Infliximab - Rijnstate

advertisement
Infliximab
U heeft in overleg met uw arts besloten dat u, vanwege reumatische klachten,
infliximab gaat gebruiken of u overweegt dit te gaan doen. Deze folder geeft
meer informatie over dit geneesmiddel.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Werking
Infliximab behoort tot de nieuwere groep antireuma middelen, de
zogenaamde biologicals. Bij reumatische ziekten hebben biologicals het doel
reumatische ontstekingsprocessen te remmen.
Ontsteking is een ingewikkeld proces waarbij vele cellen en eiwitten die
tot ons afweersysteem behoren, een rol spelen. De diverse biologicals die
inmiddels zijn ontwikkeld, grijpen aan op verschillende onderdelen van het
afweersysteem zoals TNF-alfa, B-cellen, T-cellen en Interleukine.
Infliximab is een antilichaam dat het ontstekingseiwit TNF-alfa herkent en
bindt. Het is gedeeltelijk gemaakt uit menselijke eiwitten en gedeeltelijk uit
van muizen afkomstige eiwitten. Bij diverse reumatische ziekten speelt het
ontstekingseiwit TNF-alfa een rol. Infliximab blokkeert de werking van dit
TNF-alfa. Als de ontstekingen door infliximab succesvol worden geremd,
nemen de stijfheid, pijn en zwelling van uw gewrichten af. Worden de
gewrichtsontstekingen minder, dan neemt de kans op beschadigingen in uw
gewrichten af. Ook voelt u zich dan minder moe en kunt u beter functioneren
in het dagelijks leven.
Het effect van infliximab treedt in het algemeen binnen zes weken op. Soms
kan het effect echter pas later zichtbaar worden. Bij sommige mensen is
infliximab niet werkzaam. Na drie tot zes maanden wordt bekeken of het zinvol
is behandeling met dit geneesmiddel voort te zetten.
Infliximab wordt bij voorkeur toegevoegd aan andere anti reuma middelen
zoals methotrexaat, omdat de combinatie-therapie effectiever is.
Infliximab wordt voorgeschreven bij diverse reumatische ziekten zoals
reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew. Infliximab
wordt o.a. ook voorgeschreven ter behandeling van de huidziekte psoriasis en
de ziekte van Crohn (een darmziekte).
2
Infliximab
Gebruik
Infliximab wordt per infuus toegediend op de dagbehandeling van Rijnstate
Velp. Tussen het eerste en tweede infuus zitten twee weken. Vier weken na
het tweede infuus krijgt u het derde infuus. Vervolgens krijgt u het infuus met
infliximab elke acht weken. Het kan zijn dat in de loop van de behandeling de
dosis per keer of de frequentie van het infuus worden aangepast. Dit gebeurt
altijd in overleg met uw behandelende arts.
De infuusbehandeling duurt ongeveer vier uur. Voor iedere toediening
wordt een naaldje ingebracht in een bloedvat, meestal in de arm, waardoor
de vloeistof met infliximab kan inlopen. De dosering is afhankelijk van het
ziektebeeld waarvoor de infliximab wordt gegeven en uw lichaamsgewicht.
Voorafgaande, tijdens en na het infuus controleert de verpleegkundige van de
dagbehandeling bloeddruk, pols en temperatuur. Als het infuus voorspoedig
is verlopen, mag u daarna naar huis. Als er bijverschijnselen ontstaan tijdens
het infuus, kan het nodig zijn dat het infuus tijdelijk wordt stopgezet, of dat de
medicatie met een lagere snelheid wordt toegediend. Dit heeft tot gevolg dat
de infusietijd langer wordt en u dus iets langer moet blijven.
Bijwerkingen
Bijverschijnselen zijn in het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen
na het staken van de behandeling.
Meest voorkomend
• Tijdens het infuus kan een milde allergische reactie ontstaan, herkenbaar
aan klachten zoals huiduitslag, jeuk, rillingen, licht gevoel in het hoofd,
kortademigheid en lagere bloeddruk. Als u last krijgt van een of meerdere
van deze verschijnselen moet u dit onmiddellijk laten weten aan de
verpleegkundige van de dagbehandeling. Hij/zij kan meteen de arts
3
•
waarschuwen. Zo nodig wordt de toediening van infliximab vertraagd,
onderbroken en/of een anti-allergie middel toegediend. Meestal zijn de
klachten mild en kan de behandeling worden voortgezet.
Milde infecties zoals verkoudheid, griep en urineweginfecties. Ook
is er een verhoogd risico op een infectie met het herpes zoster virus
(gordelroos).
Zelden voorkomend
• Tijdens de behandeling zijn ernstige infecties beschreven, alhoewel
deze zelden optreden. Als u klachten of verschijnselen krijgt die kunnen
passen bij een ernstige infectie zoals onder andere hoge koorts, ernstige
kortademigheid of hoesten, overleg dan met uw huisarts/reumatoloog of
reumaverpleegkundige.
• Tijdens gebruik van TNF-blokkerende middelen is bij patiënten die
lijden aan hartfalen (decompensatio cordis, dit betekent verminderde
pompfunctie van het hart) verslechtering in de hartfunctie beschreven.
Daarom wordt dit middel bij voorkeur niet gegeven aan patiënten met
ernstig hartfalen.
• Zeer zelden zijn tijdens een anti-TNF behandeling andere
autoimmuunziekten (ziekten van het eigen afweersysteem) ontstaan zoals
een lupusachtig syndroom.
• Zeer zelden zijn tijdens een anti-TNF behandeling aandoeningen van het
zenuwstelsel beschreven zoals multiple sclerose (MS).
