Factuur (België)

advertisement
{@117}{<117_aan1>}{@}
{@119}{<119_pref> }{@}{@120}{<120_contact>}{@}
{@118}{<118_functie>}{@}
{@121}{<121_gebouw>}{@}
{@122}{<122_straat>}{@}{ <123_nr>}{ <124_bus>}
{@125}{<125_subloc>}{@}
{@126}{<126_postc>}{@}{ <127_stad>}
{<128_land>}
uw btw-nummer
{#fld.188}
uw referentie
{#fld.12}
onze referentie
{#Z.1.1} {#Z.1.2}
datum
23 juli 2017
STAAT VAN ERELOON EN KOSTEN - nr. {#fh.6}
Deze factuur betreft de voor u verrichte werkzaamheden tot {#FH.8}.
De bijlage bevat de specificatie van onze uren en de eventueel aan u doorbelaste kosten.
Ereloon
{\FL2.5}
Kantoorkosten
{\FL3.5}
Secretariaat
{\FLL.5}
Verplaatsingskosten
{\FLM.5}
Voorgeschoten (gerechts)kosten
{\FLN.5}
Overige kosten
{\FLP.5}
Bijkomende provisieaanvraag
{\FLJ.5}
Reeds gefactureerd voorschot, onbelast
{\FLH.5}
Reeds gefactureerd voorschot
{\FLK.5}
Subtotaal
{\FH.13}
{ßif "<FL7.5>" <> ""}
BTW %
{#FL7.8}
{ß}.
Over
{#FL7.2}
{\FL7.5}
{ßif "<B.1.184>" <> "BE"} {ßif "<FH.77>" = "3"}BTW verlegd{ß}{ß}
Voorgeschoten (gerechts)kosten, onbelast
{\FLO.5}
Verrekening derdengelden
{ßif "<FLC.5>" < "0.00"}Totaal door u te ontvangen{ß}{ßif "<FLC.5>"
> "0.00"}Totaal te betalen{ß}
{\FLB.5}
€ {#FLC.5}
{ßif "<Z.1.80>" = "1"}BTW vrijgesteld{ß}
{ßif "<Z.1.81>" = "1"}BTW vrijgesteld – Pro Deo{ß}
Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE …
(BIC = … ), met vermelding van de gestructureerde mededeling {#FH.57}.
Factuur {#fh.6} - {#Z.1.1_Zaaknummer}/ {#Z.1.2_Zaaknaam} {(<Z.1.3>)}
2/4
DETAIL
tot en met {#FH.8}
{\117_geadresseerde}
{\118_firma}
{#Z.1.1_Zaaknummer}/ {#Z.1.2_Zaaknaam} {(<Z.1.3>)}
{"Indien er ereloon prestaties zijn, toon detail"}{@FL1.1}
ERELONEN
Datum
Omschrijving
{#FL1.9}
{#FL1.10}
Tijd
{#FL1.11}
€ {#FL2.5}
{@}
ERELOON
Advocaat
Tijd
Uurtarief
Bedrag
{ßfk,x,fle.*}Ereloon {#18}
{#2}
€ {#17}
€ {#4}{ß}
€ {#FL2.4}
{ßif "<FL2.4>" <> "<FL2.5>"}{Ereloon na commerciële korting: € <FL2.5>}{ß}
{"Indien er secretariaat prestaties zijn, toon detail"}{@FL4.1}
SECRETARIAAT
Datum
Omschrijving
{#FL4.9}
{#FL4.10}
Bedrag
{#FL4.13}
€ {#FLL.5}
{@}{"Indien er verplaatsingen zijn, toon detail"}{@FL5.1}
REISKOSTEN
Datum
Omschrijving
{#FL5.9}
{#FL5.10}
Bedrag
{#FL5.13}
€ {#FLM.5}
{@}{"Indien er belaste gerechtskosten zijn, toon detail"}{@FL6.1}
VOORGESCHOTEN (GERECHT)KOSTEN (onderworpen aan BTW)
Datum
Omschrijving
{#FL6.9}
{#FL6.10}
Bedrag
{#FL6.13}
€ {#FLN.5}
{@}{"Indien er onbelaste gerechtskosten zijn, toon detail"}{@FL9.1}
VOORGESCHOTEN (GERECHTS)KOSTEN (niet onderworpen aan BTW)
Datum
Omschrijving
{#FL9.9}
{#FL9.10}
Bedrag
{#FL9.13}
€ {#FLO.5}
Factuur {#fh.6} - {#Z.1.1_Zaaknummer}/ {#Z.1.2_Zaaknaam} {(<Z.1.3>)}
3/4
{@}{"Indien er overige kosten zijn, toon detail"}{@FLF.1}
OVERIGE KOSTEN
Datum
Omschrijving
{#FLF.9}
{#FLF.10}
Bedrag
{#FLF.13}
€ {#FLP.5}
{@}
Factuur {#fh.6} - {#Z.1.1_Zaaknummer}/ {#Z.1.2_Zaaknaam} {(<Z.1.3>)}
4/4
Download