Uploaded by User3007

CAT OF vs CPAP

advertisement
CAT
Optiflow vs CPAP
Floor van Wijk
16-3-2016
Achtergrond
• Incidentie prematuur <37wkn 10%
• RDS tot 50%
• Door beademing na intubatie meer BPD
• Voorkeur voor non-invasief
• CPAP of nu Optiflow (OF)?
• OF even effectief als CPAP na extubatie
• Vraag: CPAP en OF even effectief bij RDS?
Respiratoir distress syndoom
• Tekort surfactant
•  oppervlaktespanning > collaps alveoli eindexpiratoir >
atelectase, ongelijke inflatie en overdistensie
• Progressieve hypoxie en respiratoire insufficiëntie
• LO: kreunen, tachypnoe, cyanose, intrekkingen
• Diagnostiek: X-thorax
• Behandeling: Optiflow of CPAP; evt intubatie en surfactant
CPAP = Continuous positive airway pressure
• Voordeel
• PEEP continu
• Minimale luchtlekkage
• Verwarmde, bevochtigde lucht
• Nadeel
• Neus trauma: ulceratie, necrose,
deformiteiten
• Moeite om de neonaat te positioneren
Optiflow = hoge druk beademing
• Voordeel
• schade nasaal ↓
• pijn ↓
• Verwarmde, bevochtigde lucht
• Gebruiksvriendelijk
• Voorkeur van ouders en vpk
• Nadeel
• Niet gemaakt om PEEP te genereren 
kans op hyperinflatie
• Lucht lekkage
Optiflow en PEEP
Werking:
- Positieve druk gedurende inspiratie  ademarbeid ↓
- Positieve druk gedurende expiratie  genereert PEEP?
HFNC as a device to provide continuous positive airway pressure in infants - Spence et al (2007)
PICO
P = neonaten (prematuur) met RDS
I = CPAP
C = Optiflow
O = therapie falen, opname duur, duur van respiratoire ondersteuning, complicaties
Zoekstrategie
((OR infan*[tiab] OR "infant"[MeSH] OR baby*[tiab] OR babies[tiab] OR newborn*[tiab] OR new-born*[tiab]
OR new born*[tiab] OR postneonat*[tiab] OR postnat*[tiab] OR suckling*[tiab] OR nicu[tiab] OR neonat*[tiab] OR neonat*[tiab] OR perinat*[tiab] OR postnat*[tiab] OR "infant, newborn"[MeSH] OR infan*[tiab]
OR prematur*[tiab] OR preterm[tiab]) OR (("Premature Birth"[Mesh]) OR "Infant, Newborn"[Mesh]) OR
"Infant, Premature"[Mesh])
AND
(Respiratory failur*[tiab] OR Respiratory insufficien*[tiab] OR Respiratory distress[tiab])
AND
(CPAP[tiab] OR Continuous positive airway pressure[tiab] OR Humidified high flow nasal cannul*[tiab] OR
Optiflow[tiab] OR high flow nasal cannul*[tiab])
Cochrane Review 2016
Pubmed 755 resultaten  93 na 1-1-2016  titel en abstract screening: 5 artikelen
1 chinees, 4 engels
High flow nasal cannula for respiratory support
in preterm infants – Wilkinson (2016)
• Publicatie Januari 2016
• Inclusie
• Alle RCT’s en quasi randomised trials
• Pubmed, Embase en Cinahl: 1980 – 1-1-2016
• Prematuren <37wkn met resp ondersteuning na geboorte, profylactisch of bij RDS
• Primaire uitkomst: overlijden of BPD
• Secundaire uitkomst: therapie falen ((re)intubatie), beademingsduur, opnameduur,
luchtlekkage, neus trauma, gastro-intestinale perforatie, NEC, ROP
• 15 studies geïncludeerd, 4 studies OF vs CPAP: 439 patienten
High flow nasal cannula for respiratory support
in preterm infants – Wilkinson (2016)
High flow nasal cannula for respiratory support
in preterm infants – Wilkinson (2016)
High flow nasal cannula for respiratory support
in preterm infants – Wilkinson (2016)
Geen verschil tussen beide groepen wat betreft
• Overlijden
• Chronisch longlijden/BPD
• Intubatie
• Neustrauma
• Opnameduur
• Pneumothorax
Wel verschil in 1 studie over duur respiratoire ondersteuning: OF > CPAP
Conclusie:
• Geen verschil in therapie falen
Discussie:
• Kleine studiepopulaties
• Subgroepanalyse niet mogelijk (ontbreken AD)
• Ook geïncludeerd ter behandeling van profylaxe voor RDS  bias?
