verslag 18 feb 2016 def

advertisement
Overleg tussen winkeliers, dorpsraad en gemeente Giessenlanden
Sinds de winkeliersavond in het najaar van 2015, hebben twee vervolgafspraken plaatsgevonden. In
dit verslag leest u wat er zoal aan de orde gekomen is. (Verslag opgesteld door Karin Schreuder en
geaccordeerd door alle gesprekspartners).
12 Oktober 2015: Dorpsraad met winkeliers uit de dorpskern
Op 12 oktober 2015 organiseerde de Dorpsraad een avond met de winkeliers van de dorpskern om
van hen input te krijgen voor het Dorps Ontwikkel Plan (DOP).
In kleine groepjes werd gediscussieerd over een diversiteit aan vragen die gerelateerd waren aan de
leefbaarheid in Arkel. Uit deze avond kwam een aantal voordelen van Arkel maar ook een aantal
verbeterpunten. Hieronder vindt u een impressie:
Voordelen Arkel
Gratis parkeren
Goede bereikbaarheid
Groot en divers aanbod van
winkels in Arkel
Goede voorzieningen aanwezig
Wat kan er beter?
Bewegwijzering het dorp in
Arkel aantrekkelijker maken voor toeristen
Parkeren op Raadhuisplein verbeteren
Binding tussen winkeliers en met inwoners kan beter
Overleg met gemeente over openbare ruimte gewenst
Na deze avond gebeurden er twee dingen:
1.
Het aantal leden van de winkeliersvereniging breidde zich uit met 5 nieuwe leden.
2.
De Dorpsraad maakte een afspraak met de gemeente en de winkeliers om het gesprek over
mogelijke verbeterpunten te openen.
8 December 2015: winkeliers uit de dorpskern, dorpsraad en gemeente
Als vertegenwoordigers van de winkeliers was gezamenlijk gekozen voor Arkelwonen en de Emté
omdat zo de twee belangrijkste winkellocaties van de dorpskern aan tafel zaten. Vanuit de gemeente
was dhr. Venderbos – projectleider en tevensdorpscontactambtenaar voor Arkel – aanwezig en
vanuit de Dorpsraad Barteld de Vries en Karin Schreuder. Er waren twee belangrijke onderwerpen:
bewegwijzering naar de winkelgebieden en de entree van Arkel bij de Raadhuisstoep.
1. Bewegwijzering winkelgebieden
Het komt voor dat mensen bij het Raadhuisplein staan en vragen of er hier ook winkels zijn. Blijkbaar
is het De Vriesplein niet makkelijk te vinden voor mensen die Arkel niet kennen. Dat is jammer en
onnodig. Met eenvoudige wegwijzerborden zou je kunnen aangeven wat er in ons mooie dorp zoals
te vinden is. We bespreken de mogelijkheden op dit gebied waarbij dhr. Venderbos aangeeft dat de
definitieve inrichting van de buitenruimte zal plaatsvinden nadat de tweede ontsluitingsweg
gerealiseerd is. Hij benadrukt hierbij dat de nieuwe hoofdroute van het Raadhuisplein naar de
tweede ontsluitingsweg langs alle belangrijke punten loopt en dat daarmee de vindbaarheid van de
aan de route gelegen functies verbetert. Daarnaast is het gemeentebeleid erop gericht slechts zeer
selectief borden in de openbare ruimte te plaatsen en het mogen in ieder geval geen borden zijn die
verwijzen naar individuele winkels.
Qua vormgeving zou je aan kunnen sluiten bij de
bestaande toeristische bewegwijzering of een
ander voorstel doen.
De gemeente staat open voor initiatieven vanuit
het dorp, dit geeft echter geen garantie is dat
een goed voorstel ook gehonoreerd zal worden.
Veel is afhankelijk van wetgeving, budgetten en
procedures die gevolgd moeten worden. Bij de
aanwezigen is er wel animo om initiatief te
nemen voor wegwijzerborden.
2. Entree van Arkel bij Raadhuisstoep
Deze entree van het dorp heeft weinig uitstraling en zou met een combinatie van borden, verlichting
en bestrating een veel vriendelijker en uitnodigender karakter kunnen krijgen. Er worden wat
mogelijkheden besproken en dhr. Venderbos stelt voor dat we met zijn collega dhr. Huisman – die
hiervoor een deskundig aanspreekpunt is - verder praten. We spreken af dat te doen.
18 februari 2016: winkeliers uit de dorpskern, dorpsraad en gemeente
Het volgende gesprek vindt plaats tussen dhr. Huisman en dhr.
Van den Berg vanuit de gemeente, dhr. De Pijper namens de
winkeliers van de dorpskern en mw. Schreuder vanuit de
dorpsraad.
Dhr. Huisman licht toe dat het onderwerp Duurzame
Buitenruimte op de agenda staat van de gemeente. Doordat de
focus afgelopen jaren o.a. op beperking van onderhoudskosten
lag, dreigt de buitenruimte een soort grijze muis te worden en dat
is niet de bedoeling; daar is onze leefomgeving veel te mooi voor.
Criteria Duurzame Buitenruimte
De gemeente hanteert de volgende criteria voor de duurzame buitenruimte:
1. Plannen worden op kwaliteit beoordeeld;
2. Plannen worden op kostenefficiency beoordeeld (denk aan ledverlichting: dit vraagt een
voorinvestering maar die verdient zichzelf terug);
3. Plannen moeten aansluiten op wensen uit de samenleving;
4. Participatie van bewoners vormt onderdeel van de plannen.
Een half jaar geleden is de gemeente voor het eerst in gesprek gegaan over dit onderwerp o.a. met
dorps(be)raden van de verschillende kernen. Op dit moment maakt de gemeente een inventarisatie
door middel van documentonderzoek (o.a. Dorp Ontwikkelings Plannen). Op basis hiervan wordt een
plan gemaakt dat naar B&W zal gaan en vervolgens zal dat in de dorps(be)raden worden
gepresenteerd.
Maar, omdat het op de agenda van de gemeente staat en omdat er bij een deel van de Arkelaren
wensen zijn om iets met de buitenruimte doen, is het nu een goed moment om die ideeën concreet
te maken. Om een kans te maken dit ook gerealiseerd te krijgen, moeten we als volgt te werk gaan:
 Wensenlijstje samenstellen met een rangorde: wat vinden we het belangrijkst en wat minder?
 Aangeven op welke termijn de wensen ongeveer gerealiseerd zouden moeten worden.
 Hiervoor draagvlak vinden in het dorp.
 Dit bespreken met de gemeente zodat de volgende stap genomen kan worden: financiële
haalbaarheid bekijken en als dat lukt formele besluitvorming en tot uitvoering overgaan.
Afspraken
Om dit proces in gang te zetten, spreken we het volgende af:
 Arnold bespreekt enige eerste ideeën voor de Raadhuisstoep in het winkeliersoverleg half
maart.
 Karin maakt verslag van de besprekingen tot op heden en verspreidt dat via de website van de
Dorpsraad.
 De volgende afspraak vindt plaats buiten op de Raadhuisstoep zodat we met elkaar kunnen
kijken welke inrichting deze entree van Arkel aantrekkelijker en duidelijker herkenbaar zou
kunnen maken. Deze ‘schouw’ wordt via Facebook en de website aangekondigd zodat alle
Arkelaren die willen erbij kunnen zijn. Geschatte uitvoering in april.
Download