amendementen 1

advertisement
Europees Parlement
2014-2019
Commissie economische en monetaire zaken
2016/2306(INI)
15.12.2016
AMENDEMENTEN
1 - 257
Ontwerpverslag
Gunnar Hökmark
(PE594.134v01-00)
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse
groeianalyse 2017
(2016/2306(INI))
AM\1112103NL.docx
NL
PE595.607v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
AM_Com_NonLeg_Mandate
PE595.607v01-00
NL
2/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 1
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Protocol (nr. 1) bij het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) betreffende de
rol van de nationale parlementen in de
Europese Unie,
Or. el
Amendement 2
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Protocol (nr. 2) bij het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) betreffende de
toepassing van de beginselen van
subsidiariteit en evenredigheid,
Or. el
Amendement 3
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de conclusies van de
Europese Raad van 17 en 18 maart 2016,
Or. en
AM\1112103NL.docx
3/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 4
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het jaarverslag 2015 van de
ECB,
Or. en
Amendement 5
Csaba Molnár
Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de mededeling van de
Commissie van 13 januari 2015 getiteld
"Optimaal benutten van de flexibiliteit
binnen de bestaande regels van het
stabiliteits- en groeipact"
(COM(2015)0012),
Or. en
Amendement 6
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de mededeling van de
Commissie van 16 november 2016 met
een aanbeveling voor een aanbeveling van
de Raad over het economisch beleid van
PE595.607v01-00
NL
4/119
AM\1112103NL.docx
de eurozone (COM(2016)726),
Or. en
Amendement 7
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de mededeling van de
Commissie van 16 november 2016 getiteld
"Naar een positieve begrotingskoers voor
de eurozone" (COM(2016)726),
Or. en
Amendement 8
Esther de Lange
Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien zijn resolutie van 24 juni
2015 over de evaluatie van het kader voor
economische governance: balans en
uitdagingen,1 bis
_________________
1 bis
Aangenomen teksten,
P8_TA(2015)0238.
Or. en
Amendement 9
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
5/119
PE595.607v01-00
NL
Visum 19 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het jaarverslag 2015 van de
European Restructuring Monitor van
Eurofound,
Or. en
Amendement 10
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Visum 21
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de verklaring van de
president van de ECB tijdens de 34e
bijeenkomst van het internationaal
monetair en financieel comité van 7
oktober 2016,
Schrappen
Or. en
Amendement 11
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het akkoord dat op 12
december 2015 tijdens de COP 21klimaatconferentie in Parijs werd bereikt,
Or. en
Amendement 12
Cătălin Sorin Ivan
PE595.607v01-00
NL
6/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de besluiten van de
Europese Centrale Bank van 8 december
2016,
Or. ro
Amendement 13
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de resolutie van het
Europees Comité van de Regio's van 12
oktober 2016 over het Europees semester
2016 en met het oog op de jaarlijkse
groeianalyse 2017,
Or. en
Amendement 14
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het jaarverslag inzake
Europese kmo's 2015/2016,
Or. en
Amendement 15
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
AM\1112103NL.docx
7/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het verslag van de
Commissie aan het Europees Parlement
en de Raad van 26 augustus 2016 over de
tenuitvoerlegging van
Richtlijn 2011/7/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 16 februari
2011 betreffende bestrijding van
betalingsachterstand in
handelstransacties,
Or. en
Amendement 16
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit, maar dat de
economische groei vanwege lasten uit de
afgelopen crisisjaren en structurele
problemen nog altijd wordt belemmerd;
Or. de
Amendement 17
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
PE595.607v01-00
NL
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
8/119
AM\1112103NL.docx
bescheiden groeit;
bescheiden groeit, hoewel het
groeipercentage nog steeds lager is dan
dat van alle andere grote economieën;
Or. en
Amendement 18
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
A.
overwegende dat het schijnbare
economische herstel in de Europese Unie
fragiel en bescheiden blijft en
voornamelijk het gevolg is van tijdelijke
externe factoren;
Or. it
Amendement 19
Csaba Molnár
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit en dat dit herstel
moeilijk te bereiken is;
Or. en
Amendement 20
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging A
AM\1112103NL.docx
9/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt, maar dat
de groei zwak is en ongelijk tussen de
lidstaten;
Or. en
Amendement 21
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
A.
overwegende dat de Europese
economie langzaam groeit;
Or. es
Amendement 22
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Overweging Α
Ontwerpresolutie
Amendement
Α.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
Α.
overwegende dat de Europese
economie achteruitgaat,
Or. el
Amendement 23
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
10/119
AM\1112103NL.docx
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de Europese
economie zich langzaam herstelt en
bescheiden groeit;
A.
overwegende dat de Europese
economie langzaam en ongelijk groeit;
Or. en
Amendement 24
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
A bis. overwegende dat het
groeipotentieel van de EU en de eurozone
door de Commissie en de Europese
Centrale Bank wordt geschat op ongeveer
1 % per jaar;
Or. de
Amendement 25
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Overweging B
Ontwerpresolutie
Amendement
B.
overwegende dat het bbp in 2016 in
reële termen in de EU naar verwachting
met 1,8% zal groeien, en in de eurozone
met 1,7%, en dat dit in 2017 1,6%,
respectievelijk 1,7% zal zijn;
B.
overwegende dat het bbp in 2016 in
reële termen in de EU naar verwachting
met 1,8 % zal groeien, en in de eurozone
met 1,7 %, en dat dit overeenkomstig de
najaarsprognose 2016 van de Europese
Commissie in 2017 slechts 1,6 % en in de
eurozone 1,5 % zal zijn;
Or. de
AM\1112103NL.docx
11/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 26
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging B
Ontwerpresolutie
Amendement
B.
overwegende dat het bbp in 2016 in
reële termen in de EU naar verwachting
met 1,8% zal groeien, en in de eurozone
met 1,7%, en dat dit in 2017 1,6%,
respectievelijk 1,7% zal zijn;
B.
overwegende dat het bbp in 2016 in
reële termen in de EU naar verwachting
van de Commissie met 1,8 % zal groeien,
en in de eurozone met 1,7 %, en dat dit in
2017 1,6 %, respectievelijk 1,7 % zal zijn;
Or. en
Amendement 27
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
B bis. overwegende dat de staatsschuld in
2016 zal afnemen tot 86,0 % in de EU en
tot 91,6 % in de eurozone;
Or. en
Amendement 28
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
B bis. overwegende dat
consumentenuitgaven momenteel de
belangrijkste aanjager zijn van groei en
dat dit in 2017 naar verwachting zo zal
PE595.607v01-00
NL
12/119
AM\1112103NL.docx
blijven;
Or. en
Amendement 29
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
B ter. overwegende dat de schuld in de
eurozone zal afnemen tot 1,7 % van het
bbp in 2016 en tot 1,5 % in 2017 en 2018;
Or. en
Amendement 30
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
B quater.
overwegende dat het
macro-economisch overschot op de
lopende rekening in de eurozone blijft
stijgen en in 2016 4 % van het bbp van de
eurozone bedroeg, terwijl Europa nog
steeds kampt met een grote
"investeringskloof" waarbij de
investeringen zich onder het niveau van
voor de crisis bevinden, waardoor de
economische verschillen tussen de
lidstaten groter worden;
Or. en
Amendement 31
Pedro Silva Pereira
AM\1112103NL.docx
13/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
B quinquies. overwegende dat de totale
vraag in de eurozone zich traag
ontwikkelt en dat de inflatie onder de
doelstelling blijft;
Or. en
Amendement 32
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging B sexies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
B sexies.
overwegende dat de
mondiale economische groei nog steeds
kwetsbaar is en dat de Europese economie
naar verwachting de gevolgen zal
ondervinden van toenemende onzekerheid
en politieke instabiliteit;
Or. en
Amendement 33
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1 % en overwegende dat deze
overeenkomstig de najaarsprognose 2016
van de Europese Commissie ook in 2017
PE595.607v01-00
NL
14/119
AM\1112103NL.docx
verder zal dalen, hoewel ook moet worden
vastgesteld dat sommige afzonderlijke
lidstaten nog altijd duidelijk hogere
werkloosheidscijfers kennen;
Or. de
Amendement 34
Csaba Molnár
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1 %; overwegende dat het
merendeel van de gecreëerde banen
onzeker van aard is en dat men met die
banen niet fatsoenlijk in het eigen
levensonderhoud kan voorzien;
Or. en
Amendement 35
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie in de EU geleidelijk
maar in ongelijke mate toeneemt, tegen
een laag tempo, en dat de werkloosheid te
hoog blijft in sommige lidstaten, waarbij
de werkloosheid in de eurozone in 2016
momenteel 10,1 % bedraagt;
Or. en
AM\1112103NL.docx
15/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 36
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt,
zij het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de sociale
ongelijkheid binnen de Unie steeds
schrijnender wordt en Zuid-Europese
lidstaten als Griekenland, Italië, Portugal
en Spanje met uitermate hoge
werkloosheidcijfers kampen;
Or. el
Amendement 37
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1 %, en dat dit onvoldoende is om
de jeugdwerkloosheid en de langdurige
werkloosheid sterk te verminderen;
Or. en
Amendement 38
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
Amendement
16/119
AM\1112103NL.docx
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie nog altijd zeer laag is,
maar geleidelijk toeneemt, zij het tegen
een laag tempo, waardoor de werkloosheid
in de eurozone in 2016 daalt naar 10,1 %;
Or. en
Amendement 39
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1%;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie niet snel genoeg
toeneemt om de werkloosheid die in de
eurozone met 10,1 % alarmerend hoog
blijft, te beteugelen;
Or. it
Amendement 40
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie geleidelijk toeneemt, zij
het tegen een laag tempo, waardoor de
werkloosheid in de eurozone in 2016 daalt
naar 10,1 %;
C.
overwegende dat de
arbeidsparticipatie toeneemt, zij het tegen
een laag tempo, en dat de werkloosheid in
de eurozone in 2016 naar verwachting
daalt naar 10,1 %;
Or. en
Amendement 41
AM\1112103NL.docx
17/119
PE595.607v01-00
NL
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is en kwetsbaar
blijft, en vooral in die landen vruchten
afwerpt waar structurele hervormingen
doorgevoerd zijn, het schuldniveau is
verlaagd of die hebben geprofiteerd van
een gunstiger behandeling van de markt
en goedkopere en betere toegang hebben
gehad tot financiering en investeringen;
Or. en
Amendement 42
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
.
