Werkzaamheden : medewerking aan de taxatie

advertisement
FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 1: 23 juli 2017
Naam failliet
: C.A.M. Hoevenaars
Handelend onder de naam
: Schoonmaak- en Klusbedrijf R&S
Faillissementsnummer
: F11/43
Datum uitspraak
: 10 maart 2011
Curator
: Mr. M.J.G.H. Verviers
Rechter-commissaris
: Mr. A.A.T. van Rens
Activiteiten onderneming
: schoonmaakbedrijf tevens klusbedrijf
Personeel gemiddeld aantal
: 25
Verslagperiode
: 10 maart t/m 19 mei 2011
Bestede uren in verslagperiode
: 69 uur en 42 minuten
Saldo boedelrekening
: € 11.562,96
Inleiding
Dit is het eerste openbare verslag ex art. 73a Faillissementswet. Dit verslag ligt
voor ieder ter inzage bij de griffie van de rechtbank Utrecht en zal ook worden
gepubliceerd op de website van mijn kantoor: www.gvk-advocaten.nl.
1.
Inventarisatie
1.1
Directie en organisatie:
Schoonmaakbedrijf R&S/R&S Klusbedrijf is de eenmanszaak van de heer
Hoevenaars en is feitelijk gevestigd te IJsselstein aan de Edisonweg 50 te
(3404 LD) IJsselstein. De eerste inschrijving van het Schoonmaak/klusbedrijf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert
van 2 januari 1995. De heer Hoevenaars woont te Houten aan het adres
Parkhout 14.
1.2
Winst en verlies
:
de curator heeft de volgende administratieve bescheiden onder zich
genomen:
- Bankafschriften 2010 en 2011;
- Debiteurenadministratie;
- Inkoopadministratie.
Ook de overige administratie is beschikbaar en heeft de curator in digitale
vorm onder zich genomen.
1.3
Balanstotaal
:
laatste balans dateert van 2009
1.4
Lopende procedures
:
er loopt een procedure tegen Hoevenaars,
welke procedure is ingesteld door Wika
Interieurbouw B.V. De heer Hoevenaars zou
opdracht hebben gegeven om de inrichting te
verzorgen van restaurant “De Hofdame”,
welk restaurant een onderneming zou zijn
van familieleden van Hoevenaars. In verband
met het faillissement is de procedure
geschorst. Een en ander is nog in onderzoek.
Procedures tegen derden zijn niet bekend.
1.5
Verzekeringen
:
voor zover betrekking hebbend op de
exploitatie van de onderneming zijn de
verzekeringen opgezegd.
1.6
Huur
:
huurcontracten zijn in het faillissement niet
aangetroffen.
1.7
Oorzaak faillissement
:
in de loop van 2010 hebben een tweetal grote opdrachtgevers van het
schoonmaakbedrijf de samenwerking met Hoevenaars opgezegd. Het ging
daarbij om een substantieel deel van de omzet. Als gevolg daarvan is de
omzet in de loop van 2010 derhalve gedecimeerd.
Begin 2010 zijn er nog bijzonder grote investeringen in het bedrijf gedaan,
zoals de aanschaf van een spinhoogwerker met een waarde van ruim €
250.000,--.
Duidelijk is nu reeds dat Hoevenaars te grote uitgaven heeft gedaan,
zowel zakelijk als privé. Vanzelfsprekend is een en ander nog in
onderzoek.
2.
Personeel
2.1
Aantal ten tijde van faill. :
25
2.2
Aantal in jaar voor faill.
33
2.3
Datum ontslagaanzegging:
:
de werknemers zijn op 15 maart 2011met
toestemming van de rechter-commissaris
ontslagen.
Werkzaamheden:
overleg met de werknemers, met wie een
gezamenlijke bespreking is gepland,
overleg met vakbonden, overleg met UWV,
waarbij een gezamenlijke intake is
gehouden.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
:
er zijn twee onroerende zake in het
faillissement aangetroffen: op de eerste
plaats het bedrijfspand met de
dienstwoning aan de Edisonweg 50 te
IJsselstein en het woonhuis van de heer
Hoevenaars te Houten aan het Parkhout
14.
3.2
Verkoopopbrengst
:
nog niet bekend, de hypotheekhouders
(zie 3.3) zijn inmiddels tot taxatie
overgegaan. Inmiddels is ook een veiling
aangezegd met betrekking tot het
bedrijfspand en het woonhuis aan de
Edisonweg 50 te IJsselstein.
3.3
Hoogte hypotheek
:
op het bedrijfspand aan de Edisonweg 50
te IJsselstein rust een hypotheek groot
€ 800.000,00 en op het woonhuis te
Houten een hypotheek groot
€ 1.200.000,00.
3.4
Boedelbijdrage
:
nog niet bekend
Werkzaamheden
:
medewerking verlenen aan de taxatie door
de hypotheekhouders en aan de door deze
te houden veiling, zonodig medewerking
aan onderhandse verkoop.
Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
:
het gaat hier om inventaris van kantoor en
verdere bedrijfsruimten, alsmede een
heftruck, straalapparaat, aanhangers,
palletwagen, computers en klein
gereedschap.
3.6
Verkoopopbrengst
:
de bedrijfsmiddelen zoals hierboven
aangegeven zijn verpand. Inmiddels heeft
een taxatie plaats gevonden.
