dga - Higherlevel

advertisement
ALS DIRECTEUR GROOTAANDEELHOUDER (DGA) HEEFT U EEN
BIJZONDERE PENSIOENPOSITIE
Hoe regelt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) uw pensioen? Hoe maakt u de beste keuze
uit de diverse opties die voor u openstaan? Eén ding is zeker: u neemt als DGA met betrekking tot
uw arbeidsvoorwaarden een bijzondere positie in.U bent immers werknemer en werkgever
tegelijk. Ook uw pensioensituatie is daardoor niet vergelijkbaar met die van een werknemer-nietgroot aandeelhouder.
Bij het opbouwen van uw pensioen hebt u als DGA de keuze uit de volgende mogelijkheden:

HET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Het pensioen wordt opgebouwd in de BV waarin u werkzaam bent.

DE PENSIOEN-BV
Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd in een apart daarvoor opgerichte BV.

DE PENSIOENVERZEKERAAR
Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij.

COMBINATIES VAN BOVENSTAANDE MOGELIJKHEDEN
Gevolgen van de Wet Fiscale behandeling van pensioen
Op 1 juni 1999 is de nieuwe Wet Fiscale behandeling van pensioenen in werking getreden. Deze wet heeft
ook gevolgen voor de pensioenregeling voor directeuren-grootaandeelhouders:
Strengere regels pensioenopbouw in eigen beheer of pensioen-bv
De nieuwe wet zorgt ervoor dat de DGA die zijn pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer dan wel in
pensioen-bv houdt, veel minder pensioen kan opbouwen dan voorheen (lagere opbouwpercentage, hogere
AOW-franchise). Op deze manier wordt eigen beheer of de pensioen-bv minder aantrekkelijk ten opzichte
van verzekeren. Opgemerkt moet worden dat ook gedeeltelijk verzekerd en gedeeltelijk in eigen beheer
gehouden pensioen in zijn geheel aan strengere normen moeten voldoen.
Herenvest Groep Financiële Concepten – Kenaupark 5, 2011 MP Haarlem – T. 023-5112213
HET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Bij deze wijze van pensioenopbouw kiest u ervoor een pensioen op te bouwen binnen de
vennootschap. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd op de balans van de BV (de
pensioenreserve). Zodra u de pensioendatum bereikt, is de BV verplicht zorg te dragen voor de
uitkering van de pensioentermijnen.
Pensioen opbouwen in eigen beheer kan aantrekkelijk zijn wanneer u behoefte hebt aan
liquiditeitsverruiming. Dit is een belangrijk argument, maar om een goede afweging te kunnen
maken is het nodig meerdere aspecten te belichten. Hieronder volgen de belangrijkste voor- en
nadelen die verbonden zijn aan pensioenopbouw in eigen beheer.
De voordelen
Liquiditeit Er worden geen financiële middelen onttrokken aan de onderneming. De pensioenreserve blijft binnen de BV en kan als werkkapitaal worden gebruikt. Dat betekent een belangrijk
liquiditeitsvoordeel voor de BV.
Fiscaal voordeel De jaarlijkse bijdrage voor de pensioenopbouw is aftrekbaar van de
vennootschapsbelasting. Op deze manier heeft de BV een aanzienlijke aftrekpost terwijl u
intussen aan uw oudedagsvoorziening bouwt.
Overlijden DGA en partner Mochten u en uw partner komen te overlijden, dan komt het (nog)
aanwezige kapitaal ten goede aan de onderneming. Buiten de fiscale claim die op het vrijgevallen
geld rust, treedt er dus geen kapitaalverlies op.
Beleggingsvrijheid U hebt alle vrijheid om de pensioenreserve te beleggen. U kunt de
pensioenreserve in de onderneming beleggen, maar er zijn ook andere beleggingsmogelijkheden.
Zo kan de onderneming een lening aan u verstrekken voor de aankoop van een privé-woning. U
betaalt dan een aantrekkelijke hypotheekrente.
Financieringsvoordeel bij de bank De bank ziet een pensioenreserve als extra vermogen,
waardoor een eventuele financiering eenvoudiger geregeld kan worden.
De nadelen
Levenslange pensioenuitkering Op het moment dat u met pensioen gaat, moet de BV levenslang
pensioen uitkeren. Het kan gebeuren dat u zo'n hoge leeftijd bereikt dat de pensioenreserve niet
voldoende is. Vanaf dat moment moeten de uitkeringen uit de winst van de BV worden gehaald
of kunnen de uitkeringen zelfs niet meer worden gedaan. Dit betekent pensioenonzekerheid.
Stijgende pensioenuitkering Bij eigen beheer mag in de opbouwfase geen rekening gehouden
worden met inflatie. U bent dus niet verzekerd van jaarlijks stijgende pensioenuitkeringen. Dit
brengt koopkrachtverlies mee.
Faillissement De pensioenopbouw vindt plaats binnen de risicosfeer van de onderneming. Dit
betekent dat de pensioenreserve gebruikt kan worden om mee te ondernemen. Bovendien is dit
geld opeisbaar door schuldeisers in geval van faillissement. Dit betekent pensioenonzekerheid.
Rendement groter dan 4% De pensioenreserve wordt veelal opgebouwd op basis van een
verondersteld rendement van 4%. Als de BV een hoger rendement maakt, wordt het meerdere aan
het bedrijfsresultaat toegevoegd. Hierover wordt vennootschapsbelasting geheven. Dit is fiscaal
ongunstig.
Verkoopbaarheid Bij de verkoop van de BV kan het bestaan van een pensioenverplichting in
eigen beheer een belemmering vormen. Op de BV rust immers de verplichting om u levenslang
een pensioen uit te keren.
Herenvest Groep Financiële Concepten – Kenaupark 5, 2011 MP Haarlem – T. 023-5112213
DE PENSIOEN-BV
U kunt uw pensioenopbouw laten plaatsvinden in een daarvoor speciaal opgerichte BV: de
pensioen-bv. Voor de pensioenopbouw wordt dan geld onttrokken aan de onderneming en
overgeheveld naar de pensioen-bv. Die pensioen-bv fungeert dan feitelijk als een privéverzekeringsmaatschappij en moet u (en uw partner) vanaf de pensioendatum een pensioen
uitkeren.
Bij pensioenopbouw in een pensioen-bv blijft u net zoals bij eigen beheer de baas over uw
pensioengelden. De genoemde voordelen en nadelen van eigen beheer komen dan ook voor een
groot deel overeen. Daarom zijn hieronder alleen de specifieke voor- en nadelen van de pensioenbv genoemd.
De voordelen
Faillissement De pensioenopbouw vindt plaats buiten de risicosfeer van de onderneming. Met
andere woorden: het geld in de pensioen-bv wordt niet gebruikt om mee te ondernemen en is niet
opeisbaar door schuldeisers in geval van faillissement. Voor u betekent dit extra pensioenzekerheid. Dit voordeel geldt uiteraard niet voor geld dat door de pensioen-bv aan de
onderneming is geleend. Dat geld wordt weer wel gebruikt om mee te ondernemen en is wel
opeisbaar door schuldeisers.
Beleggingsvrijheid De pensioen-bv heeft een extra mogelijkheid om de middelen te beleggen.
De pensioenreserve mag namelijk aan de feitelijke BV (de werkmaatschappij) worden geleend en
als werkkapitaal worden gebruikt.
Verkoopbaarheid BV Als het pensioen is ondergebracht bij een pensioen-bv, vormt het bestaan
van een pensioentoezegging geen belemmering bij de verkoop van de onderneming. De nieuwe
eigenaar koopt namelijk de BV en niet de pensioen-bv en is dus niet verplicht om levenslang een
pensioen uit te keren.
De nadelen
Liquiditeit Bij pensioenopbouw in een pensioen-bv worden financiële middelen onttrokken aan
de onderneming, wat nadelig is voor de liquiditeitspositie. Dit kan eventueel ondervangen worden
door geld van de pensioen-bv te lenen aan de onderneming.
Financieringsvoordeel bij de bank Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de
pensioenreserve voor de bank een argument om eenvoudiger een financiering te regelen. Omdat
bij de pensioen-bv niet binnen de onderneming een pensioen wordt opgebouwd maar het geld de
onderneming verlaat, vervalt dit voordeel.
Herenvest Groep Financiële Concepten – Kenaupark 5, 2011 MP Haarlem – T. 023-5112213
DE PENSIOENVERZEKERAAR
Als derde mogelijkheid kunt u uw pensioen geheel of gedeeltelijk verzekeren. Het
pensioengeld verlaat de BV en gaat via een periodieke premie naar de verzekeraar. Zo wordt
een kapitaal opgebouwd op basis waarvan de verzekeraar alle gewenste pensioenen kan
verzorgen: een ouderdoms- en partnerpensioen met uitkeringen voor en na de pensioendatum,
een wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen.
Een belangrijk argument voor u om te kiezen voor een oplossing van een pensioenverzekeraar,
is de garantie van een zeker toekomstig inkomen. Maar er kleven ook bezwaren aan
verzekeren. De belangrijkste voor- en nadelen staan hieronder opgesomd.
De voordelen
Levenslange pensioenuitkering Een verzekerd pensioen is een gegarandeerd pensioen. Welke
leeftijd u ook bereikt, de periodieke pensioenuitkeringen lopen gewoon door. U bent dus
verzekerd van een levenslang inkomen.
Fiscaal voordeel De betalingen aan de pensioenverzekeraar zijn aftrekbaar van de
vennootschapsbelasting. Dat betekent voor u direct fiscaal voordeel.
Stijgende pensioenuitkeringen Bij de pensioenopbouw mag rekening gehouden worden met
inflatie. Dit betekent dat de pensioenuitkeringen jaarlijks zullen stijgen waardoor uw
koopkracht wordt beschermd.
Faillissement Het pensioengeld gaat naar de pensioenverzekeraar. Het geld wordt dus niet
gebruikt om mee te ondernemen en is niet opeisbaar door schuldeisers in geval van
faillissement. Dit is een belangrijke zekerheid.
Rendement groter dan 4% In tegenstelling tot de pensioen-bv en eigen beheer wordt het
beleggingsrendement onbelast aan het pensioenkapitaal toegevoegd, ook wanneer het hoger is
dan 4%.
Beleggingsexpertise Een verzekeraar heeft speciale beleggingsafdelingen met de expertise die
nodig is om op een verantwoorde manier een zo goed mogelijk rendement te boeken. U hoeft
dus niet zelf de beurs in de gaten te houden of een derde partij in te schakelen.
Verkoopbaarheid BV Als de pensioenopbouw wordt uitbesteed aan een verzekeraar, rust er
geen pensioen verplichting op de onderneming (zoals bij eigen beheer). Dit betekent dat de
onderneming makkelijker is te verkopen: de nieuwe eigenaar weet immers dat de koop geen
jarenlange financiële pensioenverplichting meebrengt.
De nadelen
Liquiditeit De premie voor het pensioen is geld dat de onderneming verlaat. Dat kan de
liquiditeitspositie van de onderneming beïnvloeden.
Beleggingsvrijheid Wanneer u hebt besloten uw pensioen onder te brengen bij een
verzekeraar, bent u minder vrij in uw beleggingskeuze. Bij eigen beheer of pensioen-bv is het
bijvoorbeeld mogelijk dat de (pensioen-) bv aan u een lening verstrekt voor aankoop van een
privé-woning. Deze beleggingsvorm kunt u niet kiezen als u het pensioen onderbrengt bij een
verzekeraar
Financieringsvoordeel bij de bank Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de
pensioenreserve voor een bank een argument om eenvoudiger een financiering te regelen.
