Verklaring toestemming portretrecht

advertisement
Verklaring toestemming portretrecht
Hierbij verleent ondergetekende, ouder/voogd van
Naam kind: ...................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................................................................................
Adres kind: ....................................................................................................................
....................................................................................................................
toestemming aan:
OBS Frankendael
Van Brederodestraat 2a
1759 VJ Callantsoog
om foto’s genomen tijdens schoolactiviteiten te gebruiken in haar
informatie/communicatiemiddelen.
Ondergetekende verklaart bovendien op de hoogte gesteld te zijn van de jaarlijkse
verlenging die middels een mededeling op de website wordt gevraagd en akkoord te
gaan met deze opzet van de toestemmingsregeling.
Datum: ..........................................................................................................................
Naam: ...........................................................................................................................
Handtekening:
Download