B. Belangenconflictenbeleid

advertisement
BELANGENCONFLICTENBELEID
DEEL 1: ALGEMEEN KADER
1.1.
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot
versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA
en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB
van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten,
wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van
belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
Belangenconflicten kunnen zich voortdoen tussen (1) de verzekeringstussenpersoon (natuurlijke of rechtspersoon en inclusief
verbonden personen te weten onder meer: bestuurders, managers, personen met zeggenschap, werknemers betrokken bij het
verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten en subagenten) en de klanten alsook tussen (2) de klanten onderling.
Dit document is een aanvulling op het beknopte belangenconflictenbeleid zoals dat op de website van ons kantoor terug te vinden
is.
1.2.
1.3.
1.4.
Het document bevat:
-
1
(1)De lijst van mogelijke belangenconflicten in de vorm van concrete voorbeeldsituaties, die werden opgesteld op basis van
de concrete eigenschappen van de organisatie van ons kantoor en onze verbonden personen.
(2)Het beleid voor het beheer van belangenconflicten die niet kunnen worden vermeden. Dit beleid is evenredig aan de
omvang, organisatie, aard, schaal en complexiteit van ons kantoor.
(3)Concrete maatregelen voor de implementatie van het beleid.
BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN
DEEL 2: INDIVIDUEEL BELEID VAN ONS KANTOOR
BELANGENCONFLICTEN TYPE A
De verzekeringstussenpersoon kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de klant
Concrete situaties
Beleid
Plaatsen of verplaatsen van zaken bij de
verzekeringsmaatschappij in functie van de
commissie
Commissioneringsbeleid dat rekening houdt
met klantenbelang (beste verhouding
waarborg/premie)
Implementatie
-
Interne instructienota
Politiek remuneratie
BELANGENCONFLICTEN TYPE B
De verzekeringstussenpersoon heeft een belang, bij het resultaat van een ten behoeve van de klant verrichte dienst van
verzekeringsbemiddeling of een namens de klant uitgevoerde transactie, dat verschilt van de klant bij dit resultaat
Concrete situaties
Beleid
Implementatie
Commissie in functie van:
Volume
Verhouding schade/ premie
Groei
Commissioneringsbeleid dat rekening houdt
met klantenbelang(beste verhouding
waarborg/premie)
-
Interne instructienota
Politiek remuneratie
Deelnemingen van minstens 10% of meer
van stemrechten of van kapitaal:
Van ons kantoor in
verzekeringsondernemingen
Van verzekeringsondernemingen in
ons kantoor
Communicatie naar klant
-
Infofiche
2
BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN
BELANGENCONFLICTEN TYPE C
De verzekeringstussenpersoon heeft een financiële drijfveer om het belang van een andere klant of groep van klanten te laten
primeren op het belang van de klant in kwestie
Concrete situaties
Beleid
Implementatie
Betere dienstverlening ten voordele van
bepaalde klanten
Toepassing van principes van eerlijk en
ethisch handelen: “zich op loyale, billijke en
professionele wijze inzetten voor de
belangen van de klanten”
-
Interne instructienota
Politiek remuneratie
Schaderegeling tussen klanten van ons
kantoor
Gepast communicatiebeleid
Vertrouwelijkheid van informatie
-
Interne instructienota
BELANGENCONFLICTEN TYPE D
De verzekeringstussenpersoon oefent hetzelfde bedrijf uit als de klant
Concrete situaties
Hetzelfde bedrijf uitoefenen als de klant
3
BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN
Beleid
Toepassing van principes van eerlijk en
ethisch handelen: “zich op loyale, billijke en
professionele wijze inzetten voor de
belangen van de klanten”
Implementatie
-
Communicatie aan klant
Interne instructienota
BELANGENCONFLICTEN TYPE E
De verzekeringstussenpersoon ontvangt van een andere persoon dan de klant voor een ten behoeve van de klant verrichte
verzekeringsbemiddelingsdienst een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie
of vergoeding voor deze dienst of zal een dergelijk voordeel ontvangen
Concrete situaties
Beleid
Voordelen andere dan vermeld in A&B
Toepassing van principes van eerlijk en
ethisch handelen: “zich op loyale, billijke en
professionele wijze inzetten voor de
belangen van de klanten”
Implementatie
-
Interne instructienota
BELANGENCONFLICTEN TYPE F
Eventueel andere bijkomende belangenconflicten eigen aan uw kantoor
Concrete situaties
Belangenconflict klant / leverancier
advocaat/ expert/ garages/ carrosserie
die zowel klant als tegenpartij zijn.
Beleid
Wegens tegenstrijdige belangen is er geen
beleid mogelijk om op loyale, billijke en
professionele wijze het belang van de klant
te verdedigen
Implementatie
Geen dienstverlening mogelijk
2.1.
In overeenstemming met de wet wordt een belangenconflictenregister bijgehouden op ons kantoor.
2.2
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
2.3.
De personen verbonden aan ons kantoor (onder meer bestuurders, managers, personen met zeggenschap, werknemers betrokken
bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten en subagenten) zijn gehouden om de interne instructies op te volgen met
betrekking tot het belangenconflictenbeleid.
4
BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN
DEEL 3: PROCEDURE
3.1.
Ons kantoor volgt volgende procedure:
Mogelijk
belangen-conflict
geïdentificeerd
Nee
Geen
dienstverlening
Ja
Volstaan
maatregelen
van beheer?
Kan 'MiFID'grondwet
nageleefd?
Ja
Dienstverlening
Nee
Specifieke
transparantie
Dienstverlening
3.2.
Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden
geschaad, maakt ons kantoor op duidelijke wijze de algemene aard en/of de bronnen van die belangenconflicten aan de klant
bekend alvorens voor zijn rekening zaken te doen.
3.3.
Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de
gevraagde dienstverlening van de betrokkenen klant te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van
de klant.
5
BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN
Download