overwegende dat dit schijnbare
herstel op de arbeidsmarkten en bij de
groei ongelijk over de lidstaten verdeeld is,
met een groeipercentage dat uiteenloopt
van -0,3 % in Griekenland tot +4,1 % in
Ierland, en een werkloosheidspercentage
tussen 4,4 % en 23,5 %, hetgeen wijst op
grote verschillen en macro-economische
onevenwichtigheden tussen de landen;
Or. it
Amendement 43
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
18/119
AM\1112103NL.docx
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral daar
vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral daar
vruchten afwerpt waar de beoogde
structurele hervormingen doorgevoerd zijn;
overwegende dat dit aantoont dat de
structurele hervormingen blijken te
werken;
Or. de
Amendement 44
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral daar
vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral daar
vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
overwegende dat er in bepaalde gebieden
in de Unie nog steeds sprake is van hoge
grensoverschrijdende werkloosheid;
Or. en
Amendement 45
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
AM\1112103NL.docx
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
19/119
PE595.607v01-00
NL
over de lidstaten verdeeld is;
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
Or. el
Amendement 46
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is;
Or. en
Amendement 47
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit langzame
herstel op de arbeidsmarkten en bij de
groei ongelijk over de lidstaten verdeeld is,
waardoor het eens te meer nodig is om
convergentie in de EU en met name in de
eurozone te bevorderen;
Or. en
Amendement 48
Marisa Matias
PE595.607v01-00
NL
20/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral daar
vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral daar
vruchten afwerpt waar de door de
Commissie beoogde structurele
hervormingen niet doorgevoerd zijn;
Or. en
Amendement 49
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is;
Or. en
Amendement 50
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
AM\1112103NL.docx
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is;
21/119
PE595.607v01-00
NL
Or. es
Amendement 51
Pervenche Berès
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en vooral
daar vruchten afwerpt waar structurele
hervormingen doorgevoerd zijn;
D.
overwegende dat dit herstel op de
arbeidsmarkten en bij de groei ongelijk
over de lidstaten verdeeld is, en dat de
ongelijkheden toenemen aan de
onderkant van de inkomensverdeling;
Or. en
Amendement 52
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie
van het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de
groeiperspectieven nog altijd in
belangrijke mate afhangen van tijdelijke
en externe factoren, terwijl het
onconventioneel monetair beleid
ondoeltreffend is gebleken voor het
verhogen van de inflatie en het
ondersteunen van de reële economie,
zoals blijkt uit het besluit van de ECB om
de monetaire verruiming te verlengen tot
december 2017; overwegende dat dit pleit
voor een radicale beleidswijziging die een
ruime begrotingsexpansie bevordert, met
name in de landen die de meeste moeite
hebben om publieke investeringen en
vraagstimulerende beleidsmaatregelen te
financieren, alsook de overschrijding van
de regels van het pact voor stabiliteit en
groei en de mogelijkheid voor de lidstaten
PE595.607v01-00
NL
22/119
AM\1112103NL.docx
om hun eigen macro-economisch beleid te
beheren overeenkomstig de behoeften van
hun eigen economie;
Or. it
Amendement 53
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
Ε.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie
van het pact voor stabiliteit en groei in
alle lidstaten, en iii) speciale aandacht
voor structurele hervormingen;
Ε.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid;
Or. el
Amendement 54
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
AM\1112103NL.docx
23/119
PE595.607v01-00
NL
structurele hervormingen;
structurele hervormingen; overwegende dat
een structurele verbetering van het
concurrentievermogen en een structureel
economisch herstel uitsluitend kunnen
worden gerealiseerd op basis van deze
drieledige aanpak;
Or. de
Amendement 55
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie
van het pact voor stabiliteit en groei in
alle lidstaten, en iii) speciale aandacht
voor structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei heeft
geprofiteerd van onconventioneel en (op
de lange termijn) onhoudbaar monetair
beleid; overwegende dat dit pleit voor
groeibevorderende publieke investeringen;
Or. en
Amendement 56
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
PE595.607v01-00
NL
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel monetair beleid;
overwegende dat dit pleit voor een
vijfsporenbeleid van i) particuliere en
overheidsinvesteringen ten gunste van
24/119
AM\1112103NL.docx
groei en herindustrialisering, ii) een
accommoderend fiscaal beleid dat een
begrotingsevenwicht voor de lange
termijn nastreeft, iii) speciale aandacht
voor structurele, sociaal evenwichtige
hervormingen, iv) een verdieping van de
interne markt, en v) bevordering van de
internationale handel;
volledige en consistente implementatie
van het pact voor stabiliteit en groei in
alle lidstaten, en iii) speciale aandacht
voor structurele hervormingen;
Or. es
Amendement 57
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat de inflatie in de afgelopen twee jaar
niet wezenlijk is veranderd; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
Or. en
Amendement 58
Sander Loones, Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
AM\1112103NL.docx
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
25/119
PE595.607v01-00
NL
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat het niet is gelukt om met dit monetaire
beleid een momentum te creëren voor
hervormingen; overwegende dat dit pleit
voor een driesporenbeleid van i)
groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
Or. en
Amendement 59
Pervenche Berès
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
lage olieprijzen, lage rentetarieven, een
lagere effectieve wisselkoers van de euro
en een coulant monetair beleid;
overwegende dat dit pleit voor een
driesporenbeleid van i) groeibevorderende
investeringen, ii) een volledige en
consistente implementatie van het pact
voor stabiliteit en groei in alle lidstaten, en
iii) speciale aandacht voor structurele
hervormingen;
Or. en
Amendement 60
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging E
PE595.607v01-00
NL
26/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie
van het pact voor stabiliteit en groei in
alle lidstaten, en iii) speciale aandacht
voor structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel monetair beleid, dat niet
altijd in stand kan worden gehouden;
overwegende dat dit pleit voor een
driesporenbeleid van i) groeibevorderende
publieke en particuliere investeringen, ii)
structurele hervormingen, en iii) gezonde
overheidsfinanciën;
Or. en
Amendement 61
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat de rentetarieven weer zullen gaan
stijgen; overwegende dat dit pleit voor een
driesporenbeleid van i) groeibevorderende
investeringen, ii) een volledige en
consistente implementatie van het pact
voor stabiliteit en groei in alle lidstaten, en
iii) speciale aandacht voor structurele
hervormingen;
Or. en
Amendement 62
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging E
AM\1112103NL.docx
27/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie
van het pact voor stabiliteit en groei in
alle lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
consistent gebruik van een verantwoord
begrotingsbeleid in aanvulling op het
monetair beleid bij het ondersteunen van
groei en het bestrijden van deflatie, en iii)
speciale aandacht voor duurzame
structurele hervormingen;
Or. en
Amendement 63
Tom Vandenkendelaere
Ontwerpresolutie
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid;
overwegende dat dit pleit voor een
driesporenbeleid van i) groeibevorderende
investeringen, ii) een volledige en
consistente implementatie van het pact
voor stabiliteit en groei in alle lidstaten, en
iii) speciale aandacht voor structurele
hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel monetair beleid dat enkel
kan slagen indien de lidstaten de
gecreëerde ruimte gebruiken voor een
doelgericht driesporenbeleid van i)
groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
Or. nl
Amendement 64
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
28/119
AM\1112103NL.docx
Overweging E
Ontwerpresolutie
Amendement
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en (op de lange termijn)
onhoudbaar monetair beleid; overwegende
dat dit pleit voor een driesporenbeleid van
i) groeibevorderende investeringen, ii) een
volledige en consistente implementatie van
het pact voor stabiliteit en groei in alle
lidstaten, en iii) speciale aandacht voor
structurele hervormingen;
E.
overwegende dat de groei in
belangrijke mate toe te schrijven is aan
onconventioneel en coulant monetair
beleid; overwegende dat dit pleit voor een
driesporenbeleid van i) groeibevorderende
investeringen, ii) een volledige en
consistente implementatie van het pact
voor stabiliteit en groei in alle lidstaten, en
iii) speciale aandacht voor structurele
hervormingen;
Or. en
Amendement 65
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft; overwegende dat
overeenkomstig de najaarsprognose 2016
van de Europese Commissie de
gezamenlijke brutoschuld enigszins zal
dalen, maar dat sommige afzonderlijke
lidstaten niettemin een hogere
schuldenlast zullen hebben;
Or. de
Amendement 66
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
Amendement
29/119
PE595.607v01-00
NL
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft, die het gevolg is van de
recessieve en contraproductieve effecten
van het bezuinigingsbeleid, en dat het in
plaats daarvan nodig is om te focussen op
anticyclisch beleid om de binnenlandse
vraag rechtstreeks te ondersteunen;
Or. it
Amendement 67
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat twee derde van de
lidstaten een staatsschuld heeft boven het
plafond van 60 % van het bbp zoals
opgenomen in het pact voor stabiliteit en
groei; overwegende dat zeven lidstaten in
de eurozone een staatsschuld hebben in
de buurt van of boven 100 % van het bbp;
Or. en
Amendement 68
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft; overwegende dat een
aantal lidstaten nog altijd een veel te hoog
financieringstekort heeft;
Or. de
PE595.607v01-00
NL
30/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 69
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge en in de
meeste gevallen een te hoge staatsschuld
heeft;
Or. de
Amendement 70
Csaba Molnár
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat in de EU sprake
is van aanhoudende macro-economische
verschillen die moeten worden aangepakt;
Or. en
Amendement 71
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge publieke
en particuliere schuld heeft;
Or. en
AM\1112103NL.docx
31/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 72
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Overweging F
Ontwerpresolutie
Amendement
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een zeer hoge
staatsschuld heeft;
F.
overwegende dat een aantal
lidstaten nog altijd een hoge
overheidsschuld heeft uitstaan;
Or. es
Amendement 73
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
F bis. overwegende dat het
begrotingsbeleid een rol speelt in de
stabilisering van het macro-economisch
klimaat en ook andere doelen dient, zoals
begrotingsduurzaamheid en herverdeling;
Or. en
Amendement 74
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
F bis. overwegende dat uit de
beoordeling door de Commissie van de
ontwerpbegrotingen van de lidstaten voor
2017 blijkt dat slechts negen lidstaten
PE595.607v01-00
NL
32/119
AM\1112103NL.docx
voldoen aan de vereisten van het
stabiliteits- en groeipact;
Or. en
Amendement 75
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
F bis. overwegende dat de duurzaamheid
van de overheidsfinanciën van de EUlidstaten op de lange termijn een punt van
zorg is voor een eerlijke verdeling van de
lasten tussen de generaties;
Or. en
Amendement 76
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
F ter. overwegende dat de totale
begrotingskoers van de eurozone een sterk
remmend effect had en daarom
procyclisch was in de periode 2011-2013;
Or. en
Amendement 77
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)
AM\1112103NL.docx
33/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
F ter. overwegende dat de omvang van
de staatsschuld kan worden beïnvloed
door impliciete en voorwaardelijke
verplichtingen;
Or. en
Amendement 78
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
F quater.
