Release notes versie 3.7-0 ClearVox On Site / Online De

advertisement
Releasenotesversie3.7-0ClearVoxOnSite/Online
Essentiëleonderdelen
Asteriskversie11.21-2
ClearVox-Provisioningversie1.6-0
Optionelemodules
Mitelfirmwaresversie1.2-0
ClearVox-Plannerversie1.2-0
ClearVox-Backupversie1.0-3
ClearVox-EuroFluxoversie1.0-0
Debelangrijkstewijzigingensindsversie3.6-5:
Nieuwefunctionaliteiten/ofwijzigingen:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Bedrijfssluitingnuintestellenmet‘van’en‘tot’.
Wachtrijstatistiekenpere-mail.
SerieeleaansluitingClearVoxfunctioneelgemaakttijdensopstarten.
Terugbelfunctievanuitvoicemail(999)geactiveerd.
VerbeterdeupdatepaginaenOnliesystemenhebbennuookeenupdatemogelijkheidvanuitdewebinterface.
RealtimestatistiekenzoalsCPU-engeheugengebruik.
TOS-waardesinSIP-pakkettenwordtcorrectingesteld.
Startpagina‘Beheerder’intestellen(standaardGebruikerslijst).
Up-endownloadenBLF-toetsenconfiguratiesvoorPanasonictoestellen.
PanasonicDSS-consolesnuookprogrammeerbaaropdeClearVoxwebinterface.
Wallboardefficientervoorprocessor.
Openingstijdenherstellenintelefoonmenu’sopgenomen.
Online:DeCDR-datawordtopgeschoondna6maanden.
Provider:VoiceWorkstoegevoegd.
Opgelostebugs:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
SommigeClearVoxmachineswildenietopstartendooreengeforceerdeupdatevanhetbesturingssysteem.
GespreksrouteringenschakelenvanuitPanasonicfunctioneerdenietindienereenspatieindenaamstond.
DelenvandeClearVox-daemonkwamenineen‘oneindigeloop’waardoordeze100%CPUgebruikteenlogbestanden
vollietenlopen.
ImporterenCSV-bestandenviaFireFoxwerkteniet.
FoutmeldingenSamba.
WaarschuwingenAsteriskopgelost.
ZoekbalkbijGesprekkenenOpnamesverdweenalsergeenresultatenwarenvaneenzoekactie.
Statistiekenberekeningen.
HetsysteemisnietmeerafhankelijkvandebeschikbaarheidvanCloudCTIvoorstandaardwerking.
Minimaliserenonnodigemeldingenvanhetsysteem.
BLF-paginawarenniettezienalsgebruikerzonderbeheerrechten.
Wachtrijnaamwasgeenverplichtveld.
!
!
!
!
!
!
SIP-poortbijGenerieketrunkwerdnietopgeslagen.
Online:Erwarendewallboardsvanandereklantentebekijkenindiengeenwachtrijbeschikbaar.
Online:Eenwittepaginabijuitloggenuitadministratiepaneel.
Online:Kleinelayoutwijzigingen.
Online:Backupsvanverwijderdeklantzijnonbruikbaarbijeventueelherstel.
Online:Geencorrectewerkingbelgroepenpickup-groep.
ClearVoxProvisioningwijzigingen(v1.6-0)
!
!
!
Panasonic:OndersteuningHDV-440.
Panasonic:Firmwareupdates.
Gigaset:LandselectieoptoestellenwanneernietinNederland.
ClearVoxPlannerwijzigingen(v1.2-0)
!
!
Updatevriendelijkgemaakt.
Paginarenderingversneld.
Firmwarewijzigingen(Mitelpakketv1.2-0)
!
Firmwares:
o PanasonicKX-UT13x:01.294HW1
o PanasonicKX-HDV130:02.081
o PanasonicKX-HDV230:01.103
o PanasonicKX-HDV330:01.075
o PanasonicKX-TGP600:01.177
o Mitel68xx:4.2.0.2023-SP2-GA
o Mitel6735i/6737i:3.3.1.8202SP4HF7
o OverigeMitels:3.3.1.4358SP4HF8
2
Download