Factsheet afschaffen van de basisbeurs in de master en andere

advertisement
 Factsheet afschaffen van de basisbeurs in de master en andere aanpassingen in de studiefinanciering De regering gaat bezuinigen op het hoger onderwijs en studenten. Als gevolg hiervan zullen studenten meer moeten betalen voor hun studie. Deze factsheet gaat in op de plannen voorgesteld in de beleidsnotitie ‘Studeren is investeren’1. Deze factsheet licht de meest recente plannen van de regering toe: • Studenten ontvangen vanaf studiejaar 2012‐2013 in de masterfase geen basisbeurs meer. In plaats daarvan komt een leenstelsel waarbij je meer kan lenen bij DUO. • Het studentenreisrecht (OV‐kaart) wordt ingekort met twee jaar. • Door een verandering van de dienstverlening hebben sommige studenten niet langer recht op een aanvullende beurs. • De terugbetalingsperiode wordt verlengd van 15 jaar naar 20 jaar. N.B. Bovenstaande plannen moeten nog behandeld en goedgekeurd worden in de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet wil de plannen in studiejaar 2012‐2013 kunnen invoeren. De regering zal naar verwachting in november of december 2011 een wetsvoorstel indienen, daarna zal er meer duidelijkheid komen over de maatregelen. Leenstelsel in de masterfase De regering wil vanaf collegejaar 2012‐2013 de basisbeurs afschaffen in de masterfase. In plaats daarvan wordt het leenstelsel ingevoerd. De aanvullende beurs blijft wel bestaan. Deze maatregel wordt ingevoerd voor alle studenten die vanaf dat moment een master gaan volgen of daar al mee bezig zijn. Alle studenten die op of na 1 augustus 2012 studiefinanciering krijgen of aanvragen voor een masteropleiding krijgen het bedrag in de vorm van een lening2. Wanneer je als student niet wilt lenen is het belangrijk dat je met DUO regelt dat je geen geld wilt ontvangen tijdens je master. Het is nog onduidelijk of dat DUO je basisbeurs automatisch omzet in een lening of dat je dit zelf moet regelen. Houd hier dus rekening mee. Als je er voor kiest om extra te lenen wanneer de basisbeurs vervalt, wordt je lening verhoogd met het bedrag ‘levensonderhoud uitwonend/thuiswonend’. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de basisbeurs (het exacte bedrag is nog onduidelijk). De basisbeurs bedraagt voor studenten met een uitwonende beurs €3.200 per jaar, voor thuiswonende studenten is het bedrag €1.200 per jaar. Studentenreisrecht Op dit moment heb je je nominale studieduur (bachelor én master) plus 3 jaar recht op een OV‐kaart. Dit reisrecht wordt ingekort tot nominale studieduur plus 1 jaar. Heb je meer dan 1 jaar studievertraging? Dan heb je geen recht meer op een OV‐reisproduct. De regering wil deze regeling per 1 september 2012 laten ingaan. Als je op dat moment al meer dan 1 jaar langer hebt gestudeerd dan je nominale studieduur, dan heb je geen reisrecht meer. Dit betekent niet dat studenten die op 1 september 2012 volgens de nieuwe regeling al een jaar of langer onterecht gratis OV hebben, dit met terugwerkende kracht moeten terugbetalen. 1
http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en‐publicaties/richtlijnen/2011/03/14/beleidsnotitie‐
studiefinanciering‐studeren‐is‐investeren.html 2
http://www.ib‐
groep.nl/particulieren/themas/overheidsplannen_voor_studiefinanciering.asp#Het_onderbrengen_van_de_basis
beurs_voor_masteropleidingen_in_een_sociaal_leenstelsel Dit is een serie factsheets over de maatregelen die op 1 september 2012 van kracht worden. Kijk voor een overzicht en andere sheets op lkvv.nl, lsvb.nl of iso.nl. Studenten moeten meer betalen aan de eigen studie In het schema hieronder is weergegeven in welk gedeelte van hun studie studenten financieel ondersteund worden door de overheid en wanneer studenten zelf (een deel van) hun studie moeten betalen. De regering wil de plannen in dit schema invoeren vanaf collegejaar 2012‐2013. De twee noten in het schema zijn van groot belang, deze staan onder het schema. Zonder deze noten klopt het schema niet. Nominale duur Nominale duur Bachelor Master Basisbeurs Aanvullende beurs e
1 jaar uitloop e
2 jaar uitloop e
