Notulen Ledenvergadering dd 15 - 04- 2009.

advertisement
Zwemvereniging “De Columbiaan” Voorhout
Notulen Ledenvergadering d.d. 15 - 04- 2009.
Aanwezig bestuur: Ton Suykerland, Irene Blomsma, Carolien Doesburg, Dolf Albertz, Karin
Vrijburg, Pieter van Daalen en Adjo Vreeburg.
Afmeldingen: Maria en Ben Kersten.
Aanwezig: 4 leden
1. Opening door de voorzitter:
Om vijf over half negen opent Dolf de vergadering. Er zijn 4 leden: Niek Oosthoek,
Maya Kraaijevanger, Koen Bel en Irene Blomsma. Rik v. Wieringen en Loes de Gier
komen na het zwemmen (voor de appeltaart).
Jubileum: 1 maart is er een receptie geweest om dit heugelijke feit te vieren en op 4
juli zal er een feest zijn. Hopelijk zijn er dan meer leden dan nu, zo niet dan geeft Dolf
een etentje.
De zwemprestaties gaan nog steeds goed. Jan Kersten heeft weer een geweldig record
gezwommen en de A-ploeg is 4e van Nederland geworden en de B-ploeg is de beste 2e
ploeg.
2. Notulen vorige ledenvergadering:
Notulen zijn goedgekeurd en Karin is bedankt.
3. Jaarverslagen:
Verslag van de secretaris:
Ton geeft een kleine toelichting.
Verslag van de zwemcommissie:
Het aantal A-zwemmertjes in de Wasbeek trekt weer aan. Bij zwemvaardigheid zijn de
groepen klein. We hebben een enquette gehouden onder de zwemvaardigheidzwemmers voor de wensen voor volgend jaar.
De BSO is gegroeid. Er staan nu 4 lesgevers aan het bad, 2 gediplomeerden en 2
hulpjes.
Het zwemmen voor volwassenen gaat wel goed, maar daar kunnen nog mensen bij. Er
is echter wel een vacature voor lesgever op de maandagavond voor twee lessen. Ton
stopt er mee.
Er zijn wat plannen gemaakt voor volgend jaar, zoals een cursus “bewegingsonderwijs
voor autisme”.
Er is op het ogenblik een wachtlijst voor assistent lesgevers. Dit is wel fijn, want die
hebben we wel nodig.
Verslag wedstrijdcommissie:
We hebben goede resultaten geboekt. Er wordt ook met plezier gezwommen. Het
aantal wedstrijdzwemmers is constant. We bieden 12 trainingen en er kan gekozen
worden van 2 tot 9 trainingen per week. Adjo heeft geinventariseerd wat zoal de taken
waren van de vrijwilligers en heeft voor de zwaarste taken meer mensen gevonden. Zo
wordt de taak van Ada Bremmer door 4 personen overgenomen en is de taak van Ria
Zwetsloot ook door 4 personen overgenomen.
Er wordt nog gezocht naar een coach voor de B-ploeg. Er zijn wel ploegleiders bij de
wedstrijden, maar er is niet iemand die de ploeg kan trekken.
Het gros van de nieuwe zwemmers komt uit onze kweekvijver.
Verslag van de Penningmeester:
Het was financieel een spannend jaar. We hadden niet veel op de bankrekening staan
en het eigen vermogen is licht negatief.
We gaan wat bestemmingsreserve naar beneden schroeven. Er staan nogal wat
bedragen op de begroting die op dit moment niet reëel zijn.
In 2007 waren we positief. In 2008 zijn de contributie-inkomsten nogal gedaald. Het
aantal leden is behoorlijk gedaald en dit gaat nog steeds door. Dit tij moet gekeerd
worden. De badhuur viel mee, we hebben goed gebruik gemaakt van de
gesubsidieerde uren. De kosten van de KNZB en de kring zijn behoorlijk gestegen. De
stijging van de kring-kosten komt door de inschrijfkosten voor de C-klasse
wedstrijden. Adjo gaat kijken hoe deze zwemmers toch wedstrijden kunnen zwemmen
voor minder geld.
De onkostenvergoedingen waren een puzzeltje voor de nieuwe penningmeester en
daardoor een leerzame periode.
De energierekening is weer niet gekomen. Wij hebben hier wel om gevraagd.
De contributie wordt niet verhoogd. Ons inkomen is dus bevroren. We moeten voor
meer inkomen zorgen, dus nieuwe leden werven.
Kascommissie:
De tegenvallende inkomsten zijn weggeschreven tegen meevallende kosten. Zij
hebben de financiele zorgen ook geconstateerd en adviseren daar ook zorg voor te
dragen. Verder zag de boekhouding er perfect uit, complimenten voor de penningmeester. Koen Bel is aftredend, maar er is nu even geen liefhebber in de zaal. We
zoeken dus nog een vervanger.
Begroting:
De begroting voor 2009 is aangepast, nog belangrijker is de begroting voor 2010. De
badhuur zal omhoog gaan, de onkostenvergoedingen zullen gelijk blijven. De
contributie-inkomen zijn lager begroot, omdat het ledenaantal nog steeds zakt en in
2010 niet extreem zal stijgen.
Er is een opmerking over de begroting voor de badhuur. Er staat een ander bedrag in
de begroting als in de toelichting. Dit komt doordat in de begroting de badhuur voor de
BSO staat vermeld en die niet in de toelichting wordt genoemd. Pieter past dit aan.
De KNZB kosten zullen volgend seizoen meer opgesplitst worden in de betreffende
aktiviteiten.
De hoge kosten voor de kring werden vooral veroorzaakt door het zwemmen van de
C-klasse wedstrijden. We hebben besloten die niet meer te zwemmen en daar een
andere vorm voor te zoeken.
De barbezetting in het clubhuis is afgelopen jaar niet compleet geweest en daardoor is
de omzet minder.
De post reiskosten is bedoeld voor de trainers.
De begroting is goedgekeurd.
4. Verkiezing bestuur:
Dolf bedankt Ton voor zijn bewezen diensten. Er is helaas geen opvolger.
Dolf is aftredend maar zal nog 1 jaar blijven. Frank is aftredend en herkiesbaar.
5. Rondvraag:
Gaan we weer meedoen aan de beursvloer? We zullen dit de volgende bestuursvergadering bespreken.
Irene geeft als tip om nieuwe leden te werven te adverteren in schoolkranten. Daar
hebben we in het verleden al naar geinformeerd, maar dat heeft niets opgeleverd.
De informatie op de website voor de wedstrijdploeg is niet optimaal. Bij de
uitnodigingen staan geen telefoonnummers van de ploegleiders om eventuele
calamiteiten door te geven.
Dolf opent een discussie over hoe we meer leden kunnen krijgen op dit soort
vergaderingen. Hier komt niet veel uit.
Nu we echter zonder secretaris zitten, moeten we heel hard op zoek. Dolf zal het een
paar maanden waarnemen. We moeten ook buiten de vereniging zoeken en wellicht
betalen voor een nieuwe secretaris. Dolf vraagt toestemming om eventueel een
vergoeding toe te zeggen als dit echt nodig is. Dit zal in de contributie verekend
worden.
Download