Geluidisolatie in gebouwen

advertisement
Geluidisolatie in gebouwen
BOUWBESLUIT CONTACTGELUID
•Ln,TA van maximaal 54 dB voor de contactgeluidisolatie tussen een besloten ruimte en een verblijfsgebied
van een andere woning ; Ln,TA van maximaal 59 dB tussen besloten ruimten onderling.
Het Ln,TA geeft het geluidsniveau in een ruimte aan. Als het Ln,TA afneemt, neemt het akoestisch comfort toe. Deze
eis is gebaseerd op een comfortabel niveau van een gemiddelde woning. Hoe lager deze waarde, hoe minder je het
geluid hoort als gevolg van bijvoorbeeld lopen over een vloer. Hier gaat dus de gedachtegang op dat als het Ln,TA de
0 dB nadert, je ook bijna niets meer hoort. Let wel: het Ln,TA is dus geen norm voor geluidisolatie maar een waarde
voor het hoorbaar geluidsniveau. Ln,TA geeft het resulterend geluidniveau aan de ontvangstzijde weer, dus het geluid
onder de vloer wanneer er bovenop de vloer wordt
geklopt.
BOUWBESLUIT LUCHTGELUID
•DnT,A,k van minimaal 52 dB voor de
luchtgeluidisolatie tussen een besloten ruimte en
een verblijfsgebied van een andere woning.; DnT,A,k van
minimaal 47 dB tussen besloten ruimten onderling.
De DnT,A,k geeft het verschil aan in geluidsniveau en
zal in het spraakgebruik vaak worden aangeduid als
geluidsisolatie. Als het DnT,A,k toeneemt, neemt het
akoestisch comfort toe. Vuistregel is: hoe hoger het
geluidsverschil, hoe beter de geluidsisolatie.
DnT,A,k
Ln,TA
DnT,A,k Gewogen Luchtgeluidisolatie index
Ln,TA
Gewogen Contactgeluidisolatie index
Er zal gestreefd moeten worden naar een hoge geluidsisolatie (DnT,A,k)en een lage hoorbaarheid van lopen (Ln,TA).
Als ezelsbruggetje kan worden aangehouden, de ‘L’ in Ln,TA is van lopen en van laag. De ‘D’ in DnT,A,k is van
difference (verschil) en moet dus zo hoog mogelijk zijn.
In het Bouwbesluit 2012 wordt voor de onderdelen die in verbouw- en herbestemmingsituaties gewijzigd worden
als prestatieniveau veelal het rechtens verkregen niveau voorgeschreven. Praktisch gezien houdt het rechtens
verkregen niveau in dat de situatie na de verbouwing niet slechter mag zijn dan ervoor. Aanbevolen wordt voor
dit soort panden tenminste het akoestisch comfort aan te houden zoals het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw
stelt en bij voorkeur een verhoogd comfort bij transformeren naar bijvoorbeeld luxe appartementen.
Niveau
Klasse verschil DnTA LnTA
L (1)
II (2)
III (3)
IV (4)
V (5)
62
57
52
47
42
43
48
53
58
63
%
gehinderden Beschrijven
< 5%
Hoge mate van bescherming. Zeer luide
spraak niet verstaanbaar. Gewone spraak
niet hoorbaar. Luide feestjes wel hoorbaar,
maar nauwelijks hinderlijk. Loopgeluiden
waarneembaar maar niet storend.
5-10%
Goede bescherming onder normale
omstandigheden. Gewone spraak niet
hoorbaar. Hardere spraak en muziek
soms hoorbaar, maar niet verstaanbaar.
Loopgeluiden hoorbaar, maar niet storend.
10-25%
Bescherming tegen ontoelaatbare storing
uitgaande van normaal bewonersgedrag
waarbij men rekening houdt met elkaar.
Spraak soms waarneembaar maar
niet verstaanbaar. Zeer luide spraak
verstaanbaar. Harde muziek goed
hoorbaar. Loopgeluiden soms storend.
25-50%
Ook bij gelijksoortige leefpatronen en
aangepast gedrag zal regelmatig storing
optreden. Spraak en muziek zijn vaak
hoorbaar. Loopgeluiden zijn veelal hinderlijk
50-75%
Er wordt feitelijk geen bescherming
geboden tegen geluiden. Gewone spraak
is vaak verstaanbaar. Muziek, luide spraaken loopgeluiden zijn veelvuldig hindelijk.
NORMSTELLING
Hiernaast staat een tabel
weergegeven met een indeling in
geluidsklassen gerelateerd aan het
percentage gehinderden, gebaseerd
op NEN1070.
NEN 1070 gaat over classificering
van de kwaliteit van de geluidwering
in gebouwen. Deze norm kent 5
geluidsklassen welke aangeduid
worden met een cijfer (1 t/m 5). De
middelste klasse (k=3) sluit aan op de
Bouwbesluit eisen voor nieuwbouw.
PRINCIPES
Elke 5 dB verbetering halveert het
percentage gehinderde.
1 dB verschil hoort bijna niemand
3 dB verschil hoort ca 50% van de
mensen
5 dB verschil hoort iedereen
10 dB verschil: halvering van luidheid
www.imbemasmt.nl • T +31 (0)23 517 24 24
Download