Spanning 3-15.pub - HSV Landsmeer

advertisement
Nummer 3
Jaar 2015
HSV Landsmeer-Den Ilp
Zeilmaker 5
1121 MC LANDSMEER
TNT POST
Port betaald
Zijn de gegevens op het etiket niet juist? Stuur dit
gedeelte van de omslag, met de juiste gegevens naar
bovenstaand adres SVP
Pag. 1
Spanning
Voorzitter
P.L. Wals
Melkkruidstraat 8
1121 XL Landsmeer
020-4821329
Penningmeester
H. van Zanen
Oude Werf 7
1486 MD West–Graftdijk
075-8880849
Secretaris
C.F. Voorhamm
Zeilmaker 5,
1121MC Landsmeer
06-51917544
bestuurslid
Fred Schutz
Vederkruidstraat 8
1121 XN Landsmeer
Wedstrijden / jeugd
René Huijser
Geijenbreek 11
1121 KK Landsmeer
06-44637837
Bestuurslid Karperzaken
Peter Balfoort
Orgeldraaierspad 9
1033 ZR Amsterdam
06-53233156
Bestuurslid Jeugd
Mick Huijser
Twiskestraat 7
1035 RL Amsterdam
06-23028686
ADRESWIJZIGING, OPZEGGING en AANMELDEN NIEUWE LEDEN, via de
website of schriftelijk aan:
[email protected]
H. van Zanen
Oude Werf 7
1486 MD West–Graftdijk
Pag. 2
Spanning
Betalingscondities t.b.v. de vereniging.
Contributie’s (vispas hsv Landsmeer-Den Ilp) en overige bedragen
m.i.v. 1 januari 2013
Met korting**
vanaf 18 jr en ouder
€
30,00 €
27,50
vanaf 14 t/m 17 jaar
€
21,00 €
18,50
tot en met 13 jaar
€
7,50
Administratie en verzendkosten
€
2,50
Inschrijfgeld***
€
2,50
Abonnement “het Visblad “van de NVVS
€
7,50
**
***
€
5,00
indien een machtigingskaart voor automatische incasso is ingevuld en afgegeven. Porto
kosten die met verzending van deze kaart te maken hebben worden vergoed.
Niet voor de jeugd. 0-17 jaar.
Wijze van betalen:
D.m.v. de aan u gezonden acceptgirokaart of door storting of overschrijving op
ons gironummer NL11INGB0002605727 t.n.v.
Penningmeester hsv Landsmeer-Den Ilp
p/a Oude Werf 7
1486 MD West–Graftdijk
dan wel door middel van een machtiging automatische incasso.
Wedstrijden
Redaktie en kopij
Advertenties
Jeugdcommissie
Webmaster
:R. Huijser
:C. Smit
:H. ten Duis
:R. Huijser
:C. Smit
Internetadres
Mail
: http://www.hsv-landsmeer-denilp.nl
: [email protected]
Pag. 3
Spanning
AANMELDING TOT LIDMAATSCHAP
NAAM: ................................................................................
VOORLETTER(S) .............................................................…
m/v
ADRES : ...............................................................................
POSTCODE: ............................ WOONPLAATS: ..........................................
GEBOORTEDATUM: ...........................................................
BANK-/GIROREKENING NUMMER :...................................
TELEFOONNUMMER : ........................................................
HANDTEKENING:
OUDER/VOOGD
........................................................
................................................
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de hengelsportvereniging “Landsmeer-Den Ilp” om van zijn/haar rekening hierboven
genoemde bank– of girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie.
Datum: _______________________ handtekening: ______________________
-
De gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem bestemd voor verenigingsdoeleinden.
Portokosten worden in mindering gebracht op het inschrijvingsgeld
Pag. 4
Spanning
Hengelsportvereniging
Landsmeer-Den Ilp
Ommezijde s.v.p. invullen met blokletters en in een gesloten (voldoende gefrankeerde) enveloppe sturen aan:
HSV “Landsmeer-Den Ilp”
Oude Werf 7
1486 MD West–Graftdijk
Voor jeugdleden moet deze aanmelding tevens door en ouder of voogd ondertekend worden.