overwegende dat sommige
lidstaten een zeer hoog overschot op de
lopende rekening hebben en dat de
Europese macro-onevenwichtigheden nog
steeds zeer groot zijn;
Or. en
Amendement 79
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de sterke
inkrimping van de binnenlandse vraag en
het grote investeringstekort erop wijzen
dat de EU behoefte heeft aan omvangrijke
publieke investeringen en
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van
de binnenlandse vraag teneinde de door
het bezuinigingsbeleid veroorzaakte
inkomensdaling te compenseren;
PE595.607v01-00
NL
34/119
AM\1112103NL.docx
Or. it
Amendement 80
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd
teneinde haar groeipotentieel te benutten
en te zorgen voor meer convergentie, en
dat er gerichte publieke en particuliere
investeringen nodig zijn, met name in
infrastructuurprojecten, om de huidige
"investeringskloof" te dichten;
Or. en
Amendement 81
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd,
met als doel het groeipotentieel en het
concurrentievermogen van de lidstaten te
verbeteren; overwegende dat Europa
echter nog altijd een aanzienlijke
investeringsachterstand heeft, afgezet
tegen het niveau van vóór de crisis;
Or. de
Amendement 82
Danuta Maria Hübner
AM\1112103NL.docx
35/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd,
met name in onderwijs, onderzoek en
innovatie, groene groei en, in sommige
landen, infrastructuur; overwegende dat
het met name cruciaal is om
langetermijninvesteringen te bevorderen;
Or. en
Amendement 83
Pervenche Berès
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal aanvullend wordt
geïnvesteerd om langdurige stagnatie te
vermijden, de groei weer op gang te
brengen, te zorgen voor opwaartse
economische en sociale convergentie en
een ecologische transitie te bevorderen;
Or. en
Amendement 84
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
PE595.607v01-00
NL
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
overwegende dat er in het bijzonder
behoefte is aan een beter
36/119
AM\1112103NL.docx
regelgevingsklimaat;
Or. de
Amendement 85
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd,
met name op groeibevorderende terreinen
zoals onderzoek, ICT, innovatie en
onderwijs;
Or. en
Amendement 86
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Overweging G
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de investeringen
zich nog steeds onder het niveau van vóór
de crisis bevinden, waardoor
grootschalige investeringen op Europees
en nationaal niveau nodig zijn;
Or. en
Amendement 87
Marisa Matias, Fabio De Masi
Ontwerpresolutie
Overweging G
AM\1112103NL.docx
37/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd;
G.
overwegende dat de EU verlangt
dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd,
hetgeen alleen mogelijk is aan de hand
van overheidsinvesteringen;
Or. en
Amendement 88
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
G bis. overwegende dat het overschot op
de lopende rekening in Duitsland,
Nederland en Denemarken nog steeds
veel hoger ligt dan de economische
basisvoorwaarde, alsook boven de
alarmdrempel voor het surplus op de
lopende rekening van 6 % van het bbp;
overwegende met name dat het hoge
overschot op de lopende rekening in
Duitsland verder is verhoogd in de loop
van 2015 en 2016 tot bijna 9 % van het
bbp, na een ononderbroken toename van
het saldo in de jaren ervoor;
Or. it
Amendement 89
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
G bis. overwegende dat er nog steeds
aanzienlijke onevenwichtigheden in de
eurozone en in de EU als geheel bestaan
PE595.607v01-00
NL
38/119
AM\1112103NL.docx
en dat de EU-doelstelling om de
economische en sociale kloof tussen de
noordelijke en de zuidelijke lidstaten te
dichten, nog verre van bereikt is;
Or. en
Amendement 90
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
G bis. overwegende dat het grote aantal
oninbare leningen een groot probleem
blijft in een aantal lidstaten; overwegende
dat de kredietgroei geleidelijk herstelt
maar zich onder het niveau van vóór de
crisis bevindt;
Or. en
Amendement 91
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
G bis. overwegende dat de achteruitgang
van de bronnen voor de groei van de
externe vraag ervoor pleit om meer uit te
gaan van de binnenlandse vraag om een
bevredigend bbp-groeipercentage te
bereiken;
Or. en
AM\1112103NL.docx
39/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 92
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
G ter. overwegende dat het hoge
overschot op de lopende rekening in de
eurozone aanzienlijk blijft oplopen als
gevolg van de sterke inkrimping van de
binnenlandse vraag en het gebrek aan
investeringen, alsook van de
aanhoudende macro-economische
onevenwichtigheden in de eurozone;
Or. it
Amendement 93
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
Schrappen
Or. it
Amendement 94
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
H.
overwegende dat het mondiale
PE595.607v01-00
NL
Amendement
H.
40/119
overwegende dat het mondiale
AM\1112103NL.docx
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
concurrentievermogen en het gebrek aan
duurzame groei verband houden met de
lage groei van de productiviteit, die alleen
kan worden aangepakt aan de hand van
structurele hervormingen in de lidstaten en
de voltooiing van de interne markt, onder
meer om de EU-economie dynamischer te
maken door de oprichting en opschaling
van innovatieve bedrijven;
Or. en
Amendement 95
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU afnemen, hetgeen ingrijpende
inspanningen van de lidstaten
noodzakelijk maakt, teneinde structurele
hervormingen, investeringen en een
verantwoorde begrotingspolitiek door te
voeren, met als uiteindelijke doel groei te
bereiken;
Or. de
Amendement 96
Pervenche Berès
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
H.
overwegende dat de verschillen
tussen de lidstaten en het tekortschietende
mondiale concurrentievermogen en de
tekortschietende productiviteit van de EU
AM\1112103NL.docx
41/119
PE595.607v01-00
NL
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
sociaal en ecologisch evenwichtige
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maken, teneinde terug te keren naar
een situatie van duurzame groei;
Or. en
Amendement 97
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen slimme
en progressieve structurele hervormingen
op EU-niveau en in de lidstaten nodig
maakt, teneinde terug te keren naar een
situatie van aanhoudende groei;
Or. en
Amendement 98
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele, sociaal evenwichtige
hervormingen in de lidstaten nodig maakt,
teneinde terug te keren naar een situatie
van aanhoudende groei;
Or. es
PE595.607v01-00
NL
42/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 99
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde de voorwaarden
voor een terugkeer naar een situatie van
aanhoudende groei te bewerkstelligen;
Or. de
Amendement 100
Csaba Molnár
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
H.
overwegende dat de mondiale
ontwikkelingen nopen tot een robuustere
EU aan de hand van een sterkere EMU en
sterker beleid op het gebied van economie
en sociale convergentie, teneinde terug te
keren naar een situatie van aanhoudende
groei;
Or. en
Amendement 101
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Η.
Amendement
Η.
overwegende dat het mondiale
AM\1112103NL.docx
43/119
overwegende dat het mondiale
PE595.607v01-00
NL
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
beleidsmaatregelen nodig maakt die erop
zijn gericht terug te keren naar een situatie
van aanhoudende groei;
Or. el
Amendement 102
Marisa Matias, Fabio De Masi
Ontwerpresolutie
Overweging H
Ontwerpresolutie
Amendement
H.
overwegende dat het mondiale
concurrentievermogen en de productiviteit
van de EU tekortschieten, hetgeen
structurele hervormingen in de lidstaten
nodig maakt, teneinde terug te keren naar
een situatie van aanhoudende groei;
H.
overwegende dat de in de lidstaten
doorgevoerde structurele hervormingen
hebben bijgedragen tot een stijging van de
werkloosheid en de economische
stagnering en recessie hebben
aangewakkerd;
Or. en
Amendement 103
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
H bis. overwegende dat de eenheidsmunt
de normale aanpassing van het
concurrentievermogen tussen de landen
aan de hand van de vrije handel
verhindert en hun de fundamentele
economische beleidsinstrumenten
ontneemt om asymmetrische schokken op
te vangen, waardoor het economisch
herstel wordt belemmerd en de verschillen
en macro-economische
onevenwichtigheden tussen de landen in
PE595.607v01-00
NL
44/119
AM\1112103NL.docx
het centrum en in de periferie worden
verergerd;
Or. it
Amendement 104
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
H bis. overwegende dat de economieën
met een strenge faillissementsregeling de
groeipotentie van de toegevoegde waarde
en de werkgelegenheid onbenut laten,
hetgeen ertoe noopt dat alle lidstaten het
tweede-kansbeginsel van de Small
Business Act volledig ten uitvoer leggen;
Or. en
Amendement 105
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
H bis. overwegende dat het Europese
concurrentievermogen ook sterk afhangt
van niet-prijsgerelateerde aspecten in
verband met innovatie, technologie en
organisatiecapaciteiten, en niet
uitsluitend van prijzen, kosten en lonen;
Or. en
Amendement 106
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
AM\1112103NL.docx
45/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
H ter. overwegende dat de richtlijn
betreffende betalingsachterstand is
ontworpen om bedrijven te helpen die
door achterstallige betalingen van
particuliere en openbare ondernemingen
te maken krijgen met hoge kosten of zelfs
een faillissement; overwegende dat uit de
externe ex-postevaluatie is gebleken dat
overheidsinstanties in meer dan de helft
van de lidstaten nog niet voldoen aan de
wettelijke betalingstermijn van dertig
dagen; overwegende dat in het verslag is
vastgesteld dat de lidstaten die
onderworpen zijn aan
aanpassingsprogramma's moeite hebben
om de richtlijn toe te passen wanneer de
stipte betaling van de huidige facturen
moet worden afgewogen tegen de
aflossing van opgestapelde schuld;
Or. en
Amendement 107
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
H ter. overwegende dat het
bezuinigingsbeleid dat door de Commissie
wordt bevorderd in het kader van haar
groeistrategie een sterk negatief en
destabiliserend effect heeft gehad op de
economie en heeft geleid tot de instorting
van de binnenlandse vraag, een stijging
van de werkloosheid en de armoede en
een uitbarsting van sociaaleconomische
ongelijkheid;
PE595.607v01-00
NL
46/119
AM\1112103NL.docx
Or. it
Amendement 108
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen; betreurt
het zeer lage uitvoeringspercentage van de
landenspecifieke aanbevelingen, dat
afnam van 11 % in 2012 tot slechts 4 % in
2015; benadrukt dat de lidstaten meer
inspanningen moeten leveren om
hervormingen door te voeren indien ze
weer groei willen realiseren en banen
willen creëren;
Or. en
Amendement 109
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen
AM\1112103NL.docx
1.
neemt kennis van de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie en is
het ermee eens dat er onmiddellijk
maatregelen moeten worden genomen om
47/119
PE595.607v01-00
NL
de werkloosheid te bestrijden;
en gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei
en banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
Or. el
Amendement 110
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; benadrukt dat dit de enige
manier is om een duurzame verbetering
van het concurrentievermogen alsmede
een structureel economisch herstel te
bereiken; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
Or. de
Amendement 111
Siegfried Mureşan
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
1.
verwelkomt de jaarlijkse
PE595.607v01-00
NL
Amendement
1.
