Werkplan peuterspeelzaal Olleke Bolleke

advertisement
Pedagogisch werkplan
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Werkplan peuterspeelzaal Olleke bolleke , locatie van Stichting
Zaltbommelse peuterspeelzalen
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. praktische informatie
-adresgegevens,
-openingstijden,
-groepen,
-afnemen extra dagdeel,
-4 ogenprincipe
-start van de ochtend
-themaochtenden
-uitstapjes
2. Doorgaande ontwikkeling van 0-13 jaar
-VVE
3.Visie op kinderen en de ontwikkeling van kinderen bij de stichting Zaltbommelse
peuterspeelzalen
4.Hoe geven de pedagogisch medewerksters van de Stichting vorm aan die doelen?
5. Volgen en observeren
-peuters en zorg
-meld code kindermishandeling
6.Ouders
-klachtenregeling/geschillencommissie
7. Hygiëne en veiligheid binnen de peuterspeelzaal.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Voorwoord
Peuterspeelzaal Olleke bolleke is gelegen in het dorp Aalst, nabij Zaltbommel. De
peuterspeelzaal is gevestigd in de Emmahof, een seniorencomplex, waar ook de STMR en de
huisartsenpraktijk zijn gevestigd.
Wekelijks komen er 32 peuters spelen in de speelzaal. 8 daarvan hebben een VVE-indicatie
gekregen van het consultatiebureau.. De groepen zijn gemengd, d.w.z. peuters met en zonder een
VVE-indicatie, op maandag/woensdag en vrijdagmorgen. Op dinsdag -en donderdagmorgen zijn
er uitsluitend reguliere peuters.
In het dorp Aalst zijn er twee basisscholen, te weten de openbare basisschool Den Boogerd en
School met de Bijbel, de Burght.
In dit werkplan wordt beschreven hoe er wordt gewerkt en waarom.
Het ‘hoe’ is de praktische uitwerking van de visie beschreven in het pedagogisch beleidsplan van
de stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen.
Trefwoorden in deze visie:
●Elk kind is uniek.
●Elk kind ontwikkelt zich in het eigen tempo.
●Fysieke en emotionele veiligheid is heel belangrijk.
●Peuters worden gestimuleerd in de verschillende gebieden, op sociaal-emotioneel, cognitief en
motorisch gebied.
●Taalontwikkeling is erg belangrijk.
●Door een goed peutervolgsysteem krijgt elke peuter wat hij/zij nodig heeft.
Het pedagogisch werkplan geeft de medewerkers richting en houvast in de dagelijkse praktijk én
in de verdere ontwikkeling van hun werk.
Het pedagogisch werkplan wordt binnen het team en de verschillende locaties besproken, zodat
het een werkbaar plan blijft.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
1
Praktische informatie.
Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen
Postbus 23
5300 AA Zaltbommel
www.zaltbommelsepeuterspeelzalen.nl
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Emmahof 10
5308 KT Aalst
0418-670820
Coördinator Titia de Gruijter, 06-51989176.
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Openingstijden: maandag- tot en met vrijdagmorgen van half 9 tot 12.00 uur.
Brengen van de peuters tussen 8.30 uur en 8.45 uur
Halen om 11.50 uur.
Op peuterspeelzaal Olleke Bolleke zijn meerdere groepen; maandag/woensdag en
vrijdag komen de VVE-peuters. Op woensdag komen uitsluitend VVE-peuters, op
maandag en vrijdag zijn daar reguliere peuters bij.
Op dinsdag-en donderdag komen er reguliere peuters.
Groepen
Binnen de stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen wordt gewerkt met vaste groepen. Dwz dat
er nooit geruild wordt of dat peuters op andere dagdelen komen, dan ze gewend zijn.
De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters.
De leiding bestaat altijd uit twee vaste pedagogische medewerksters.
In geval van ziekte van een van de pedagogisch medewerksters, wordt er zoveel mogelijk
ingevallen door een collega van dezelfde locatie. Dit is zo afgesproken, omdat de ouders en
peuters die pedagogisch medewerkster ook al kennen.
