Tweede Kamer der Staten

advertisement
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2008–2009
31 887
Zicht op veranderingen in financiële relaties
tussen Rijk en derden
Nr. 1
BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
’s-Gravenhage, 19 maart 2009
Hierbij bieden wij u de op 3 februari 2009 door ons vastgestelde
achtergrondstudie «Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen
Rijk en derden» aan.
Algemene Rekenkamer
drs. Saskia J. Stuiveling,
president
dr. Ellen M.A. van Schoten RA,
secretaris
KST128037A
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 887, nrs. 1–2
1
Download