10-10-`11. Een jaar later en verder…

advertisement
10-10-’11 Een jaar later en verder …
Enquêterecht:
eindelijk of het
einde?
10 oktober 2011
Focco Lunsingh Scheurleer
Programmaoverzicht:
1 Inleiding
2 Inhoud enquêterecht
3 Behoefte aan enquêteregeling?
4 Bezwaren
5 Conclusie
6 Vragen
2
Inleiding
In Boek 2: enquêteregeling (Titel 8, artt.
270 t/m 286)
• Deze week begint de behandeling in
de Staten van wijzigingen BW
• Gevolgen: goed of niet goed?
• Nederlands voorstel
Inhoud regeling
• Ingrijpen bij een rechtspersoon
• Onderzoek naar beleid en de gang
van zaken bij rechtspersoon
• Blijken van gegronde redenen om
aan een juist beleid te twijfelen
• Na onderzoek: vaststelling wanbeleid
• Voorlopige voorzieningen
• Voorzieningen
Inhoud regeling
Voorlopige voorzieningen
• Schorsing besluiten organen
• Schorsing bestuurder of
commissarissen
• Tijdelijke aanstelling bestuurders
of commissarissen
• Tijdelijke afwijking van statutaire
bepalingen
Inhoud regeling
• Tijdelijke ontneming stemrecht
• Tijdelijke overgang van aandelen
ten titel van beheer
• Gebod of verbod
Inhoud regeling
Definitieve voorzieningen
• Voornoemde voorlopige
voorzieningen
• Vernietiging besluit orgaan
• Ontslag bestuurders of
commissarissen
• Ontbinding of splitsing
rechtspersoon
Inhoud regeling
Wie kunnen enquête verzoeken?
• Stichtingen met onderneming:
ieder belanghebbende
• Vereniging met onderneming: 10
% v.d. Leden
• NV/BV:
• 10 % eigen vermogen
• 10 % van de stemgerechtigden
tav alle onderwerpen
Inhoud regeling
• OM: openbaar belang of verzoek
van belanghebbende
• Curator in faillissement
• Bij statuten of overeenkomst
daartoe bevoegden
• Niet: vakbonden of werknemers
• Niet: rechtspersoon zelf, bestuur
of commissarissen
Inhoud regeling
• Geen hoger beroep alleen
cassatie
• Hof
•
•
•
•
•
Verschillen Nederland
Curator in faillissement (wel
ontwerp NL) als verzoeker
In NL: wel vakbonden als
verzoeker
In ontwerp NL rechtspersoon zelf:
bestuur en commissarissen als
verzoeker
Aanwijzingen Hof aan
onderzoekers (vgl NL ontwerp)
Verslag moet uiting geven van
wederhoor (vgl NL ontwerp)
Behoefte aan enquêteregeling?
• Thans geen adequate rechtsgang:
• kort geding
• vernietiging besluiten
• voorzieningen bij
geschillenregeling
• Preventieve werking
• Bescherming
minderheidsaandeelhouder
• Bescherming bestuur (niet in
ontwerp Curaçao, wel in NL
ontwerp)
Bezwaren tegen enquêteregeling?
• Deskundige rechter?
• Deskundige onderzoeker?
• Aantrekkelijkheid als
vestigingsplaats?
• Rechtspersoon wordt
meegetrokken in procedure op zijn
kosten
• Beleggingsmaatschappijen: over
iedere beslissing of onwelgevallig
resultaat een enquête?
• Vertrouwelijke informatie?
Dan maar niet of aangepast?
• Deskundigheid
rechter/onderzoeker
• Ontvankelijkheid optrekken
• Nederlands voorstel
• Cumulatie van 10 % e.v.-eis en
10 % stemrechten
• Rechtspersoon zelf ook als
verzoeker
• Aantrekkelijkheid vestigingsplaats:
twee gezichtspunten
Conclusie
• Invoering wel wenselijk
• Verbeterpunten:
• Zie NL ontwerp
• Positie rechtspersoon
• Ontvankelijkheidseis
aanscherpen
Vragen?
www.ekvandoorne.com
Investeringsmogelijkheden
in de nieuwe jurisdicties
10-10-’11
Een jaar later en verder…
Reagan Celestijn
Airport City
Caracas bay area
Sint Maarten
“Zijn die er nog?”
Warren Buffet:
“I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearfull
when others are greedy. Be greedy when others are fearfull”.
