Verslag over 2013 Prestaties De VvB subsidieerde de publicatie van

advertisement
Verslag over 2013
Prestaties
De VvB subsidieerde de publicatie van het vijfde deel van de Samyutta-Nikaya (SN-5), de
verzameling van de thematisch geordende leerredes uit de Pali-canon. Deze boeddhistische
bronteksten werden vertaald door Jan de Breet en Rob Janssen. Voor hun gehele werk
werden zij op 26 april 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
www.vriendenvanboeddhisme.nl
De VvB ging in maart 2013 van start met een uitgebreide website, waarop ieder kwartaal
(seizoen) nieuwe informatie over aspecten van het boeddhisme wordt verstrekt (per editie
ongeveer zes artikelen en vijf actualiteiten). Er verschenen vier nummers van dit
'internettijdschrift'. Het aantal unieke bezoekers van de site steeg van 64 in de maand
januari tot 136 in de maand december. Over heel 2013 waren er 1076 unieke bezoekers.
De VvB ondersteunde de opbouw van een Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA)
personeel en financieel. Twee bestuursleden hadden zitting in de werkgroep, en de VvB
financierde onder meer de website ervan, het beheer van de papieren collecties en de
aanschaf van een scanner.
Persberichten
De VvB verspreidde berichten van andere organisaties over boeddhistische evenementen en
uitzendingen onder de donateurs.
Vragen
De VvB beantwoordde uitgebreide en minder uitgebreide vragen over het boeddhisme.
Activiteiten
Het bestuur kwam vijf maal in vergadering bijeen. Tweemaal woonden vertegenwoordigers
van de VvB een Algemene Ledenvergadering van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)
bij. Op 9 juli 2013 nam Jelle Seidel de secretarisfunctie over van Jan de Breet.
Begin 2013 zond de secretaris-penningmeester de donateurs een nieuwsbrief met
acceptgiro's. Per 1 januari 2013 waren er 156 donateurs-abonnees BoeddhaMagazine, per
31 december 141. Per 1 januari 2013 waren er in totaal 220 donateurs, per 31 december
201.
Het Financiële verslag 2012 werd met wijzigingsvoorstellen van de financieel controleur
vastgesteld.
Twee bestuursleden voerden gesprekken met vertegenwoordigers van Milinda Uitgevers
(Asoka, Driehoek, Synthese) over onderlinge samenwerking. Het bleef bij informatieuitwisseling.
Het bestuur besloot om eind 2014 een themabijeenkomst over karma te houden, en die in
de eerste drie edities van 2014 van de website inhoudelijk voor te bereiden.
Het NBA is een belangrijke voorwaarde voor de bestudering van de geschiedenis van het
boeddhisme in Nederland. Het bestuur stelde in februari 2013 het Beleidsplan vast en de
Begroting voor 2013, en in november een financiële verantwoording over 2013 en de
Begroting en Plan van Aanpak voor 2014. Het NBA wordt per 2015 verzelfstandigd.
De Stichting VvB is een zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs kunnen
hun donaties bij belastingaangifte aftrekken van hun belastbaar inkomen. Per 1 januari 2014
stelt de Belastingdienst scherpere voorwaarden aan erkenning als ANBI. Eind december
2013 heeft de VvB daarom een aantal stichtingsgegevens openbaar gemaakt op de site.
Financiële verantwoording over 2013
Uitgaven
Bestuurskosten
Brochures
Contributies en abonnementen
Donaties
Nederlands Boeddhistisch Archief
Rente minus bankkosten
Subsidies Boekpublicaties
BoeddhaMagazine
Website
Inkomsten
414,93
7,00
492,59
7.043,80
2.268,84
800,49
6.315,00
4.211,72
1.884,58
15.587,66
3.157,50
11.008,79
Resultaat (verlies): 4.578,87 euro
Toelichting (aanvullend op het verslag 2013)
Bestuurskosten: nieuwsbrief (postzegels plus acceptgiro's).
Contributies en abonnementen: contributie BUN en tijdschriftabonnementen.
Donaties: lager dan de verwachte 7500 euro.
Rente: van spaarrekening ASN.
BoeddhaMagazine: 156 donateurs-abonnees x € 27 = € 4.212 (factuur Milinda).
Website: kosten hosting plus vormgeving vier edities van het nieuwe seizoensblad /
internettijdschrift.
Download