omgaan met de scheiding informatie over gevolgen

advertisement
OUDER 1
OUDER 2
KIND 1
DATUM
KIND
OMGAAN MET DE SCHEIDING
Het kind weet om te gaan met
de scheiding
INFORMATIE OVER GEVOLGEN
Het kind is op de hoogte
gebracht van veranderingen als
gevolg van de scheiding
VERANDERINGEN BIJ KIND
Het kind weet niet om te gaan
met de scheiding
Niet van toepassing
Het kind is niet op de hoogte
gebracht van veranderingen als
gevolg van de scheiding
Niet van toepassing
Er zijn geen (signalen van)
psychologische of
psychiatrische problemen bij
het kind
Er zijn (signalen van)
psychologische of
psychiatrische problemen bij
het kind
Er is geen verandering
zichtbaar in het gedrag van het
kind na de scheiding
Er is verandering zichtbaar in
het gedrag van het kind na de
scheiding
BAND MET OUDERS
Er is een goede band tussen het
kind en vader
© KEES
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Er is geen goede band tussen
het kind en vader
1 van 8
KIND
BAND MET OUDERS
Er is een goede band tussen het
kind en moeder
Er is geen goede band tussen
het kind en moeder
De band van het kind met vader
is gelijk gebleven of verbeterd
na de scheiding
De band van het kind met vader
is verslechterd na de scheiding
De band van het kind met
moeder is gelijk gebleven of
verbeterd na de scheiding
De band van het kind met
moeder is verslechterd na de
scheiding
Het kind laat zich positief uit
over vader
Het kind laat zich negatief uit
over vader
Het kind laat zich positief uit
over moeder
Het kind laat zich negatief uit
over moeder
SCHULDGEVOEL SCHEIDING
Het kind voelt zich niet
schuldig over de scheiding
PROFESSIONELE HULP
Kind heeft professionele hulp
(gehad) met betrekking tot de
scheiding
© KEES
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Het kind voelt zich schuldig
over de scheiding
Niet van toepassing
Kind heeft geen professionele
hulp (gehad) met betrekking
tot de scheiding
2 van 8
OUDERS
OUDERSCHAPSPLAN
Er is een ouderschapsplan
WOONSITUATIE
Ouders wonen op korte afstand
van elkaar
FINANCIËLE SITUATIE
Er is geen ouderschapsplan
Niet van toepassing
Ouders wonen ver bij elkaar
vandaan
Niet van toepassing
Financiële situatie is goed / het
zelfde gebleven na de scheiding
Financiële situatie is
verslechterd / verslechtert na
de scheiding
Er zijn geen problemen rondom
alimentatie
Er zijn problemen rondom
alimentatie
KIND IN BEELD
© KEES
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Vader heeft oog voor de
wensen van het kind
Vader heeft geen oog voor de
wensen van het kind
Moeder heeft oog voor de
wensen van het kind
Moeder heeft geen oog voor de
wensen van het kind
3 van 8
OUDERS
KIND IN BEELD
Vader handelt in het belang van
het kind / vader kan het kind
centraal stellen
Vader handelt niet in het
belang van het kind / vader kan
het kind niet centraal stellen
Moeder handelt in het belang
van het kind / moeder kan het
kind centraal stellen
Moeder handelt niet in het
belang van het kind / moeder
kan het kind niet centraal
stellen
Vader heeft zicht op de
gevolgen van de (echt)
scheidingsstrijd op het kind
Vader heeft geen zicht op
de gevolgen van de (echt)
scheidingsstrijd op het kind
Moeder heeft zicht op de
gevolgen van de (echt)
scheidingsstrijd op het kind
Moeder heeft geen zicht op
de gevolgen van de (echt)
scheidingsstrijd op het kind
Vader doet geen tegengesteld
beroep op het kind
Vader doet een zwaar
tegengesteld beroep op het
kind
Moeder doet geen
tegengesteld beroep op het
kind
Moeder doet een zwaar
tegengesteld beroep op het
kind
COMMUNICATIE
Ouders kunnen met elkaar
communiceren over alledaagse
dingen t.a.v. het kind
© KEES
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ouders kunnen niet met elkaar
communiceren over alledaagse
dingen t.a.v. het kind
4 van 8
OUDERS
COMMUNICATIE
Ouders kunnen met elkaar
communiceren over bijzondere
dingen t.a.v. het kind
(bijv. ziekenhuisopname,
familieomstandigheden)
Ouders kunnen niet met
elkaar communiceren over
bijzondere dingen t.a.v. het
kind (bijv. ziekenhuisopname,
familieomstandigheden)
Vader laat zich positief uit over
de andere ouder tegenover / in
het bijzijn van het kind