48/119
verwelkomt de jaarlijkse
AM\1112103NL.docx
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen, en dat
verdere vertraging van de nodige
hervormingen in de afzonderlijke
lidstaten enkel de Unie als geheel zal
schaden;
Or. en
Amendement 112
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei
en banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
is bezorgd over het pakket inzake
de jaarlijkse groeianalyse 2017 van de
Commissie, waarin wordt aangedrongen
op voortzetting van de oude, mislukte
strategie van een schadelijk
driesporenbeleid van bezuinigingen,
structurele hervormingen en particuliere
investeringen; onderstreept dat die
instrumenten ontoereikend zijn om de
werkelijke oorzaken van de crisis aan te
pakken, die verband houden met de
instorting van de binnenlandse vraag en
de destructieve effecten van de
eenheidsmunt op de landen aan de rand
van de eurozone;
Or. it
Amendement 113
AM\1112103NL.docx
49/119
PE595.607v01-00
NL
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei
en banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei,
banen en de bestrijding van
onevenwichtigheden die de economische
groei belemmeren staan of vallen met
snellere vooruitgang bij de goedkeuring
van hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
Or. en
Amendement 114
Neena Gill
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen gericht op een billijker
belastingstelsel, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
50/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 115
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei
en banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van publieke
en particuliere investeringen, sociaal
evenwichtige structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd teneinde het economisch
herstel te ondersteunen en op te voeren;
Or. en
Amendement 116
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei en
banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
neemt nota van de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele, sociaal
evenwichtige hervormingen en stabiele
overheidsfinanciën wordt herbevestigd; is
het ermee eens dat groei en kwalitatief
hoogwaardige banen staan of vallen met
snellere vooruitgang bij de goedkeuring
van hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
Or. es
AM\1112103NL.docx
51/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 117
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
verwelkomt de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie, en
het feit dat daarin de strategie van een
doeltreffend driesporenbeleid van
investeringen, structurele hervormingen en
gezonde overheidsfinanciën wordt
herbevestigd; is het ermee eens dat groei
en banen staan of vallen met snellere
vooruitgang bij de goedkeuring van
hervormingen, overeenkomstig de
landenspecifieke aanbevelingen;
1.
merkt op dat in de jaarlijkse
groeianalyse 2017 van de Commissie het
belang van structurele investeringen,
structurele hervormingen en gezonde
overheidsfinanciën wordt onderstreept;
verzoekt de Commissie om te zorgen voor
een veel betere verdeling van de
structuurfondsen over de lidstaten
teneinde een evenwichtiger groei- en
werkgelegenheidsbeleid uit te voeren;
Or. en
Amendement 118
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
1 bis. ondersteunt de opmerking van de
Commissie dat het stimuleren van
werkgelegenheid, groei en investeringen
voor de Unie haar hoogste prioriteit is; is
het met de Commissie eens dat Europa
zijn economisch herstel moet versterken
en sterk moet investeren in jongeren en
werkzoekenden, alsook in startende
bedrijven en kmo's;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
52/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 119
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
1 bis. is ingenomen met de sterkere focus
op de sociale dimensie van de jaarlijkse
groeianalyse; benadrukt dat het met het
oog op de economie en in het licht van de
huidige politieke ontwikkelingen
essentieel is om de sociale doelstellingen
op gelijke voet te stellen met de
economische doelstellingen;
Or. en
Amendement 120
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
1 ter. is het met de Commissie eens dat
de voortzetting van de expansie in de
eurozone steeds meer op de binnenlandse
vraag zou moeten steunen; is van mening
dat een sterkere binnenlandse vraag zowel
voor de duurzame groei in de eurozone
alsook vanuit mondiaal oogpunt beter zou
zijn; dringt er bij de lidstaten met een
hoger overschot op de lopende rekening
op aan hun binnenlandse vraag uit te
breiden in hun eigen belang en in het
algemene belang; vraagt tegelijk dat de
minder concurrerende lidstaten
structurele hervormingen doorvoeren en
hoogwaardige investeringen doen om hun
economie te moderniseren en een
duurzaam ondernemingsklimaat tot stand
te brengen voor investeringen op de lange
AM\1112103NL.docx
53/119
PE595.607v01-00
NL
termijn, overeenkomstig de Europa 2020strategie; meent dat dit de beste manier is
om macro-economische
onevenwichtigheden in de lidstaten te
verminderen, eerder dan interne
devaluatie, die de vraag doet afnemen, de
economische groei doet vertragen en de
verschillen in de hele eurozone bevordert;
Or. en
Amendement 121
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
1 quater.
geeft aan dat monetair
beleid alléén – wanneer het niet wordt
aangevuld met investeringen en duurzame
structurele hervormingen – niet volstaat
om groei tot stand te brengen; is het met
de Commissie eens dat alle
beleidsinstrumenten – monetair,
budgettair en structureel – individueel
moeten worden gebruikt om de
werkgelegenheid, groei, investeringen en
financiële stabiliteit te versterken; merkt
op dat het realiseren van de juiste
beleidsmix voor de eurozone minder
eenvoudig is zonder een gecentraliseerde
begroting; beklemtoont dat de huidige
economische situatie, waarin
liquiditeitsoverschotten samengaan met
rentetarieven die zich bewegen in de
richting van de nulgrens, zwakke
vraagvooruitzichten en geringe
investeringen en bestedingen door
huishoudens en bedrijven, vraagt om
toepassing van de beleidsmix zoals
voorgesteld door de Commissie om groei
tot stand te brengen; is ingenomen met
het feit dat de Commissie gehoor heeft
gegeven aan de aanhoudende oproepen
PE595.607v01-00
NL
54/119
AM\1112103NL.docx
van de ECB en anderen om het
begrotingsbeleid beter af te stemmen op
het huidige coulante monetaire beleid en
verzoekt de Raad om dit standpunt te
onderschrijven;
Or. en
Amendement 122
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
1 quinquies. is ingenomen met de
aanbeveling van de Commissie voor een
positieve begrotingskoers in 2017 die moet
worden bereikt middels een bescheiden
begrotingsexpansie van maximaal 0,5 %
van het bbp;
Or. en
Amendement 123
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
1 sexies.
acht het van belang dat de
lidstaten met begrotingsruimte de
binnenlandse vraag en investeringen
opschroeven en dat alle lidstaten de
samenstelling van de overheidsuitgaven
verschuiven in een meer
groeibevorderende richting;
Or. en
AM\1112103NL.docx
55/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 124
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen
onverminderd moeten voortzetten,
teneinde de bereikte resultaten te
bestendigen;
Schrappen
Or. el
Amendement 125
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde de bereikte
resultaten te bestendigen;
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis, maar nog altijd zwak is en
ongelijk is verdeeld over de lidstaten;
merkt met bezorgdheid op dat de
potentiële groei van het bbp en de
productiviteit niet volledig wordt benut en
dat de investeringen zich nog steeds onder
het niveau van voor de crisis bevinden;
benadrukt dat de capaciteit op het gebied
van arbeid en kapitaal nog steeds
aanzienlijk wordt onderbenut en dat er
een hoog algemeen niveau van
onzekerheid is; is het er derhalve mee
eens dat er geen ruimte is voor
zelfgenoegzaamheid, en dat we onze
inspanningen onverminderd moeten
PE595.607v01-00
NL
56/119
AM\1112103NL.docx
voortzetten, teneinde de bereikte resultaten
te bestendigen;
Or. en
Amendement 126
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen
onverminderd moeten voortzetten,
teneinde de bereikte resultaten te
bestendigen;
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis, al blijven de groeivooruitzichten
voor 2017 volgens de najaarsprognose
2016 van de Europese Commissie lichtjes
achter bij het niveau van de prognose van
afgelopen voorjaar; is daarom van mening
dat er geen ruimte is voor
zelfgenoegzaamheid, en dat we onze
inspanningen ten behoeve van deze nog
maar matige groei verder moeten
voortzetten, teneinde een opleving van de
Europese economie en een groter
herstellingsvermogen te bereiken;
Or. de
Amendement 127
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
2.
neemt er kennis van dat de groei
ook in 2016 kwetsbaar blijft en
uiteenloopt tussen de lidstaten, en zich in
een traag tempo voltrekt dat ontoereikend
is om het herstel te ondersteunen;
AM\1112103NL.docx
57/119
PE595.607v01-00
NL
en dat we onze inspanningen
onverminderd moeten voortzetten,
teneinde de bereikte resultaten te
bestendigen;
onderstreept de noodzaak van een
radicale koerswijziging om de
afzonderlijke lidstaten in staat te stellen
alle noodzakelijke macro-economische
beleidsinstrumenten te gebruiken om
doeltreffend het hoofd te bieden aan de
crisis en om hun economieën weer op
gang te brengen;
Or. it
Amendement 128
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde de bereikte
resultaten te bestendigen;
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde een gelijkere
groei in de EU, een sterkere daling van de
werkloosheid en een verbetering van de
sociale omstandigheden te bevorderen;
Or. en
Amendement 129
Pervenche Berès
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
PE595.607v01-00
NL
58/119
AM\1112103NL.docx
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde de bereikte
resultaten te bestendigen;
de crisis, maar naar verwachting zal
afnemen in 2017; is derhalve van mening
dat er geen ruimte is voor
zelfgenoegzaamheid, en dat we onze
inspanningen onverminderd moeten
voortzetten, teneinde de bereikte broze
resultaten te bestendigen;
Or. en
Amendement 130
Neena Gill
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde de bereikte
resultaten te bestendigen;
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde de bereikte
resultaten op de lange termijn te
bestendigen;
Or. en
Amendement 131
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we maatregelen moeten blijven
AM\1112103NL.docx
59/119
PE595.607v01-00
NL
onverminderd moeten voortzetten,
teneinde de bereikte resultaten te
bestendigen;
nemen, teneinde de bereikte resultaten te
bestendigen;
Or. es
Amendement 132
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer bescheiden
groeit, en dat deze groei groter is dan vóór
de crisis; is evenwel van mening dat er
geen ruimte is voor zelfgenoegzaamheid,
en dat we onze inspanningen onverminderd
moeten voortzetten, teneinde de bereikte
resultaten te bestendigen;
2.
neemt er kennis van dat de
economie ook in 2016 weer langzaam en
ongelijk groeit; is van mening dat er geen
ruimte is voor zelfgenoegzaamheid, en dat
we onze inspanningen op monetair en
begrotingsgebied onverminderd moeten
voortzetten, teneinde de bereikte resultaten
te bestendigen;
Or. en
Amendement 133
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 bis. betreurt het feit dat het
evenwichtsherstel in de economie van de
eurozone asymmetrisch van aard bleef,
waarbij enkel de debiteurlanden hun
onevenwichtigheden corrigeerden,
hetgeen resulteert in een toenemend
overschot op de lopende rekening; is van
mening dat de aanhoudende grote
onevenwichtigheden in de eurozone en in
de EU in het algemeen, namelijk het feit
dat de convergentie tussen en in de
PE595.607v01-00
NL
60/119
AM\1112103NL.docx
lidstaten in veel gevallen tot stilstand is
gekomen, dringend moeten worden
aangepakt; merkt op dat de grote
overschotten op de lopende rekening de
mogelijkheid van een grotere
binnenlandse vraag inhouden;
Or. en
Amendement 134
Gunnar Hökmark
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 bis. merkt op dat de bescheiden groei
moet worden bezien vanuit het oogpunt
van een buitengewoon monetair beleid dat
op de lange termijn onhoudbaar is;
onderstreept dat stabiele groei op de lange
termijn moet worden gebaseerd op
structurele hervormingen en een groter
concurrentievermogen;
Or. en
Amendement 135
Gunnar Hökmark
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 ter. merkt op dat de overheidstekorten
tot dusver geen stimulans zijn geweest
voor economische groei, maar hebben
geleid tot een toename van de
schuldenlast en de financiële instabiliteit,
hetgeen investeringen en groei
belemmert; onderstreept dat er een
kwalitatief begrotingsproces nodig is
AM\1112103NL.docx
61/119
PE595.607v01-00
NL
waarin prioriteit wordt verleend aan
hervormingen en uitgaven ter
ondersteuning van investeringen en groei;
Or. en
Amendement 136
Gunnar Hökmark
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 quater.
wijst met bezorgdheid op
het verzet tegen de globalisering en de
toename van het protectionisme;
Or. en
Amendement 137
Gunnar Hökmark
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 quinquies. merkt op dat het
referendum in het Verenigd Koninkrijk
onzekerheden heeft gecreëerd voor de
Europese economie en de financiële
markten; merkt op dat de uitkomst van de
recente presidentsverkiezingen in de
Verenigde Staten van Amerika tot een
algemeen klimaat van politieke
onzekerheid heeft geleid, niet in de laatste
plaats voor de internationale
handelsbetrekkingen;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
62/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 138
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een
aantal lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele problemen in veel lidstaten
nog niet zijn aangepakt; merkt evenwel op
dat de langdurige en de
jeugdwerkloosheid hoog blijven; roept op
tot meer inspanningen om hoogwaardige
banen te bevorderen en armoede, sociale
uitsluiting en ongelijkheden te
verminderen;
Or. en
Amendement 139
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een aantal
lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een aantal
lidstaten nog niet zijn aangepakt;
constateert dat er in de desbetreffende
lidstaten aanzienlijke hervormingen van
de arbeidsmarkt moeten plaatsvinden, wil
men deze structurele problemen het hoofd
kunnen bieden;
Or. de
Amendement 140
AM\1112103NL.docx
63/119
PE595.607v01-00
NL
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een aantal
lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen, die behoren
tot de oorzaken van jeugdwerkloosheid,
tweedeling op de arbeidsmarkt en
laagwaardige banen, in een aantal
lidstaten nog niet zijn aangepakt;
Or. en
Amendement 141
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een
aantal lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid, met
name de jeugdwerkloosheid en de
langdurige werkloosheid,
onaanvaardbaar hoog blijft, terwijl de
arbeidsparticipatie slechts beperkt en
onvoldoende verbetert, hetgeen vooral het
gevolg is van de explosie van onzekere en
deeltijdbanen;
Or. it
Amendement 142
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
PE595.607v01-00
NL
64/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een
aantal lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
er aanzienlijke structurele asymmetrieën
bestaan binnen de Unie die doeltreffender
kunnen worden aangepakt aan de hand
van meer Europese integratie;
Or. en
Amendement 143
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een
aantal lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld niet daalt en de
arbeidsparticipatie afneemt;
Or. el
Amendement 144
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een aantal
lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen op de
arbeidsmarkten in een aantal lidstaten nog
niet zijn aangepakt;
Or. de
AM\1112103NL.docx
65/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 145
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
de structurele tekortkomingen in een
aantal lidstaten nog niet zijn aangepakt;
3.
stelt vast dat de werkloosheid
gemiddeld weliswaar geleidelijk daalt en
de arbeidsparticipatie toeneemt, maar dat
er anticyclisch beleid ten uitvoer moet
worden gelegd in de meeste lidstaten;
Or. en
Amendement 146
Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
3 bis. herinnert eraan dat armoede en
toenemende inkomensongelijkheid een
bedreiging vormen voor duurzame groei;
verzoekt de Commissie om de lidstaten te
coördineren en te steunen bij de
bestrijding van deze problemen, en wel
door middel van het bevorderen van de
uitwisseling van goede praktijken en
goede gegevensverzameling; is van
mening dat deze taken uitdrukkelijk
moeten worden vermeld als onderdeel van
het Europese semester voor economische
beleidscoördinatie;
Or. en
Amendement 147
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
PE595.607v01-00
NL
66/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
3 bis. is van mening dat de EU
voorbereid moet zijn op het uitfaseren van
onconventioneel monetair beleid en
stijgende rentetarieven;
Or. en
Amendement 148
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
3 bis. benadrukt dat het
investeringscijfer in de EU en in de
eurozone zich nog ver onder het niveau
van vóór de crisis bevinden, waardoor het
herstel van de Europese economie wordt
ondermijnd; is van mening dat deze
"investeringskloof" moet worden gedicht
door middel van publieke en particuliere
hefbomen; onderstreept dat alleen
gerichte publieke en particuliere
investeringen, met name in
infrastructuurprojecten, zichtbare
resultaten kunnen opleveren op de korte
termijn en op de juiste schaal;
Or. en
Amendement 149
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)
AM\1112103NL.docx
67/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
3 ter. is het met de Commissie eens dat
de lage financieringskosten de lidstaten
een ideale gelegenheid bieden om
overheidsinvesteringen vervroegd uit te
voeren; pleit ervoor dat vervroegd
uitgevoerde overheidsinvesteringen, met
name in infrastructuurprojecten, in de
huidige omstandigheden moeten worden
uitgesloten van de berekening van de
nationale nominale en structurele
tekortdoelstellingen;
Or. en
Amendement 150
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
PE595.607v01-00
NL
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien; verzoekt alle
desbetreffende Europese instellingen en
organen om meer werk te maken van de
voltooiing van de bankenunie, met
inbegrip van de oprichting van een
gemeenschappelijke Europese
depositoverzekeringsregeling en een
degelijke en robuuste achtervang, en van
de oprichting van een volwaardige
kapitaalmarktenunie; benadrukt dat
nieuwe kapitaal- en liquiditeitsvereisten,
ofschoon die nodig zijn om de
bankensector veerkrachtiger te maken,
het vermogen van banken om kredieten te
verstrekken aan de reële economie, niet
mogen ondermijnen; is van mening dat
meer inspanningen moeten worden
geleverd om de toegang van kmo's tot
financiering te stimuleren;
68/119
AM\1112103NL.docx
Or. en
Amendement 151
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
is het oneens met de zienswijze van
de Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien; benadrukt daarentegen
dat de voornaamste zorg van kmo's
bestaat uit de moeite om klanten te vinden
als gevolg van de langdurige crisis aan de
vraagkant, terwijl de toegang tot
financiering hun laatste zorg is, zoals
blijkt uit een recente enquête van de ECB;
Or. it
Amendement 152
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien; merkt op dat de toegang
van bedrijven tot kredieten een punt van
zorg blijft in landen waar het
bankenstelsel wordt aangepast;
Or. en
Amendement 153
Markus Ferber
AM\1112103NL.docx
69/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien; roept de Commissie
derhalve op haar inspanningen ten
aanzien van verbetering van het
financieringsklimaat te intensiveren;
Or. de
Amendement 154
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien; is van oordeel dat er
bovenal een regelgevingskader ontbreekt
dat bevorderlijk is voor het gebruik van
eigen kapitaal;
Or. de
Amendement 155
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering een
absolute voorwaarde is om ondernemingen
PE595.607v01-00
NL
70/119
AM\1112103NL.docx
stellen te groeien;
in staat te stellen te groeien en te
vernieuwen;
Or. de
Amendement 156
Neena Gill
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat betaalbaardere toegang tot
financiering essentieel is om
ondernemingen en met name kmo's in
staat te stellen te groeien;
Or. en
Amendement 157
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat gelijke toegang tot
financiering in de hele EU essentieel is om
ondernemingen in staat te stellen te
groeien;
Or. en
Amendement 158
Ivana Maletić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
AM\1112103NL.docx
71/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering en
versterking van de interne markt
essentieel zijn om ondernemingen in staat
te stellen te groeien;
Or. en
Amendement 159
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen en met
name kmo's in staat te stellen te groeien;
Or. en
Amendement 160
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te innoveren en te groeien;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
72/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 161
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
essentieel is om ondernemingen in staat te
stellen te groeien;
4.
deelt de zienswijze van de
Commissie dat toegang tot financiering
vooral voor kmo's van vitaal belang is;
Or. el
Amendement 162
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
4 bis. benadrukt dat
overheidsinvesteringen een belangrijke
rol vervullen in de aanpak van
belangrijke knelpunten op het gebied van
infrastructuur en vaardigheden;
benadrukt dat de huidige economische
conjunctuur sterk pleit voor een
verhoging van de overheidsinvesteringen
op terreinen die de Europese economie
veerkrachtiger maken; benadrukt in dit
verband dat landen die de
begrotingsconsolidatie moeten
voortzetten, dit moeten doen door te
bezuinigen op de overheidsuitgaven op
improductieve terreinen en dat landen met
bewegingsruimte die ruimte moeten
gebruiken voor productievere
investeringen;
Or. en
AM\1112103NL.docx
73/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 163
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
4 bis. merkt op dat de investeringen
recent weliswaar zijn aangetrokken in de
EU, maar dat ze zich nog onder het
niveau van voor de crisis bevinden;
Or. en
Amendement 164
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
4 ter. neemt kennis van het plan van
Commissievoorzitter Juncker om de
capaciteit van het investeringsplan voor
Europa te verhogen van 315 miljard EUR
naar 630 miljard EUR; benadrukt
evenwel dat het EFSI ondermaats
functioneert, aangezien in het eerste
operationele jaar 92 % van alle
investeringen ten goede is gekomen van
de EU 15-landen, terwijl slechts 8 % is
terechtgekomen in de EU 13-landen;
Or. en
Amendement 165
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
Amendement
74/119
AM\1112103NL.docx
4 ter. onderstreept dat innovatie en O&O
belangrijke aanjagers zijn van groei,
productiviteit en concurrentievermogen;
roept de EU en de lidstaten op de
investeringen in menselijk kapitaal te
stimuleren, met name in onderwijs en
opleiding, om werknemers aan te passen
aan de nieuwe vaardigheden en kennis
waar op de EU-arbeidsmarkt vraag naar
is;
Or. en
Amendement 166
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
4 quater.
is van mening dat,
aangezien tot op heden slechts 8 % van de
EFSI-investeringen de EU 13-landen
heeft bereikt, de huidige werking van het
EFSI in strijd is met de fondsverordening
waarin wordt gesteld dat het EFSI moet
bijdragen tot de versterking van de
economische, sociale en territoriale
samenhang van de Unie; is voorts van
mening dat de concentratie van kapitaal
in de EU 15-landen en het achterstellen
van de EU 13-landen, de sociale en
economische kloof tussen de westelijke en
oostelijke regio's van de EU vergroot;
Or. en
Amendement 167
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)
AM\1112103NL.docx
75/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
4 quinquies. waarschuwt tegen de trend
waarbij investeringsfondsen die gestoeld
zijn op publiek-private partnerschappen
de conventionele
financieringsmechanismen van de EU
vervangen en binnen de context van het
EFSI deels gefinancierd worden met geld
dat voordien voor andere doeleinden was
gereserveerd; merkt op dat, aangezien het
EFSI tot dusverre niet in staat is gebleken
bij te dragen tot de economische, sociale
en territoriale cohesie van de EU, de
structuurfondsen van de EU nog steeds de
voornaamste fondsen zijn waarmee de
doelstellingen van het cohesiebeleid
kunnen worden gefinancierd;
Or. en
Amendement 168
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van
onmisbaar belang zijn voor investeringen
en groei in de Europese economie;
beklemtoont dat het huidige financiële
systeem zich kenmerkt door toegenomen
veiligheid en stabiliteit;
Schrappen
Or. el
Amendement 169
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
PE595.607v01-00
NL
76/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit; is evenwel van mening dat moet
worden voorkomen dat de doorgevoerde
prudentiële hervormingen de
investeringsmogelijkheden, met name
voor kmo's, verder beperken;
Or. en
Amendement 170
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat de
veiligheid en stabiliteit van het financiële
systeem weliswaar licht zijn toegenomen,
maar dat dat systeem nog steeds met
nijpende problemen kampt in verband met
oninbare leningen, lage rentes,
instellingen die te groot zijn om failliet te
gaan en belemmeringen voor de
afwikkelbaarheid;
Or. en
Amendement 171
Pedro Silva Pereira
AM\1112103NL.docx
77/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit, hoewel sommige problemen nog
niet zijn aangepakt, zoals de tijdens de
financiële crisis opgehoopte voorraad
oninbare leningen;
Or. en
Amendement 172
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; merkt voorts op
dat er weliswaar verbeteringen zijn
geboekt sinds de economische crisis, maar
dat er meer inspanningen nodig zijn om
de werking van het huidige financiële
systeem te verbeteren, dat zich momenteel
kenmerkt door grote ongelijkheden tussen
de EU-lidstaten;
Or. en
Amendement 173
Neena Gill
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
78/119
AM\1112103NL.docx
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
ons financiële systeem stabieler en veiliger
moet worden gemaakt; onderstreept in dit
verband dat het grote aantal oninbare
leningen op de balans van banken
dringend moet worden aangepakt;
Or. en
Amendement 174
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat een gezond en
duurzaam financieel systeem en de
financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich echter
blijft kenmerken door instabiliteit en grote
systeemrisico's, omdat de werkelijke
oorzaken van de crisis nog niet zijn
aangepakt;
Or. it
Amendement 175
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
Amendement
79/119
PE595.607v01-00
NL
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit; benadrukt dat deze veiligheid
en stabiliteit kunnen worden bestendigd
door een doeltreffende tenuitvoerlegging
van de bankenunie;
Or. en
Amendement 176
Ivana Maletić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit; roept de lidstaten op passende
modellen te definiëren om het percentage
oninbare leningen te verminderen;
Or. en
Amendement 177
Sander Loones
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
PE595.607v01-00
NL
80/119
AM\1112103NL.docx
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
de Europese economie;
Or. en
Amendement 178
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit, maar nog wel een lange weg
heeft te gaan alvorens het echt stabiel zal
zijn;
Or. de
Amendement 179
Tom Vandenkendelaere
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit maar dat belangrijke
kwetsbaarheden blijven bestaan;
AM\1112103NL.docx
81/119
PE595.607v01-00
NL
Or. nl
Amendement 180
Paul Tang
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat een grotere veiligheid
en stabiliteit van het financieel systeem en
de financiële instellingen van onmisbaar
belang is voor investeringen en groei in de
Europese economie;
Or. en
Amendement 181
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat een geloofwaardig
financieel systeem en de financiële
instellingen van onmisbaar belang zijn
voor het aantrekken van investeringen en
groei in de Europese economie;
beklemtoont dat het huidige financiële
systeem zich kenmerkt door toegenomen
veiligheid en stabiliteit;
Or. en
Amendement 182
Marisa Matias, Fabio De Masi
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
82/119
AM\1112103NL.docx
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat
het huidige financiële systeem zich
kenmerkt door toegenomen veiligheid en
stabiliteit;
5.
stelt vast dat het financieel systeem
en de financiële instellingen van onmisbaar
belang zijn voor investeringen en groei in
de Europese economie; beklemtoont dat de
veiligheid en de stabiliteit van het huidige
financiële systeem nog moeten worden
gewaarborgd;
Or. en
Amendement 183
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
5 bis. merkt op dat vele
kredietinstellingen nog steeds
ondergekapitaliseerd zijn en een groot
aantal oninbare leningen in hun boeken
hebben staan; is van mening dat het
onderpresteren van deze instellingen in
zekere zin de economische groei in de
eurozone en in de EU ondermijnt;
Or. en
Amendement 184
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
5 bis. onderstreept de rol van de
Europese Investeringsbank en het
Europees Fonds voor strategische
investeringen in het bevorderen van
AM\1112103NL.docx
83/119
PE595.607v01-00
NL
particuliere en overheidsinvesteringen;
Or. es
Amendement 185
Marisa Matias, Fabio De Masi
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
Schrappen
Or. en
Amendement 186
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector; roept op tot
een snellere en ambitieuzere
tenuitvoerlegging van de
kapitaalmarktenunie teneinde de
kapitaaltoewijzing in de EU
doeltreffender te maken, de EUkapitaalmarkten te verdiepen, te zorgen
voor meer diversiteit voor investeerders,
langetermijninvesteringen te stimuleren
en de innovatieve financiële EUinstrumenten ter ondersteuning van de
toegang van kmo's tot de kapitaalmarkten
PE595.607v01-00
NL
84/119
AM\1112103NL.docx
volledig te benutten;
Or. en
Amendement 187
Danuta Maria Hübner
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector, en de
financieringsbronnen voor de economie
in het algemeen kan diversifiëren en kan
leiden tot meer particuliere risicodeling;
roept ertoe op de inspanningen voor de
oprichting van een kapitaalmarktenunie
op te schroeven, ook in het huidige
klimaat van politieke onzekerheid;
Or. en
Amendement 188
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
is bezorgd over het project van de
kapitaalmarktenunie dat de Commissie
nastreeft teneinde de kapitaalmarkten
verder te ontwikkelen als alternatief
financieringskanaal voor kmo's,
aangezien een verdere financiële expansie
in de ontwikkelde economieën de
economische groei remt en tegelijkertijd
de financiële sector instabieler maakt,
AM\1112103NL.docx
85/119
PE595.607v01-00
NL
zoals empirisch is aangetoond;
Or. it
Amendement 189
Neena Gill
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector; wijst er
evenwel op dat er, om de EUkapitaalmarktenunie op gang te brengen,
zo snel mogelijk belangrijke stappen
moeten worden gezet, zoals het
aanpakken van de verschillende belasting
van vermogen en obligaties en de
belemmeringen voor
grensoverschrijdende
faillissementsprocedures;
Or. en
Amendement 190
Paul Tang
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector; benadrukt
dat de voltooiing van de
kapitaalmarktenunie de tot op heden
PE595.607v01-00
NL
86/119
AM\1112103NL.docx
behaalde wetgevingsresultaten niet mag
ondermijnen en moet bijdragen tot het
dichten van de regelgevingskloof;
Or. en
Amendement 191
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector; benadrukt
evenwel dat er op de korte termijn meer
moet worden gedaan om de
financieringsmogelijkheden voor kmo's
en startende bedrijven te vergroten;
Or. en
Amendement 192
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector;
6.
onderstreept dat een volledig
functionerende kapitaalmarktenunie voor
kmo's op de lange termijn een alternatieve
bron van financiering kan zijn, als
aanvulling op de bankensector; roept de
Commissie derhalve op haar
inspanningen ten aanzien van de
kapitaalmarktenunie te bespoedigen;
AM\1112103NL.docx
87/119
PE595.607v01-00
NL
Or. de
Amendement 193
Gunnar Hökmark
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
6 bis. benadrukt dat er meer
financiering nodig is voor investeringen;
roept op tot een goed functionerend
financieel systeem waarin een grotere
stabiliteit en bestaande
grensoverschrijdende instellingen kunnen
zorgen voor liquiditeit en marktmaking,
voornamelijk voor het midden- en
kleinbedrijf; onderstreept dat
hervormingen van de bankenstructuur het
genereren van liquiditeit niet mogen
belemmeren;
Or. en
Amendement 194
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
6 bis. wijst met name op de bevinding
van de jaarlijkse groeianalyse 2017 dat
sterk groeiende bedrijven problemen
hebben bij de toegang tot financiering;
roept de Commissie op projecten te
identificeren en ten uitvoer te leggen om
marktgerichte investeringen te
ondersteunen en aan te trekken voor die
sterk groeiende innovatieve bedrijven,
zoals de pan-Europese overkoepelende
durfkapitaalfondsen;
PE595.607v01-00
NL
88/119
AM\1112103NL.docx
Or. en
Amendement 195
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
6 bis. benadrukt dat hindernisvrije
toegang tot de markten van de lidstaten
van het grootste belang is om maximale
investeringen in die landen mogelijk te
maken;
Or. en
Amendement 196
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
6 bis. onderstreept dat een verder
geïntegreerde kapitaalmarkt door middel
van risicodeling in de particuliere sector
een buffer zou bieden tegen economische
schokken;
Or. en
Amendement 197
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
Amendement
89/119
PE595.607v01-00
NL
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht
moet zijn op het vergroten van de
veerkracht van de bankensector en het
leveren van een bijdrage aan financiële
stabiliteit;
Schrappen
Or. el
Amendement 198
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat het project van de
bankenunie ontoereikend is voor het
vergroten van de veerkracht van de
bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit, omdat
het gebaseerd is op een toezicht- en
afwikkelingssysteem dat totaal geen
rekening houdt met de blootstelling aan
de systeemrisico's in verband met de
handel in financiële derivaten, en dat juist
het meest duurzame bankmodel, dat
gericht is op betere kredietverlening,
bestraft; onderstreept dat de bankensector
structureel moet worden hervormd,
waarbij de handelsactiviteiten duidelijk
worden gescheiden van de
kredietactiviteiten, en dat de onvoltooide
hervorming van de financiële sector moet
worden voortgezet, teneinde de
investeringen te richten op de reële
economie en op kmo's en om te
voorkomen dat er in de toekomst nieuwe
financiële crises losbarsten;
Or. it
Amendement 199
PE595.607v01-00
NL
90/119
AM\1112103NL.docx
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit; dringt
aan op de eerbiediging en handhaving
van de bestaande gemeenschappelijke
regels, niettegenstaande de regels die zijn
neergelegd in de richtlijn betreffende het
herstel en de afwikkeling van
kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en de
staatssteunregels;
Or. en
Amendement 200
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit; wijst
erop dat de Europese depositoverzekering
geen verkapte of openlijke transacties
tussen lidstaten mogelijk moet maken;
Or. de
Amendement 201
Markus Ferber
AM\1112103NL.docx
91/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
benadrukt dat het
aansprakelijkheidsbeginsel allesbepalend
is en dat perverse prikkels ("moreel
risico") absoluut moeten worden
vermeden;
Or. de
Amendement 202
Ivana Maletić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit; merkt op
dat meer middelen binnen het EFSI en de
ESIF moeten worden toegekend aan
financiële instrumenten voor kmo's;
Or. en
Amendement 203
Paul Tang
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
PE595.607v01-00
NL
92/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht
van de bankensector en het leveren van
een bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het doorsnijden van de banden
tussen overheden en banken teneinde de
veerkracht van de bankensector te
vergroten, de belastingbetalers te
beschermen en een bijdrage te leveren aan
financiële stabiliteit;
Or. en
Amendement 204
Tom Vandenkendelaere
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont de noodzaak van een
snelle en doelgerichte voltooiing van de
bankenunie die gericht moet zijn op het
doorbreken van de negatieve
wisselwerking tussen banken en
overheden, het vergroten van de
veerkracht van de bankensector en het
vergroten van de financiële stabiliteit;
Or. nl
Amendement 205
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
AM\1112103NL.docx
93/119
PE595.607v01-00
NL
bijdrage aan financiële stabiliteit;
bijdrage aan financiële stabiliteit door
deposito's te garanderen en directe
buitenlandse investeringen aan te
trekken;
Or. en
Amendement 206
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht
van de bankensector en het leveren van
een bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat de spoedige
afronding van de bankenunie, met de
invoering van het Europese
depositogarantiestelsel, wezenlijk zal
bijdragen aan het bewaren van financiële
stabiliteit, een fundamenteel publiek goed;
Or. es
Amendement 207
Barbara Kappel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht
moet zijn op het vergroten van de
veerkracht van de bankensector en het
leveren van een bijdrage aan financiële
stabiliteit;
7.
