Profiel lid Raad van Toezicht

advertisement
PROFIELSCHETS
START FOUNDATION
ADVISEUR IMPACT INVESTMENT v/m
betrokken bij de missie - creatief oordeelsvermogen – teamspeler - investeringsexpertise
Algemene informatie
Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die mensen voor wie
een baan niet vanzelfsprekend is, aan het werk wil helpen en laten houden. Het doel van
Start Foundation is een zogeheten ‘inclusieve arbeidsmarkt’ met duurzaam betaald werk voor
iedereen die kan en wil werken.
Vanuit haar unieke onafhankelijke positie en bevlogenheid stimuleert Start Foundation actief
verbeteringen en zoekt men naar hefbomen die echte innovatie tot stand brengen. Er is geen
vaste aanpak maar maatwerk. Start Foundation is wegbereider, makelaar, verbinder en
desnoods een ‘rebel voice’, daarbij aansluitend op en steeds gebruikmakend van het politieke
en maatschappelijke krachtenveld en recente ontwikkelingen. Met haar investeringen – geld,
kennis en de inzet van haar netwerk – wil Start Foundation zo veel mogelijk impact bereiken.
De investeringen richten zich op projecten, sociale ondernemingen en MKB-bedrijven die
aansluiten bij de missie. Daarnaast initieert en ontwikkelt Start Foundation ook eigen activiteiten
en innovatieve aanpakken gericht op duurzame verbetering van de arbeidsmarktpositie van
kwetsbare groepen. Het bronkapitaal van waaruit Start Foundation deze investeringen
financiert, is opgebracht uit de verkoop van Start Uitzendbureau in 2002.
Impact Investment (Mission Related Investment)
Mission Related Investment is een nieuwe activiteit van Start Foundation. In plaats van het
vermogen van de stichting op de bank te zetten en alleen de rente te gebruiken, wil Start
Foundation ook het vermogen ‘aan het werk zetten’. Dat dient sociale en financiële waarde op
te leveren. Bedrijven die in de praktijk laten zien dat ze mensen kansen bieden ongeacht hun
afkomst, leeftijd, handicap, opleidingsniveau enzovoorts, kunnen in aanmerking komen voor
financiële ondersteuning. Belangrijk selectiecriterium is het raakvlak met de missie: mensen
aan het werk hebben c.q. aanstellen voor wie een baan niet altijd vanzelfsprekend is.
Daarnaast gelden bij de selectie de gebruikelijke economische criteria.
De functie
Als adviseur kunt u met een bescheiden investering al een grote impact maken. U heeft een
goed oog voor zowel het financieel rendement als het sociaal rendement van de investering. Dit
vereist het combineren van de harde kant en de zachte kant in uw afwegingen. U raadpleegt zo
goed mogelijk uw deskundige en betrokken collega’s en maakt gebruik van hun ervaring en
inzichten.
1 van 3
U wordt tevens van tijd tot tijd bijgestaan door de MRI-Raad die wijsheid van buitenaf kan
inbrengen.
Uw werk is zowel vraag- als aanbodgestuurd: niet alleen komen er aanvragen van partijen
binnen maar tevens is het aan u om tot nieuwe (verrassende) ideeën en combinaties te komen
(maak-strategie) waarmee de MRI-doelen kunnen worden behaald.
Aspecten binnen de functie zijn ondermeer:
 Strategieontwikkeling MRI; nadenken en mee ontwikkelen van nieuwe vormen van
investeren om de doelen van Start Foundation te bereiken.
 Ontwikkelen van acquisitieplan en beheerplan.
 Zelf uitvoeren van acquisitie: de boer op om leads te genereren van bedrijven die voor MRI
in aanmerking kunnen komen.
 Beoordelen van financieringsaanvragen, bestaande uit ondernemersplannen (inclusief
prestaties en ambities), de economische haalbaarheid, ondernemingscompetities en de
sociale prestaties.
 Berekenen van de financiële opbrengst in het kader van MRI.
 Maken van investeringsvoorstellen die voorgelegd worden aan de MRI-Raad.
 Toezien op adequaat beheer van de MRI-portefeuille.
Functie-eisen





WO werk- en denkniveau.
Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.
Ervaring met een proactieve presentatie naar de markt.
Ruime werkervaring in de financiële dienstverlening / met investeringen.
Ruime ervaring in projectmatig werken.
Competenties






Ondernemerschap: U zoekt proactief naar onderscheidende ondernemers en relevante
maatschap-pelijke ontwikkelingen om investeringskansen te verzilveren. U anticipeert op
marktontwikkelingen en ontwikkelt nieuwe inzichten omtrent de marktbenadering en
positionering van Start Foundation.
Creativiteit: U bent in staat om buiten de gangbare paden oplossingen te bedenken in het
combineren van financieel rendement met maatschappelijk/sociaal rendement.
Analytisch/probleemoplossend vermogen: Kritisch denkvermogen is essentieel; U bent in
staat tot de kern van een vraagstuk door te dringen, dit vanuit meerdere invalshoeken te
bezien en dit helder te formuleren ten behoeve van een goede oordeelsvorming.
Betrokkenheid: U voelt zich verantwoordelijk voor uw eigen werk én het werk van de hele
organisatie (ambassadeurschap). U zoekt actief verbinding met andere kenniswerkers. U
neemt verantwoordelijkheid voor het grotere geheel.
Sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) maar ook duidelijkheid
scheppen naar aanvragers. Adequaat verwachtingsmanagement. Mensen voor je weten te
winnen.
Klantgerichtheid, prestatiegerichtheid, eigen planning- en organisatievermogen,
samenwerking in team en flexibiliteit. Start Foundation-missie uitdragen en hier naar
handelen.
2 van 3
Arbeidsvoorwaarden
Start Foundation hanteert de CAO Welzijn.
Inschaling afhankelijk van zwaarte en ervaring maximaal € 80.000 bij een fulltime dienstverband
(36-urige werkweek) inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Procedure
De werving en voorselectie van kandidaten is in handen van Diemen & Van Gestel.
De voorselectie vindt plaats vóór 8 oktober.
Voordracht bij Start Foundation: 13 oktober.
Eventueel assessment: 19 oktober.
Contract: eind oktober.
Startdatum: november /december.
Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief kunt u vóór 28 september 2015 toezenden aan:
Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, Directeur, via de vacaturepagina van
onze website: www.diemenenvangestel.nl
Voor eventuele vragen kunt u bij haar terecht: 0346 354354
3 van 3
Download