Verklaring geen financiële moeilijkheden

advertisement
Verklaring geen financiële moeilijkheden
Wanneer een aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert is dit grond om de subsidie te weigeren. Met het
invullen en ondertekenen van dit formulier verklaart de aanvrager niet in financiële moeilijkheden te verkeren,
als bedoeld in Verordening (EU) 651/2014 van 17 juni 2014.
Als onderneming wordt beschouwd iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit
uitoefent.
1. Behoort uw onderneming tot een groep van ondernemingen die op basis van
zeggenschapsverhoudingen (> 50%) een geconsolideerde jaarrekening op dient te stellen, ook wanneer u
daarvan (bv. vanwege omvang) vrijgesteld bent?
 Ja, vul deze verklaring in op het niveau van de consolidatie van de totale groep.
Voor de hierna in te vullen bedragen dient u derhalve uit te gaan van de gegevens uit de geconsolideerde
jaarrekening. Wanneer u vrijgesteld bent van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening, verzoeken wij
u de gevraagde bedragen te salderen vanuit de enkelvoudige jaarrekeningen van de groep, alsof u een
geconsolideerde jaarrekening opmaakt.
 Nee, vul deze verklaring in op het niveau van uw eigen onderneming.
2a. Loopt een insolventieprocedure (faillissement of surseance van betaling) tegen uw onderneming?
 Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor
subsidie.
 Nee, ga verder met vraag 2b.
2b. Voldoet uw onderneming aan de criteria waardoor tegen uw onderneming een insolventieprocedure
kan worden gestart (uw onderneming is opgehouden met het betalen van schuldeisers of voorziet dat dit
gaat gebeuren1)?
 Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor
subsidie.
 Nee, ga verder met vraag 3.
3. Is één of meer van de volgende situaties op uw onderneming van toepassing:
i)
uw onderneming heeft reddingssteun ontvangen en de lening is nog niet terugbetaald
ii)
uw onderneming heeft reddingssteun ontvangen en de garantie is nog niet beëindigd
iii)
uw onderneming heeft herstructureringssteun ontvangen en bevindt zich nog in een
herstructureringsplan?
 Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor
subsidie.
 Nee, ga verder met vraag 4.
4. Typeert uw onderneming als een micro, kleine of middelgrote onderneming (zie formulier MKB
verklaring)?
 Ja, ga verder met vraag 5.
 Nee, ga verder met vraag 6.
1
Zoals bedoeld in respectievelijk artikel 1 lid 1 en artikel 214 lid 1 Faillissementswet.
Versie 2.0 – februari 2017
Pagina 1 van 6
5. Bestaat uw onderneming op het moment van indienen van de subsidie aanvraag korter dan 3 jaar
(vanaf datum inschrijving KvK)?
 Ja, u kunt nu het formulier ondertekenen. De volgende vragen zijn niet op uw onderneming van toepassing.
 Nee, ga verder met vraag 6.
6. Indien uw onderneming een BV of NV is: vermeld op basis van de laatst vastgestelde
(geconsolideerde) jaarrekening de volgende bedragen en de jaarrekening(en) die als bron is gebruikt
(zie ook de toelichting bij vraag 1):
Geplaatst aandelenkapitaal (A):
€
Overige elementen van eigen vermogen (B):
€
Totaal eigen vermogen (C):
€
Bron:
 Niet van toepassing, ga verder met vraag 8.
7. Indien uw onderneming een BV of NV is: levert het in mindering brengen van de opgebouwde
verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel
van het eigen vermogen van de onderneming, = bedrag bij B) een negatief cumulatief bedrag op dat
hoger is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal (= bedrag bij A)? Gebruik de bij vraag 6
vermelde bedragen en indien nodig de voorbeelden in bijlage I.
 Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor
subsidie.
 Nee, ga verder met vraag 10.
8. Indien uw onderneming een CV of VOF is: vermeld op basis van de laatst vastgestelde
(geconsolideerde) jaarrekening het volgende bedrag en de jaarrekening(en) die als bron is gebruikt (zie
ook de toelichting bij vraag 1):
Kapitaal / ondernemersvermogen (A):
€
Bron:
 Niet van toepassing, ga verder met vraag 10.
9. Indien uw onderneming een CV of VOF is: is meer dan de helft van het kapitaal /
ondernemersvermogen (= bedrag bij A) van de onderneming, zoals in de boeken van de onderneming
vermeld, verdwenen door de gecumuleerde verliezen? Oftewel, kent het kapitaal /
ondernemersvermogen een negatieve stand? Gebruik het bij vraag 8 vermelde bedrag en indien nodig de
voorbeelden in bijlage II.
 Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor
subsidie.
 Nee, ga verder met vraag 10.
Versie 2.0 – februari 2017
Pagina 2 van 6
10. Typeert uw onderneming als een grote onderneming (dus geen MKB, zie formulier MKB-verklaring)
en bedroeg in de afgelopen 2 jaar:
i) de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen van uw onderneming meer dan 7,5, en
ii) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van uw onderneming minder dan 1,0?
Gebruik indien nodig het voorbeeld uit bijlage III.
 Ja, uw onderneming verkeert in financiële moeilijkheden. Uw onderneming komt niet in aanmerking voor
subsidie.
 Nee, ga verder met het ondertekenen van de verklaring.
