Economie proefwerkstof

advertisement
Economie proefwerkstof
-
Break even analyse
Proportioneel/ progressief / degressief variabele kosten
Invultabel met TO, TK, MO, MK GTK, etc.
Soorten investeringen
Wig, loonkosten, etc.
Break even analyse
Break even point (bep) TO = TK
TO = 30q
TK = 20q + 50 000
€, TO, TK
Q
Bep TO =TK
30q = 20q + 50000
q = 5000 (breakeven afzet)
Bij break even point is er sprake van kostendekking. Dat betekent dat al je kosten betaalt zijn, maar
dat je geen winst hebt.
TW = TO-TK
Je hebt een BEP bij TW = 0. Daarbij moeten TO en TK dus gelijk zijn.
Proportioneel/ progressief / degressief variabele kosten
Proportioneel variabele kosten: kosten die bij een toename van de productieomvang gewoon evenredig
meestijgen.
Degressief variabele kosten: kosten die bij een toename van de productieomvang minder dan evenredig
toenemen.
Progressief variabele kosten: zijn kosten die bij toename van de productieomvang meer dan evenredig
toenemen.
In de praktijk blijken variabele kosten eerst degressief te stijgen en daarna progressief.
Formules invultabel
GCK = TCK / q
GVK = TVK / q
GO = p
MK = dTK / dq
MO = TO / q
TW = TO – TK
TK = TVK + TCK
TO = p x q
TVK = TK - TCK
TCK = TK - TVK
GTK = TK / q
TVK
TCK
Formule: 4q^2 – 100q + 6000
Soorten investeringen
Breedte-investering: bij de investering blijft de verhouding tussen arbeid en kapitaal gelijk.
Diepte-investering: bij de investering verandert de verhouding tussen arbeid en kapitaal ten gunste van
kapitaal. Er is dan een stijging van kapitaalintensiteit: de verhouding kapitaal ten opzichte van arbeid stijgt.
Loonkosten en de wig
Sociale lasten
Brutoloon
loonkosten werkgever
Premies werknemersverzekering
- Premies volksverzekering______
Nettoloon
-------------------------- ---
verschil = wig
Hoe hoger de wig, hoe hoger de kans om zwart te gaan werken.
Een prijszetter is een organisatie die de prijs bepaald in een monopolie of in een oligopolie.
Een monopolie is als één bedrijf de markt beheerst.
Een oligopolie is als enkele bedrijven de markt bezetten.
Betekenissen afkortingen
MO= Marginale Omzet
MK= Marginale kosten
TO= Totale Omzet
TK= Totale Kosten
GO=Gemiddelde Omzet
GTK=Gemiddelde Totale Kosten
GVK=Gemiddelde Variabele Kosten
GCK=Gemiddelde Constante Kosten
Q=Hoeveelheid
P=Prijs
‘= Afgeleide
Formules
Streven naar maximale winst: MO=MK
Streven naar maximale omzet: TO=0
Streven naar kostendekking: TO=TK óf p=GTK (BREAK EVEN POINT)
TK=TVK+TCK
TK=GTK x Q
GTK= TK / Q
GTK=GVK+GCK
GVK=TVK / Q
TVK= GVK x Q
GCK=TCK / Q
MK=TK’
MO=TO’
TO= P x Q
GO= TO / Q
Toegevoegde waarde.
Kan je op 2 manieren berekenen.
- Omzet – ingekochte grond/hulpstoffen – diensten van derden
- loonsom + pacht/huursom + intrestsom + winstsom
Nog een paar formules die Sield heeft verteld.
Aantal werknemers x gemiddelde loonkosten per werknemer = totale loonsom
Totale loonsom / gemiddelde loonkosten per werknemer = aantal werknemers
Totale loonsom / aantal werknemers =gemiddelde loonkosten per werknemer
Gemiddelde loonkosten / de productie per werknemer =loonkosten per product
Productie per werknemer x loonkosten per productie =gemiddelde loonkosten
Gemiddelde loonkosten / loonkosten per product = productie per werknemer
Download