Grote belangen, weinig duurzaamheid in de

advertisement
ING Investment Office
Publicatiedatum: 26 april 2016
Grote belangen, weinig
duurzaamheid
In de gezondheidszorgsector
Bedrijven in de gezondheidszorgsector hebben direct
invloed op ons welzijn en onze welvaart. Voor de
beleggingsstrategie Duurzaam kijken wij kritisch naar
de manier waarop zij deze belangrijke rol invullen.
Opmerkelijk feit: veel bedrijven in deze sector vallen af
als duurzame belegging bij ING.
Duurzame ondernemingen nemen de effecten van hun
activiteiten op het gebied van mens, milieu en maatschappij
mee in hun overwegingen en ondernemingsplannen. Bij de
selectie van beleggingen voor onze strategie Duurzaam kijken
we goed hoe bedrijven scoren op deze niet-financiële
factoren. Wij hebben daarvoor onze Niet-Financiële Indicator
(NFI) ontwikkeld. De NFI van een bedrijf laat zien hoe het
presteert ten opzichte van zijn sectorgenoten. Wij merken dat
het geen sinecure is om binnen de gezondheidszorgsector
organisaties te vinden die voldoen aan onze
duurzaamheidseisen. Binnen deze sector komt een aantal
onwenselijke praktijken voor die het predicaat ‘duurzaam’
blokkeren.
Jochen Harkema
werkt sinds 2004 bij ING
en is sinds 2012 Analist
Duurzaam Beleggen bij
het Investment Office.
Hij studeerde Economie
aan de Universiteit
Maastricht en is RBAgeregistreerd.
Consumenten
moeten inzicht
hebben in de
effectiviteit van
een medicijn
Grote impact slecht werkzame medicijnen
Belangrijke aandachtspunten waar wij ondernemingen in de gezondheidszorg op toetsen zijn:

De kwaliteit van de producten en hoe het bedrijf deze waarborgt. De impact van
bijvoorbeeld slecht werkzame medicijnen of van ondeugdelijke hulpmiddelen is op
patiënten bijzonder groot.

De verkoopstrategie van de onderneming. De farmaceutische industrie heeft
namelijk een traditie van een op verkoopprikkels gebaseerde marketingstructuur.

Hoe het bedrijf bijdraagt aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Welke
prijs vragen aanbieders bijvoorbeeld voor hun medicijnen? En verschillen deze
prijzen per regio?

