Nr. Naam Resultaten/ Rekening- Samen

advertisement
Nr.
Naam
0 Begintotaal Balans
Resultaten/
Balans
Rekeningsoort
Balans
Begintotaal
Samentelling
100
111
121
131
141
199
ONROEREND GOED
Kerken en pastorieën
Overige kerkelijke gebouwen
Beleggingen onroerend goed
Inventaris
ONROEREND GOED totaal
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0100..0199
200
211
221
231
241
251
261
299
FINANCIELE BELEGGINGEN
Aandelen
Obligaties
Leningen u/g
Hypotheken u/g
Waarborgsommen
Deposito's / spaarrekeningen
FINANCIELE BELEGGINGEN totaal
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0200..0299
VORDERINGEN & TUSSENREKENINGEN
Debiteuren
Vorderingen op korte termijn
R/C Geloofgemeenschap
Kruisposten
Tussenrekening dividendbel.
Tussenrekening salarissen
Tussenrekening sociale lasten
Tussenrekening loonheffing
Tussenrekening pensioenpremies
Tussenrekening overig
Tussenrekening kerkbijdrage
VORDERINGEN & TUSSENREK. tot.
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0300..0399
400
411
421
499
GELDMIDDELEN
Kas(sen)
(Post)banken
GELDMIDDELEN totaal
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0400..0499
500
501
511
521
531
541
551
561
569
VERMOGEN, VOORZ. & FONDSEN
Eigen vermogen
Reserve - Legaten
Reserve - Boekwinst/verlies VA
Reserve - Herwaardering VA
Reserve - Koersres. effecten
Reserve - Overige bestemmingen
Exploitatieresultaat
VERMOGEN tot
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Totaal
570 Voorz. groot onderh. & vern.
571 Voorz. groot onderh. & vern.
579 Voorz. groot onderh. tot
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Eindtotaal
0570..0579
581
586
587
591
599
Overige voorzieningen
Begraafplaats Grafrecht voorz.
Begraafplaats Onderh. voorz.
Fondsen
VERMOGEN, VOORZ. & FONDSEN tot
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0500..0599
600
611
621
631
641
651
661
699
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Leningen o/g
Hypotheken o/g
Lopende fundaties
Toekomstige fundaties
Vooruitbetaalde diensten
Lijfrente-kapitalen
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN tot.
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0600..0699
700
711
721
0725GG
731
799
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren
Ov. schulden op korte termijn
R/C Geloofgemeenschap
Vooruitbetaalde kosten
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN tot.
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Balans
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
0700..0799
300
311
321
0325GG
331
341
351
361
371
381
391
392
399
999 BALANS totaal
Balans
Eindtotaal
0000..0999
1000
1111
1211
1311
1411
1511
1611
1911
1999
KOSTEN ONROEREND GOED
Kosten gewoon onderhoud
Energiekosten
Zakelijke lasten en verzeker.
Dotaties aan voorz.gr.onderh.
Afschrijvingen
Betaalde huur, rente, erfpacht
Overige kosten onroerend goed
KOSTEN ONROEREND GOED totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
1000..1999
2000
2111
2211
2311
2411
2511
2611
2711
2999
FINANCIELE LASTEN
Rente leningen o/g
Rente hypotheken o/g
Rente & lasten fundaties e.d.
Rentetoev. voorz. & fondsen
Rente lijfrente-kapitalen
Kosten effecten
Debetrente bank/giro
FINANCIELE LASTEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
2000..2999
3000
3010
3011
3111
3211
3311
3411
3419
3500
3501
3511
3512
3531
3611
3619
3711
3811
3911
3925GG
3999
PERSOONSKOSTEN
Pers.kosten in loondienst
Bruto salaris/toelage
Wg-aandeel sociale lasten
Wg-aandeel pensioenpremie
Functiekostenvergoedingen
Betal./ontv.derden in loondnst
Pers.kosten in loondienst tot
Pers.kosten niet in loondienst
Toelage
Functiekosten toelage
Bijdrage zvw
Pensioen bijdrage
Betal./ontv. aan/van derden
Pers.kst niet in loond. tot
In dienst van derden
Assistenties
Overige persoonskosten
Doorbelasting Geloofgemeensch.
PERSOONSKOSTEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
4000
4011
4041
4051
4061
4071
4091
4099
KOSTEN EREDIENST
Kosten altaarbenodigdheden
Kosten offerkaarsen
Kosten misboekjes /zangbundels
Kosten koren/misdien./collect.
Kosten kerktelefoon
Overige kosten eredienst
KOSTEN EREDIENST totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
4000..4099
4200
4211
4221
4241
4261
4291
4299
KOSTEN PASTORAAL
Kosten parochiebladen
Kosten werkgroepen
Kosten parochieavonden
Cursusk./toerusting lekenkader
Overige kosten pastoraal
KOSTEN PASTORAAL totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
4200..4299
4400
4411
4421
4431
4441
4451
4461
4471
4481
4491
4499
VERPLICHTE & VRIJWILLIGE BIJDR
Afdracht bisdom
Afdracht solidariteitsfonds
afdracht dekenaat
Caritasuitgaven
Uitgaven wereldkerk en missie
Bijdragen andere kerk. doele.
Bijdragen andere past. doele.
Bijdragen overige instellingen
Afgedragen collecten v. derden
VERPLICHTE & VRIJW. BIJDR tot.
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
4400..4499
3010..3419
3500..3619
3000..3999
4500
4587
4588
4599
BEGRAAFPLAATSKOSTEN
Begraafplaats Onderhoud kosten
Begraafplaats Overig kosten
Begraafplaats kosten totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Eindtotaal
4500..4599
5000
5111
5211
5311
5411
5511
5611
5711
5811
5911
5999
BEHEERSKOSTEN
Kosten huishouding
Bestuurskosten
Representatiekosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Porti- en telefoonkosten
Inningskosten kerkbijdragen
Tijdschriften en abonnementen
Overige beheerskosten
BEHEERSKOSTEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
5000..5999
6100 INCIDENTELE LASTEN
6111 Incidentele lasten
6119 INCIDENTELE LASTEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Eindtotaal
6100..6119
7000
7011
7111
7211
7301
7321
7341
7351
7391
7411
7511
7611
7711
7811
7911
7999
BIJDRAGEN PAROCHIANEN
Kerkbijdragen
Plaatsengeld
Collecten eigen kerk
Stipendia
Huwelijken
Uitvaarten
Opbrengst kerktelefoon
Overige kerkelijke diensten
Opbrengsten misboekjes
Opbr. offerblokken en kaarsen
Ontvangen giften
Actie-opbrengsten
Overige bijdragen parochianen
Ontvangen collecten v. derden
BIJDRAGEN PAROCHIANEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
7000..7999
8000
8011
8111
8211
8311
8411
8511
8611
8711
8811
8911
8999
OPBRENGSTEN UIT BEZIT & BELEG.
Opbr onr.goed (huren,pacht ed)
Dividenden
Rente obligaties
Rente leningen u/g
Rente hypotheken u/g
Rente waarborgsommen
Rente deposito's / spaarrek.
Credit rente bank/giro
Koersresultaten effecten
Ov. opbr. uit bezit & beleg.
OPBR. UIT BEZIT & BELEG. tot.
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
8000..8999
9000
9011
9021
9031
9091
9099
FUNCTIONELE INKOMSTEN
Rijks- en Gemeentelijke bijdr.
Lesgelden
Assistentiegelden
Overige funktionele inkomsten
FUNCTIONELE INKOMSTEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
9000..9099
9100 INCIDENTELE BATEN
9111 Incidentele baten
9119 INCIDENTELE BATEN totaal
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Eindtotaal
9100..9119
9500
9586
9587
9588
9599
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Resultatenrekening
Begintotaal
Rekening
Rekening
Rekening
Eindtotaal
9500..9599
Resultatenrekening
Totaal
1000..9999
BEGRAAFPLAATS BATEN
Begraafplaats Grafrechten
Begraafplaats Onderhoud
Begraafplaats Overig
Begraafplaats baten totaal
9999 Resultaat boekjaar
Download