Ondergetekende verklaart niet in financiële moeilijkheden te verkeren en deze verklaring naar waarheid te
hebben ingevuld.
Aanvragende organisatie: ……………………………...………………………………………………………….……………
Moedermaatschappij
(indien van toepassing): ………….……………………..……………………………………….……………………………
Naam: ………………………………………..…………………………
Functie: .…………………………………………………..................
Plaats: ………………………………………………….……………….
Datum: ……………………………………………………….………….
Handtekening: ……………………………………………….………
Versie 2.0 – februari 2017
Pagina 3 van 6
Bijlage I
Voorbeelden rechtsvorm BV of NV
Voorbeeld 1:
Bezittingen
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
€ 20.000 Geplaatst
aandelenkapitaal
Herwaarderingsreserve
Agioreserve
Wettelijke reserves
Statutaire reserves
Overige reserves
Overdeelde winst
Totaal eigen vermogen
Balanstotaal debet
€ 18.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
-/- € 20.000
€ 1.000
€ 3.000
Vreemd vermogen
€ 17.000
€ 20.000 Balanstotaal credit
€ 20.000
<A> Geplaatst aandelenkapitaal
<B> Overige elementen eigen vermogen
<C> Totaal eigen vermogen
€ 18.000
-/- € 15.000
€ 3.000
Conclusie: op basis van bovenstaande balans verkeert de onderneming in financiële moeilijkheden.
Het negatieve cumulatieve bedrag op de reserves en de andere posten die behoren tot het eigen
vermogen (minus € 15.000) is immers hoger dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal
(€ 9.000). Noot: Bij een negatief eigen vermogen is er ook altijd sprake van financiële moeilijkheden.
Voorbeeld 2:
Bezittingen
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
€ 20.000 Geplaatst
Aandelenkapitaal
€ 18.000
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserves
Statutaire reserves
Overige reserves
Overdeelde winst
Totale reserves
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
- € 10.000
€ 1.000
€ 13.000
Vreemd vermogen
Balanstotaal debet
€ 20.000 Balanstotaal credit
<A> Geplaatst aandelenkapitaal
<B> Overige elementen eigen vermogen
<C> Totaal eigen vermogen
€ 7.000
€ 20.000
€ 18.000
-/- € 5.000
€ 13.000
Conclusie: op basis van bovenstaande balans verkeert de onderneming niet in financiële
moeilijkheden, omdat het negatieve cumulatieve bedrag op de reserves en de andere posten die
behoren tot het eigen vermogen (minus € 5.000) lager is dan de helft van het geplaatste
aandelenkapitaal (€ 9.000).
Versie 2.0 – februari 2017
Pagina 4 van 6
Bijlage II
Voorbeelden rechtsvorm CV of VOF
Voorbeeld 1:
Bezittingen
Balanstotaal debet
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
Kapitaal /
€ 50.000 ondernemersvermogen
€ 50.000
€ 10.000
Vreemd vermogen
€ 40.000
Balanstotaal credit
€ 50.000
Conclusie: Het kapitaal / ondernemersvermogen in bovenstaande balans heeft een positief saldo. De
onderneming verkeert niet in financiële moeilijkheden.
Voorbeeld 2:
Bezittingen
Balanstotaal debet
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
Kapitaal /
€ 50.000 ondernemersvermogen
€ 50.000
-/- € 10.000
Vreemd vermogen
€ 60.000
Balanstotaal credit
€ 50.000
Conclusie: Het kapitaal / ondernemersvermogen in bovenstaande balans heeft een negatief saldo. De
onderneming verkeert in financiële moeilijkheden.
Versie 2.0 – februari 2017
Pagina 5 van 6
Bijlage III
Voorbeeld “Grote onderneming” volgens groottecriteria
Toelichting op criterium verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen:
Bezittingen
Balanstotaal debet
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
€ 120.000.000 Eigen vermogen
€ 120.000.000
€ 10.000.000
Vreemd vermogen
€ 110.000.000
Balanstotaal credit
€ 120.000.000
Verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen: 11
Bezittingen
Balanstotaal debet
Geconsolideerde balans per 31 december 2015
€ 132.000.000 Eigen vermogen
€ 132.000.000
€ 12.000.000
Vreemd vermogen
€ 120.000.000
Balanstotaal credit
€ 132.000.000
Verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen: 10
Conclusie: De verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen bedroeg de afgelopen 2 jaar
meer dan 7,5. De onderneming verkeert in financiële moeilijkheden wanneer de afgelopen 2 jaar ook
aan het hierna genoemde criterium van de rentedekkingsgraad niet voldaan is.
Toelichting op criterium rentedekkingsgraad:
EBITDA *
Rentelasten
Rentedekkingsgraad
2016
€ 100.000
€ 200.000
0,50
2015
€ 150.000
€ 200.000
0,75
Conclusie: De afgelopen 2 jaar was de rentedekkingsgraad lager dan 1. De onderneming verkeert in
financiële moeilijkheden wanneer de afgelopen 2 jaar ook aan het criterium van de hiervoor genoemde
verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen niet voldaan is.
*EBITDA is de afkorting voor Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Appreciation, ofwel de
inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen
en goodwill.
Versie 2.0 – februari 2017
Pagina 6 van 6
Download