544282 onderwerp: 12CR-Vaststelling

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 november 2011
ONDERWERP
Vaststelling Bomenkaart
SAMENVATTING
Voorgesteld wordt om de lijst van beschermde bomen op particulier terrein (Bomenkaart) vast te stellen.
Op de Bomenkaart staan 232 particuliere bomen en 11 boomzones. De Bomenkaart is de noodzakelijke
juridische basis van een goed kapbeleid.
BESLUIT B&W
1. De lijst van beschermde bomen op particulier terrein (Bomenkaart) vast te stellen;
2. De Bomenkaart ter informatie toe te sturen aan de commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING
Op 16 februari 2010 is besloten tot het opstellen van een lijst van beschermde bomen. Vervolgens is er
een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar de beeldbepalende bomen op particulier terrein in
Heemstede. De gehele gemeente is geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een concept bomenlijst
met 352 bomen op particulier terrein.
De bomenlijst en de bijbehorende kaart wordt gezamenlijk de ‘Bomenkaart’ genoemd. Wanneer inwoners
zich afvragen of hun boom beschermd is, kunnen ze op internet de Bomenkaart raadplegen. Op de kaart
zijn de boomzones en individueel beschermde bomen gemakkelijk terug te vinden.
Op 9 mei 2011 is door de Commissie Ruimte deze ‘lijst van beeldbepalende bomen‘ vrijgegeven voor
inspraak.
Vervolgens zijn alle eigenaren van een boom op de conceptlijst per brief hiervan op de hoogte gesteld. Bij
de voorbereiding hiervan bleek het wenselijk / noodzakelijk om de conceptlijst op enkele punten aan te
passen. Er zijn meer boomzones aangewezen:
- Van Merlenlaan en de wijk Grotstuk. Hier waren 73 beeldbepalende bomen geïnventariseerd.
Wanneer (na aanpassing van het kapbeleid) de overige bomen echter niet beschermd worden,
bestaat het risico dat het groene karakter van dit gebied alsnog verloren gaat.
- Het gebied rond de Sint-Bavokerk aan de Kerklaan. Hier waren 15 beschermde bomen
geïnventariseerd. Het is echter belangrijk dat de groene uitstraling van de begraafplaats als
geheel beschermd wordt.
Ook bleek bij controle van de eigenaren, dat 15 bomen van de conceptlijst eigendom zijn van de
gemeente, omdat deze op verhuurde grond staan.
Zienswijzen
Er zijn veel (telefonische) reacties binnengekomen naar aanleiding van de brieven. Verreweg de
meerderheid van de reacties was positief. Men vindt het een goed initiatief om deze mooie bomen te
behouden. Veel eigenaren vinden zelf ook dat ze een bijzondere boom hebben en zijn hier trots op.
In totaal is er tegen 24 bomen een zienswijze tegen plaatsing op de lijst ingediend. Deze zienswijzen zijn
individueel beoordeeld (zie bijlage) met het volgende resultaat.
13 zienswijzen zijn toegekend, op basis van een slechte gezondheid van de boom of op grond van
disproportionaliteit. Deze bomen zijn niet opgenomen op de Bomenkaart. De eigenaren zijn hiervan per
brief op de hoogte gesteld.
Het voorstel is om de andere 11 bomen waartegen een zienswijze is ingediend wel op de lijst te plaatsen.
De eigenaren zullen hiervan per brief op de hoogte worden gesteld. In deze brief wordt gemotiveerd
waarom de boom toch op de lijst is geplaatst.
544282
1/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 november 2011
Meerdere malen is de vraag gesteld wat de voordelen zijn voor plaatsing op de bomenlijst. Er is
momenteel geen voordeel, maar ook geen nadeel. Een kapaanvraag voor deze bomen zou in principe
worden geweigerd. Deze lijst versterkt de juridische basis voor het afwijzen van een kapaanvraag.
Er zijn diverse verzoeken binnengekomen over onderhoud van de boom. Men stelt dat ‘als de gemeenten
deze bomen zo belangrijk vindt, ze hier ook wel iets voor terug mag doen’, zoals het onderhoud
uitgevoerd door de gemeente, of een financiële bijdrage voor het onderhoud. Hier is niet voor gekozen,
omdat hier op dit moment geen budgettaire ruimte voor is. Dit onderwerp kan in de raadsvergadering
omtrent het wijzigen van het kapbeleid worden behandeld.
Enkele malen is een nieuwe boom aangedragen. Soms wil de eigenaar een boom beschermd hebben,
omdat de buren deze graag weg willen hebben. Dit is echter geen reden voor plaatsing op de lijst. De
boom dient aan de criteria te voldoen.
Uiteindelijk zijn er 232 bomen en 11 boomzones vastgelegd op de lijst van beeldbepalende bomen.
Deze lijst en de bijbehorende kaart wordt gezamenlijk de ‘Bomenkaart’ genoemd.
Boomzones - boombeheerplannen
Op de Bomenkaart zijn 11 boomzones aangewezen. Dit zijn grotere groengebieden waarbinnen veel
bomen staan. Een versoepeling van het (huidige) kapbeleid is hier wel mogelijk. Hiervoor is het nodig om
een (boom)beheerplan op te stellen. Hierdoor wijzigt de vergunningplicht voor het kappen in een
meldingsplicht. Het beheerplan moet worden goedgekeurd door het college en geldt voor een periode
van 10 jaar. Voorbeelden van reeds goedgekeurde beheerplannen zijn: Wandelbos Groenendaal en Huis
te Manpad.
Ook voor de gemeentelijke bomen zal een bomenbeheerplan worden opgesteld. Hiervoor worden alle
waardevolle gemeentelijke bomen en boomstructuren geïnventariseerd. Voor deze bomen moet in de
toekomst nog steeds een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor de overige bomen is alleen
een meldingsplicht nodig. Het kappen van gemeentelijke bomen wordt altijd gepubliceerd.
Kapbeleid
Het vaststellen van de Bomenkaart is onderdeel van het huidige kapbeleid. In artikel 4:10i van de APV
staat: “Er wordt een lijst bijgehouden met monumentale bomen en bijzondere houtopstand, waarvoor in
beginsel geen kapvergunning wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare
veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.”
Het vaststellen van de lijst van beschermde bomen is een collegebevoegdheid. De Bomenkaart vormt de
basis voor het aanpassen van het kapvergunningbeleid. Dit is een apart (raads)voorstel.
Beheerplan gemeentelijke bomen
De gemeentelijke bomen zijn nog niet geïnventariseerd. De planning is om 2012 een beheerplan voor
gemeentelijke bomen op te stellen. De boomstructuren en beschermwaardige solitaire bomen worden
toegevoegd aan de Bomenkaart. Hierdoor is voor de gemeentelijke bomen die niet op de Bomenkaart
staan alleen nog een meldingsplicht nodig. Het kappen van gemeentelijke bomen wordt altijd
gepubliceerd.
MOTIVERING
De Bomenkaart is de noodzakelijke juridische basis van een goed kapbeleid
Tegen het afwijzen van een kapaanvraag kan bezwaar worden aangetekend door de aanvrager. Tot nu
toe leidt dit regelmatig tot een discussie voor de bezwarencommissie, omdat de criteria niet voldoende
objectief zijn. De bomen op de Bomenkaart zijn door het college als beschermd aangewezen. De
544282
2/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 november 2011
eigenaren zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Hierdoor is de juridische positie van de
gemeente voor het afwijzen van een kapaanvraag veel sterker.
Bomenkaart is noodzakelijk voor omgevingsvergunning
Doordat de kapvergunning is overgegaan in de omgevingsvergunning moet bij een aanvraag voor een
sloop- of bouwvergunning ook worden aangegeven of er een kapvergunning nodig is. Het is daarom van
groot belang dat de afdeling BWT een actueel overzicht heeft van de beschermde bomen in Heemstede,
zodat zij de aanvraag kan toetsen op volledigheid. Indien een bouwwerk van invloed is op de duurzame
instandhouding van een boom van de Bomenkaart wordt in principe geen vergunning verleend.
Bomen opnemen in bestemmingsplannen is niet meer nodig
In enkele bestemmingsplannen zijn boomstructuren en solitaire bomen opgenomen. Hierdoor is er voor
het kappen van deze bomen behalve een omgevingsvergunning ook een aanlegvergunning nodig. Dit is
voor de burger nauwelijks te begrijpen. In overleg met de afdeling Ruimtelijk Beleid is besloten om bij de
herziening van de bestemmingsplannen geen bomen op te nemen. Uitgangspunt is dat de Bomenkaart
de basis is voor de bescherming van de beeldbepalende bomen. De bomen zijn dan voldoende
beschermd door de omgevingsvergunning.
KANTTEKENINGEN
Beperking voor eigenaren van beeldbepalende bomen
Wanneer een boom op de Bomenkaart staat wordt alleen bij hoge uitzondering hiervoor een
omgevingsvergunning verleend. De eigenaar is verplicht ervoor te zorgen dat de boom geen gevaarlijke
situatie veroorzaakt en dient de boom dus goed te onderhouden. Wel kan er een beroep gedaan worden
op de deskundigheid van de gemeente. Desgevraagd kan (snoei)advies worden gegeven over de wijze
waarop de boom kan worden onderhouden en behouden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
FINANCIËN
Het vaststellen van de Bomenkaart heeft geen financiële consequenties.
JURIDISCH KADER
Het kapbeleid is vastgelegd in de APV. Tegen de plaatsing van een boom op de Bomenkaart kan door
de eigenaar een bezwaarschrift worden ingediend.
Het voorstel ter aanpassing van het kapbeleid in de APV wordt in december aan de Raad voorgelegd.
PLANNING/UITVOERING
Okt
Nov
Dec
Jan
Bomenkaart
Vaststellen Bomenkaart
Commissie Ruimte (C-stuk)
Aanpassing APV
Vaststellen APV - college
Commissie Ruimte
Gemeenteraad
Invoering (1-1-2012)
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
544282
3/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 november 2011
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt per brief op de hoogte gesteld van het besluit.
De Bomenkaart wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Indien het kapbeleid wordt aangepast is een goede communicatie is erg belangrijk. Samen met de
afdeling communicatie wordt een communicatieplan opgesteld.
BIJLAGEN
549823 :
548676 :
548677 :
544282
Overzicht zienswijzen tegen beeldbepalende boom
Bomenkaart – tekening
Bomenkaart - register
4/4
Download