ANBI 2015 Voedselbank Zwijndrecht 1. Naam: Voedselbank

advertisement
ANBI 2015 Voedselbank Zwijndrecht
1. Naam:
Voedselbank Zwijndrecht
2. RSIN nummer:
8215.43.520
3. Contact gegevens: Postbus 92,
3330 AB Zwijndrecht,
06 33775449,
[email protected],
www.voedselbankzwijndrecht.nl
4. Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Tot 30/11/2015: Mw. R. Kuijper
Voorzitter:
Vanaf 01/12/2015: Dhr. W. Sandee
Secretaris:
Dhr. P. van Doorn
Penningmeester: Dhr. G. van Nes
1.1
De missie van de voedselbanken
‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat
uitsluitend met vrijwilligers’.
1.2
De visie van de voedselbanken
‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken
helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van
voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden
en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale
organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet
immers altijd tijdelijk zijn’.
1.3
De kernwaarden van de voedselbanken
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
- We werken uitsluitend met vrijwilligers
- We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
- We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
- We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
- We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
- We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
- We zijn transparant in onze verantwoording
1.4
De hoofddoelstellingen van de voedselbanken
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
- Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
- Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze lokale
ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc.
1.5
Beloningssysteem
Een kernwaarde van Voedselbank Zwijndrecht is dat in heel de organisatie uitsluitend met
vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de
vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden
Overzicht activiteiten Stichting Voedselbank Zwijndrecht 2015
Kernactiviteit
De voedselpakketten zijn op alle vrijdagen in 2015 verstrekt. Dit jaar voor het eerst ook op de
vrijdag na Hemelvaartsdag en de vrijdag tussen kerst en oud en nieuw.
Het aantal verstrekte pakketten schommelde dit jaar tussen de 70 en 90 pakketten waar mee
gemiddeld tussen de 170 en 200 personen worden gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 100
personen jonger dan 18 jaar.
Er zijn twee vaste uitdeellocaties: de Lindtse Kerk en wijkcentrum Xiejezo.
Organisatie
Het bestuur van de Voedselbank Zwijndrecht vergaderd maandelijks. 2 bestuursleden van het
eerste uur, te weten de voorzitter mw. R. Kuijer en bestuurslid mw. J. Sandee zijn in de loop van
2015 afgetreden. In de loop van 2015 zijn de 2 vrijwilligers die al bestuurstaken vervulden,
officieel benoemd als bestuurslid. Tevens is aan het einde van 2015 als nieuwe voorzitter dhr.
W. Sandee toegetreden tot het bestuur.
Een groep van +/- 25 vrijwilligers is op vrijdag verantwoordelijk voor het uitdelen van de
pakketten. Enkele scholieren assisteerden in het kader van hun maatschappelijke stage.
Een team van +/- 12 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit
Rotterdam. Enkele bestuursleden zijn gedurende de vrijdag aanwezig voor coördinatie van de
werkzaamheden.
De opslagruimte in een pand aan de Biesbos moest in het voorjaar van 2015 worden ontruimd
omdat dit pand werd gesloopt. In plaats daarvan hebben we in samenwerking met Woonkracht
10 een nieuwe opslag in gebruik genomen aan de Mimosastraat. Dit pand is geheel opgeknapt
om te kunnen voldoen aan de eisen op gebied van voedselveiligheid die ook aan voedselbanken
worden gesteld.
Voedselveiligheid
Vanuit de landelijke organisatie van Voedselbanken Nederland is er de laatste jaren hard aan
gewerkt om alle voedselbanken in Nederland te laten werken via de geldende regelgeving op
het gebied van voedselveiligheid. Dit is belangrijk voor de veiligheid van onze cliënten en wordt
steeds meer als een eis gesteld bij samenwerking met grote landelijke partners welke voedsel
aanleveren voor de voedselbanken.
Voedselbank Zwijndrecht heeft in 2015 ook het traject doorlopen om zo gecertificeerd te
worden als “Groen”. Dit betekend dat er gewerkt wordt volgens de hierboven genoemde eisen.
In november 2015 heeft de uiteindelijke certificering plaats gevonden en is Voedselbank
Zwijndrecht officieel gecertificeerd als “Groen”. Tijdens de vrijwilligersavond in februari 2016
zal het certificaat officieel worden uitgereikt door een lid van het landelijk bestuur van
Voedselbanken Nederland. Alle vrijwilligers van Voedselbank Zwijndrecht zullen ook getraind
worden om volgens de voorschriften te werken.
De website wordt onderhouden door een vrijwilliger.
Zie http://www.voedselbankzwijndrecht.nl/
In maart 2015 is er een informatieavond georganiseerd voor de vrijwilligers van Voedselbank
Zwijndrecht waar onder andere een presentatie over het werk van Vluchtelingenwerk in
Zwijndrecht is gegeven.
Samenwerking
Voedselbank Zwijndrecht is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland.
Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Zwijndrecht lid van het Regionaal
Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale
voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam.
Ook in 2015 zijn er in kerken en op scholen in Zwijndrecht regelmatig inzamelingen geweest van
producten voor de voedselbank. Tevens zijn er acties geweest van diverse serviceclubs en
andere lokale organisaties om het werk van de voedselbank te steunen of om de cliënten van
de voedselbank aanvullende steun te verstrekken.
De betrokkenheid van de Zwijndrechtse burgers bij het werk van de voedselbank is groot.
Daarnaast weten we ons als Voedselbank Zwijndrecht, in onze kern- en overige activiteiten ten
behoeve van onze klanten, gesteund door een aantal Zwijndrechtse ondernemingen,
serviceclubs en particulieren.
Financiële verantwoording
Financieel jaarverslag 2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards