Presentatie Omgevingsdienst Achterhoek

advertisement
Omgevingsdienst Achterhoek
-Voorgeschiedenis
-Stand van zaken
-Taken en uitvoering
-Personeel en formatie
-Organisatie
-Financiën
Voorgeschiedenis
• Commissie Mans
• 2009 GS Gelderland en 56 gemeenten
intentieverklaring
• Begin 2012 overeenstemming over
uitgangspuntennotitie en bedrijfsplan
• Zutphen sluit vanaf januari 2012 aan bij
RUD Achterhoek
Stand van Zaken
• Bedrijfsplan is in concept klaar
• Besluitvorming in de colleges rond de
zomer
• Raad na de zomer (WGR gehoord de raad)
Stand van Zaken
• Start per
01-01-2013 na
vaststelling
inrichtingsplan
• BOR/BGO
opgericht op
provinciaal niveau
Taken en uitvoering
•
•
•
•
‘verplicht takenpakket’
Basispakket Milieu, bodem en asbest
Milieu brede en Wabo brede VTH
Specialismen cultureel erfgoed (landschap,
historische stedenbouw, monumenten en
archeologie) en externe veiligheid
• Briks activiteiten
(bevoegd gezag
provincie)
Personeel en formatie
•
•
•
•
Inbreng Zutphen 4,5 fte
Totaal 67 fte
Detachering is de norm
In dienst komen medewerkers basistaken
provincie, die Wabo breed en VTH taken
uitvoeren
• Medewerkers archeologie en externe
veiligheid regio Achterhoek
• De leidinggevenden
Organisatie
•
•
•
•
•
•
Filosofie
Netwerkorganisatie (werken vanaf locatie)
Geen eigen huisvesting
Kennisuitwisseling
Kosten efficiënt
Het nieuwe werken
Organisatie vervolg
• Ondersteuning door inbreng partners
(gemeenten) ‘om niet’
• Verreken-vereffeningssytematiek op basis
van vooraf vastgestelde normeringen
• ICT voorzieningen
• Huisvesting
Financiën
•
•
•
•
•
Budgetneutraliteit is randvoorwaarde
Het Achterhoekse financieel model
Opstartkosten
Ontvlechtingkosten
Structurele bijdrage
Vervolg financiën
• Efficiencykorting door het rijk:
voor Zutphen 274.000 euro.
Aan de RUD toe te rekenen 63.000 euro
• Bijdrage in exploitatie Zutphen 86.000
euro
• Terugverdienmodel
Download