Tweede Kamer der Staten

advertisement
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2013–2014
21 501-20
Europese Raad
Nr. 825
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT
Voorgesteld 18 december 2013
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat belastingontwijking en -constructies via de EU
bestreden moeten worden, aangezien er sprake is van vrij verkeer van
kapitaal;
verzoekt de regering, op de Raad concrete afspraken te maken, inclusief
tijdspaden, over
– Profit Shifting and Base Erosion;
– constructiebestrijding;
– belasting op de digitale economie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Omtzigt
kst-21501-20-825
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 21 501-20, nr. 825
Download