2
Opportunities
•
Introductie van de Dutch Caribbean Stock Exchange
(“DCSX”) op Curaçao
•
Veranderende wetgeving op de BES-eilanden
2
DCSX (www.dcsx.an)
Curaçao beschikt sinds begin van dit jaar (20 januari 2011)
over een effectenbeurs die de mogelijkheid biedt om aandelen,
obligaties en fondsen te verhandelen.
Toezichthouder: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
Kenmerkend:
Enige beursnoterings- en handelsplatform voor effecten in de
Caribische regio in een civielrechtelijke jurisdictie.
DCSX- vervolg
Focus:
Zuid-Amerika
Succes:
Reeds 12 noteringen waarvan 8 noteringen in september 2011:
Scotiabank Money Market Fund
Scotiabank Global Growth Fund
Scotiabank Canadian Growth Fund (Canada)
Dynamis Private Investment Fund (Peru)
RealGoldX Americas B.V. (Curaçao)
BES-eilanden
Veranderende wetgeving: eenvoud
Overgangsfase: 10 oktober 2010
Voorheen Nederlands-Antilliaanse landsverordeningen
omgezet in BES-wetten.
- Eindfase: (1 januari 2012)
Nieuwe regelgeving die inhoudelijk afwijkt van de
huidige bestaande regelgeving en die gebaseerd zijn op
de Nederlandse wetgeving (bijvoorbeeld op gebied van
financieel toezicht: Nederlandse wet op het financieel
toezicht).
BES-eilanden-vervolg
Aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers
Bekendheid met (bestaande) wetgeving
Conclusie
www.ekvandoorne.com
www.doingbusinessdutchcaribbean.com
SPF op de BES Eilanden: Asset
protection nieuwe stijl!
Jan Willem Schenk
SPF
•Geschiedenis
•1 november 1998 (Landsverordening
Stichtingen)
•1 maart 2004 (boek 2 NABW)
34
SPF huidig (na 10-10-10)
•Curaçao (boek 2 CUR BW)
•SXM (boek 2 SXM BW)
•BES (boek 2 BES BW)
35
(BES) SPF
• Rechtspersoon(lijkheid)
• Notariële akte
• Zetel
• Taal
• Organen
• Founders’ rights (overdraagbaar?)
• Ondernemingsbegrip
• Vermogensklem
• Letter of wishes
• Toepasselijk recht
36
Doel
•Asset protection
•Estate planning
•Asset freeze
•Afscheiden van vermogen
37
Voordelen SPF boven Trust
•Rechtspersoon vs contract
•Bestuur vs Trustee
•Omzetting/fusie
•Toezicht
•Flexibiliteit:
– Bepalingen
– Bestuur
– Toezicht
– Uitkeringen
38
Asset protection nieuwe stijl
•Voor wie?
•Waarom?
•Waar vandaan?
39
Conclusie
BES SPF, alternatief family foundation
(BES) SPF internationaal erkend
BES SPF; tweede leven SPF!
(BES) SPF, goed alternatief voor de trust
40
10-10-'11. Een jaar later en
verder…
Amsterdam, 10 oktober 2011
Rob Truijens
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
• Algemeen
• Vrijgestelde Vennootschap
• Penshonadoregeling
• Offshore regime
• Economische zone / Tax holiday
• Stichting Particulier Fonds
• Transparante vennootschap
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Agenda
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Enkele kenmerken NFR-regime
• Winstbelastingtarief 34,5% (27,5% per 2012, mogelijk
verdere verlagingen in aankomende jaren)
• NFR-rulings voor o.a. financierings-, houdster-,
licentie-, en ondersteunende concernactiviteiten
• Fiscale eenheid
• Deelnemingsvrijstelling
• Vrijstelling buitenlandse winst
• Goede exitmogelijkheden, geen DWT
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Algemeen
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 1a
 Curaçaose BV met vrijgestelde status
 Houdster-, beleggings-, financierings-,
Nederland
licentieactiviteiten
 Geen BRK-bescherming / wel exchange of
information
NL
BV
Curaça
o
Vrijgestelde
Vennootschap
 Goede exit mogelijkheden / geen DWT
Kasgeld /
Beleggingen
Enkele aandachtspunten structuur 1a:
 Voorwaarden Vrijgestelde Vennootschap (o.a.
omtrent goedkeurende verklaring, buitenlandse
bestuurders)
 Deelnemingsvrijstelling
 Feitelijke leiding
 Nederlandse fiscale aspecten
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Vrijgestelde Vennootschap
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 1b
Country X
Enkele aandachtspunten structuur 1b:
 Voorwaarden Vrijgestelde Vennootschap
Curaçao
Curaçao NV
Excess cash
(o.a. omtrent goedkeurende verklaring,
buitenlandse bestuurders)
 Deelnemingsvrijstelling
 Buitenlandse fiscale aspecten (o.a. evt.