Gegevens, die aan de ommezijde zijn ingevuld, worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Deze worden alleen voor vereniginsdoeleinden gebruikt.
Het bestuur.
-
De gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem bestemd voor verenigingsdoeleinden.
Portokosten worden in mindering gebracht op het inschrijvingsgeld
Stel dat u uw lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, waar
moet u dan rekening mee houden?
Allereest dient de opzegging te geschieden uiterlijk voor 1 oktober van
het lopende jaar. Komt de opzegging na 30 september binnen dient u
rekening te houden met het feit dat de opzegging ingaat in het jaar
daaropvolgend. U bent voor dat jaar dan nog contributie verschuldigd.
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en gericht te worden aan
de secretaris van onze vereniging. Per e-mail kan ook. Dan dient u het
volgende e-mailadres te gebruiken: [email protected]
Pag. 5
Spanning
Het is september we gaan weer beginnen met de wedstrijden en
de bestuurvergaderingen gaan ook weer van start.
Het bestuur begint aardig te groeien. Met nieuwe en jonge mensen
aan tafel is altijd goed. Nieuwe ideeën worden geboren en zo moet
het.
Het plan is opgevat om met onze mensen ,die bezig zijn met de
opleiding visstandbeheer, om met de vijvers in het dorp een project te starten. Er zal aandacht worden besteed aan het beheer en
inrichting. Alles onder begeleiding van sportvisserij Nederland.
Volgens mij een mooi plan. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.
Het bestuur heeft een paar maanden zomerreces gehad dus er valt
niet veel te melden.
Volgens mij wordt goed gebruik gemaakt van de trailerhelling door
de bevolking van Landsmeer. Bij mooi weer staan er altijd een
paar auto’s met trailers geparkeerd. Volgens mij een
succes.
Jammer! In mijn enthousiasme heb ik een bord gesponsord met de tekst
“aangeboden door de HSV
Landsmeer –Den Ilp”. Helaas hebben onverlaten het
bord er af gesbroken en laten verdwijnen. Jammer dat
het niet meer kan in ons
dorp!
Ik hoop dat u een mooie
zomer hebt gehad met goede vangsten, wij horen dat
graag van u.
Visgroeten
Pieter Wals.
Pag. 6
Spanning
De vakanties zijn weer voorbij. Het visseizoen is weer volop aan de
gang. Voor sommigen onder ons is het hele jaar het visseizoen.
Natuurlijk beleeft u het een en ander aan de waterkant of op het
water. Laat anderen ook meegenieten met uw belevenissen. In de
Spanning en op de website kunt u anderen deelgenoot maken van
uw ervaringen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het een en
ander aan het papier toe te vertrouwen dan ben ik best genegen
om uw verhaal in de vorm van een interview te plaatsen. Neem in
dat geval dan even contact op met mij.
Cees Smit, 020-4825925 (redactie Spanning)
Eetcafé
juffrouw
Tok Tok
Huisspecialiteit Kip Piri-Piri
Voor de hengelsporters hét adres
voor een gezellig, smakelijk diner.
Zuideinde 48—1121 CM Landsmeer
Telefoon (020) 4825554
Pag. 7
Spanning
Ik ben 13 jaar en een allround visser. Ik vind dropsho en het leukst om te doen. In de zomer vind ik het ook wel fijn om te witvissen. Dan kan je in de zon zi en en hoef je niet veel te doen. Als het heel warm weer is wil ik liever niet vissen. Dat doe ik omdat ik het zielig vind voor de vissen. In de winter vis ik meestal op snoek. Mijn grootste snoek is 74 cen meter. Ik heb nog wel drie dingen die ik echt graag wil namelijk ; 1. Een karper vangen. 2. Een snoek boven de meter vangen. 3. Een snoekbaars vangen. Ik vis best wel vaak op karper samen met mijn vader maar we willen allebei heel graag een karper vangen want die hebben wij nog niet. Ik ben een keer op karper gaan vissen in Amstelveen en toen ving ik een rivierkree je. Dat was wel grappig. Iedereen wil wel een snoek boven de meter vangen en ik ook. Ik had een weddenschap met mijn vis maten. De weddenschap was : De geen die als eerste een snoek boven de meter ving kreeg een kunst aasje onder de €15 euro. En ik verloor de weddenschap. Mijn vader is de enige van ons die een snoekbaars hee gevangen en ik wil er ook wel graag een vangen. Ik zal proberen om in elk clubblad wat te laten horen van mijn vis‐ervaring. Pag. 8
Spanning
Dorpsstraat 24 1121 BW Landsmeer
Telefoon: 020-4821010
Mobiel : 06-27275933
www.degoedestek.nl
Dagelijks geopend vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 17.00 uur
Maandag gesloten
Boten aanleggen toegestaan.