De mate van transparantie over de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Overheden
en consumenten(organisaties) moeten inzicht hebben in de werking en effectiviteit
van een medicijn.
Aantal grote
spelers volgens ons
geen duurzame
belegging
Discussie over prijsbeleid Gilead
Een aantal grote spelers in de gezondheidszorgsector hebben wij op basis van deze
uitgangspunten uitgesloten van ons duurzame beleggingsuniversum, de ‘Masterlist Duurzaam’.
GlaxoSmithKline hebben wij uitgesloten vanwege zijn verkooppraktijken en Johnson&Jonhson
vanwege zijn productkwaliteit. Het prijsbeleid van Gilead en de discussie hierover, ook in de
Amerikaanse Senaat, heeft er toe geleid dat we dit bedrijf onlangs hebben uitgesloten van het
duurzaam universum. Het aandeel maakt nog wel deel uit van onze Select-strategie. Zodra wij
een geschikt alternatief hebben gevonden voor Gilead, zullen wij deze belegging verkopen. Dit
doen wij uiterlijk binnen zes maanden na uitsluiting.
GlaxoSmithKline
heeft forse
maatregelen
genomen
Uitsluiting GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline (GSK) hebben wij uitgesloten van het duurzaam universum vanwege de manier
waarop het bedrijf zijn medicijnen aan de man bracht. De Chinese autoriteiten hebben in 2014
GSK een boete gegeven van 500 miljoen dollar. De farmaceut had Chinese artsen en
ziekenhuizen honderden miljoenen dollars aan smeergeld betaald om de verkoop van zijn
medicijnen te stimuleren. Inmiddels heeft GSK forse maatregelen genomen om dit soort affaires
in de toekomst te voorkomen.
Johnson&Johnson
spant zich in onze
ogen te weinig in
Jonson&Johnson: hoge boetes
Johnson&Johnson was betrokken bij een reeks aan incidenten rond de gebrekkige kwaliteit en
veiligheid van zijn producten. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot ernstige en soms fatale
bijwerkingen. Johnson&Johnson heeft hier hoge boetes voor gekregen. Het bedrijf spant zich in
onze ogen te weinig in om de negatieve effecten van zijn producten op gebruikers te beperken.
Dit alles is voor ons voldoende reden om de Amerikaanse farmaceut uit te sluiten van opname in
onze beleggingsstrategie Duurzaam.
Hoge prijzen maken
medicijnen Gilead
onbereikbaar
Gilead: reputatieschade
Ook Gilead hebben wij uitgesloten van onze Masterlist Duurzaam. Gilead heeft er bewust voor
gekozen om zijn medicijnen niet toegankelijk te maken voor een breed publiek. Een voorbeeld is
de prijsbepaling van het medicijn Sovaldi, een middel tegen de leverziekte hepatitis C. Een in
potentie levensreddend medicijn, dat met een gemiddelde prijs van 84.000 dollar per
behandeling maar voor een beperkte groep patiënten bereikbaar is. Uit onderzoek van een
Amerikaanse Senaatscommissie kwam in 2014 naar voren dat Gilead er bewust voor heeft
gekozen de prijs zo hoog te stellen. Bij de prijsstelling stond de patiënt niet voorop, maar het
financieel gewin. Gilead kocht het werkende bestanddeel van Sovaldi in 2012 via de overname
van biotechnologiebedrijf Pharmasset. Een jaar na de introductie van Sovaldi had Gilead de
kosten van de overname - 11 miljard dollar- al bijna terugverdiend dankzij de hoge verkoopprijs.
Met die strategie heeft Gilead de Amerikaanse gezondheidszorg in de problemen gebracht. De
hoge prijs van het medicijn betekende namelijk ook hoge kosten voor de
zorgverzekeringsinstellingen van de Amerikaanse overheid, Medicair en Medicaid, en daarmee
hoge kosten voor de Amerikaanse maatschappij. Minder dan vijf procent van de hepatitis Cpatiënten wordt momenteel met de medicatie van Gilead behandeld, terwijl het medicijn veel
effectiever is dan concurrerende middelen. De hoge prijs van Sovaldi heeft reputatieschade
Groet Belangen, Weinig Duurzaamheid In De Gezondheidszorgsector- Duurzaam Beleggen april 2016 2
opgeleverd voor Gilead, heeft geleid tot nieuwe toetreders (zoals Abbvie en Merck) en zal
waarschijnlijk (dat zou een positief effect zijn) nieuwe regels van de toezichthouder tot gevolg
hebben.
NFI-score bedrijven uit de sector gezondheidszorg
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal bedrijven uit de gezondheidszorgsector dat al
dan niet is opgenomen in onze duurzame strategieën. Met de NFI-score geven wij aan hoe zij
volgens ons binnen hun sector scoren op de facetten mens, milieu en maatschappij
(ondermaats -, gemiddeld = , bovengemiddeld + of als sterke voorloper ++).
Amgen
Gilead Sciences
Roche Holdings
Shire
Sonova
Amgen scoort bovengemiddeld op de indicator maatschappij,
vanwege zijn beleid op het terrein van bedrijfsethiek.
Gilead Sciences heeft een duurzaamheidsbeleid dat
momenteel net onder het gemiddelde ligt. De afgelopen drie
jaar is Gilead wel beter gaan scoren op de facetten mens en
maatschappij, maar minder op de indicator milieu. Per saldo
heeft het bedrijf zich onvoldoende ontwikkeld. Het kan volgens
ons zijn beleid voor milieu en mens nog sterk verbeteren.
Roche heeft een strikt en goed vastgelegd milieubeleid en
hanteert milieucriteria voor zijn leveranciers. Roche is zich
bewust van de maatschappelijke risico’s die het loopt. Het
bedrijf heeft een heldere gedragscode die corrupt handelen
verbiedt. Op naleving wordt streng gecontroleerd.
Shire scoort bovengemiddeld. Het bedrijf heeft een beperkt
milieubeleid, maar het beleid dát het heeft wordt actief
uitgedragen en uitgevoerd. Zijn gebruik van hernieuwbare
energiebronnen is zeer beperkt, toch ligt de CO2- uitstoot van
Shire ver beneden het gemiddelde van de
gezondheidszorgsector. Positief voor de indicator mens is dat
Shire zijn leveranciers vraagt een goed sociaal beleid te
voeren. Het personeelsbeleid van Shire zelf kan wel beter. Op
maatschappelijk gebied kan het bedrijf nog winst behalen
door zijn duurzaamheidsbeleid nadrukkelijk mee te nemen in
zijn verslaglegging en hier transparanter over te zijn.
Sonova scoort op alle drie de facetten van mens, milieu en
maatschappij relatief goed. Op milieugebied heeft het bedrijf
de afgelopen jaren een sterke vooruitgang geboekt: Sonova
heeft beleid ontwikkeld en is daar ook transparant over. Al zijn
productiefaciliteiten worden uiterlijk in 2017 gecertificeerd op
kwaliteit en op milieugebied. Sonova kan volgens ons zijn NFIscore verder verbeteren door concretere milieudoelstellingen
te formuleren en door de hoeveelheid CO2-uitstoot en afval te
beperken.
Groet Belangen, Weinig Duurzaamheid In De Gezondheidszorgsector- Duurzaam Beleggen april 2016 3
+
++
=
+
Meer weten?
Kijk op ing.nl/beleggen
Disclaimer
Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V.
is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding
of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar
geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie
waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de
door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige
vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze
publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder
toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van
ING Groep N.V..
Download