- VRG Gent

advertisement
100 VC
1 VC
1
100
Klassiek Romeins recht
100
200
Klassiek Romeins recht
135: Edictum Perpetuum
van Hadrianus
200
300
Klassiek Romeins recht
212: Contitutio Antoniniana
van Caracalla
Na-Klassiek Romeins recht
300
400
Na-Klassiek Romeins recht
313: Edict van Milaan
400
500
Na-Klassiek Romeins recht
426: Codex Theodosianus
413 -4 26: De Civitate Dei
door Augustinus
476: Val van het West
Romeinse Rijk
Middeleeuwen
500
600
Na-Klassiek Romeins recht
429: Codex Justinianus
Middeleeuwen
600
700
636: Etymologiae van
Isidorus van Sevilla
Middeleeuwen
700
800
Pepijn De Korte (751 – 768)
Karel De Grote (768 – 814)
Middeleeuwen
800
900
Karel De Grote
Lodewijk De Vrome (814 – 843)
843: Verdrag van
Verdun
Middeleeuwen
900
1000
Middeleeuwen
1000
1100
1066: Hoei krijgt als
eerste ‘Belgische’ stad
stadsprivileges
1054: Oosters Schisma
Middeleeuwen
1100
1200
1140: Decretum Gratiani
1122: Concordaat van
Worms
Late middeleeuwen
1300
1200
Margaretha van Constantinopel (1202 – 1278)
1215: Engelse Magna
Charta
13e eeuw: Philippe de Beaumanoir
Gwijde van Dampierre (1278 – 1305)
Robrecht van Béthune (1305 – 1322)
Late middeleeuwen
Filips de Stoute (1384 – 1404)
ZZ
1300
Bourg Ndlndn
Lodewijk II van Nevers (1322 – 1346)
Huis van Dampière
1302:
Guldensporenslag +
Verdrag van Athis
Lodewijk van Male (1346 – 1367)
1356: Eerste Blijde
Intrede in Brabant
1356: Gouden bul van
Karel VI
1400
Karel de Stoute (1467 – 1477)
Jan zonder Vrees (1404 – 1419)
1400
Late middeleeuwen
1500
17 Provinciën
Filips de Schone (1482 –
1558)
Bourgondische Nederlanden
Filips de Goede (1419 – 1467)
Bourgondische vorsten
1425: Universiteit
Leuven
15e eeuw: De gerechtigheid van Keizer Otto
III
Maria van Bourgondië
(1477 – 1482)
1464: Eerste
vergadering StatenGeneraal te Brugge
1477: Afkondiging
groot privilege door
Maria van Bourgondië.
Parlement van Mechelen
afgeschaft
1473: Oprichting
Parlement van
Mechelen
Vroegmoderne tijd
Tachtigjarige oorlog (1568-1648)
1500
Zeventien Provinciën (1482– 1581)
Keizer Karel (1506 – 1556) Eerste Spaanse vorst
-1506)
Zdl Nederlanden
Filips II van Spanje (1555 – 1598)
1600
Habsburgse vorsten
1516:
Utopia
1532: Il
Principe
1549: Pragmatieke
sanctie van Keizer Karel
1540: Concessio
Carolina
1596: Albrecht wordt
landvoogd + Consejo
de Flandes wordt
opgeheven
1566: Beeldenstorm
1534: Hendrik VIII
verklaart zichzelf hoofd
van de Engelse kerk
1531: Oprichting
Collaterale Raden
1529: Damesvrede
tussen Margaretha
van Oostenrijk en
Louise van Savoye
(Frankrijk)
1526: Vrede van
Madrid tussen Karel en
Frans I van Frankrijk
1515: Paus Leo X
bepaalt dat alle boeken
moeten goedgekeurd
16e eeuw: Filips Wielant
worden door de kerk
1504: Oprichting Hoge
Raad van Mechelen
1567: Les 6 livres de
la République van
Jean Bodin
1588: Oprichting
Consejo de Flandes
1585: Landvoogd
Farnese neemt
Antwerpen in
1581: Plakkaat van
Verlating
1579: Unie van Utrecht
+ Unie van Atrecht
1576: Pacificatie van
Gent
Filips III + Albrecht en
Isabella als
landvoogdes(1598 –
1621)
Vroegmoderne tijd
Tachtigjarige oorlog (1568-1648)
1600
Zuidelijke Nederlanden (1581 – 1713)
Filips IV van Spanje (1621 – 1665)
Habsburgse vorsten
1635: Frankrijk mengt
zich in de strijd →
tweefrontenstrijd
1603: Turbe van
Lembeek door Jean
Richardot
1648: Vredesverdrag
van Munster
1652: Débâcle van de
Fronde in Frankrijk
1611: Eeuwig edict
1628: Wederoprichting
Consejo de Flandes
1621: Einde twaalfjarig
bestand
1609: Begin twaalfjarig
bestand
17e eeuw: Perez: Eerste boek
over publiekrecht (Leuven)
1700
Karel II van Spanje (1665 – 1700)
1689: Engelse
Bill of Rights
Late 17e-18e eeuw:
ontwikkeling
Vernunftrecht
Eerste Franse Republiek (1795 – 1804)
Filips van Anjou (1700 –
1713) tijdens Spaanse
Succesieoorlog
Frans II van het
HRR (1792 – 1795)
Vroegmoderne tijd
Karel IV van het HRR
(1713 – 1740)
Eerste Oostenrijkse vorst
Leopold II van het
HRR (1790 – 1792)
Sp Sucoorlog
1700
Oostenrijkse Nederlanden (1713 – 1795)
Frans I van het HRR (1740 – 1765)
Jozef II van het HRR (1765 – 1790)
Habsburgse vorsten
1800
1713: Vrede van Utrecht
1787: Amerikaanse
Grondwet
1791: Amerikaanse
Bill of Rights
1762: Affaire Calas
1707: Act of the Union
tussen Engeland en
Schotland
Late 17e-18e eeuw:
ontwikkeling
Vernunftrecht
Situatie in Frankrijk
tijdens de Franse
Revolutie
Midden 18e eeuw:
Opheffing Consejo de
Flandes
1790
Lodewijk XVI (1774 – 1792)
1789: Bestorming
vd bastille +
Brabantse
omwenteling
1790: Verenigde
Belgische
Provincies
1805
Convention Nationale
Directoire (1795 – 1799)
1793: Grondwet vh
jaar III
1793: Grondwet vh
jaar I
1791: Grondwet van de
Assemblée Nationale
Constituante
Consulaat (1799 – 1804)
1802: Grondwet vh
jaar X: Consulaat
voor het leven voor
Napoleon
1799: Grondwet vh jaar
VIII: tienjarig consulaat
voor Napoleon
Napoleon (1804 – 1815)
1804:
Grondwet vh
jaar XII:
Keizerrijk v
Napoleon
Regering door Franse
Directoire (1795 –
1799) en Consulaat
(1799 – 1804) van de
eerste Franse Republiek
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815 – 1830)
Willem I (1815 – 1830)
Surlet de Chokier (1831)
Eerste Franse Keizerrijk (1804 – 1815)
was voor Leopold I regent
van België
Napoleon Bonaparte
(1804 – 1815)
Negentiende eeuw
1800
1900
Koninkrijk België (1830 - …)
Leopold I (1831 – 1865)
1817: Universiteit Gent
1810: Annexatie Koninkrijk
Holland door Frankrijk
1808: Code d’Instruction Criminelle
Leopold II (1865 – 1909)
1893: Algemeen
meervoudig
stemrecht (vanaf
25 jaar + invoering
opkomstplicht
1807: Code De Commerce
1804: Code Civil
1806: Bataafse Republiek wordt Koninkrijk Holland
1803: Marbury vs.
Madison
1898: Wet
Coremans-De
Vriendt:
Nederlands
wordt
authentieke
wetstaal
1899:
Evenredige
vertegenwoordiging
Eind 19e E:
Marie Popelin
Twintigste eeuw
WO I (1914 – 1918)
WO II (1940 – 1945)
Albert II (1993 - …)
Interbellum
1900
Koninkrijk België (1830 - …)
Albert I (1909 – 1934)
Leopold III (1934 – 1951)
2000
Boudewijn I (1951 – 1993)
Max Weber
1971: Arrest Le Ski
1919: Algemeen
enkelvoudig stemrecht
(vanaf 21 jaar)
1946: Raad van
State
1981: Kiesleeftijd:
18 jaar
1966: ECOSOC + BUPO
verdrag
1961: Wet Vermeylen
1958: Benelux Unieverdrag
1957: EEG – en Euratomverdrag
1951: EGKS-verdrag
1950: EVRM
1948: Algemeen
enkelvoudig stemrecht
voor alle Belgen (ook
vrouwen)
1992: Verdrag van
Maastricht
1985: Verdrag van
Schengen
Download