beklemtoont dat het
herstellingsvermogen van de
bankensector moet worden versterkt en
dat de lidstaten de in de bankensector
aanwezige zwakke plekken moeten
verhelpen teneinde de investeringen een
impuls te geven en de financiële stabiliteit
te vergroten;
Or. de
PE595.607v01-00
NL
94/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 208
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat de voltooiing van
de bankenunie gericht moet zijn op het
vergroten van de veerkracht van de
bankensector, het leveren van een bijdrage
aan financiële stabiliteit en het verbeteren
van de kredietverlening aan de reële
economie;
Or. en
Amendement 209
Sander Loones
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie nadat de
algemene risico's zijn verminderd, gericht
moet zijn op het vergroten van de
veerkracht van de bankensector en het
leveren van een bijdrage aan financiële
stabiliteit;
Or. en
Amendement 210
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
7.
Amendement
beklemtoont dat een stapsgewijze
AM\1112103NL.docx
7.
95/119
moedigt een spoedige en grondige
PE595.607v01-00
NL
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
voltooiing van de bankenunie aan, die
gericht moet zijn op het vergroten van de
veerkracht van de bankensector en het
leveren van een bijdrage aan financiële
stabiliteit;
Or. en
Amendement 211
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht van
de bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat de voltooiing van
de bankenunie cruciaal is voor het
vergroten van de veerkracht van de
bankensector en het leveren van een
bijdrage aan financiële stabiliteit;
Or. en
Amendement 212
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie gericht moet
zijn op het vergroten van de veerkracht
van de bankensector en het leveren van
een bijdrage aan financiële stabiliteit;
7.
beklemtoont dat een stapsgewijze
voltooiing van de bankenunie zal leiden tot
een grotere concentratie in de
bankensector en zodoende een bijdrage zal
leveren aan financiële instabiliteit;
Or. en
Amendement 213
PE595.607v01-00
NL
96/119
AM\1112103NL.docx
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
7 bis. is ingenomen met het voorstel van
de Commissie om de looptijd van het
Europees Fonds voor strategische
investeringen (EFSI) te verlengen en het
bedrag ervan te verdubbelen; benadrukt
dat de geografische en sectorale dekking
aanzienlijk moet worden verbeterd om de
cohesie en de convergentie te versterken
en om de macro-economische effecten te
vergroten; is van mening dat de
verstrekking van garanties aan het EFSI
een zeer doeltreffende manier is voor de
lidstaten met begrotingsruimte om aan
hun verplichtingen inzake het
ondersteunen van het herstel in de
eurozone te voldoen; benadrukt het
belang van betere coördinatie tussen de
lidstaten, de Commissie en de Europese
investeringsadvieshub;
Or. en
Amendement 214
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
7 ter. verzoekt de lidstaten en de
Commissie om het gebruik van de
Europese structuur- en
investeringsfondsen (ESIF) te
bespoedigen en te maximaliseren teneinde
alle binnenlandse groeiaanjagers te
benutten door de overheidsinvesteringen
te richten op projecten met een
aanzienlijke macro-economische impact
AM\1112103NL.docx
97/119
PE595.607v01-00
NL
die een stimulerend effect kan hebben op
de innovatie, de productiviteit, het
concurrentievermogen en de sociale
inclusie, teneinde opwaartse convergentie
tussen de lidstaten te bevorderen;
Or. en
Amendement 215
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
7 quater.
benadrukt dat
overheidsinvesteringen in menselijk
kapitaal en sociale infrastructuur van het
allergrootste belang zijn; is van mening
dat de lange economische crisis in Europa
duidelijk heeft gemaakt dat er grote
behoefte bestaat aan de bevordering van
publieke en particuliere investeringen in
bijvoorbeeld onderwijs, innovatie en
onderzoek en ontwikkeling, factoren die
cruciaal zijn voor een meer
concurrerende Europese economie;
onderstreept de cruciale rol van
overheidsinvesteringen in onderwijs en
een leven lang leren, en van de
ontwikkeling van diensten voor
langdurige zorg en betaalbare en flexibele
kinderopvangfaciliteiten;
Or. en
Amendement 216
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)
PE595.607v01-00
NL
98/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
7 quinquies. wijst erop dat publieke en
particuliere investeringen cruciaal zijn
om de overgang naar een koolstofarme en
circulaire economie mogelijk te maken;
herinnert aan de verplichtingen die de
Europese Unie met name bij de
Overeenkomst van Parijs is aangegaan
om de inzet van schone technologieën, het
opschalen van hernieuwbare
energiebronnen en de energie-efficiëntie
en de algemene verlaging van de
broeikasgasemissies te financieren;
Or. en
Amendement 217
Markus Ferber
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen; roept de
Commissie op om met het oog op het
opheffen van bureaucratie, het
vereenvoudigen van de regelgeving en het
verbeteren van het financieringsklimaat
de nodige consequenties te trekken uit de
enquête naar het EU-regelgevingskader
voor financiële diensten;
Or. de
Amendement 218
AM\1112103NL.docx
99/119
PE595.607v01-00
NL
Beatrix von Storch
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen; wijst op de
algehele Europese voordelen die eerder
worden gegenereerd door concurrentie
van rechtssystemen dan door een
harmonisering van de regels;
Or. de
Amendement 219
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en passende
kosten voor 'compliance' essentieel zijn
voor het aantrekken van investeringen;
benadrukt dat 40 % van de
landenspecifieke aanbevelingen voor 2016
ingaat op obstakels voor investeringen die
de lokale en regionale overheden kunnen
helpen verwijderen;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
100/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 220
Roberts Zīle
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen; merkt
evenwel op dat sommige
investeringsregelingen tot op heden nog
steeds de rijkere EU-regio's bevorderen,
waar kapitaal over het algemeen beter
rendeert;
Or. en
Amendement 221
Danuta Maria Hübner
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat rechtszekerheid en, in
algemene zin, voorspelbare regels en
evenredige regelgeving, gelijke
internationale randvoorwaarden op
regelgevingsgebied en behoorlijke
aandacht voor de kosten voor 'compliance'
essentieel zijn voor het aantrekken van
investeringen;
Or. en
AM\1112103NL.docx
101/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 222
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten
renderen; is van oordeel dat voorspelbare
regels, gelijke randvoorwaarden en lagere
kosten voor 'compliance' essentieel zijn
voor het aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
gelijke randvoorwaarden en gezonde
mededinging tussen de marktspelers
waarborgt;
Or. it
Amendement 223
Tom Vandenkendelaere
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
efficiënte en transparante
overheidsadministraties, effectieve
rechtssystemen, gelijke randvoorwaarden
en lagere kosten voor 'compliance'
essentieel zijn voor het aantrekken van
investeringen;
Or. nl
Amendement 224
PE595.607v01-00
NL
102/119
AM\1112103NL.docx
Neena Gill
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden, lagere kosten
voor 'compliance', een billijk
belastingstelsel en financiële stabiliteit
essentieel zijn voor het aantrekken van
investeringen;
Or. en
Amendement 225
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten
renderen; is van oordeel dat voorspelbare
regels, gelijke randvoorwaarden en lagere
kosten voor 'compliance' essentieel zijn
voor het aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
onverenigbaar is met belastingdumping
en een hoog niveau van
consumentenbescherming biedt; is van
oordeel dat voorspelbare en eerlijke regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
Or. en
Amendement 226
Alfred Sant
AM\1112103NL.docx
103/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden alsmede lagere
kosten voor 'compliance' en lagere
administratieve lasten essentieel zijn voor
het aantrekken van investeringen;
Or. en
Amendement 227
Paul Tang
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers
alleen bereid zijn te investeren indien zij
ervan overtuigd zijn dat het
regelgevingsklimaat hen in staat stelt hun
geld te laten renderen; is van oordeel dat
voorspelbare regels, gelijke
randvoorwaarden en lagere kosten voor
'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat de investeringen
sinds de crisis zijn ingestort, ook al was er
sprake van lage rentetarieven; is
ingenomen met de recente inspanningen
van de Commissie om toe te werken naar
een nieuw groeigericht verhaal waarin
investeringen een centralere rol spelen;
Or. en
Amendement 228
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
PE595.607v01-00
NL
Amendement
104/119
AM\1112103NL.docx
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
stabiel is en hen in staat stelt hun geld te
laten renderen; is van oordeel dat
voorspelbare regels, gelijke
randvoorwaarden en lagere kosten voor
'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
Or. en
Amendement 229
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels en
gelijke randvoorwaarden essentieel zijn
voor het aantrekken van investeringen;
Or. en
Amendement 230
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
AM\1112103NL.docx
(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie)
105/119
PE595.607v01-00
NL
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
Or. es
Amendement 231
Pervenche Berès
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en lagere kosten
voor 'compliance' essentieel zijn voor het
aantrekken van investeringen;
8.
