Checklist - Vlaanderen.be

advertisement
Vlaanderen
is energie
versie april 2017
Checklist participatie-overeenkomst
EPB
1
Onderstaande opsomming is een checklist, die zowel de projectuitvoerder als de participant een houvast kan geven. Zo kunnen
alle betrokken partijen er gerust in zijn dat de participatieovereenkomst die zij onderling afsluiten, kan worden gebruikt om te
voldoen aan de eisen met betrekking tot het minimumaandeel hernieuwbare energie in EPB.
A Informatie over het hernieuwbare energieproject
• Identificatie van de organisatie waarin geparticipeerd wordt ;
Ondernemingsnummer, naam, adres, bedrijfsstructuur …
• Identificatie van het hernieuwbare energieproject ;
Hier kan een korte beschrijving van het project gegeven worden, maar vooral de exacte ligging is hier van belang. Deze is immers nodig om te kunnen
nagaan of het project binnen het ‘participatiegebied’ valt van het gebouw waarvoor de participatie wordt aangegaan. Voor participaties aangegaan
tot en met 28 februari 2017 moet dit namelijk dezelfde provincie of een aanpalende gemeente zijn. Voor participaties aangegaan vanaf 1 maart 2017
volstaat het dat het project zich in het Vlaams Gewest bevindt.
• Link tussen de organisatie waarin geparticipeerd wordt en het hernieuwbare energieproject ;
Voor participaties aangegaan tot en met 28 februari 2017 moet hier aangetoond worden dat de participatie gebeurt in een organisatie die specifiek de
realisatie van het hernieuwbare energieproject als doel heeft. Voor participaties aangegaan vanaf 1 maart 2017 moet hier aangetoond worden dat de
participatie gebeurt in een organisatie die “dergelijke projecten” als doel heeft.
Deze voorwaarde is dus versoepeld. Sinds deze wijziging kan men dus ook participeren in organisaties die, behalve het realiseren van hernieuwbare
energieprojecten, ook nog andere doelstellingen hebben.
• (vermoedelijke) data aanvraag vergunning, bekomen vergunning, en start van werken ;
Het Energiebesluit legt hier geen eisen aan op, maar deze informatie is wel belangrijk om goed in te schatten in welke fase het project zich bevindt, en
wat bijgevolg de waarschijnlijkheid is dat het ook effectief gerealiseerd zal worden.
• (vermoedelijke) indienstnamedatum ;
Deze moet zich situeren na 1 januari 2014.
• Totale (geschatte) opbrengst van het hernieuwbare energieproject ;
Aan de hand van deze (geschatte) opbrengst kan worden nagegaan of het project wel voldoende energie produceert om aan elke participant de
7 kWh/m² (of 15 kWh/m², als de indienstnamedatum zich situeert na 1 januari 2017) te kunnen toestaan.
• Clausule waarin de projectuitvoerder bevestigt dat hij de participatie zal overmaken aan het Vlaams Energieagentschap ;
B Informatie over de participant
• Identificatie van de participant ;
Dit moet een unieke identificatie van de participant (natuurlijk persoon of rechtspersoon) mogelijk maken.
• Adres van het gebouw waarvoor participatie-overeenkomst wordt getekend ;
Straat, huisnummer en busnummer. Als die nog niet gekend zijn, verkaveling en lotnummer + kadastrale gegevens.
• Energieprestatie-dossiernummer van gebouw ;
Nodig voor de handhaving van het Vlaams Energieagentschap.
• Bruikbare vloeroppervlakte gebouw ;
Hiervoor is de definitie uit EPB van toepassing. Deze parameter kan opgevraagd worden bij de EPB-verslaggever. Deze oppervlakte is nodig om na te
gaan of voldaan is aan de eis dat de participatie minstens 20 €/m² moet bedragen, en minstens 7 kWh/m² per jaar (of 15 kWh/m², als de indienstnamedatum zich situeert na 1 januari 2017) moet opbrengen.
C Informatie over de participatie
• Uniek participatie-nummer ;
Dit is een uniek nummer, dat door de uitvoerder moet opgemaakt worden op basis van volgend sjabloon : “ondernemingsnummer projectuitvoerder””NIS-code van de gemeente waar het project zich bevindt”-“volgnummer van het project : het zoveelste project van de uitvoerder in die gemeente”“volgnummer van de participatie in dat project. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn : 0809471730-13252-006-132.
• Bedrag van participatie ;
Zo kan nagegaan worden of de participatie wel minstens 20 €/m² bedraagt, en kan het Vlaams Energieagentschap controleren of de projectuitvoerder
niet meer geld ophaalt dan het project kost.
• Het aantal kWh dat via de participatie aan de participant wordt toegekend ;
Zo kan nagegaan worden of de participatie wel minstens 7 kWh/m² opbrengt, en kan het Vlaams Energieagentschap nagaan of er niet meer kWh
worden toegekend dan het project produceert.
• Structuur van de participatie ;
Betreft het een directe participatie, waarbij de participant ook mede-eigenaar wordt van het hernieuwbare energieproject, of eerder een financiële
participatie, waarbij de participant bv. aandelen ontvangt van het financieringsvehikel dat instaat voor de financiering van dat specifieke project ?
U vindt hierover meer informatie op onze webpagina “Energiecoöperant worden” .
Louter ter informatie.
•
•
Een clausule waarin de participant bevestigt dat hij de participatie gedurende de eerste 10 jaar van uitbating onder geen
enkele vorm zal vervreemden.
Een clausule die beschrijft dat de participatie-overeenkomst slechts één maal ingediend kan worden om te voldoen aan dit
besluit.
Download
Random flashcards
Create flashcards