Vader laat zich negatief uit over
de andere ouder tegenover / in
het bijzijn van het kind
Moeder laat zich positief
uit over de andere ouder
tegenover / in het bijzijn van
het kind
Moeder laat zich negatief
uit over de andere ouder
tegenover / in het bijzijn van
het kind
SAMENWERKING
Ouders werken samen
OPVOEDING
© KEES
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ouders werken niet samen
Niet van toepassing
Vader is tevreden over de
opvoeding van het kind door de
andere ouder
Vader is niet tevreden over de
opvoeding van het kind door de
andere ouder
Moeder is tevreden over de
opvoeding van het kind door de
andere ouder
Moeder is niet tevreden over
de opvoeding van het kind door
de andere ouder
5 van 8
OUDERS
PERSOONLIJKE PROBLEMATIEK
Niet van toepassing
Er is geen sprake van
persoonlijke problematiek bij
vader
Er is sprake van persoonlijke
problematiek bij vader
Er is geen sprake van
persoonlijke problematiek bij
moeder
Er is sprake van persoonlijke
problematiek bij moeder
CONFLICTEN EN AGRESSIE
Niet van toepassing
Er is geen sprake van
langdurige conflicten met
verbale agressie tussen ouders
Er is sprake van langdurige
conflicten met verbale agressie
tussen ouders
Er is geen sprake van
langdurige conflicten met
fysieke agressie tussen ouders
Er is sprake van langdurige
conflicten met fysieke agressie
tussen ouders
GERECHTELIJKE PROCEDURES
Er lopen geen gerechtelijke
procedures
PROFESSIONELE HULP
Ouders hebben professionele
hulp (gehad) met betrekking
tot de scheiding
© KEES
Niet van toepassing
Er lopen gerechtelijke
procedures
Niet van toepassing
Ouders hebben geen
professionele hulp (gehad) met
betrekking tot de scheiding
6 van 8
NETWERK
SOCIALE STEUN VOOR KIND
Er is voldoende/positieve
sociale steun voor het kind
(vanuit familie, vrienden, buren,
school, sportclub o.i.d.)
SOCIALE STEUN VOOR OUDERS
Er is onvoldoende/negatieve
sociale steun voor het kind
(vanuit familie, vrienden, buren,
school, sportclub o.i.d.)
Niet van toepassing
Vader heeft iemand om mee te
praten over de kinderen
Vader heeft niemand om mee
te praten over de kinderen
Moeder heeft iemand om mee
te praten over de kinderen
Moeder heeft niemand om mee
te praten over de kinderen
CONTACT FAMILIE
Niet van toepassing
Er is contact tussen het kind en
de familie / het netwerk van de
kant van vader
Er is geen contact tussen het
kind en de familie / het netwerk
van de kant van vader
Er is contact tussen het kind en
de familie / het netwerk van de
kant van moeder
Er is geen contact tussen het
kind en de familie / het netwerk
van de kant van moeder
STIEFGEZIN
© KEES
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Er is geen sprake van een nieuw
gezin / stiefgezin bij vader
Er is sprake van een nieuw
gezin / stiefgezin bij vader
Er is geen sprake van een nieuw
gezin / stiefgezin bij moeder
Er is sprake van een nieuw
gezin / stiefgezin bij moeder
7 van 8
BELEVING VAN DE MATE VAN ERNST: IN HOEVERRE ERVAAR JE ZORGEN?
In welke mate ervaar je zorgen over de veiligheid van je kind in deze situatie?
Geen zorgen
Zeer veel zorgen
In welke mate ervaar je zorgen over jullie zelf als ouders in deze situatie?
Geen zorgen
Zeer veel zorgen
In welke mate ervaar je zorgen in contact/steun vanuit het netwerk in deze situatie?
Geen zorgen
Zeer veel zorgen
FASE
In welke fase bevindt jullie situatie zich, volgens jouw inschatting?
GEZAMENLIJK OVERLEG
Er is geen sprake van (ernstige) conflicten
RATIONELE FASE
De strijd verhardt, stevig taalgebruik, debatteren, niet meer naar elkaar
luisteren. Er is nog wel omgang met beide ouders en het conflict is een
probleem dat gezamenlijk opgelost kan worden (win-win)
EMOTIONELE FASE
Er is veel emotie, er wordt steun gezocht bij anderen, er zijn scherpe
meningsverschillen, heftige belangentegenstellingen en er wordt gedreigd.
Het conflict is een strijd die gewonnen moet worden (winnen of verliezen)
STRIJDFASE
Escalatiefase. Er is bittere strijd; feiten, belangen, emoties en logica
lopen door elkaar heen; alles wordt uit de kast gehaald om de ander te
vernietigen. Het conflict als totale oorlog (verlies-verlies)
© KEES
8 van 8
Download