• Er is een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van een huidtumor. Het
is van belang dat u zelf jaarlijks uw huid van armen, benen, hoofd en hals
nakijkt. Als u nieuwe afwijkingen ontdekt, is het verstandig uw huisarts te
raadplegen.
• Bloedafwijkingen zoals verlaagde rode bloedcellen, bloedplaatjes of witte
bloedcellen of leverfunctiestoornissen. Verlaging van de rode bloedcellen
leidt tot bloedarmoede en kan merkbaar worden door moeheid. Bij een
tekort aan bloedplaatjes ontstaan makkelijker blauwe plekken en/of
bloedneuzen en bij te weinig witte bloedcellen bestaat er verhoogd risico
op een infectie. Een verandering in de leverfunctie wordt vaak door de
patiënt zelf niet opgemerkt, maar waargenomen in het bloed.
4
Infliximab
Voorzorgsmaatregelen vóór start medicatie
•
•
•
In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling
met biologicals tuberculose opgetreden. Dit betrof voornamelijk een
opvlamming van een oude infectie. Daarom wordt bij alle patiënten die
beginnen met behandeling met een biological zoals infliximab gekeken
of zij in het verleden zijn besmet met tuberculose. Dit kan via een huidtest
(Mantoux), een bloedtest en een röntgenfoto van de longen.
Vanwege het verhoogde risico op infecties tijdens behandeling met
infliximab vindt vooraf screening plaats op de virusinfectie hepatitis B.
Omdat biologicals zoals infliximab uw afweersysteem beïnvloeden, wordt
u wat gevoeliger om infecties te krijgen. Daarbij is het lichaam door
de verminderde afweer iets minder goed in staat om actieve infecties
snel te bestrijden. Als u zorgt voor goede hygiëne en er aan denkt dat u
niet onder alle omstandigheden het infuus kan krijgen, zijn overmatige
problemen met infecties goed te voorkomen. Voorafgaand aan ieder
infuus dient u zichzelf daarom de volgende tien vragen te stellen.
Tien vragen, van belang vóór ieder infuus
1) Heeft u ergens wondjes? (Bijvoorbeeld door knippen van teennagels,
(steen)puisten, ontstekingen in de mond bv bij de tanden,
huidbeschadiging of uitslag.)
2) Heeft u koorts?
3) Heeft u tekenen van verkoudheid? Last van hoest? Keelpijn?
Benauwdheid? Voorhoofdsholteontsteking?
4) Heeft u diarree?
5) Heeft u tekenen van een blaasontsteking, bijvoorbeeld pijn bij plassen?
6) Gebruikt u antibiotica?
7) Bestaat de kans dat u binnenkort wordt geopereerd of dat u behandeld
wordt door de tandarts?
8) Heeft u bijwerkingen gehad na het vorige infuus?
5
9) Bent u van plan naar het buitenland te gaan of bent u pas in het
buitenland geweest? Welk gebied?
10) Bent u zwanger of heeft u een kinderwens? (Dit geldt zowel voor mannen
als vrouwen.)
Als u één van deze vragen met “ja” kunt beantwoorden, vraag dan voordat u
naar het ziekenhuis komt, eerst advies aan uw reumaverpleegkundige. Het kan
zijn dat voor uw veiligheid wordt besloten het infuus uit te stellen.
Bloedcontrole
Door regelmatig uw bloed te onderzoeken, kunnen we het ontstaan van
leverfunctiestoornissen of afname van witte bloedcellen of bloedplaatjes
vroegtijdig opsporen. Het is daarom erg belangrijk dat u zich goed houdt
aan de afspraken voor bloedcontrole. Met name in de beginfase komt u met
kortere tussenpozen op controle.
Ook als u al langer met infliximab wordt behandeld, zijn deze controles
noodzakelijk, maar minder vaak. Uw arts bespreekt met u hoe vaak de
bloedcontroles nodig zijn.
Gebruik van andere geneesmiddelen
In het algemeen kan infliximab veilig worden gegeven naast de meeste andere
geneesmiddelen. Het is van belang dat uw behandelend arts weet welke
medicijnen u gebruikt, inclusief medicijnen die u zonder recept koopt. Zo
kunnen ongewenste combinaties van geneesmiddelen worden voorkomen.
6
Infliximab
Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen
Er bestaat bij het gebruik van infliximab mogelijk een verhoogd risico op
het ontstaan van infecties tijdens of kort na een operatie. Bespreek het tijdig
met uw arts als u een operatie of tandheel­kundige ingreep moet ondergaan.
Informeer degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met
infliximab.
Zwangerschap(swens) en borstvoeding
Er is weinig bekend over de effecten van infliximab bij zwangerschap. Daarom
wordt het gebruik van infliximab tijdens zwangerschap sterk afgeraden.
Het is evenmin bekend of infliximab veilig is tijdens het geven van
borstvoeding. Het geven van borstvoeding raden wij af. Overleg met uw
arts voordat u zwanger wilt worden of als u onverwacht toch zwanger bent
geworden.
Autorijden
Infliximab geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag daarom gewoon
autorijden als u wordt behandeld met infliximab.
Vaccinaties
Wij adviseren u bij het gebruik van dit geneesmiddel u jaarlijks te laten
vaccineren met het griepvaccin via uw huisarts. Verzwakt levende vaccins
(zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, tyfus, BCG, oraal poliovaccin)
mogen niet gegeven worden. Bespreek het daarom tijdig als u plannen heeft
voor een verre reis waarvoor aanvullende vaccinaties nodig zijn.
7
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan beantwoordt uw
behandelend arts of de reumaverpleegkundige deze graag.
Adres
Polikliniek Reumatologie
Rijnstate Velp
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp
Telefoonnummer
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
006209/2015-06 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2015
Polikliniek Reumatologie Rijnstate Velp: 088 – 005 5400
Download