Bestuurlijk nieuws, september 2014 Op 6 oktober aanstaande is er

advertisement
Bestuurlijk nieuws,
september 2014
Op 6 oktober aanstaande is er weer een Algemene Leden Vergadering in de kantine van
sporthal de Kamp. Het bestuur roept alle leden, begeleiders en ouders op om deze bij te
wonen, daarover later meer in dit Bestuurlijk Nieuws.
Inmiddels hebben de dames de eerste wedstrijden achter de rug en als we de trainers
mogen geloven zijn de meeste teams er helemaal klaar voor. Na een aantal weken niet
met handbal bezig te zijn geweest, waarschijnlijk geen bal in de handen te hebben gehad
en genoten te hebben van zon, zee en strand, begint binnenkort de competitie weer. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het inderdaad op lijkt dat er een grote mate van
ambitie door de teams heen giert. Er wordt goed en fanatiek getraind, er is een hoge
opkomst en men ondersteunt elkaar tijdens de trainingen.
In het Bestuurlijk Nieuws van augustus stond onder het kopje ledennieuws dat Vako
nog ruim 90 leden had en dat de daling een halt toegeroepen moest worden. Het heeft er
alle schijn van dat we op de goede weg zijn want er zijn namelijk een 6 tal
overschrijvingen aangevraagd van nieuwe leden die bij ons willen spelen. Overigens wil
dat niet zeggen dat we nu achterover kunnen gaan hangen, het streven is om 105 leden
in het nieuwe seizoen te hebben, dus hebben we nog even te gaan. Het bestuur rekent
op u allen met het aanbrengen / werven van nieuwe leden.
Wie weet in zijn of haar omgeving of er nog oud-leden dames / heren weer opnieuw
willen gaan spelen bij onze vereniging. Misschien kunnen we met behulp van deze
nieuwe leden posities dubbel bezetten, nog extra teams aanmelden bij het NHV of een
nieuw heren midweek team. Laat het ons weten, de hele vereniging zal er erg blij mee
zijn. Immers: hoe meer leden, hoe meer (financiële) vreugde.
Op 22 september start in de kantine van sporthal de Kamp een
jeugdcursus scheidsrechters van drie avonden onder toezicht van het
Nederlands handbal Verbond. Wij zijn als bestuur erg blij dat het NHV
heeft gekozen voor deze locatie omdat deze centraal gelegen in de
voormalige afdeling Noord ligt en daardoor voor een ieder eenvoudig te
bereiken is. Wij hopen dat er een groot aantal aanmeldingen zijn zodat
de jeugd binnenkort door nieuwe scheidsrechters gefloten kunnen
worden.
Het bestuur heeft in de afgelopen weken stappen gezet om de organisatie meer te
structureren. Hierdoor moeten de lijnen korter en duidelijker worden voor leden,
externen en iedereen die zich verder bezig houdt met handbal. Via dit Bestuurlijk Nieuws
wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van de veranderingen en van nieuwsfeiten
waar u uw voordeel mee kunt doen. Zo zijn bijvoorbeeld de Jeugd - commissie en de
P&R- commissie in elkaar geschoven zodat er nu een Jeugd Promotie Commissie is
ontstaan. Voor de nieuwe JPC is er niet veel gewijzigd, zij werkten al veel samen, maar
door de uitvoerende taken en verantwoordelijkheden nu bij één commissie onder te
brengen, kan er sneller ingespeeld worden op veranderende omstandigheden.
Daarbij zijn uit deze samengevoegde commissie twee leden gevraagd om respectievelijk
als voorzitter en secretaris op te treden. De voorzitter neemt zitting in het algemeen
bestuur dat hierdoor nu weer voltallig is. De Statuten stellen immers een Bestuur van 5
bestuurders en daaraan is nu voldaan.
Formeel worden zij door het Bestuur tijdens de Algemene Leden Vergadering
voorgesteld.
Sinds enkele weken is Richard van Veen trainer van de C-jeugd. Dankzij de
vliegende reporter is hij aan het woord geweest en weten we nu meer van
hem en welke aanpak hij voorstaat. Dat Richard actief is en graag ouders
en begeleiders bij zijn trainingen wil betrekken, is al snel duidelijk geworden.
Na een uitnodiging aan de ouders en begeleiders te hebben gestuurd, heeft
hij aangegeven hoe hij het voor de C-jeugd wil organiseren en ziet hij
graag betrokkenheid. Met dat laatste wil hij de verbondenheid aangeven en dat
is natuurlijk erg belangrijk voor de “meiden” maar ook voor de teambuilding.
Wij wensen Richard en zijn team erg veel succes in deze competitie.
U heeft op de website inmiddels ook de nodige informatie en documenten kunnen vinden
onder het kopje: A.L.V. Het Bestuur zal tijdens deze Algemene Leden Vergadering, zoals
in Bestuurlijk Nieuws van augustus al aangekondigd, een aantal nieuwe onderdelen van
de vereniging gaan presenteren. Naast de vaste agendapunten komen ook nog aan de
orde het Huishoudelijk Reglement, verkiezing van de leden voor het Bestuur en het
Masterplan. Dit Masterplan behelst naast algemene plannen tevens een structuur voor
tactische en technische trainingen, van mini tot aan senior.
Het Bestuur, TC en de trainers vinden het bijzonder belangrijk om structuren vast te
leggen zodat er op gezette tijden evaluaties kunnen plaatsvinden en daar waar nodig
bijsturing behoeft. Daardoor ontstaat er door alle lagen van de vereniging een vast
omlijnd plan om de techniek eigen te maken, waarbij de jeugd als één van de vaste
pijlers gezien moet worden. Graag informeren wij u hierover nader op de 6de oktober.
Volgende maand komt er weer een bestuurlijk nieuws. Alleen leden kunnen reageren op
bestuurlijk nieuws. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan graag via:
[email protected]
Het bestuur
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards