ALUMINIUM POEDER, niet pyrofoor

advertisement
Werkplekinstructiekaart
2.003
ALUMINIUM, poeder, niet pyrofoor
IDENTIFICATIE
Synoniem
Brutoformule
CAS-nummer
Moleculaire massa
Gebruik
Advies
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Aluminiumpoeder
(gestabiliseerd), reactief met
water, niet-pyrofoor
Al
7429-90-5
26.98 g/mol
Chemische stof voor laboratoria
D
2
L
3
LT
3
Kleur
Zilver-wit tot
grijs
Verschijningsvorm
Metaalpoeder
Geur
Kookpunt
Smeltpunt
Vlampunt
Reukloos
2467°C
660°C
Nvt
Zelfontbrandingstemperatuur
Explosiegrenzen
pH-waarde
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid in water
590°C
Reageert zuur
2.7
Niet
ETIKETTERING
CLP (EU-GHS)
Signaalwoord:
DSD
Gevaar
Indeling:
Klasse
Stof die of mengsel dat in contact met
water ontvlambare gassen ontwikkelt
Ontvlambare vaste stof
P-zinnen
Categorie
categorie 2
H261
categorie 1
H228
Gevarenaanduidingen
In contact met water komen ontvlambare
gassen vrij.
Ontvlambare vaste stof.
F licht ontvlambaar
R-zinnen R11, R15
S-zinnen
S07/08, S43
P210, P240, P241, P223, P231+P232, P280, P335+P334, P370+P378, P402+P404, P501
BRAND/EXPLOSIE
Brand
Kan gemakkelijk ontbranden. In fijn
verdeelde toestand/bij verhitting: verhoogde
kans op brand. Reageert met water (vocht):
vorming van licht ontvlambare dampen
(waterstof).
Zie ‘chemische reacties’
Explosie
Kans op stofexplosie. Stofwolk kan ontsteken
door vonken.
Zie ‘chemische reacties’
GEVAREN / RISICO
Inademing
BIJ BLOOTSTELLING AAN HOGE
CONCENTRATIES: lichte irritatie. Hoesten.
Contact met de huid
-
PREVENTIE
Contact van product met water vermijden.
Verwijderd houden van open vuur/ warmte.
Maatregelen treffen tegen elektrostatische
opladingen
MAATREGELEN
Blusmiddelen
D-poeder. Droog zand.
GEEN water/schuim/poeder/koolzuur.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen/
vonken.
PERSOONLIJKE BESCHERMING
Stofmasker met filtertype P2
Handschoenen (butylrubber, PVC)
EHBO
Inademing
Breng het slachtoffer in de frisse lucht
Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen
Contact met de huid
Spoelen met water. Bij aanhoudende irritatie:
naar arts.
Beschermkleding
Oogcontact
Mechanische irritatie
Veiligheidsbril
Bij inslikken
-
Chronische toxiciteit
-
Oogcontact
Spoelen met water. Bij aanhoudende irritatie:
naar oogarts.
Bij inslikken
Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na
inname: veel water laten drinken. Niet laten
braken. Bij onwel voelen: naar arts.
Antigifcentrum: 070/245.245
MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG
Milieu
Opruimen gemorst
product
Opslag
WGK 0: niet waterverontreinigend.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Morsstof opscheppen in afsluitbaar vat. Bevuilde oppervlakten reinigen met
een overmaat water
Droog bewaren. Beschermen tegen directe zonnestralen. Reservoir aarden.
GESCHEIDEN HOUDEN VAN: warmtebronnen, ontstekingsbronnen, oxidatiemiddelen, (sterke) zuren, (sterke) basen,
halogenen, alcoholen, water/vocht.
CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS
Reageert met water (vocht): vorming van licht ontvlambare gassen/dampen (waterstof).
Reageert heftig met vele verbindingen o.a.: met (sterke) oxidantia: warmteontwikkeling met verhoogde kans op brand/explosie.
Reageert heftig met (sommige) zuren/basen en met alcoholen vorming van licht ontvlambare dampen (waterstof).
Download