gebruiksaanwijzing

advertisement
GEBRUIKSAANWIJZING
04.04 STEEKSET VOOR TRAPSGEWIJZE MONSTERNEMING
Over deze gebruiksaanwijzing
!
Wanneer tekst volgt op een markering (zoals links afgebeeld) betekent dit dat er een belangrijke aanwijzing volgt.
Wanneer tekst volgt op een markering (zoals links afgebeeld) betekent dit dat er een belangrijke waarschuwing volgt die duidt op gevaar voor letsel voor de gebruiker of beschadiging van
het apparaat.
Beschrijving
De standaardset bestaat uit drie tweedelige steekmonsterboren, een
terugslagvrije slaghamer en accessoires, verpakt in een stevige draagtas.
De boren bestaan uit een onderstuk met boorlichaam en een kort bovenstuk met slagkop. Het geheel is uitgevoerd met conische schroefdraadverbindingen.
Steekmonsterboren (of “gutsboren”) hebben een nagenoeg halfcilindrisch boorlichaam met van boven naar beneden lopende, evenwijdige
snijranden. De drie gutsboren in de set hebben boorlichamen met verschillende diameters: 20, 30 en 40 mm. Zij hebben ieder een werkzame lengte
van 30 cm. De totale lengtes van de onderstukken zijn respectievelijk 115,
85 en 55 cm.
Alle onderstukken zijn standaard voorzien van een kort bovenstuk met
slagkop. Hieraan zitten rubberen handvatten voor meer grip.
De boren zijn vervaardigd van hoogwaardig staal, waardoor bij normaal
gebruik geen torsie (verdraaiing) zal optreden in de boorlichamen. Ten
behoeve van milieu-onderzoek zijn alle boorlichamen ongelakt.
De slaghamer is terugslagvrij doordat hij gevuld is met loden kogeltjes die
zich in de slagrichting verplaatsen nadat een voorwerp is geraakt. Door de
slagvaste nylon doppen beschadigt de gutsboor niet.
Methode
De trapsgewijze monsterneming vindt plaats door eerst met de grootste
diameter een monster te nemen (0-30 cm beneden maaiveld), vervolgens met een kleinere diameter het tweede
monster te steken (30-60 cm), en tenslotte met de smalste boor het laatste monster te nemen (60-90 cm). Er kan
eventueel gebruik worden gemaakt van slagkracht om de gutsboor in de grond te slaan.
P.O. Box 4, 6987 ZG Giesbeek, NL
T +31 313 880200
F +31 313 880299
E [email protected]
© 1999
www.eijkelkamp.com
1
M1.04.04.N
Door het steeds kleiner worden van de diameter, ondervinden de gutsboren alleen wrijving van de te bemonsteren
laag. Bovendien wordt voorkomen dat verontreinigingen (gronddeeltjes) uit bovenliggende bodemlagen in het
volgende monster terecht komen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de resultaten.
Gebruik
1. Koppel het onderstuk met boorlichaam aan het bovenstuk.
2. Druk of sla de boor in de grond.
Zonder slagkracht: Druk de gutsboor verticaal en rechtstandig (dus
zonder te draaien) in de grond. Steek een monster van maximaal 30 cm
(zie figuur).
Met gebruik van slagkracht: Zet de gutsboor verticaal op de grond of in
het boorgat en houd hem met één hand aan de handgreep vast. Sla
vervolgens met de terugslagvrije hamer op de slagkop van de boor. Met
deze hamer kan gedoseerd kracht worden gezet, waardoor het monster
niet uit de gutsboor trilt.
!
Gebruik, indien slagkracht nodig is, altijd de terugslagvrije
slaghamer. Dit is veiliger en voorkomt beschadiging van de boor.
Gebruik nooit een niet-terugslagvrije (metalen) hamer. Hierdoor
beschadigt de boor en kunnen verwondingen opgelopen worden door het terugspringen van de hamer.
3. Draai de volle boor af om het monster los te snijden van de grond.
Het afdraaien van de volle gutsboor vergemakkelijkt het ophalen ervan en voorkomt monsterverlies. Draai de boor af door hem een volledige ronde te draaien zonder hem verder omlaag te
drukken.
4. Haal de volle boor rustig draaiend omhoog. Het draaien helpt monsterverlies te voorkomen door eventueel
optredende zuigkracht (onderdruk) onder de boor op te heffen.
!
Haal de boor met rechte rug en gebogen knieën omhoog om rugklachten te voorkomen.
5. Snijd met de gebogen spatel de cilindrische kolom materiaal af langs de gutsboorranden. Het achtergebleven
monster vormt een vrijwel ongestoord profiel.
6. Los de boor door met een spatel (de bolle kant boven) het monster eruit te duwen. Gebruik de smalle spatel bij
de smalste boor.
!
Gebruik voor het lossen een gebogen spatel. Zorg er voor dat de vingers niet langs de snijranden schaven. De gutsboorranden zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken bij onjuist
gebruik.
Opmerkingen:
Indien de gutsboor veel verticale weerstand ondervindt, zal ook de horizontale weerstand hoog zijn. Het risico
van torsie van het boorlichaam tijdens afdraaien is dan groter. Los dit op door de boor tussentijds af te draaien.
!
Nooit een boor forceren. De boor kan beschadigen en het kost onnodig veel fysieke kracht.
2
Om dieper te bemonsteren moet eerst worden voorgeboord tot de te bemonsteren laag (bijvoorbeeld met een
Edelmanboor). Met extra verlengstangen kan vervolgens op de juiste diepte bemonsterd worden.
Toepassingen
Door de korte werkzame lengtes, aflopende diameters en het mogelijk gebruik van slagkracht, is de steekset voor
trapsgewijze monsterneming geschikt voor vrijwel alle grondsoorten (behalve stenige gronden).
De trapsgewijze monsterneming wordt vooral toegepast bij:
Profielonderzoek in landbouwgronden, met name bouwland.
Nitraatonderzoek.
Bemestingsonderzoek.
De monsterlengte van 30 cm komt ongeveer overeen met de ploegdiepte. De te bereiken diepte van 90 cm komt
ongeveer overeen met de diepte tot waar voedingsstoffen in de bodem een gewas beïnvloeden.
Problemen en oplossingen
Het boren kost een grotere fysieke inspanning omdat de gutsboor moeilijk de grond in gaat. Draai het monster
tussentijds af of steek een korter monster.
Tijdens het boren treedt monsterverlies op. Dit kan door te vaak tussentijds afdraaien van het monster, dat
zodoende de cohesie verliest. Steek in dit geval een korter monster. Het veranderen van de grondsoort (overgang naar weinig-cohesieve grond) kan een andere oorzaak zijn.
De verbinding tussen bovenstuk en onderstuk loopt stroef. Houd de schroefdraadverbinding tijdens en na
gebruik goed schoon.
Roestvorming van in de draagtas opgeborgen boren. Berg de spullen droog in de tas op, want de tas ventileert
niet. Overigens, roest verdwijnt door gebruik grotendeels.
Onderhoud
Houd het materiaal tijdens gebruik schoon door verontreinigingen met water af te spoelen. Gebruik de roestvaste staalborstel voor het reinigenen van de schroefdraadverbindingen.
Maak de boren na gebruik met leidingwater schoon en laat ze goed drogen. Berg de droge spullen in de
draagtas op.
De boorlichamen hoeven niet geslepen te worden. In het gebruik worden ze steeds scherper. Roest is normaal
gesproken niet schadelijk, en verdwijnt door gebruik.
3
Download