Kwetsbare handelingen en functies: omschrijving kwetsbare

advertisement
Kwetsbare handelingen en functies: omschrijving kwetsbare handelingen
GELD
Budget, declaratie, bijzondere giften
Handelingen rond contante of girale gelden in
de vorm van budgetten, declaraties, premies,
toeslagen, enz.
LK: Doet geen handelingen rond controleren, toekennen
en uitbetalen van declaraties, premies en toelagen
GK: Secundaire schakel rond controleren, toekennen en
uitbetalen van declaraties, premies en toelagen
HK: Primaire schakel rond controleren, toekennen en
uitbetalen van declaraties, premies en toelagen
GELD
Innen
Handelingen rond het innen van vb. aanslagen, premies, verkopen enz.
LK: Doet geen handelingen rond het innen van
vb.aanslagen, premies, belastingen, accijnzen,
verkopen enz.
GK: Secundaire schakel rond het innen van
vb.aanslagen, premies, belastingen, accijnzen,
verkopen enz.
HK: Primaire schakel rond het innen van vb.aanslagen,
premies, belastingen, accijnzen,
verkopen enz.
GELD
Uitkeren
Handelingen rond het uitkeren van vb.
subsidies, premies, toelagen, sponsoring, enz.
LK: Doet geen handelingen rond het uitkeren van vb.
subsidies, premies, toelagen, sponsoring, uitkeringen
enz.
GK: Secundaire schakel in handelingen rond het
uitkeren van vb. subsidies, premies, toelagen,
sponsoring, uitkeringen enz.
HK: Primaire schakel in handelingen rond het uitkeren
van vb. subsidies, premies, toelagen, sponsoring,
uitkeringen enz.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Handelingen rond het aankopen van werken,
leveringen en diensten t.b.v. de primaire
taakuitoefening en de interne organisatie, incl.
de controle van de uitvoering van de opdracht
of van de geleverde goederen of diensten.
LK: Doet geen handelingen rond het aankopen van
werken, leveringen en diensten t.b.v. de primaire
taakuitoefening en de interne organisatie, noch voert
hij/zij handelingen uit t.m.m. de controle van de
uitvoering van de opdrachten of de geleverde goederen
of diensten.
GK: Secundaire schakel in handelingen rond het
aankopen van werken, leveringen en diensten t.b.v. de
primaire taakuitoefening en de interne organisatie of in
de controle van de uitvoering van de opdrachten of van
de geleverde goederen of diensten.
HK: Primaire schakel in handelingen rond het aankopen
van werken, leveringen en diensten t.b.v. de primaire
taakuitoefening en de interne organisatie of in de
controle van de uitvoering van de opdrachten of van de
geleverde goederen of diensten.
VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Handelingen rond het omgaan met
vertrouwelijke informatie vb. het produceren en
dragen van die kennis, het omgaan met
gerubriceerde of anderszins vertrouwelijke
documenten, dossiers en (geautomatiseerde)
gegevensbestanden
LK: Heeft geen kennis van vertrouwelijke informatie.
GK: Heeft kennis van vertrouwelijke informatie. Functie
waarin er geen misbruik van vertrouwelijke informatie
kan gebeuren.
HK: Kennis van vertrouwelijke informatie. In de functie
kan vertrouwelijke informatie misbruikt worden voor
bepaalde doeleinden.
VERGUNNINGEN EN MACHTIGINGEN
Handelingen rond toekennen en uitgeven van
vb. vergunningen, legitimatiebewijzen, enz.
LK: Is niet betrokken bij processen rond toekennen van
vergunningen en verlenen van machtigingen
GK: Secundair betrokken bij processen rond
toekennen van vergunningen en verlenen van
machtigingen.
HANDHAVEN
Handelingen rond toezicht, controle, opsporing,
sanctionering, enz. (i.h.k.v. naleving c.q. overtreding van wet- en regelgeving).
HK: Primair betrokken bij processen rond toekennen
van vergunningen en verlenen van machtigingen.
LK: Voert geen handelingen uit rond toezicht, controle,
opsporing, sanctionering, enz.
GK: Secundaire schakel in het uitvoeren van
handelingen rond toezicht, controle, opsporing,
sanctionering, enz.
HK: Primaire schakel in het uitvoeren van handelingen
rond toezicht, controle, opsporing, sanctionering, enz.
KLACHTEN EN BEZWAREN
Handelingen inzake dossierbehandeling op
vlak van klachten, bezwaren,...
LK: Doet geen dossierbehandeling op vlak van klachten,
bezwaren.
GK: Secundaire schakel in dossierbehandeling op vlak
van klachten, bezwaren,
Primaire schakel in dossierbehandeling op vlak van
klachten, bezwaren.
AANWERVING EN INTRODUCTIE
Handelingen op het vlak van de aanwerving
van nieuwe medewerkers en/of het onthaal en
de introductie van nieuwe medewerkers.
LK: Doet geen handelingen op het vlak van de
aanwerving van nieuwe medewerkers en/of het onthaal
en de introductie van nieuwe medewerkers.
GK: Secundaire schakel in het uitvoeren van
handelingen op het vlak van de aanwerving van nieuwe
medewerkers en/of het onthaal en de introductie van
nieuwe medewerkers.
HK: Primaire schakel in het uitvoeren van handelingen
op het vlak van de aanwerving van nieuwe
medewerkers en/of het onthaal en de introductie van
nieuwe medewerkers.
ALGEMENE INSCHATTING
Risico's m.b.t. de taakafbakening,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de functiehouder(s).
Monopoliesposities (men voert alleen of heel
zelfstandig kwetsbare handelingen uit of neemt
alleen of heel zelfstandig besluiten): solistisch
handelen.
Nauwe banden tussen medewerkers en
cliënten, leveranciers of belanghebbenden
anderzijds.
Risico's m.b.t. het verstrekken of ontvangen
van relatiegeschenken.
Cumulatie of functiescheiding: risico's m.b.t.
het vervullen van nevenfuncties door
medewerkers.
Download