Formularium BW1- Bodem ϕ ϕ ϕ ρ ρ ϕ

advertisement
Formularium BW1- Bodem
CaCO3(s) (calciet) + H+(aq) → Ca2+(aq) + HCO3-(aq)
2KAlSi3O8(s)+ 2 H+(aq)+ 9H2O → Al2Si2O5(OH)4(s) + 2K+(aq) + 4H4SiO4(aq)
(K-veldspaat)
(kaoliniet)
CO2 (g) + H2O (l)→ H+ (aq)+ HCO3- (aq)
pK = 5.9
V = Vvast + Vwater + Vlucht
Volume fasen verdeling in de bodem (bv. in m3)
V = Vvast + Vporiën
Volume verdeling in de bodem (bv. in m3)
θ=
ϕ=
Vwater
V
Volumefractie water in de bodem
Vporien
Volumefractie poriën
V
ϕg =
Vlucht
V
Volumefractie lucht in de bodem
ϕs =
Vvast
V
Volumefractie vaste bestanddelen in de bodem
θ + ϕg + ϕs = 1
Som van volumefracties
θ + ϕg = ϕ
Som volumefracties water en lucht
ϕ = 1 - ϕs
Porositeit
ρd =
massa van bij 105 o C gedroogde grond ms
=
volume van de grond bij bemonsteri ng V
ρs =
massa vaste fase ms
=
volume vase fase Vs
ρs =
w=
ρw
1
fom
ρ om +
fm
ρm
ρd =
m
massa water
= w
massa vaste fase ms
⎛ kg ⎞
⎜ 3⎟
⎝m ⎠
⎛ kg ⎞
⎜ 3 ⎟ = droge bulkdichtheid
⎝m ⎠
dichtheid vaste fase
1
0,6 + 3,42 ⋅ fom
ϕs =
ρd
ρs
massafractie water in de bodem
dichtheid water (1 g/cm3 )
1
w=
m w ρ wVw ρ w
=
=
θ
ρ dV
ms
ρd
of
dw =
Vw
A
equivalent waterschijfdikte dw (bv. in cm)
θ=
Vw
A
dw = θ
zc =
ρd =
V
=θd
A
d
0,3
dc
1
0,6 + 3,42 × fom
zc
hoogte capillaire opstijging (bv. in cm)
dc
inwendige diameter capillair (bv in cm)
empirische relatie tussen ρd en fom
pF-waarde
met
ΔT =
A
z ⋅ ρd
Belasting (A;mg/m2) → gehalte (T;mg/kg)
z
BCFi =
gehalte in organisme
gehalte in de grond
∂A
= −K r A
∂t
A = A oe −K rt
t 12 =
1e-orde afbraakmodel
hoeveelheid stof (bv. in kg/kg droge grond)
afbraaksnelheidsconstante (bv. jaar –1)
oplossing 1e-orde afbraakmodel
Ao
beginhoeveelheid (bv. in kg/kg) op
t=0.
aanvoer (kg C.ha −1.jaar −1 ) bij evenwicht (aanvoer = afbraak)
voorraad (kg C.ha −1 )
ln(2)
halfwaardetijd (bv. jaar)
Kr
Tb = Tsb
2
mengdiepte (m)
Bioconcentratiefactor
A
Kr
Kr =
watervolume (bv. in cm3)
oppervlak (bv. in cm2)
dikte bodemlaag (bv. in cm)
⎛ -h ⎞
pF = log⎜
⎟
⎝ cm ⎠
T = To + ΔT
ρd
w
ρw
H
10
Correctieformule normwaarden organische stoffen
H : % organische stof
Tsb : normwaarde voor de standaardbodem
Tb : normwaarde voor de betreffende bodem met H % organische stof
T b = Tsb
A +B⋅L +C⋅H
A + 25B + 10C
Correctieformule normwaarden zware metalen
Tb
: de normwaarde van de stof voor de bodem (mg/kg)
Tsb
: de normwaarde van de stof in de standaardbodem (mg/kg)
L
: het lutumgehalte (massa-%)
H
: het organische stofgehalte (massa-%)
A, B en C : stofgerelateerde parameters (zie tabel).
Stofafhankelijke parameters voor berekening van streef- en interventiewaarden van
zware metalen in de bodem.
Element
A
B
C
arseen
15
0,4
0,4
barium
30
5
0
beryllium
08
0,9
0
cadmium
0,4
0,007
0,021
chroom
50
2
0
cobalt
02
0,28
0
koper
15
0,6
0,6
kwik
00,2
0,0034
0,0017
lood
50
1
1
nikkel
10
1
0
tin
04
0,6
0
vanadium
12
1,2
0
zink
50
3
1,5
3
Download