Omdat bij verzekeren niet binnen de onderneming een pensioen wordt opgebouwd maar het
geld de onderneming juist verlaat, vervalt dit voordeel.
Herenvest Groep Financiële Concepten – Kenaupark 5, 2011 MP Haarlem – T. 023-5112213
COMBINATIES VAN DE DRIE MOGELIJKHEDEN
Ieder mens is anders, stelt andere eisen, heeft andere plannen voor de toekomst. Vaak is de
juiste pensioen strategie dan ook niet of eigen beheer of verzekeren, maar een combinatie van
deze mogelijkheden. Enkele voorbeelden:
Gedeeltelijke reservering in de BV; de 50/50-constructie
Zo kunt u uw pensioen bijvoorbeeld gedeeltelijk opbouwen in de BV. In dat geval
verzekert u het kapitaal dat nodig is voor de aankoop van 50% van het pensioen buiten
de onderneming. De andere 50% bouwt u op binnen de onderneming of in een
pensioen-bv. Zo combineert u de voordelen van eigen beheer met de voordelen van
verzekeren. Afhankelijk van de liquiditeitspositie zijn uiteraard ook andere
verhoudingen dan 50%/50% mogelijk.
Ongewenste risico's onderbrengen bij een verzekeraar
Een tweede mogelijkheid is het afdekken van de risico's bij een verzekeraar. De
opbouw van het ouderdoms- en partnerpensioen dat wordt uitgekeerd na de
pensioendatum, vindt plaats binnen de onderneming. Maar het risico van
arbeidsongeschiktheid en het overlijdensrisico voor de pensioendatum wordt afgedekt
bij een verzekeraar. Want hiervoor kan immers niet apart worden gereserveerd in eigen
beheer of in een pensioen-bv.
Opbouwen in de onderneming, uitkering uitbesteden
U zou ook de opbouw binnen de onderneming kunnen regelen en de uitkering laten
verzorgen door een verzekeraar. Het benodigde pensioenkapitaal bouwt u dan op
binnen de onderneming, maar op de pensioendatum hevelt de BV het kapitaal over naar
een verzekeringsmaatschappij. Deze verzorgt vervolgens de uitkering aan u en/of uw
partner. U en uw partner zijn op deze manier verzekerd van een gegarandeerd
levenslang pensioen en een beter verkoopbare onderneming.
Eerst zelf opbouwen, later verzekeren
Een vierde mogelijkheid is eerst een aantal jaren in eigen beheer pensioen opbouwen en
later verzekeren. U begint met pensioenopbouw in eigen beheer en creëert zo de
liquiditeitsruimte waaraan u als ondernemer in de eerste jaren vaak behoefte hebt (de
nabestaandenvoorziening en/of arbeidsongeschiktheidsdekking kan worden verzekerd).
Wanneer de liquiditeitsruimte voldoende is toegenomen, kunt u de pensioenopbouw
alsnog bij een verzekeraar onderbrengen. U kunt dan wel een stijgend pensioen
verzekeren, waarmee uw koopkracht wordt beschermd.
Passend pensioen vraagt persoonlijk advies
De verschillen tussen eigen beheer en de pensioen-bv aan de ene kant en verzekeren
aan de andere kant zijn kort samen te vatten: beschikking houden over het pensioengeld
versus zekerheid over de pensioen uitkering. Anders gezegd: liquiditeitsvoordeel op
korte termijn versus inkomenszekerheid op lange termijn. Waar uw voorkeur naar
uitgaat, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en behoeften en de fase waarin uw
onderneming zich bevindt.
Herenvest Groep Financiële Concepten – Kenaupark 5, 2011 MP Haarlem – T. 023-5112213
Download