onderstreept dat ondernemers alleen
bereid zijn te investeren indien zij ervan
overtuigd zijn dat het regelgevingsklimaat
hen in staat stelt hun geld te laten renderen;
is van oordeel dat voorspelbare regels,
gelijke randvoorwaarden en de vaststelling
van een koolstofprijs essentieel zijn voor
het stimuleren van investeringen;
Or. en
Amendement 232
Ivana Maletić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. merkt op dat de geraamde groei
van het bbp in de EU ontoereikend is voor
het scheppen en ontwikkelen van banen;
roept derhalve op tot meer investeringen
in innovatie, startende bedrijven en O&O
en tot partnerschappen tussen
beleidsmakers, wetgevers, onderzoekers,
producenten en innovatoren bij het
ontwerpen van regelgeving die creativiteit
en nieuwe ideeën stimuleert;
PE595.607v01-00
NL
106/119
AM\1112103NL.docx
Or. en
Amendement 233
Siegfried Mureşan
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. erkent het onbenutte potentieel
voor productiviteitsgroei en investeringen
dat kan worden benut wanneer de
internemarktregels volledig zouden
worden gehandhaafd en de producten- en
dienstenmarkten beter zouden zijn
geïntegreerd; herinnert aan het belang
van de landenspecifieke aanbevelingen
voor het aanwijzen van belangrijke
actieterreinen in de lidstaten;
Or. en
Amendement 234
Gunnar Hökmark
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. benadrukt dat in de lidstaten meer
inspanningen moeten worden geleverd om
belemmeringen voor investeringen weg te
nemen en dat daarbij de efficiëntie van de
overheid en doeltreffende rechtsstelsels,
alsook sectorspecifieke regels en de
werking van de arbeids- en de
productmarkten aan de orde moeten
worden gesteld;
Or. en
AM\1112103NL.docx
107/119
PE595.607v01-00
NL
Amendement 235
Tom Vandenkendelaere
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. verwelkomt het voorstel om de
looptijd en de financiële capaciteit van het
EFSI fonds te verdubbelen, waarbij de
additionaliteit van de gekozen projecten
moet worden verzekerd;
Or. nl
Amendement 236
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. is ermee ingenomen dat de
Commissie spoedig met een voorstel komt
over het voorkomen van
herstructureringskaders, tweede kansen
en maatregelen om de
faillissementsprocedures te verbeteren;
Or. en
Amendement 237
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
PE595.607v01-00
NL
Amendement
Schrappen
108/119
AM\1112103NL.docx
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde
is voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
Or. it
Amendement 238
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde
is voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat er
meer inspanningen nodig zijn om ervoor
te zorgen dat de voordelen van
globalisering en technologische
veranderingen, waaronder digitalisering,
eerlijk worden verdeeld over de
verschillende groepen in de samenleving,
met name laagopgeleide werknemers en
jongeren; onderstreept dat internationale
handel weliswaar voor veel banen in
Europa zorgt, maar dat een te sterke
afhankelijkheid van de export geen
stevige bron is van duurzame en
inclusieve groei; verzoekt de Commissie
meer de nadruk te leggen op maatregelen
ter vergroting van de binnenlandse vraag
in de eurozone;
Or. en
Amendement 239
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
Amendement
109/119
PE595.607v01-00
NL
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa kan zorgen en een cruciale
bijdrage kan leveren aan groei; herhaalt
dat meer dan 30 miljoen banen nu
afhangen van exporten uit de EU; merkt op
dat in internationale
handelsovereenkomsten strenge sociale en
milieunormen moeten worden
gehandhaafd, rekening houdend met de
milieugevolgen, de standpunten van de
belanghebbenden en de zorgen van het
maatschappelijk middenveld;
Or. en
Amendement 240
Esther de Lange
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU; merkt op dat, indien een
toename van de totale economische
productie leidt tot een toename van de
ongelijkheid, de lidstaten zelf kunnen
inspelen op de afzonderlijke behoeften of
vraag naar herverdeling;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
110/119
AM\1112103NL.docx
Amendement 241
Paul Tang
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde
is voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat
de financialisering, oftewel de snelle groei
van de financiële sector, een aanjager van
ongelijkheid is en de economische groei
vertraagt1 bis; merkt op dat het nietaanpakken van dit probleem mogelijk
schadelijk is voor het imago van alle
vormen van globalisering en mondiaal
bestuur; dringt er bij de Commissie op
aan te komen met voorstellen om de snelle
groei van de financiële sector aan te
pakken;
_________________
1 bis
Europese economische prognose,
voorjaar 2016, blz. 13.
Or. en
Amendement 242
Siegfried Mureşan
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU en dat dit helderder moet
worden gecommuniceerd aan een breder
publiek;
AM\1112103NL.docx
111/119
PE595.607v01-00
NL
Or. en
Amendement 243
Marisa Matias
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde
is voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt, tenzij internationale handel
wordt gebruikt als voorwendsel voor
loondumping, die schadelijk is voor de
totale vraag;
Or. en
Amendement 244
Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
is het met de Commissie eens dat
handel vaak meer voordelen oplevert dan
in het maatschappelijk debat wordt
onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
9.
is het met de Commissie eens dat
rationele handel vaak meer voordelen
oplevert dan in het maatschappelijk debat
wordt onderkend, en onderstreept dat
internationale handel voor veel banen in
Europa zorgt en een cruciale voorwaarde is
voor groei; herhaalt dat meer dan 30
miljoen banen nu afhangen van exporten
uit de EU;
Or. en
Amendement 245
PE595.607v01-00
NL
112/119
AM\1112103NL.docx
Alfred Sant
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
9 bis. is ingenomen met het voorstel voor
een verlenging en versterking van het
Europees Fonds voor strategische
investeringen (EFSI); verwacht verdere
verbeteringen op het gebied van
additionaliteit, geografische en sectorale
dekking en transparantie; onderstreept
het potentieel van synergieën tussen het
EFSI en de Europese structuur- en
investeringsfondsen, met name wat betreft
hun bijdrage aan territoriale cohesie;
verzoekt de Europese en nationale
instellingen om de regionale en lokale
overheden beter te betrekken om de lage
projectontwikkelings- en leencapaciteit in
sommige lidstaten aan te pakken;
Or. en
Amendement 246
Marco Valli, Marco Zanni
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
10.
vindt het zorgwekkend dat het
aandeel van de EU in de mondiale directe
buitenlandse investeringen sinds de crisis
aanzienlijk is afgenomen;
Amendement
Schrappen
Or. it
Amendement 247
Marisa Matias, Fabio De Masi
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
AM\1112103NL.docx
113/119
PE595.607v01-00
NL
Ontwerpresolutie
10.
vindt het zorgwekkend dat het
aandeel van de EU in de mondiale directe
buitenlandse investeringen sinds de crisis
aanzienlijk is afgenomen;
Amendement
Schrappen
Or. en
Amendement 248
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
10.
vindt het zorgwekkend dat het
aandeel van de EU in de mondiale directe
buitenlandse investeringen sinds de crisis
aanzienlijk is afgenomen;
Amendement
10.
vindt het zorgwekkend dat het
aandeel van de EU in de mondiale directe
buitenlandse investeringen sinds de crisis
aanzienlijk is afgenomen, hetgeen
aantoont dat lage groei, een lage
binnenlandse vraag, weinig publieke en
particuliere investeringen, sociale
spanningen en de vernietiging van
vaardigheden en menselijk kapitaal
factoren zijn waarmee rekening moet
worden gehouden om buitenlandse
investeringen aan te trekken;
Or. en
Amendement 249
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
10.
vindt het zorgwekkend dat het
aandeel van de EU in de mondiale directe
buitenlandse investeringen sinds de crisis
PE595.607v01-00
NL
Amendement
10.
vindt het zorgwekkend dat het
aandeel van de EU in de mondiale directe
buitenlandse investeringen sinds de crisis
114/119
AM\1112103NL.docx
aanzienlijk is afgenomen;
aanzienlijk is afgenomen; verzoekt de
Commissie en de lidstaten meer
inspanningen te leveren om het
ondernemersklimaat voor investeringen te
verbeteren, onder meer door de EUinternemarktwetgeving volledig ten
uitvoer te leggen en te handhaven;
Or. en
Amendement 250
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. benadrukt dat er nieuwe banen
zullen worden gecreëerd in de
dienstensector en in de ontwikkeling van
nieuwe en duurzamere producten en
markten wanneer de overgang naar een
koolstofarme en circulaire economie
wordt ondersteund; benadrukt dat de
investeringen ter bevordering van die
overgang aanzienlijk moeten worden
opgeschroefd op nationaal en EU-niveau;
verzoekt de Commissie om
landenspecifieke aanbevelingen te doen
op het gebied van energie-efficiëntie en
hulpbronnenverbruik en om ervoor te
zorgen dat de landenspecifieke
aanbevelingen volledig in
overeenstemming zijn met de
klimaatovereenkomst van Parijs;
Or. en
Amendement 251
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
115/119
PE595.607v01-00
NL
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. is van mening dat het EFSI en de
structuurfondsen ook aanbevelingen voor
de EU als geheel moeten ondersteunen;
roept de Commissie meer inspanningen te
leveren om projecten te financieren of
marktgerichte financiering te helpen
aantrekken voor projecten met een
grensoverschrijdende dimensie, met name
op het gebied van kennis, innovatie,
onderwijs en ICT;
Or. en
Amendement 252
Burkhard Balz
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. is zeer bezorgd over de
aanhoudende lage rentetarieven en over
de gevolgen ervan voor de capaciteit die
financiële instellingen hebben om
langetermijninvesteringen te doen, de
winstgevendheid van spaartegoeden met
een laag risico en van pensioenproducten
op de lange termijn, en bijgevolg voor de
duurzaamheid van de spaar- en
pensioenregelingen van de Europese
burgers;
Or. en
Amendement 253
Sander Loones
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
PE595.607v01-00
NL
116/119
AM\1112103NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. realiseert zich dat het overschot op
de lopende rekening van sommige
lidstaten in de eurozone wordt beschouwd
als een onevenwicht, maar dat deze
overschotten gepaard gaan met positieve
overloopeffecten in de hele waardeketen,
die op verschillende manieren ten goede
komen aan andere lidstaten;
Or. en
Amendement 254
Lieve Wierinck, Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 ter. benadrukt dat structurele
hervormingen moeten worden aangevuld
met langetermijninvesteringen in
onderwijs, onderzoek, innovatie en
duurzame energie; is van mening dat
publiek-private partnerschappen ook
kunnen worden overwogen als een
hulpmiddel om investeringen te
bevorderen en te zorgen voor slimme en
duurzame groei ter aanvulling op
publieke investeringsprogramma's;
Or. en
Amendement 255
Notis Marias
Ontwerpresolutie
Kopje 2
Ontwerpresolutie
AM\1112103NL.docx
Amendement
117/119
PE595.607v01-00
NL
Structurele hervormingen
Schrappen
Or. el
Amendement 256
Jonás Fernández
Ontwerpresolutie
Ondertitel 2
Ontwerpresolutie
Structurele hervormingen
Amendement
Structurele hervormingen en sociaal
welzijn
Or. es
Amendement 257
Pedro Silva Pereira
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. is het ermee eens dat snellere
vooruitgang bij de aanneming van
duurzame structurele hervormingen,
overeenkomstig de landenspecifieke
aanbevelingen, nodig is om het
concurrentievermogen van de EU te
versterken, een gunstig
ondernemersklimaat (vooral voor kmo's)
en investeringen te bevorderen en om
groei en banen te creëren, alsook om
echte economische en sociale
convergentie tussen de lidstaten tot stand
te brengen; brengt in herinnering dat
dergelijke hervormingen moeten worden
ondersteund door EU-instrumenten, met
name het steunprogramma voor
structurele hervormingen, het Europees
Fonds voor strategische investeringen
(EFSI) en de Europese structuur- en
investeringsfondsen (ESIF) in het kader
van het cohesiebeleid;
Or. en
PE595.607v01-00
NL
118/119
AM\1112103NL.docx
AM\1112103NL.docx
119/119
PE595.607v01-00
NL
Download