De meeste van onderstaande montages zijn uitgebreid beschreven terug te vin‐
den bij: Vissen op 'Snoekbaars'. Daar kan je ook lezen hoe, waar en waarom je met betreffende montages moet vissen. Onderstaand is dan ook slechts een beknopte weergave. Het snoekbaarsvissen met een dobber is zeker een van de leukste manieren om deze glasoog aan de haak te krijgen. De slanke speciale snoekbaarsdobbers vra‐
gen een lichte uitloding. De manier van vissen is er een van de verschillende plaatsen afzoeken met het aasvisje op of bij de bodem. Onderstaand enkele verschillende manieren van uitloden. Pag. 9
Spanning
Bodem montages aasvis (gewone schuiflood montage) een eenvoudige en veelzijdig inzetbare montage die als basis zeer goed voldoet. Je kan gebruik maken van een miniwartel voor de verbinding hoofdlijn/
onderlijn maar het kan ook met een speldwartel. Het lood kan je gewoon op de lijn schuiven of met een rubber lijngeleider om de draad zo weinig mogelijk te beschadigen en gemakkelijk omwisselen van het lood mogelijk te maken. Pag. 10
Sunken float rig
Je aas vrij zwevend in het water presenteren, doe je met zogenaamde sunken floats. Ze worden tot wel een meter boven het lood beves gd. Daaraan komt vervolgens de takel, die zo de vis vrij van de bodem houdt. Zeker wanneer je boven een zachte bodem of wiervelden vist, een aanrader. Spanning
Pag. 11
Spanning
Bodemvissen met dood aas ‐ popup
Met stukjes piepschuim die je via de bek van de vis naar binnen schui , creëer je drijvend vermogen. Op begroeide, zachte of vuile bodem. Maar ook om de dode aasvis visueel beter zichtbaar te maken. Het aas beweegt ook veel vrijer dan op de bodem liggend. Wil je meer weten? Kijk dan de website : www.abc-sportvissen.be Pag. 12
Spanning
Voor al uw
hengelsport– , aquarium– en dierenbenodigdheden
Gentiaanplein 1
Amsterdam noord
tel. 020- 6361101
Normaal gesproken houd ik tijdens mijn vakantie bij waar goed te vissen
is. Dat heb ik dit jaar, door omstandigheden, niet echt bewust gedaan.
Dit jaar zijn we naar de Belgische Ardennen gegaan. Onder de vliegvissers onder ons geen onbekend terrein. Veel riviertjes waar je naar hartenlust kan gaan vliegvissen. Niet te ver van Landsmeer. Je bent zo’n
350 km onder weg. Ik vierde vakantie in de buurt van Malmedy en Spa.
Vanuit Malmedy zijn
we een keer richting
Monchau gegaan.
Daar heb ik in de rivier
een aantal mannen
zien vissen. Vliegvissen dus. Om het moment dat ik ze aan het
observeren was werd
er niets gevangen. Ach
je bent lekker bezig.
Het was mooi weer
dus…….. Aan het eind
van zo’n visdag is het natuurlijk heerlijk toeven op een van de gezellige
terrassen. Wel even afspreken wie de BOB is. Na Belgie zijn we richting
Zeeland gegaan. Dishoek om precies te zijn. U raadt het waarschijnlijk
Pag. 13
Spanning
al. Daar werd tussen de pieren volop zee-gevist. Op de zeebaars werd
mij verteld. Een aantal van die vissen werd dan ook inderdaad gevangen.
Wij zaten op een camping vlak bij zee. Ook een aanrader dus.
Mick Huijser, ons kersverse bestuurslid, organiseert een schoonmaakdag. Op 17 oktober 2015, om 10.00 uur zal gestart worden met de
schoonmaakwerkzaamheden. Verzamelen om 09.00 uur bij de stichting
NoordHollands Landschap aan de Kanaaldijk 32A, 1121 NX Landsmeer.
We beginnen met een kop koffie. Je kan daar met de boot naar toe. De
werkzaamheden richten zich voornamelijk op het water en de oevers de
Breek en gedeelten van het Ilperveld. Bij voldoende deelname zal ook
bekeken worden of het schoon te maken gebied vergroot kan worden.
Dat wordt dan op de 17e beslist. Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd om aan dit evenement deel te nemen. Meldt u aan via de website. [email protected]. Heeft u geen boot? Geen bezwaar. Er
kan altijd wel met iemand meegevaren worden. Lopend langs de oevers
behoort ook tot de mogelijkheden. Denkt u eraan om kleding aan te
trekken dat vuil kan worden.
Op de website komt u een filmpje tegen. In dat filmpje ziet u Rinus
Weisz een demo geven. Wat demonstreerde hij? Voor de eerste twee
goede antwoorden ligt de complete dvd klaar.
Het enige dat gedaan moet worden is het antwoord te mailen aan [email protected]. De eerste twee goede inzenders krijgen de DVD thuis gestuurd. Inzendingen kunnen alleen gedaan worden door leden van de
hsv Landsmeer-Den Ilp.
Cees Smit
Pag. 14
Spanning
Pag. 15
Spanning
De 14e editie van de Hengelsport- en Botenbeurs,
die op vrijdag 30 oktober t/m zondag 1 november aanstaande plaatsvindt
in de Jaarbeurs Utrecht, wordt met een oppervlak van 20.000 m² en
meer dan 160 standhouders groter dan ooit.
Vorig jaar trokken ruim 18.000 enthousiaste sport- en recreatievissers
richting de ‘dolle visdriedaagse’ in de Jaarbeurs Utrecht voor de
‘totaalbeleving’ op de Hengelsport- en Botenbeurs. Ook dit jaar kunnen
zij zich vergapen aan nieuwe flitsende carbonhengels, blinkende molens,
kleurige dobbers, geurend aas en kunstaas in duizenden varianten. En
niet te vergeten: een ruim aanbod aan visboten en accessoires
Roofvismekka
Voor de Roofvisser is de hengelsportbeurs Utrecht een Roofvismekka! Westin, Spro, Pure Fishing, Rentenaar, Paddy Hengelsport, Megafish en Raven Fishing Outdoor,
Ahoy Hengelsport, Pike Master Lure,
River2sea, Hengelsport de Kock, het
is slechts een greep uit standhouders met een groot aanbod voor de
roofvisser. Voor demonstraties staat
er een aantal waterbakken klaar.
Diverse specialisten zullen lezingen
geven.
Carpsquare
Dit jaar is Carpsquare alweer voor de vierde keer aanwezig op beurs.
Carpsquare vormt een centraal onderdeel van de Hengelsport- en Botenbeurs. Het karperplein vormt een ‘beurs binnen een beurs’ en zal in 2015
ook weer een succes zijn! Carpsquare is hét trefpunt voor de karpervisser
en weerspiegelt alles wat met karpervissen te maken heeft.
Bron : http://www.sportvisserijnederland.nl/
Pag. 16
Spanning
Hierbij wil ik mezelf even voorstellen als
nieuw bestuurslid van de hengelsportvereniging Landsmeer-Den Ilp.
Ik ben Mick huijser 29 jaar en woonachtig in
Amsterdam.
