrent en contact avec le patient
patiënt en/of zijn omgeving
et/ou son environnement
patiënten

patients
Bewaakt de risico' s m.b.t. IP en stelt maatregelen
Surveille les risques liés à la PI et propose des
voor om infectierisico's te beheersen t.b.v.
mesures pour maitriser les risques d'infection pour
kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid
assurer la qualité des soins et sécurité des patients
Resultaatsdomeinen
Domaines de résultats
Doet aanbevelingen m.b.t. de training, vorming,
Recommande la formation, l'éducation, la sensibi-
sensibilisering en ondersteuning van :
lisation et le soutien pour



alle personen die een activiteit uitoefenen in
toutes les personnes qui exercent une activité
het ziekenhuis en/of in contact komen met de
à l’hôpital et entrent en contact avec le patient
patiënt en/of zijn omgeving
et/ou son environnement
patiënten

patients
met betrekking tot de IP-richtlijnen
concernant les directives de PI
Doet voorstellen tot het uitbouwen en aansturen
Fait des propositions pour le développement et la
van een netwerk van referenten IP
gestion d’un réseau des référents PI
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Gedragscompetenties
Aptitudes professionnelles
Plannen en organiseren: Het vermogen om taken
Planification et organisation: Structurer des tâches
in tijd, ruimte en volgens prioriteit te structureren
dans le temps, l’espace et selon les priorités, en
om de doelstellingen of resultaten efficiënt en
vue d’une réalisation efficace et dans les délais
tijdig te bereiken
impartis en tenant compte des objectifs et
résultats fixés
Analysevermogen: Het vermogen om een situatie
Faculté d’analyse: Aptitude à identifier les
op te splitsen in deelaspecten en het logisch
différents aspects d’une situation donnée et à les
ordenen ervan. Op een efficiënte en effectieve
ordonner de façon logique. Faculté d’explorer,
manier zoeken, analyseren en begrijpen van
d'analyser et de comprendre des données de façon
gegevens
efficace et effective
Gedragscompetenties
Aptitudes professionnelles
Samenwerken: Het vermogen om constructief bij
Esprit d’équipe: Contribuer de façon constructive à
te dragen tot een gezamenlijk resultaat samen
l’obtention d’un résultat collectif, y compris lorsque
met anderen, ook wanneer het een onderwerp
l’objectif poursuivi ne présente pas d’intérêt direct
betreft dat niet direct van persoonlijk belang is
au niveau personnel
Mondelinge communicatie: Het overbrengen van
Communication orale: Transmettre un message oral
een mondelinge boodschap, zodat de
de façon à ce qu’il soit parfaitement compris par le
gesprekspartner ze correct begrijpt
ou les interlocuteur(s)
Schriftelijke communicatie: Het vermogen om een Communication écrite: Transmettre un message par
boodschap schriftelijk over te brengen, zodat de
écrit de façon à ce qu’il soit correctement compris
doelgroep ze correct begrijpt
par son/ses destinataire(s)
Gedragscompetenties
Aptitudes professionnelles
Contactvaardigheid / Netwerken: Het vermogen
Sens du contact: Etablir aisément des contacts avec
om met één of meerdere personen contact te
une ou plusieurs personnes et à adapter son
leggen door het gepaste verbale en non-verbale
comportement verbal et non-verbal à la situation,
gedrag, en het verder opbouwen en onderhouden aux personnes et aux objectifs ; développer et
van deze relaties
entretenir ces relations
Nauwkeurigheid: Aandacht hebben voor alle
Rigueur: Etre attentif à tous les éléments d’infor-
deelelementen van informatie en taken, en
mation et à tous les aspects composant une tâche;
correct en volledig werken
assiduité à atteindre un niveau élevé de précision
et d’exhaustivité lors de l’exécution de tâches
Technische Expertise
Expertise techique
Kennis / Connaissance
K - Kennis met betrekking tot preventie en
C - Connaissance en prévention et maîtrise des
controle van ziekenhuisinfecties (algemene en
infections hospitalières (précautions générales et
bijkomende voorzorgsmaatregelen met inbegrip
spécifiques y compris la surveillance des infections
van de surveillance van infectieziekten)
hospitalières)
K - Kennis met betrekking tot hygiëne-aspecten
C - Connaissance des aspects d'hygiène en matière
van medische en verpleegkundige technieken/
de techniques/procédures médicales et infirmières
procedures
K - Kennis van hygiëne-aspecten m.b.t. klinische
C - Connaissance des aspects d'hygiène relatifs aux
activiteiten op risicodiensten (OK, CSA, IZ, Spoed,
activités cliniques des services à risques (bloc
Verloskwartier, Dialyse,…)
opératoire, stérilisation, soins intensifs, urgences,
bloc d'accouchement, dialyse,…)
Technische Expertise
Expertise techique
Kennis / Connaissance
K - Kennis met betrekking tot reiniging, desinfectie C - Connaissance des principes de nettoyage,
en sterilisatie van medisch-verpleegkundig
désinfection et stérilisation des dispositifs
materiaal
médicaux
K - Kennis met betrekking tot materiaal gebruikt
C - Connaissance des matériaux nécessaires dans
bij medische en verpleegkundige praktijkvoering
l'utilisation des pratiques médicaux-infirmières
met de focus op infectiepreventie
relatives à la prévention des infections
K - Kennis met betrekking tot het functie- en
C - Connaissance du profil de fonction et de
competentieprofiel van de verpleegkundige-
compétences de l'infirmier en hygiène hospitalière
ziekenhuishygiënist
Technische Expertise
Expertise techique
Kennis / Connaissance
K - Kennis met betrekking tot epidemiologie en
C - Connaissance en épidémiologie et en
infectiologie
infectiologie
K - Kennis met betrekking tot kwaliteits- en
C - Connaissance en qualité et gestion des risques
risicomanagement
Omvat onder andere kennis m.b.t. het uitvoeren van een risicoanalyse (: HACCP,… binnen de
domeinen van voedselveiligheid, bouwen en verbouwen, linnen, afval,… ) en het implementeren
van corrigerende en preventieve maatregelen (: verandermanagement, cultuurverandering,
gedragsverandering)
Technische Expertise
Expertise techique
Vaardigheden / Aptitudes
V - Procedure of richtlijnen met betrekking tot
A - Elaborer une procédure ou des directives
infectiepreventie (IP) opstellen
relatives à la prévention des infections (PI)
V - Project met betrekking tot IP opzetten
A - Elaborer un projet relatif à la PI
V - Project met betrekking tot IP uitvoeren
A - Exécuter un projet relatif à la PI
V - Project met betrekking tot IP evalueren en
A - Evaluer un projet relatif à la PI et corriger la
bijsturen
pratique
V - Registratie in het kader van IP evalueren en
A - Evaluer les résultats des enregistrements dans
bijsturen
le cadre de la PI et guider la pratique
V - Didactische vaardigheden bezitten
A - Posséder des aptitudes didactiques
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Functievereisten
Exigences de l’emploi
Diploma – Diplomaniveau / Diplôme – Niveau de diplôme
Bachelor verpleegkunde
Bachelier en soins infirmiers
Master in de verpleegkunde of master in de
Master en soins infirmiers ou master en santé
volksgezondheid
publique
Vereiste specifieke kennis en/of ervaring /
Connaissances et/ou expérience spécifiques requises
Minimum 2 jaren ervaring als verpleegkundige
Minimum 2 années d'expérience comme infirmier
Bijkomende opleiding ziekenhuishygiëne van
Formation supplémentaire d’hygiène hospitalière
minstens 250 contacturen inclusief minimum 80
d'au moins 250 heures de contacts dont 80 heures
uren stage
de stage minimum
Inhoud
Contenu
✓
1
Inleiding
Introduction
2
Demografische gegevens
Données demographiques
3
Doel van de functie en siturering in de organisatie
Objet de la fonction et lieu dans l’organisation
4
Resultaatsdomeinen
Secteurs de résultats
5
Competenties
Compétences
6
Functievereisten
Exigences de l’emploi
7
Conclusie
Conclusion
Conclusie
Conclusion
Terugblik / Rétrospection
 Lange weg en veel geduld
Conclusie
Conclusion
Basisingrediënten / Ingrédients de base
 Lange weg en veel geduld
 Red Monkey Innovation Management
 Passion
 Internet - Information
 Networking
Conclusie
Conclusion
Succesfactoren / Facteurs de succès
 Lange weg en veel geduld
 Red Monkey Innovation Management
 Passion
 Internet - Information
 Networking
 Succesfactoren van het project
 Gevalideerde methodologie (OKC)
 Breed draagvlak (TZH, CNO, CMO, AUVB, FOD)
 Samenwerking met Wallonië (ABIHH)
Conclusie
Conclusion
Resultaat / Résultat
 Lange weg en veel geduld
 Red Monkey Innovation Management
 Passion
 Internet - Information
 Networking
 Succesfactoren van het project
 Gevalideerde methodologie (OKC)
 Breed draagvlak (TZH, CNO, CMO, AUVB, FOD)
 Samenwerking met Wallonië (ABIHH)
 Resultaat van het project
 Dynamisch gegeven
 Een middel en geen doel
Conclusie
Conclusion
Toekomstperspectieven / Perspectives d’avenir
 Vergelijkbare opleiding VPK-ZHH in Vlaanderen
en Wallonië, zowel qua niveau als inhoud
• 1 jarige postgraduaatsopleiding
• Theorievakken  universiteiten
• Praktijkvakken  beroepsorganisaties
 Promotie van Self-Empowerment : zichzelf als
VPK-ZHH evalueren en zich gericht bijscholen
 Professionalisering van het beroep VPK-ZHH
 Voldoende ( # FTE o.b.v. opnames ipv bedden)
en gelijkwaardige inschakeling van VPK-ZHHn in
het werkveld
• Jobinvulling
• Situering binnen de organisatie
• Verloning
Conclusie
Conclusion
Vanaf april 2013 beschikbaar op website NVKVV /
À partir d’avril 2013 disponible sur le site de l’ABIHH
Yes, we can !
Good luck !
Conclusie
Conclusion
Bijzondere dank aan / Un merci spécial à
 Het projectteam / Équipe de projet:
 Miguel Lardennois (FOD/SPF)
 Paul Matthys (FOD/SPF)
 Marc Koninckx (AUVB/UGIB)
 Christophe Barbier (ABIHH)
 Kathy Claeys (WG ZHH NVKVV)
 Magda Vanneste (WG ZHH NVKVV)
 Patrick Verschelde (Okc)
 Jean-Luc Vanderlinden (3M)
 Het validatieteam / Équipe de validation:
 Leden van de Werkgroep ZHH NVKVV
 Membres de l’ABIHH
 Iedereen die de enquête ingevuld heeft / Toute
personne qui a rempli le questionnaire
Dank voor jullie aandacht
Merci pour votre attention
Download