Meer tijd nodig voor regeling snel internet

advertisement
27 september 2016 , pag. 2
‘Meer tijd nodig voor
regeling snel internet’
GRONINGEN De provincie Gronin-
gen moet onderzoeken of de
‘miljoenenregeling snel internet’ de kwaliteit garandeert die
nodig is bij de energietransitie.
Kenniscentrum NoorderRuimte,
Hanzehogeschool, Kenniscentrum Energie, Stichting Kien en
Photon Delta pleiten voor uitstel
van de subsidieregeling (40 miljoen). Ze bieden de provincie aan
samen met de belangrijkste belanghebbenden te onderzoeken
wat de juiste voorwaarden zijn.
,,Het is goed dat er wordt nagedacht over de infrastructuur die
we de komende jaren als burgers,
bedrijven en organisaties nodig
hebben om economie en kwaliteit van leven op peil te houden.
Is dit voldoende geborgd bij de
huidige regeling?’’, vraagt Mieke
Oostra, lector Ruimtelijke Transformaties van het Kenniscentrum Noorderruimte zich af.
De discussie gaat over de vraag
of en hoe het netwerk kan worden verbeterd. Moet er toekomstbestendig glasvezel worden gebruikt of zijn er andere mogelijkheden? Oostra: ,,Je wil een basis
leggen waarmee je de komende
jaren als regio goed vooruit kan.
Internet is een voorziening die
essentieel is voor het ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid die juist zo goed pas bij het
Ommeland en bij alle facetten
van ons dagelijks leven. Dus ook
bij maatregelen die nodig zijn om
grote maatschappelijke issues op
te pakken op het gebied van zorg,
gezondheid, veiligheid en energie. Data en specifieker tijdige data, wordt hierbij extreem belangrijk. Dat hebben we nog niet via
ons huidige internet.’’ Oostra
wijst op de Groningse ambitie de
energietransitie in 2035 grotendeels gerealiseerd te hebben. Dit
houdt in dat 95 procent van de
energie decentraal wordt opgewekt. ,,Het wordt steeds belangrijker om real time alle data met
betrekking tot energieproductie
en gebruik voorhanden te hebben om ons energiesysteem vlekkeloos te laten draaien. Snel internet is hiervoor noodzakelijk.
Het huidige systeem is te langzaam en heeft relatief te veel
energie nodig.’’ Volgens Oostra is
Nederland voorloper met de ontwikkeling van Fotonica. Hiermee
worden data niet langer verstuurd met behulp van elektronen maar met fotonen (lichtdeeltjes). ,,Dit is veel sneller en gebruikt minder energie. Het zou
mooi zijn als we een van de eerste
toepassingen kunnen realiseren
waar de hele wereld naar komt
kijken en zo onze doelen voor
duurzame energievoorziening
dichterbij brengen.’’
Download