Sinds 2005 doe ik mee aan de snoek- en
snoekbaarswedstrijden op de Breek. Mijn
broer is al een paar jaar bestuurslid bij de
vereniging. Hij heeft mij gevraagd of ik het
misschien leuk zou vinden om mij ook in te zetten hiervoor. Nadat ik zag
dat hier erstig behoefte aan was, heb ik mij beschikbaar gesteld voor
een functie bij het bestuur. Op de ledenvergadering van 19 mei 2015
ben ik verkozen en aangesteld als bestuurslid.
Ik zal mij gaan bezighouden voor de jeugd. Er zullen meerdere wedstrijden voor de jeugd worden georganiseerd. Datums en verdere informatie
zal u terug kunnen vinden op de site van de vereniging http://www.hsvlandsmeer-denilp.nl
Ik heb ook de organisatie van de op 17 OKTOBER 2015 te houden
SCHOONMAAKDAG op de Breek De parel van
Landsmeer mogen we wel zeggen. Meldt u
aan. Zie elders in dit blad hoe dat moet.
(red. blz 13 van dit blad)
Ik hoop u allen dan te zien en in de tussentijd
wens ik u veel succes met het vissen.
Met een zeer vriendelijke groet ,
Mick Huijser
Pag. 17
Spanning
Met de visplannerapp op je smartphone hoef je niet meer het
‘dikke, zware boekje’ mee te nemen
naar de waterkant. Als je bij controles de app laat zien dan is dat voldoende.
Als je de Visplannerapp op je
smartphone hebt dan kun je je afmelden voor het boekje.
Klik hier www.viswaterlijst.nl om u
vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij.
Ochtendgloren De Breek
Pag. 18
Spanning
Hengelsport
Een aantal merken die we voeren zijn o.a.
(maar we hebben nog veel en veel meer)
de Wolf vof, Papaverweg 43, 1032KE Amsterdam-Noord 020-6361996 www.riendewolf.nl
Pag. 19
Aantal
deelnemers
Uitslag van de:
Snoekbaars comp.
+ stand Naam deelnemer
1
Schaap, Richard
1
Verschraagen, Martin
3
Wals, Pieter
4
Weisz, Rinus
5
Wal, Martin van de
6
Slochteren, Henk
7
Landzaat, Ronald
8
Herauders, Stan
Aantal
deelnemers
Spanning
SB1
SB2
Totaal
cm
72,0
cm
59,0
In centimeters
72,0
72,0
71,5
69,0
68,0
67,0
65,0
59,0
SN2
Totaal
72,0
71,5
69,0
68,0
67,0
65,0
Uitslag van de:
Snoek Comp.
SN1
+ stand Naam deelnemer
cm
cm In centimeters
1
Landzaat, Ronald
392,0
392,0
2
Kroon, Rob
111,0 218,5
329,5
3
Arends, Jacob
87,0 83,0
170,0
4
Schaap, Richard
77,0
77,0
5
Bakker, Wolter
69,0
69,0
6
Verschraagen, Martin 68,0
68,0
7
Heyhof, Rinus
64,5 62,0
126,5
8
Kool, Manolito
70,0
70,0
9
Kranenburg, Peter
74,0
74,0
10 Wit, Martin de
148,0
148,0
Pag. 20
Spanning
Op een mooie nazomerse dag ben ik naar de Breek gegaan. Lekker even
vissen. Wat is het toch een heerlijke ontspannen en tegelijkertijd ook een
spannende bezigheid. De ene keer vang je achter elkaar vis en de andere keer is dat weer een stuk minder. Wat wel blijft is de mooie omgeving
waarin je zit te vissen. Zo heerlijk op de plas of in de polder. Wat kan ik
toch genieten van de omgeving. Elk moment word je een ander uitzicht
voorgeschoteld. We zijn toch maar bevoorrechte mensen die dit zo mee
mogen maken. Ik heb in ieder geval niet te klagen.
Cees Smit.
Kantoor: Zuideinde 45c
1121 CX Landsmeer
tel: 020 - 6332234
mobiel: 06 - 51618848
Website: www.wals-ongediertebestrijding.nl
e-mail: [email protected]
Kamer van Koophandel nr: 32282621 Amsterdam
Download