3.7
3.8
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus
:
nog niet bekend
:
de curator heeft jegens de pandhouder het
bodemvoorrecht van de fiscus ingeroepen.
Werkzaamheden
:
medewerking aan de taxatie, inroepen van
het bodemvoorrecht van de fiscus,
medewerking aan verkoop, verkoop.
Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving
:
diverse schoonmaakmiddelen, die tezamen
met de bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd.
Het klantenbestand van het schoonmaaken klusbedrijf, is inmiddels, met
toestemming van de rechter-commissaris,
verkocht. Een aantal werknemers is
daarbij een nieuwe arbeidsovereenkomst
aangeboden.
3.10
Verkoopopbrengst
:
€ 20.000,00 exclusief BTW
3.11
Boedelbijdrage
:
n.v.t.
Werkzaamheden
:
verkooponderhandelingen, overleg met
werknemers, opstellen overeenkomst.
Andere activa
3.12
Beschrijving
:
in het faillissement is nog aangetroffen
een chalet op een gehuurde staanplaats in
een recreatiepark te Maarssen, met
inventaris, alsmede een kleine boot.
3.13
Verkoopopbrengst
:
nog niet verkocht
Werkzaamheden
:
taxatie en verkoop
:
circa € 90.000,--. De debiteuren zijn
4.
Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
verpand.
4.2
Opbrengst
:
op de rekening is inmiddels € 9.900,00
betaald.
Werkzaamheden
:
overleg met ING Bank met betrekking tot
het innen van de debiteuren.
5.
Bank / Zekerheden
5.1
Vordering van bank(en)
:
nog geen volledig overzicht
5.2
Leasecontracten
:
in dit faillissement zijn een groot aantal
lease-contracten aangetroffen betreffende
diverse bedrijfsmiddelen. Het gaat om
overeenkomsten met een viertal leasemaatschappijen, te weten: ING Lease B.V.,
ABN AMRO Lease, J&T Autolease, Dutch
Lease B.V.De curator spoort, tezamen met
de lease-maatschappijen, de leaseobjecten op.
5.3
Beschrijving zekerheden :
de banken hebben een groot aantal
zekerheden verkregen. SNS Bank heeft
hypotheek op de onroerende zaken en ING
heeft pandrechten op
inventaris/bedrijfsmiddelen/debiteuren. Er
zijn ook zekerheidsrechten door de banken
verkregen op specifieke goederen (zoals
de spinhoogwerker Palazzani).
De curator brengt een en ander in beeld,
in overleg met de betreffende banken.
5.4
Separatistenpositie
:
hypotheekhouders en pandhouders
5.5
Boedelbijdragen
:
in onderhandeling
5.6
Eigendomsvoorbehoud
:
er is een eigendomsvoorbehoud
ingeroepen door de leverancier van de
spinhoogwerker Palazzani. De curator
voert onderhandeling met de betreffende
leverancier alsmede met de bank die
pandrechten op het object heeft
verkregen.
5.7
Reclamerechten
:
n.v.t.
5.8
Retentierechten
:
de garage Reinhard B.V. heeft
retentierecht ingeroepen ten behoeve van
een auto.
Werkzaamheden
:
in kaart brengen van de diverse
zekerheden, opsporen van de objecten en
onderhandeling met
seperatisten/leveranciers/garages.
6.
Doorstart / voortzetten
Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden :
n.v.t.
6.2
Financiële verslaglegging :
n.v.t.
Werkzaamheden
geen
:
Doorstart
6.3
Beschrijving
:
zie hiervoor 3.9. Met de overname van het
klantenbestand, zijn ook een viertal
werknemers naar koper overgegaan.
7.
Rechtmatigheid
7.1
Boekhoudplicht
:
in onderzoek. De digitale boekhouding
heeft de curator onder zich genomen en
zal worden bestudeerd.
7.2
Depot jaarrekeningen
:
in onderzoek
7.3
Goedk. Verkl. Accountant :
niet afgegeven en niet vereist.
7.4
Stortingsverpl. aandelen :
n.v.t.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
:
n.v.t.
7.6
Paulianeus handelen
:
in onderzoek
Werkzaamheden
:
onderzoek van de boekhouding, onderzoek
van de bankafschriften, onderzoek naar
paulianeus handelen.
8.
Crediteuren
8.1
Boedelvorderingen
:
nog niet ingediend
8.2
Pref. vord. van de fiscus
:
€ 723.924,00
8.3
Pref. vord. van het UWV
:
nog niet bekend
8.4
Andere pref. crediteuren
:
FNV Bondgenoten € 1.227,81
8.5
Aantal concurrente crediteuren :
51
8.6
Bedrag concurrente crediteuren :
€ 328.625,73
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling:
nog niet te voorzien
Werkzaamheden
Het actualiseren van de crediteuren
:
lijst, het desgevraagd informeren
van de crediteuren.
9.
Overig
9.1
Termijn afwikkeling faill.
:
tenminste 6 maanden
9.2
Plan van aanpak
:
Onderzoek boekhouding/pauliana,
verkoop activa, etcetera.
9.3
Indiening volgend verslag
:
19 augustus 2011
Werkzaamheden
:
Het openen van poststukken en
daarop, zonodig, actie ondernemen.
Mr. M.J.G.H. Verviers
Curator
23 juli 2017
Bijl.: - crediteurenlijst
- urenverantwoording over verslagperiode
Download