Finance Postbus 616 | NL 6200 MD Maastricht Verklaring in het

advertisement
Finance
Postbus 616 | NL 6200 MD Maastricht
Verklaring in het kader van de Fietsregeling UM
met UM-bijdrage
Faculteit / MUO / Servicecentrum
Capaciteitsgroep / Departement / Afdeling
Naam en voorletters medewerker
Geboortedatum
Pers. nummer
700
Werktijdfactor
(minimaal 10 uren per week;
student assistenten zijn uitgesloten)
Aard dienstverband
fte
Vast
Tijdelijk tot
verklaart
a.
dat hij/zij ermee bekend is dat de UM maximaal € 340,-- bijdraagt aan de aanschafkosten van een fiets
indien door hem/haar voldaan wordt aan de bepalingen van de Fietsregeling Universiteit Maastricht;
b.
dat zijn/haar dienstverband op de datum waarop de fiets verstrekt wordt nog tenminste 11 maanden
zal duren en tenminste 10 uren per week omvat;
c.
dat de afstand van zijn/haar woning tot zijn/haar werkplek bij de UM niet meer bedraagt dan 15
kilometer (enkele reis) en dat hij/zij de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen zal gebruiken
voor het woon-/werkverkeer. Indien de afstand woning/werk meer bedraagt dan 15 kilometer dient de
medewerker aannemelijk te maken dat hij/zij de fiets (het grootste deel van het jaar) zal gebruiken
voor het woon-werkverkeer;
d.
dat hij/zij geen aanspraak heeft of gedurende een jaar geen aanspraak (meer) zal maken op een
tegemoetkoming in de kosten van het woon-/werkverkeer, met dien verstande dat hij/zij een
tegemoetkoming behoudt indien die tegemoetkoming op de datum waarop de fiets wordt verstrekt per
jaar meer bedraagt dan de UM-bijdrage van € 340,--. De tegemoetkoming bedraagt alsdan het bedrag
waarmee de eerdere tegemoetkoming genoemd bedrag overschrijdt;
e.
dat hij/zij geen aanspraak heeft (of (meer) zal maken) op een door de UM ter beschikking gestelde
parkeerplaats;Degene die een fiets ontvangt in het kader van deze regeling doet voor 36 maanden
afstand van een eventuele aanspraak op een parkeerplaats. Hij/zij kan daarna opnieuw een
parkeerplaats aanvragen. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de dan geldende criteria. Aan de
Facilitaire Dienst zal worden doorgegeven aan wie een fiets wordt verstrekt om op grond daarvan de
aan de medewerker verleende toegang tot de parkeerplaats te ontzeggen;
f.
dat hij/zij in de 36 maanden voor de datum waarop de fiets is verworven geen verstrekkingen in het
kader van enige fietsregeling heeft gehad. Onder fiets in de zin van deze regeling wordt ook verstaan
een fiets met elektrische trapondersteuning;
g.
Aanschaf van een fiets door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten
Voor het doel van deze regeling kan op fiscaal vriendelijke wijze een fiets worden aangeschaft van
maximaal € 2.500,--,. In dit bedrag zijn inbegrepen de aankoopkosten van de fiets en de kosten voor
verzekering, onderhoud en accessoires.
Versie 2 - 2014
Aanschaf van een fiets anders dan door tussenkomst van Nationale Fiets Projecten
Indien de fiets op andere wijze dan door tussenkomst van nationale Fiets Projecten wordt aangeschaft,
dient de fiets direct bij de winkelier c.q. leverancier te worden afgerekend. Dit geldt ook voor de premie
van een eventuele fietsverzekering. Naast de fiets en de fietsverzekering kunnen tevens op fiscaal
vriendelijke wijze (bonnen voor) onderhoud & accessoires worden aangeschaft. Hiertoe dient een
bestelformulier fiets te worden toegevoegd. De toegestane fiscale werkgeversbijdrage aan de aanschaf
van de fiets wordt, bij overlegging van de originele nota met betalingsbewijs (eventueel inclusief kopie
polis fietsverzekering) aan Finance, met de medewerker verrekend conform de daartoe volgens de
regeling in te zetten arbeidsvoorwaarden.
h.
Eigen bijdrage :
aanschafwaarde fiets
€
fietsbonnen
€
Verzekering
€
----------------
Subtotaal (max. € 2.500,-)*
€
korting NFP**
€
UM-bijdrage
€ 340,--/-
Eigen bijdrage / te verrekenen
---------------€
inzetten van arbeidsvoorwaarden
(keuzeformulier bijvoegen)
eenmalige inhouding op het nettoloon
Verrekening van de eigen bijdrage zal plaatsvinden
door:
inhouding van €
nettoloon gedurende
(minimaal € 15,--) op het
max. 12 maanden
(LET OP: er is sprake van een personeelslening, en u
betaalt normrente)
Hij/zij machtigt het College van Bestuur om de arbeidsvoorwaarden aan te passen zoals door hem/haar
aangegeven.
i.
Aan de keuze zitten fiscale consequenties.
Als achteraf blijkt dat hij/zij niet voldoende aannemelijk kan maken dat de fiets in voldoende mate voor het
woon-/werkverkeer wordt gebruikt, dan komen de fiscale gevolgen voor zijn/haar rekening.
Medewerker
Voor akkoord beherend baas
Naam
Naam
Datum
Datum
Handtekening
Handtekening
Origineel sturen naar Finance/Personeels- en Salarisadministratie. Indien u een caokeuzeformulier invult, stuur dan alle getekende formulieren gezamenlijk naar Finance. Uw
aanvraag wordt anders niet in behandeling genomen.
*
Indien de aanschafwaarde van de fiets incl. verzekering en fietsbonnen meer bedraagt dan het
grensbedrag van €2.500,--, dient u de meerkosten zelf te betalen, u kunt hiervoor geen
arbeidsvoorwaarden inzetten.
**
Bij aanschaf fiets via Nationale Fietsprojecten ontvangt u 5% korting op de aanschafwaarde van de
fiets met een maximale korting van € 37,45.
Versie 2 - 2014
Download