HHHFN nasal cannula vs nCPAP as primary mode of respiratory support
for respiratory distress in preterm infants – Hegde (2016)
• Publicatie Indian Pediatrics, Februari 2016
• Prospectieve observationele cohort studie
• NICU in India
• Inclusie
• Prematuur AD28 – 34
• resp distress < 6u postpartum
• Jan 2013 – Dec 2013
• Exclusie
• Apgar <5 op 5 min
• Nasofaryngeale pathologie
• Congenitale malformaties
• Antenatale cardiale afwijkingen
HHHFN nasal cannula vs nCPAP as primary mode of respiratory support
for respiratory distress in preterm infants – Hegde (2016)
• Primaire uitkomst: Intubatie < 72h
• Secundaire uitkomst: duur resp ondersteuning, luchtlekkage, BPD, persisterende
ductus arteriosus, NEC, IVH graad 3-4, ROP ≥ stadium 3, opnameduur, sepsis,
mortaliteit en neus trauma
• Therapie:
• OF (3 – 6L/min, FiO2 max 0.6) vs CPAP (5 – 7cm H2O, 6 – 7L/min, FiO2 max 0.6)
• Keuze obv beschikbaarheid, “voorkeur” CPAP
• Therapie falen CPAP op NICU was 40%. Hypothese: Therapie falen OF 15%↑ (55%)
• Berekend aantal inclusies 90 (2 x 45)
HHHFN nasal cannula vs nCPAP as primary mode of respiratory support
for respiratory distress in preterm infants – Hegde (2016)
HHHFN nasal cannula vs nCPAP as primary mode of respiratory support
for respiratory distress in preterm infants – Hegde (2016)
HHHFN nasal cannula vs nCPAP as primary mode of respiratory support
for respiratory distress in preterm infants – Hegde (2016)
• Conclusie:
• Geen verschil in therapie falen tussen CPAP en OF
• Meer matige en ernstige neus trauma’s na CPAP
• Overige secundaire uitkomsten niet verschillend
• Discussie
• Kleine groepen
• Voorkeur CPAP  bias
• Vooraf 2 x 45 patiënten berekend, groepen 42 en 46, bias?
• Indiase populatie, generaliseerbaar?
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
• Publicatie September 2016
• Randomized, non-inferiority trial
• 9 Centra in Australië en Noorwegen
• Inclusie
• Prematuur AD 28 – 36+6
• resp distress < 24u postpartum
• Mei 2013 – Jun 2015
• Exclusie
• Status na intubatie of surfactant
• Noodzaak tot acute intubatie
• Congenitale afwijking
• Pneumothorax
• Status na ≥ 4u CPAP
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
• Primaire uitkomst: therapie falen < 72u  pH <7,2 met pCO2 > 8.0, FiO2 >0.4,
>2 apnoes in 24u, intubatie
• Secundaire uitkomst: o.a. neus trauma, complicaties van prematuriteit, kosten,
overlijden, pneumothorax, luchtlekkage, overlijden
• Therapie
• OF (6 – 8L/min) vs CPAP (6 – 8cm H2O)
• Indien therapie falen in OF groep, werd gestart met CPAP voor evt intubatie
• GG ≤ 1250 gram, start Coffeine (oplaad 20mg/kg iv)
• Therapie falen bij CPAP 17%, non-inferiority marge OF 10% ↑ (27%)
• Berekend aantal inclusies 750
• Analyse na 250 en 500 inclusies
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
• Bij analyse na 500 inclusies bleek significant verschil in behandeling, waarna
onderzoek gestaakt werd
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
Nasal high-flow therapy for primary respiratory
support in preterm infants – Roberts (2016)
• Conclusie
• Meer therapie falen bij OF dan CPAP, zowel prematuur <32wkn als >32wkn
• Vooral obv zuurstofbehoefte ≥ 40%
• Geen verschil in aantal intubaties
• CPAP:
• Vaker acute intubatie: 18.4% vs 5.6%
• Meer neus trauma: 18.5% vs 8.3%
• Discussie
• Bij therapie falen in OF groep, eerst CPAP voor evt intubatie  bias
• 50% van de patiënten had 1,5u CPAP gehad vóór inclusie (gelijk verdeeld over groepen)
Humidified HFNC vs nCPAP as an initial respiratory cupport
in preterm infants with respiratory distress – Shin (2017)
• Publicatie Journal of Korean Medicin Science, Januari 2017
• Randomized, controlled, non-inferiority trial
• NICU Korea
• Inclusie
• AD 30 – 35
• Resp distress <24u postpartum
• Aug 2010 – Aug 2013
• Exclusie
• GG <1250 gram (ivm profylactisch surfactant postpartum)
Humidified HFNC vs nCPAP as an initial respiratory cupport
in preterm infants with respiratory distress – Shin (2017)
•
•
Primaire uitkomst: therapie falen  pH <7,2 (bij OF 7L of CPAP PEEP 7), FiO2
>0.4, >3 apnoe per uur
Secundaire uitkomst: intubatie, duur van resp ondersteuning, luchtlekkage, neus
trauma, RDS wv surfactant, BPD, symptomatische patente ductus arteriosus, IVH ≥
graad 3, bacteriemie, NEC > graad 2, coffeine gebruik, dagen tot volledig enterale
voeding
•
Therapie
• OF (3 – 7L/min, FiO2 0.4) vs CPAP (4 – 7cm H2O, FiO2 0.4)
• FiO2 aangepast tot Sat 88 – 94%
•
Vooraf gestelde non-inferiority marge therapie falen: OF 20%↑
Berekend aantal inclusies 42 per groep
•
Humidified HFNC vs nCPAP as an initial respiratory cupport
in preterm infants with respiratory distress – Shin (2017)
Humidified HFNC vs nCPAP as an initial respiratory cupport
in preterm infants with respiratory distress – Shin (2017)
Humidified HFNC vs nCPAP as an initial respiratory cupport
in preterm infants with respiratory distress – Shin (2017)
•
Conclusie
• Geen significant verschil in therapie falen: 38.1% vs 20.9% p=0.099
• Vaker hypoxie bij therapie falen in OF groep: 35.7% vs 14% p=0.02
• BPD, Surfactant toediening en luchtlekkage niet verschillend
• Geen neus trauma’s
•
Discussie
• Kleine groepen, bij grote groepen wel significant?
• 0 patiënten met neus trauma, niet in lijn met andere onderzoeken
• Koreaanse populatie, generaliseerbaar?
Conclusie
• Roberts (2016) toont meer therapie falen bij OF, studie gestaakt
• Meerdere kleine studies tonen geen verschil, wel bij grotere inclusie?
• Meer neus trauma bij CPAP
Voorstel:
• CPAP als primaire behandeling bij prematuren >32wkn met respiratoire
distress
Vragen?
Referenties
• High flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants – Wilkinson (2016)
• HHHFN nasal cannula vs nCPAP as primary mode of respiratory support for
respiratory distress in preterm infants – Hegde (2016)
• Nasal high-flow therapy for primary respiratory support in preterm infants – Roberts
(2016)
• Humidified HFNC vs nCPAP as an initial respiratory cupport in preterm infants with
respiratory distress – Shin (2017)
• HFNC as a device to provide continuous positive airway pressure in infants –
Spence et al (2007)
Download