Diapositive 1 - Zweefvliegopleiding

advertisement
VRAGEN
Wat is langs-stabiliteit en beschrijf hoe dit werkt.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat gebeurt met de snelheid van een zweefvliegtuig bij
het invliegen van thermiek en verklaar dit verschijnsel
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Teken de snelheids-polaire van een zweefvliegtuig.
Welke vier snelheden hebben hierbij een bijzondere
betekenis en teken deze in.
Hoe verschuift de polaire met toenemende vleugelbelasting?
Laat zien hoe men de vliegsnelheid voor de beste glijhoek bij
mee- en tegenwind bepaald.
Waarom neemt de daalsnelheid toe bij zowel een afname als
een toename van de snelheid t.o.v. de snelheid voor minimum
dalen?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Teken een vleugelprofiel met daarbij de omstroming door de lucht.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Welke factoren zijn van invloed op de lift?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met
een tekening.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is de definitie van invalshoek en illustreer dit met
een tekening.
Idem voor instelhoek.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is flutter en hoe kan het ontstaan?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is flutter en hoe kan het ontstaan?
En hoe kan het voorkmen worden?
1. Massa balancering
2. Vergroten van buig- en torsiestijfheid van de vleugel
3. Stijve stuurstangen i.p.v. kabels
4. Geringe vrije speling in de stuurorganen
5. Gebruik van dempers in het stuursysteem
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Verklaar het neveneffect van gieren en rollen.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is de eenheid van kracht?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Hoe heet het punt waar de laminaire grenslaag turbulent wordt?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
In een normale bocht tijdens een sleepvlucht met een
sleepvliegtuig van 800 kg en een zweefvliegtuig van 400 kg, is
dan de helling van het zweefvliegtuig kleiner, groter of gelijk aan
die van het sleepvliegtuig?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Hoe ontstaat geïnduceerde weerstand?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Welke kracht is bij een glijvlucht gelijk aan het gewicht van het
zweefvliegtuig?
De verticale component van de totale luchtkracht.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Waar hangt de liftcoëfficiënt van af?
Invalshoek en vorm van de vleugel (profiel).
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Hoe verloopt het drukpunt bij toename van de invalshoek?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Hoe verandert de stuwdruk bij een vliegtuig bij verdubbeling van
de snelheid?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is de invloed van de remkleppen?
Deze maken dat de stroming aan een deel van de vleugel
turbulent wordt, waardoor extra weerstand opgewekt wordt en
de daalsnelheid wordt vergroot.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat verstaan we onder vleugelslankheid?
Spanwijdte gedeeld door gemiddelde koorde.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Waar laat in een te langzaam gevlogen horizontale bocht de
stroming het eerst los?
En wat kan hier het gevolg van zijn?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
In welke richting werkt de luchtweerstand?
In de stromingsrichting.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Welke vliegtuigdelen beïnvloeden de stabiliteit om de topas?
•Kielvlak
•Richtingsroer
•Rompvorm
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Hoe luidt de continuïteits wet?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Waardoor kan tijdens de vlucht onder meer de draagkracht van
de vleugel direct worden veranderd?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat verstaan we onder een laminaire stroming?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat verstaan we onder haakeffect?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat verstaan we onder vleugelbelasting?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Welke zwaartepuntsligging is t.o.v. de langsstabiliteit het gevaarlijkst?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Het trimvlakje aan het hoogteroer is, bij centrale stand van de
stuurknuppel, naar boven uitgeslagen. Hoe staat de trimhandle?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Door waterballast wordt de vleugelbelasting 40% verhoogd.
Met hoeveel procent vermeerdert de overtreksnelheid?
Bij een variatie van de vleugelbelasting kan de nieuwe polaire worden
verkregen door de oude vanuit de oorsprong te vermenigvuldigen met
nieuw gewicht / oud gewicht
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Hoe verandert de overtreksnelheid van een zweefvliegtuig als de
welvingskleppen in een positieve stand worden gezet?
Blz 80: Een positieve uitslag van de welvingsklep geeft een verhoging
van de draagkracht en derhalve een verlaging van de minimale
snelheid.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is geïnduceerde weerstand?
Hoe verhouden zich geïnduceerde weerstand en
vleugelslankheid?
Geef twee manieren om geïnduceerde weerstand te
verkleinen.
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is een grenslaag?
Wat gebeurt er bij het omslagpunt van een grenslaag?
Hoe verandert de ligging van dit omslagpunt bij
gelijkblijvende invalshoek, nadat de oppervlakte
ruwheid van de vleugelneus door insecten is
toegenomen?
Wat is het gevolg hiervan voor de weerstand en de lift
van een laminair profiel?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Waarom neemt in een bocht bij gelijkblijvende
vliegsnelheid in rustige lucht de daalsnelheid toe met de
dwarshelling van de bocht?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Schets de drukverdeling om een vleugelprofiel:
1. Bij en kleine invalshoek
2. Vlak voor een overtrek
3. Na overtrek
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Geef een definitie of een korte omschrijving van de
volgende begrippen:
1. Drukpunt
2. Invalshoek
3. Slippende vlucht
4. Geïnduceerde weerstand
5. Wrong
6. Vleugelbelasting
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Schets de grafiek die het verband aangeeft tussen de
invalshoek en en de draagkracht coëfficiënt.
Hoe verandert deze grafiek bij een positieve uitslag van
de welvings kleppen?
En bij het gebruik van slats?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Is de ligging van het zwaartepunt t.a.v. de
overtreksnelheid belangrijk?
Noem tenminste drie factoren die de overtreksnelheid
kunnen beïnvloeden.
1. Vleugelbelasting
2. Dwarshelling
3. Stand v.d. flaps
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Geef in onderstaande figuur aan wat men verstaat onder:
•Baan- of glijhoek
•Instelhoek
•Invalshoek
•Standhoek
•Vliegbaan
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Waarom wordt doorgaans een vleugel zo gebouwd dat
in spanwijdte richting naar de tippen toe de instelhoek
geleidelijk afneemt?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Wat is het voordeel van het meenemen van water als
ballast tijdens de vlucht?
Wat is het nadeel?
Hoe veranderd de minimale glijhoek van het
zweefvliegtuig door het meenemen van waterballast?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
Welk staartvlak bepaalt voor een belangrijk deel de
statische richtingsstabliteit?
Wat kan de consequentie van richtingsstabiliteit zijn op
de landings uitloop bij forse zijwind?
THEORIE VAN HET VLIEGEN
VRAGEN
THEORIE VAN HET VLIEGEN
Download