3 jaar uitloop Studenten‐OV‐kaart^ Wettelijk collegegeld * Recht op een lening bij Duo ^Als student bepaal je zelf of je in de bachelor of in de master een jaar wilt uitlopen, je kan dus niet zowel in je bachelor als in je master een jaar uitlopen en toch gratis OV behouden. Zodra je meer dan een jaar uitloopt, vervalt je recht op een studenten‐OV‐kaart. *Zowel in je bachelor als in je master mag je één jaar uitlopen. Zodra je in een van deze studiefasen langer dan één jaar uitloopt betaal je vanaf studiejaar 2012‐2013 €3.000 euro extra collegegeld gedurende het aantal jaren dat je uitloopt in de betreffende studiefase3. Lange terugbetaaltermijn Op dit moment moet je je studieschuld binnen 15 jaar terugbetalen. Per 1 augustus 2012 wordt deze termijn verlengd tot 20 jaar, voor alle studenten die dan beginnen met lenen. Studenten die al langer lenen en na 1 september 2012 stoppen met lenen, mogen kiezen tussen 15 of 20 jaar als terugbetaaltermijn. Bij een terugbetaaltermijn van 20 jaar is het terugbetaalbedrag per maand lager. Maar je betaalt wel 5 jaar langer rente en een restschuld wordt 5 jaar langer niet kwijtgescholden. Andere voorwaarden voor aanvullende beurs De voorwaarden voor het ontvangen van een aanvullende beurs, dus bovenop je basisbeurs, zullen veranderen. Weigerachtige of onvindbare ouders Studenten met weigerachtige of onvindbare ouders krijgen niet langer meer een aanvullende beurs. Deze regeling was bedoeld voor studenten die om hele goede redenen hun ouders niet meer spreken of waarvan de ouders niet te vinden zijn. Het afschaffen van de regeling geldt voor zowel master‐ als bachelorstudenten. Studieschuld ouders of broers en zussen 3
Zie voor meer informatie de factsheet over de langstudeerboete. Dit is een serie factsheets over de maatregelen die op 1 september 2012 van kracht worden. Kijk voor een overzicht en andere sheets op lkvv.nl, lsvb.nl of iso.nl. Bij het vaststellen van de hoogte van de aanvullende beurs wordt geen rekening meer gehouden met een eventuele studieschuld van de ouders of het aantal minderjarige broers of zussen. Inkomensdaling ouders Het wordt eenvoudiger om een aanvullende beurs aan te vragen wanneer je ouders in inkomen dalen. Er wordt dan niet meer gekeken naar het inkomen van je ouders van twee jaar geleden, maar van 1 jaar geleden. Bij minimaal 15 procent daling, wordt de aanvullende beurs verhoogd. Wanneer je ouders in inkomen achteruit gaan, wordt het gemakkelijker om een aanvullende beurs aan te vragen. Partnertoeslag Studenten met kinderen en een financieel afhankelijke partner krijgen per 1 september 2012 geen partnertoeslag meer. Opnemen prestatiebeurs met terugwerkende kracht Niet opgenomen prestatiebeurs kan per 1 september 2012 niet meer aan het eind van je studie met terugwerkende kracht worden opgenomen. Aanvragen of wijzigen studiefinanciering Wanneer je te laat bent met het aanvragen of wijzigen van je studiefinanciering, kan je dit gedurende het betreffende studiejaar nog doen. Je krijgt dan de studiefinanciering die je in dat jaar had moeten ontvangen met terugwerkende kracht. De reisvoorziening kan je niet met terugwerkende kracht ontvangen. Dit zijn de plannen kort uitgelegd zoals ze staan in de beleidsnotitie ‘Studeren is investeren’. Zoals al eerder aangeven moeten de plannen nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer. Andere maatregelen Op 1 augustus 2012 worden drie maatregelen in de financiering van het hoger onderwijs van kracht: de langstudeerboete, de definitieve invoering van de harde knip en het verdwijnen van de basisbeurs in de master samen met andere veranderingen in de studiefinanciering. Daarnaast zijn er nu al aanpassingen in de hoogte van de collegegelden voor tweede studies en schakelprogramma’s. Het kan zijn dat er meerdere maatregelen op jou van toepassing zijn. Kijk voor een overzicht van de samenhang van deze maatregelen op de websites: lkvv.nl, lsvb.nl en iso.nl. Je vindt daar een overzicht van de maatregelen en gedetailleerde factsheets over de andere maatregelen. Dit is een serie factsheets over de maatregelen die op 1 september 2012 van kracht worden. Kijk voor een overzicht en andere sheets op lkvv.nl, lsvb.nl of iso.nl. 
Download