Maandag
Groep 1+VVE
Gozewiena en
Ellen
Dinsdag
Groep 2
Ellen en
vrijwilligster
Woensdag
VVE-groep
Gozewiena en
vrijwilligster
Donderdag
Groep 2
Ellen en
vrijwilligster
Vrijdag
Groep 1
Gozewiena en
Ellen
Afnemen van extra dagen
Op het moment dat er voor langere tijd groepen niet volledig bezet zijn, is het voor ouders
mogelijk een extra dagdeel af te nemen op de peuterspeelzaal.
Dit gebeurt in overleg met de coördinator. Zij spreekt ook met de ouders af, dat de plaats vervalt
op het moment dat er weer meer peuters in de groep kunnen worden geplaatst.
Vier ogen principe
Er wordt binnen de peuterspeelzalen met het vier-ogenbeleid gewerkt. Dat wil zeggen dat er
altijd twee volwassenen op een groep zijn. Op peuterspeelzaal Olleke Bolleke zijn altijd twee
volwassenen op de groep aanwezig. Soms is er ook een stagiaire op de groep.
Alle medewerksters van de stichting hebben een geldige VOG.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Start van de ochtend op de peuterspeelzaal
 Peuters brengen
’s Morgens vanaf 8.30 uur kunnen de peuters gebracht worden. De pedagogisch medewerksters
zijn dan al vanaf 8.00 uur in het lokaal aanwezig. Zij hebben materialen klaar gezet, waar de
peuters met hun ouders mee kunnen spelen.
Ouders hebben de gelegenheid om even met de pedagogisch medewerksters te praten en te
spelen met hun kind.
Dit brengmoment heeft tot doel om het ouder-kind contact én het ouder-ouder contact te
stimuleren.
Om uiterlijk 9.00 uur starten de pedagogisch medewerksters met het programma van die
ochtend en zijn alle ouders weg.
Er wordt altijd duidelijk afscheid genomen van de ouders, waar nodig met ondersteuning van de
pedagogisch medewerkster.
Wennen
Peuters die voor het eerst komen, mogen natuurlijk even samen met mama of papa spelen de
eerste ochtend. Er wordt per peuter met de ouders besproken(door de pm’er ) hoe lang de
peuter de eerste ochtend blijft. er wordt ook afgesproken dat er in de loop van de ochtend
gebeld wordt, hoe het gaat.
De ouders hebben de keus om voordat de peuter geplaatst wordt, een ochtend mee te komen
draaien, samen met de peuter. de ouders mogen dan zelf bepalen of ze een hele ochtend blijven,
of dat ze maar even een uurtje met de peuter komen.
de datum waarop de ouders komen kijken, wordt in samenspraak met de pm”er afgesproken.
Thema-ochtenden
Aan het begin van een nieuw thema, of juist ter afsluiting, worden alle ouders uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de peuterspeelzaal. een van de pedagogisch medewerksters vertelt dan wat
er zoal is gedaan tijdens de speelzaalochtenden, of wat de plannen zijn om te gaan doen.
deze thema-ochtenden worden voor VVE-ouders min verplicht gesteld. aangezien het de
ouderbetrokkenheid vergroot, hechten we er veel waarde aan dat alle ouders op deze ochtenden
komen.
 Uitstapjes:
Enkele keren per jaar wordt er een uitstapje georganiseerd. Dit kan een bezoekje zijn aan de
kinderboerderij, de bibliotheek of het park. Ouders worden van te voren op de hoogte gesteld
van deze uitstapjes. De ouders worden gevraagd om mee te gaan, om de peuters goed te
begeleiden.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
2 . Doorgaande ontwikkelingslijn 0 -13
Voor de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen is het de opdracht om peuters
een zo goed mogelijke start te geven in het basisonderwijs. De resultaatafspraken
zijn vastgesteld samen met de basisscholen in Zaltbommel. De Gemeente
Zaltbommel heeft een controlerende, maar ook zeer stimulerende rol hierin. Door
de subsidie die m.n. op het VVE traject wordt ingezet, heeft de Stichting de
mogelijkheid om te voldoen aan deze doorgaande leerlijn.
Op peuterspeelzaal Olleke Bolleke worden de peuters gevolgd via het peutervolgsysteem van
Kijk. De pedagogisch medewerksters hebben contact met ouders over de ontwikkeling van hun
peuter. De overdracht naar de basisschool is via ditzelfde systeem geregeld. Bij de overgang
wordt er een warme overdracht gedaan naar de school.
Het contact met de scholen is mede door een vierjaarlijkse vergadering goed. Er worden
collegiale consultaties gedaan door de pedagogisch medewerksters op de scholen en door de
leerkrachten op de peuterspeelzaal. Door bij elkaar in ’de keuken te kijken’ is er wederzijds
begrip voor elkaars werk.
VVE Vroege Voorschoolse Educatie.
Om achterstanden in de (taal) ontwikkeling te voorkomen/verminderen bieden we in
samenspraak met de gemeente op alle locaties Vroeg en Voorschoolse Educatie.(VVE) aan. Het
doel van het VVE-programma is er zorg voor te dragen dat kinderen op een goede wijze de
overstap naar de basisschool kunnen maken.
Door de peuters een extra dagdeel peuterspeelzaal te bieden worden ze extra gestimuleerd in de
ontwikkeling.
Op peuterspeelzaal Olleke Bolleke wordt gewerkt met het peutervolgsysteem Kijk. Door dit
systeem worden peuters gevolgd en krijgen ze wat er nodig is om in de zone van de naaste
ontwikkeling te komen.
De samenwerking met het consultatiebureau is erg belangrijk. De jeugdverpleegkundigen doen
de indicaties. Zij kennen het gezin waar de peuter opgroeit en kunnen vaak belangrijke
informatie al delen met de peuterspeelzaalleiding.
Ook door de spreekuren die gehouden worden op de peuterspeelzaal, kunnen de
wijkverpleegkundigen en de pedagogisch medewerksters goed in de gaten houden of de peuters
op de juiste plaats zijn. de zorg die (VVE)peuters nodig hebben is in sommige gevallen niet te
geven op de peuterspeelzaal. De medewerksters vragen dan hulp van een orthopedagoog, om
samen te kijken waar de peuter beter tot zijn/haar recht komt.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
3. Visie op kinderen en ontwikkeling bij de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. Op de peuterspeelzaal
wordt spelenderwijs geleerd. het spelen staat centraal, het leren is heel belangrijk.
De vier pedagogische basisdoelen worden gebruikt binnen alle locaties van de
Stichting.
Deze doelen zijn;
-Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
-Het bevorderen van persoonlijke competenties van de peuters
-Het bevorderen van de sociale competenties
-Socialisatie door overdracht van waarden en normen.
4. Hoe geven pedagogisch medewerkers van de Stichting vorm aan onze doelen?
Door de persoonlijke benadering van elke peuter door de pedagogisch medewerkster, voelt elk
kind zich uniek.
Door het volgen van een vaste ochtend-indeling, bieden de pedagogisch medewerksters de
peuters structuur en duidelijkheid. De pictogrammen worden gebruikt om de peuters autonoom
te laten kiezen en te spelen waarmee ze willen. Tijdens de ochtend zijn er verschillende
groepsmomenten, in kleine groepjes of met de hele groep.
De pedagogisch medewerksters bereiden de ochtenden nauwkeurig voor, aan de hand van de
planningen rondom de thema’s en de registratiemodellen. Zo wordt elk kind gestimuleerd in zijn
of haar ontwikkeling en vinden er ook gestructureerde groepsprocessen plaats.
Door peuters rustig te laten wennen op de peuterspeelzaal, wordt er een emotionele veiligheid
gecreëerd. De rust en het vertrouwen die de pedagogisch medewerksters uitstralen naar de
peuters, geven de peuters de veiligheid die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen.
Het observeren van de peuters en registreren in een peutervolgsysteem, geeft de pedagogisch
medewerksters inzicht wat de peuter nodig heeft. Door het aanbieden van de ‘naaste zone van
ontwikkeling’ , worden de peuters spelenderwijs gestimuleerd.
Het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties wordt gedurende de hele ochtend
gedaan. Bij het uitdelen van het fruit, het vertellen van een verhaal en het spelen met lego.
Het overbrengen van waarden en normen wordt gedaan door de pedagogisch medewerksters
door grenzen te stellen, complimenten te geven, peuters te leren luisteren naar elkaar en een
belevenis te laten vertellen.
Ook dit doel wordt spelenderwijs aangepakt.
5.
Volgen en observeren
Welke methode, welke vorm
De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks de kinderen en de groep. Dit is een bron van
plezier, inzicht en verwondering. Bij het observeren van de individuele ontwikkeling en
welbevinden van de kinderen wordt gebruik gemaakt van observatie-instrumenten.
Afhankelijk van de locatie is er een verschillend observatie instrument.
Bij peuterspeelzaal Olleke Bolleke wordt het observatie-model van Kijk gebruikt. Na drie
maanden wordt er voor het eerst Kijk ingevuld. dan is de wen-periode voorbij en kan de
pedagogisch medewerkster een goed beeld geven van de peuter. Als pedagogisch medewerkers
vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens het
probleem met de ouders te bespreken. Er wordt bij de ouders afgetast of ze de problemen
herkennen.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Peuters en zorg
Door het invullen van het peutervolgsysteem zien de pedagogisch medewerksters hoe het met
de peuter gaat. Op het moment dat de ontwikkelingslijnen ver achter blijven, zal er overgegaan
worden tot een gesprek met de ouders. Ouders worden vanaf het begin dat de pedagogisch
medewerksters zich zorgen maken, meegenomen in het proces. Door het registratieformulier
met ouders te bespreken, wordt er door ouders vaak ingezien dat er extra zorg nodig is.
Als de peuter op de peuterspeelzaal niet de juiste zorg krijgt, wordt er samen met de ouders
gekeken waar de peuter beter tot haar/zijn recht komt. De wijk verpleegkundige van het
consultatiebureau kan ook een belangrijke rol spelen in dit proces, omdat zij de ouders al
kennen vanaf de geboorte van het kind.
Het kan zijn dat MEE dan wordt ingeschakeld, deze instelling voor Integrale vroeghulp kan
zowel het gezin als de ouders tot steun zijn.
In het kader van passend onderwijs is er in Zaltbommel een werkgroep 0-4 jaar opgericht, om te
zorgen dat de peuter op de juiste basisschool terecht komt.
Meldcode kindermishandeling
De branche-organisatie kinderopvang heeft een meld code huiselijk geweld en
kindermishandeling geschreven. In de protocollen map op elke locatie zit een stappenplan. Ook
ligt op elke locatie de handleiding die hoort bij de meld code.
De meld code Kindermishandeling is in het team met alle pedagogisch medewerksters
besproken.
Overdrachtformulier
Als uw kind vanuit de peuterspeelzaal doorstroomt naar een basisschool, vindt er een
overdracht plaats met de basisschool. deze overdracht vindt plaats via het Kijk observatie en
registratiesysteem. Het document wordt door de pedagogisch medewerkster naar de school
’verhuist’ via het digitale systeem.
Op het moment dat de school het document heeft, wordt er een afspraak gemaakt voor een
warme overdracht. dat gebeurt op initiatief van de school. In het document staat de
ontwikkeling van de peuter omschreven. de periode op de peuterspeelzaal is zo waardevol, dat
de school deze gegevens goed kan gebruiken bij de start van een kind op de basisschool. Juist
ook de activiteiten die zijn gedaan met een peuter op de peuterspeelzaal, zijn voor de school erg
zinvol om te weten.
De ouders hebben aan het eind van de peuterspeelzaalperiode een gesprek met de pedagogisch
medewerkster. Aan de hand van het kijkformulier, wordt de ontwikkeling van de peuter
besproken en verteld aan de ouder welke informatie er naar de basisschool gaat.
6
Ouders.
Communicatie met ouders
 Oudercontacten bij halen en brengen van de peuter.
 Intakegesprekken met Vve-ouders
 Nieuwsbrief
 Oudergesprekken.
 Ouderavond
 Oudercommissie
 Themabrieven
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Klachtenregeling
Mochten ouders gevoelens van ongenoegen hebben over de gang van zaken op de
peuterspeelzaal of echt klachten hebben dan is het zaak dat daar over gepraat wordt. In eerste
instantie kan u altijd bij de pedagogisch medewerkster terecht waarbij uw peuter in de groep zit.
Mocht u er samen met de pedagogisch medewerksters niet uitkomen, kunt u altijd een afspraak
maken met de coördinator van de Stichting, zij is bereikbaar op 06-51989176.
De Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen is aangesloten bij de Geschillencommissie
kinderopvang en peuterspeelzalen. u kunt bij hen terecht met uw klachten of uw ongenoegen
uiten, www.geschillencommissie.nl
Hygiëne en veiligheid in de peuterspeelzaal.
Veiligheid
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie gedaan aan de hand van wettelijke vragenlijsten. Het
daaruit volgende actieplan wordt in stappen uitgevoerd binnen de peuterspeelzaal en er worden
eventuele verbeteracties op het gebied van veiligheid uitgevoerd.
Het is belangrijk dat de ruimtes waarin kinderen verblijven, en het materiaal zowel binnen als
buiten, veilig zijn. Deze moeten dus aan bepaalde voorwaarden voldoen:
- Kinderen moeten niet zomaar naar buiten kunnen lopen.
- Een kind moet zichzelf niet kunnen opsluiten.
- Vingers moeten niet tussen de deur kunnen komen.
- Spelmateriaal mag geen gevaar opleveren voor jonge kinderen.
Elektriciteit moet veilig afgedekt zijn (geen losse draden, gebruik
stopcontactbeveiligers enz.)
de peuterspeelzaal moet voldoen aan de verordening van de gemeente. De GGD
inspecteert jaarlijks elke vestiging en geeft richtlijnen op het gebied van veiligheid,
hygiëne en pedagogische kwaliteit.
Er is altijd voldoende toezicht op de kinderen.
Was- en schoonmaakmiddelen staan buiten het bereik van kinderen.
Buitenspeelgoed wordt jaarlijks gecontroleerd.
Het buitenspeelterrein is veilig ingericht en het materiaal wordt periodiek
gecontroleerd. We hebben voldoende toezicht op het terrein.
De inrichting van de ruimtes proberen we zo veilig mogelijk te houden. In principe
mogen kinderen alles zelf pakken, behalve materiaal dat gevaarlijk is in gebruik.
Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, een valpartij, een schaafwond. Op iedere groep is een EHBOdoos aanwezig en er is altijd iemand aanwezig die een EHBO en/of BHV-diploma heeft. De
coördinator ziet erop toe dat deze kennis op peil blijft. Mocht er zich een wat ernstiger ongeluk
voordoen, dan nemen wij contact op met de huisarts of iemand van ons team gaat met het kind
naar het ziekenhuis. Natuurlijk stellen we de ouders zo snel mogelijk op de hoogte.
Bij brand of andere calamiteiten bestaat er een noodgevallenplan.
Voor een gezonde ontwikkeling van een kind is het van belang verstandig om te gaan met
hygiëne en veiligheid. Om ziektes en allergieën bij kinderen te voorkomen, is het schoonhouden
van leefruimtes en de activiteiten- en buitenruimtes van belang. Op het gebied van gezondheid,
veiligheid en hygiëne worden de richtlijnen van de GGD van de gemeente gevolgd.
Hygiene en verzorging
Het schoonhouden is een zaak die alle medewerkers van de peuterspeelzaal aangaat: de
pedagogisch medewerkers en het personeel van het schoonmaakbedrijf hebben hierin een eigen
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
taak. Zo dragen de pedagogisch medewerkers zorg voor het schoonmaken van de tafels, het
doen van de afwas en het vegen van de vloer. De schoonmaakster maakt elke avond de vloer
schoon en onderhoudt het sanitair.
Bij de inrichting van de ruimtes is al rekening gehouden met hygiëne: marmoleum op de vloeren
zodat deze goed en makkelijk te reinigen zijn.
Binnen de peuterspeelzaal zijn afspraken gemaakt wat betreft de volgende hygiëneaspecten:
 handhygiëne
 omgaan met wondjes
 schoonmaken van speelgoed
Voor een optimale hygiëne is het gebruik van schoonmaakmiddelen onvermijdelijk. In de
peuterspeelzaal probeert men middelen te gebruiken die zo min mogelijk schade opleveren
voor mens en milieu. Het aantal middelen wordt tot een minimum beperkt om vergissingen
tegen te gaan; de schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in een afgesloten kast.
Op elke locatie van de Stichting ligt een protocollen map. Daarin bevinden zich de protocollen
rondom hygiëne en veiligheid. Ook de VOG’s en diploma’s van de medewerksters bevinden zich
in deze map.
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Pedagogisch werkplan psz Olleke Bolleke
Download