NL
BVSpanje
Curaça
o
Vrijgestelde
Vennootschap
bronheffing op rente)
Beleggingen
Spanje
EU / L-A
Groepsfinanciering
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Vrijgestelde Vennootschap (vervolg)
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 2
 Lage tarieven
Curaçao
Penshonado
 Regime t/m 2019
 O.a. houdster-, royalty-,
financieringsvennootschappen
Curaçao NV
(offshore)
 Deelnemingsvrijstelling in relatie met NL dochters
 Goede exit mogelijkheden / geen DWT
 Extensieve rulingpraktijk
Dividenden
Rente
Royalty’s
Trading income
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Offshore regime
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 2
 IB-tarief 10% of forfaitair inkomen ad. ANG 500k
Curaçao
Penshonado
(tegen progressieve tarieven)
 Soepele voorwaarden waaronder kwalificerende
eigen woning ad. ANG 450k
Curaçao NV
(offshore)
Enkele aandachtspunten structuur 2
 Woonplaats (beoordeeld naar de omstandigheden)
 Tijdig en volledig doen van aangifte IB
Dividenden
Rente
Royalty’s
 Anticiperen op periode na 2019 (evt. omzetten naar
Vrijgestelde Vennootschap)
Trading income
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Penshonadoregeling
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 3
Economische zone
Nederland
 Bepaalde dienstverlening uitgesloten
NL BV
 Geen OB, invoerrechten of accijnzen
 Mogelijke expatstatus voor kwalificerend personeel
Curaçao
Tax holiday
 M.n. grondontwikkeling, bedrijfsvestiging en hotelbouw
NL
BV
E-Zone
NV
Tax Holiday NV
 (Tijdelijke) vrijstellingen invoerrechten en
grondbelasting, verlaagd tarief winstbelasting (minimaal
2%)
E-commerce
Grondontwikkeling
Import/export
Dienstverlening
Onderhoud
Bedrijfsvestiging
Hotelbouw
 Investeringsvereisten, bevordering werkgelegenheid
Enkele aandachtspunten structuur 3
 Substance E-Zone NV
 Deelnemingsvrijstelling NL BV
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
 2% winstbelasting
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 4
Stichting Particulier Fonds
 (Passieve) houdster-, en beleggingsactiviteiten toegestaan
SPF
 Estate planning, asset protection
Curaçao
 Geen uitkeringsverbod
 Vertrouwelijke behandeling begunstigden
Curaçao NV
 Raad van Toezicht / Oprichtersrechten
 Nieuw: Optie om te worden aangemerkt als doelvermogen
Enkele aandachtspunten structuur 4
Curaça
Spanje
o
 Fiscale behandeling in land van insteller / begunstigden
 Beperkte activiteiten SPF
Spanje
EU / L-A
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
 Fiscaal gunstig regime
Venezuela
Highlights belastingwetgeving
Curaçao
Voorbeeldstructuur 5a
Voorbeeldstructuur 5b
Transparante vennootschap (nieuw)
Country X
Curacao 1 NV
-/-
Curacao 2 NV
50%
50%
 Soort “check the box-regime”
 Gunstig regime voor bijv. (passieve)
-/-
houdster-, financierings-, en
Curaçao TV
beleggingsactiviteiten
Curaçao TV
 Alternatief fiscale eenheidregime
 Geen BRK-bescherming
+/+
Tax haven
Enkele aandachtspunten structuur 5a & 5b:
 Tijdig verzoek
Beleggingen
 Jaarlijkse gegevensverstrekking Inspecteur
 Fiscale behandeling in land van
aandeelhouder
 Evt. negatieve vi-ruling halen
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
 (Eenmalige) optie voor fiscale transparantie
KPMG Meijburg Caribbean
Dutch Caribbean desk
Jaap Roks
+31 10 453 6819
[email protected]
www.kpmg.an
© 2011 KPMG Meijburg Caribbean, een maatschap van rechtspersonen naar Curaçaos recht en lid van het KPMG netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse
entiteit. Alle rechten voorbehouden.
Tax is our business
Contactgegevens
10-10-’11 Een jaar later en verder …
Panel discussie
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards