principeakkoord cao metaal en techniek 2017- 2019

advertisement
PRINCIPEAKKOORD
CAO METAAL
EN TECHNIEK
2017- 2019
CAO-AKKOORD, NU EENS ZONDER ACTIES
DE AFSPRAKEN TOEGELICHT
KADERLEDEN OVER HET AKKOORD
CAO-AKKOORD,
NU EENS ZONDER ACTIES
Vijf onderhandelingsrondes en heel wat uren overleg achter
de schermen waren nodig om tot een nieuw cao-akkoord voor
de Metaal en Techniek te komen. Maar het is gelukt, en voor
het eerst sinds jaren zónder een langdurig actietraject.
‘De wil om eruit te komen was er bij beide partijen. Er ligt
nu een mooi principeakkoord.’
De verbeterde economische situatie heeft ongetwijfeld
een rol gespeeld bij het tot stand komen van het
akkoord. Moest in eerdere cao-trajecten langdurig actie
gevoerd worden om werkgevers te bewegen om aan de
• 70-85-100: 70% werken, 85% loon en 100%
pensioenopbouw
• 80-90-100: 80% werken, 90% loon, 100%
pensioenopbouw
wensen van werknemers tegemoet te komen, nu was
er meer onderhandelingsruimte. ‘Plus het besef dat
‘Deelname aan de regeling is vrijwillig, zowel voor
niemand gebaat was bij opnieuw onrust in de sector en
werknemer als werkgever’, benadrukt Van Stigt.
de bedrijven’, aldus Jacqie van Stigt, landelijk bestuur-
‘Je kunt dus niet verplicht worden om minder te werken,
der en cao-onderhandelaar namens FNV Metaal. Maar
de werkgever mag het verzoek ook weigeren. In dat
ondanks die positievere omstandigheden kwam er pas
geval kan je nog altijd uitwijken naar de mogelijkheid
op het laatste moment schot in de onderhandelingen.
om vier dagen te gaan werken door de gespreide
opname van al je vrijetijdsrechten, zoals afgesproken
LOON
in de vorige cao. Die afspraken blijven staan.’ Als een
In de komende 25 maanden krijgen de werknemers er
werknemer van de afspraken van het generatiepact
4,16% bij. ‘Met een loonstijging van 2% per jaar zit de
gebruik wil maken, levert hij al zijn seniorendagen in,
Metaal en Techniek boven het gemiddelde in Neder­
in ruil voor de loonaanvulling door de werkgever.
land’, stelt Jos Brocken, landelijk bestuurder en tweede
cao-onderhandelaar namens FNV Metaal. ‘Het bleek
2.000 ECHTE BANEN VOOR JONGEREN
het hoogst haalbare tijdens deze onderhandelingen.
Doel van het Generatiepact is enerzijds om oudere
Het gaat economisch weliswaar beter, maar niet overal.
werknemers in staat te stellen om het werk langer vol
We hebben ook een stap kunnen zetten in het afschaf-
te houden. Anderzijds hebben cao-partijen afgesproken
fen van de jeugdschalen. 22-jarigen krijgen voortaan
dat de vrijvallende uren zullen worden ingevuld door
het salaris van een vakvolwassene, conform de func-
jongeren, op een vaste baan. ‘Geen onduidelijk flex-­
tieschaal. Zij gaan er extra op vooruit.’
constructies, maar gewoon vast werk’, aldus Jos Brock­en.
‘We willen 2.000 instromers een vaste baan te geven
GENERATIEPACT
tijdens de looptijd van deze cao. Dat is niet alleen fijn
Een ander belangrijk punt in de onderhandelingen was
voor jongeren die behoefte hebben aan meer zekerheid,
het Generatiepact: ouderen die op vrijwillige basis min-
maar het maakt de sector ook aantrekkelijker. Als je
der gaan werken en zo plaats maken voor jongeren die
weet dat je in de Techniek een vaste baan kunt krijgen,
instromen op een vaste baan. ‘Daar hebben we ver-
kiezen hopelijk meer jongeren voor onze sector.’
nieuwende en baanbrekende afspraken over kunnen
maken’, zegt Jacqie van Stigt. ‘Er komt een regeling
De afspraken in het Generatiepact worden nog nader
waarmee werknemers van 62 jaar of ouder minder
uitgewerkt en opgezet als een proef, die goed gevolgd
kunnen gaan werken. Ze leveren iets van hun loon
en geëvalueerd wordt. De afspraken die werknemers
in en houden 100% pensioenopbouw.’ Er komen drie
maken over het minder werken blijven gelden tot aan
varianten:
hun pensionering. Er komt een communicatiecampagne
• 60-80-100: 60% werken van de normale arbeidsduur,
om werknemers en bedrijven te informeren over
80% loon en 100% pensioenopbouw
02
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
de mogelijkheden.
Jos Brocken en Jacqie van Stigt
ARBEIDSTIJDEN
Het is een terugkerend punt bij iedere ronde cao-on-
LAAT ONS JOUW MENING WETEN!
derhandelingen; de wens van werknemers om meer
Het principeakkoord wordt pas definitief als de
zeggenschap te hebben over hun werktijden, een
leden van FNV Metaal ermee instemmen. Laat
betere vergoeding en heldere regels voor consignatie
ons weten wat je van dit akkoord vindt. Dat kun
en karweiwerk. En iedere keer stuiten we op onwil van
je eenvoudig digitaal doen door naar fnvmetaal.nl
werkgevers. Jos Brocken: ‘Het is per bedrijf erg verschil-
te gaan en jouw stem door te geven. Houd daar-
lend geregeld, een centrale afspraak helpt de werkne-
voor wel je lidmaatschapsnummer bij de hand!
mers in bedrijven waar het slecht is geregeld. Maar je
Heb je geen internet? Vul dan de bijgesloten
doorkruist tegelijk de belangen van werknemers in
antwoordkaart in en stuur die terug naar ons.
bedrijven waar wel goede regelingen bestaan. We zul-
Een postzegel is niet nodig!
len de komende tijd vooral moeten inzetten op het
maken van goede afspraken op bedrijfsniveau. Zodat
JE KUNT STEMMEN T/M 2 JUNI!
er van onderop een norm ontstaat.’
POSITIEF
In het nieuwe akkoord zijn nog veel meer afspraken
gemaakt, zoals over het behoud van overgangsregelingen rondom pensioen, duurzame inzetbaarheid, het
schrappen van het concurrentiebeding en de reparatie
van de WW. Je vindt ze verderop in deze krant.
‘Niet alles wat we wilden afspreken is gelukt’, aldus
Jacqie van Stigt. ‘Maar we zijn heel blij met dit resultaat. De Sectorraad Metaal & Techniek legt het
akkoord met een positief advies voor aan de leden. Zij
hebben – zoals altijd bij FNV Metaal – het laatste woord.’
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 03
PRINCIPEAKKOORD CAO METAAL EN TECHNIEK 2017-2019
DIT HEBBEN WE AFGESPROKEN
Onder het motto “Jouw vak is een goede cao waard” zijn we dit
cao-traject gestart. Vijf lange onderhandelingsrondes hebben we
achter de rug. We hebben eindeloos gepraat over een nieuwe cao.
We hebben opwarm-acties gevoerd. En nu ligt er dan een akkoord!
Met een fatsoenlijke inkomensverbetering en maatre-
• 0,35% per 1 januari 2018
gelen om de sector aantrekkelijker te maken voor jong
• 1,75% per 1 juli 2018
en oud in de vorm van het Generatiepact. De verslech-
• 0,31% per 1 januari 2019
teringen die de werkgevers hebben voorgesteld, zijn
van tafel!
De jeugdlonen worden per 1 juli 2017 verbeterd.
Jongeren van 22 jaar gaan voortaan het vakvolwassen
Hieronder vind je alle afspraken op een rijtje, met
loon ontvangen volgens hun functieschaal. Zij worden
toelichtingen en uitleg over de stemprocedure. Een
vanaf dat moment niet meer betaald op basis van leef-
akkoord is pas een akkoord als de leden van FNV
tijd en opleiding, maar op basis van functie en werker-
Metaal zich daarover hebben uitgesproken. Dus laat
varing. Hiermee gaan de 22-jarigen er (fors) op vooruit.
ons horen wat je van de afspraken vindt!
Na je 21e krijg je immers meteen het loon dat een
23-jarige nu krijgt.
01. LOOPTIJD
De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot en met 31 mei
Toelichting:
2019. Dat is totaal 25 maanden.
• Loonsverhoging op jaarbasis: 1,9968% (12/25
maanden), afgerond is dat 2%. Gemiddeld wordt er
02. LOON
De loonschalen en de feitelijk betaalde lonen worden
momenteel in alle andere cao-afspraken in Nederland
1,7% afgesproken.
in totaal met 4,16% verhoogd.
• Het loon stijgt in stappen. Na alle loonsverhogingen
• 1,75% per 1 augustus 2017
is je loon met 4,16% gestegen. De hoogte van de
04
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
loonsverhogingen is belangrijk, omdat dit doorwerkt
in je loon in alle jaren die nog volgen.
• 60-80-100, dat betekent 60% van de normale
arbeidsduur werken, tegen 80% loon en 100% pen­
• De geschatte inflatie over het komend jaar bedraagt
sioenopbouw. De werkgever vult in deze variant het
0,9% (CBS). Momenteel is de inflatie hoger, 1,6%.
loon dus met 20% aan, en werkgever en werknemer
Naar verwachting zal de inflatie dus nog flink gaan
betalen de pensioenpremie op basis van het oor-
dalen.
• We hadden een deel van de loonsverhoging in centen
spronkelijke loon.
• 70-85-100, dat betekent 70% van de normale
willen hebben in plaats van procenten. Dat hebben
arbeidsduur werken, tegen 85% loon en 100% pen­
de werkgevers tot het laatst aan toe afgewezen.
sioenopbouw. De werkgever vult in deze variant het
• De tabel met de jeugdlonen loopt vanaf 1 juli 2017
loon dus met 15% aan, en werkgever en werknemer
nog maar door tot en met 21 jaar.
Een commissie wordt ingesteld om de structuur van
de jeugdlonen in de cao te onderzoeken en te actuali-
betalen de pensioenpremie op basis van het oorspronkelijke loon.
• 8 0-90-100, dat betekent 80% van de normale
seren. FNV Metaal wil de beloning van jongeren ook
arbeidsduur werken, tegen 90% loon en 100% pen­
in de toekomst verder verbeteren.
sioenopbouw. De werkgever vult in deze variant het
loon dus met 10% aan, en werkgever en werknemer
03. GENERATIEPACT VOOR JONG EN OUD
We hebben een generatiepact met de werkgevers
betalen de pensioenpremie op basis van het oorspronkelijke loon.
afgesproken, waardoor oudere werknemers minder
Als een van deze varianten wordt toegepast en de
uren kunnen werken en de vrijvallende uren ingevuld
werkgever koppelt dit aan de instroom van een nieuwe
kunnen worden door jongeren in een vaste baan.
werknemer op een vast contract, dan komt de werk­
Deelname aan de regeling is vrijwillig voor zowel
gever in aanmerking voor een subsidie uit bedrijfstak-
de werknemer als de werkgever. De werkgever kan
middelen van €1500 voor de kosten van werving en
deelname dus weigeren en de werknemer kan er
selectie.
niet toe worden verplicht.
We streven ernaar om 2.000 instromers een vaste
Toelichting:
baan te geven tijdens de looptijd van de cao.
• In alle varianten betaalt de werkgever dus de helft
Werknemers van 62 jaar of ouder kunnen deelnemen
van de vermindering van de arbeidsduur door, plus
aan het Generatiepact. We hebben daarbij de volgende
zijn deel aan de volledige pensioenpremie.
varianten afgesproken:
• In alle varianten leveren de werknemers al hun
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 05
06
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
seniorendagen in, in ruil voor de loonaanvulling door
Vierdaagse werkweek
de werkgever. Twaalf seniorendagen zijn ongeveer
In de vorige cao hadden we al een afspraak gemaakt
5% waard (een dag is 0,4% x 12 = afgerond 5%).
over de zogenoemde vierdaagse werkweek. Deze
Een aanvulling van 10% loon is dus nog altijd twee
houdt in dat de werknemer met gebruikmaking van
keer zoveel waard.
zijn vrije tijdsrechten de werkgever kan verzoeken,
• L et op, door in deeltijd te gaan werken, daalt het
voor zover het saldo van deze vrije tijdsrechten toela-
loon. Dat heeft ook effect op aanspraken op sociale
ten, om de roosters aan te passen tot vier dagen per
zekerheid, denk aan de WW of WIA. De pensioenop-
week met behoud van voltijds dienstverband. Deze
bouw blijft wel op het oorspronkelijke loon geba-
afspraak blijft ongewijzigd van kracht.
seerd (100%) en op de gebruikelijke premieverdeling.
• L et op, door in deeltijd te gaan werken, worden
04. GEWOON GOED WERK
vakantiedagen en adv dagen e.d. naar rato vermin-
Op twee manieren gaan we bevorderen dat nieuwe
derd.
instromers terecht kunnen komen in een vaste baan.
• De regeling gaat in per 1-1-2018 en wordt opgezet
Via het Generatiepact (zie boven) en via de afspraak
als een proef (‘pilot’). Eenmaal ingewilligde verzoe-
dat BBL-ers (leerling-werknemers) die na het behalen
ken in het kader van dit generatiepact blijven van
van hun diploma geen baan krijgen bij hun huidige
kracht tot de pensionering van de werknemer.
werkgever door de scholingsfondsen en/of de regio-
• We gaan met de werkgevers nog nadere spelregels
nale Service Punten Techniek ondersteuning krijgen
afspreken over de uitvoering en zullen de proef
bij het vinden van een vaste baan. Zodat we jongeren
evalueren.
die kiezen voor techniek perspectief kunnen bieden
• Omdat we hier natuurlijk een succes van willen
op werkzekerheid.
maken, gaan we een uitgebreide communicatie­
campagne opzetten.
• Vanuit de bedrijfstak wordt ondersteuning geboden
Daarnaast gaan we met de werkgevers overleggen
hoe we schijnconstructies kunnen aanpakken. De
bij het doorrekenen van de verschillende varianten
bestaande cao-afspraak om de arbeidsvoorwaarden
bij gebruik in de praktijk.
van buitenlandse werknemers gelijk te trekken met
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 07
die van hun Nederlandse collega’s, moeten we nog
we dus via genoemd onderzoek, maar ook via het
steeds concreet invullen. Doel van deze afspraak is om
vakbondswerk in de bedrijven, verbeteringen blijven
oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voor-
nastreven. Zeker als het gaat om heldere afspraken
komen en een gelijk speelveld te scheppen.
over reisuren en kaders voor consignatie.
Tot nu toe verschilden we met de werkgevers van
mening over de manier waarop dit precies zou moeten.
06. DUURZAME INZETBAARHEID/OPLEIDING
Inmiddels is er ook gewijzigde wetgeving van kracht
EN ONTWIKKELING
geworden, die ons kan helpen.
Werknemers moeten gezond en wel hun pensioen
kunnen halen. En zij moeten kunnen bijblijven in hun
We hebben dus wel punten geregeld van onze eisen
vak. We gaan verder aan de slag met duurzame inzet-
over gewoon goed werk, maar er zijn ook belangrijke
baarheid. Belangrijkste punten zijn: hoe maken we dit
punten blijven liggen. Onze belangrijkste wens, minder
thema zo concreet mogelijk? Hoe vinden we een aan-
flex- en meer vaste contracten, hebben we maar deels
pak die geschikt is voor kleine bedrijven? En hoe gaan
gerealiseerd. Ook wilden werkgevers geen afspraken
we de hele bedrijfstak bereiken? We gaan onze FNV
met ons maken over het voorkomen van schijnzelf­
Metaal-specialisten in duurzame inzetbaarheid hierbij
standigheid van zzp-ers.
inzetten en de kennis gebruiken van de scholingsfondsen. Hier komt €1,5 miljoen voor beschikbaar.
Ontslagbescherming
Net als in de vorige cao gaan we opnieuw €1,5 miljoen
Werkgevers beweren dat zij meer mensen op vaste
aanwenden voor opleidingsvouchers (tegoedbonnen).
banen zouden aannemen, als het eenvoudiger
Onze loopbaanconsulenten ondersteunen werknemers
wordt om hun werknemers te ontslaan. Dat heb-
bij het benutten van deze vouchers. Doel is om werk­
ben zij tijdens de onderhandelingen in de media
nemers zelf zeggenschap te geven bij brede, toekomst-
laten weten. Dit is niet alleen in strijd met het
gerichte opleidingen, die verder gaan dan de vereisten
Sociaal Akkoord, maar ook in strijd met alles
voor de huidige functie.
wat we graag in de sector willen bereiken. Wij
hebben dan ook elke vermindering van de ontslag-
Een grote wens van onze leden was het verbeteren van
bescherming of nog meer flex afgewezen. Mochten
de cao op het gebied van scholing die door de werkge-
er wijzigingen van het Sociaal Akkoord over ont-
ver verplicht is gesteld. Onze eis was dat dit volledig in
slagbescherming komen, dan zijn we niet gebon-
geld en tijd wordt vergoed. Dit hebben de werkgevers
den aan de vredesplicht in de cao. Met andere
afgewezen. Zij vinden het huidige cao-artikel, dat
woorden, als het kabinet mede door de opstelling
spreekt over een compensatie, goed genoeg. En dat
van de werkgevers in de Metaal en Techniek de
het maar in de eigen regelingen van bedrijven moet
ontslagbescherming van werknemers zou ver-
worden vastgelegd, niet in de cao.
slechteren, zijn we vrij om hiertegen acties te
voeren en te staken.
De bestaande projecten om Wajong-ers en werklozen
ouder dan 45 jaar aan een baan te helpen in de sector
worden voortgezet.
05. ARBEIDSTIJDEN
In de vorige cao hadden we afgesproken dat we een
commissie zouden instellen die onderzoek ging doen
07. PENSIOEN EN DEELTIJDPENSIOEN
naar wensen en behoeften van werkgevers en werkne-
De zogenoemde 60plus-regeling wordt voortgezet.
mers rond de thema’s arbeidstijden, flexibiliteit, zeg-
Ouderen die worden ontslagen en 60 jaar of ouder zijn,
genschap, voorspelbaarheid van roosters en ergono-
behouden hun aanspraak op de overgangsregeling
mie/gezondheid waarbij de voorstelbrieven van de cao
vroegpensioen. Dat geldt ook voor werknemers die tus-
partijen werden betrokken. De werkzaamheden van
sen 1 mei 2017 en 31 mei 2019 worden ontslagen en
deze commissie zijn niet afgerond.
binnen drie jaar weer een baan vinden in de sector.
Met verwijzing naar deze afspraak hebben de werkge-
De leeftijdsgrens van 58 jaar bij deeltijdpensioen komt
vers al onze eisen en vurige pleidooien over betere
te vervallen. Er geldt dus geen specifieke leeftijds-
werktijden afgewezen. Dat betekent dat we op werktij-
grens meer. Werknemers die van deeltijdpensioen
den geen concrete resultaten hebben geboekt. En dat
gebruik willen maken, adviseren wij om een afspraak
08
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
te maken met een van de pensioenconsulenten op
werknemers en werkgevers zelf. Na lang onderhande-
onze regio kantoren. Zodat helder wordt welke per-
len op centraal niveau leek ook de uitvoering van de
soonlijke financiële gevolgen een dergelijke keuze
afspraak eindelijk geregeld. Maar de werkgevers heb-
met zich mee brengt.
ben onlangs geweigerd dit formeel te bekrachtigen.
Daardoor is het centraal overleg in een crisis beland.
08. REPARATIE DUUR EN OPBOUW WW
De bestaande afspraak over de WW blijft van kracht.
09. TOEGANKELIJKHEID CAO
Daarin staat dat we de opbouw en de duur van de WW
Afgelopen tijd hebben cao-partijen al flinke stappen
gaan repareren. De uitvoering van deze afspraak hangt
gezet met het herschrijven van de cao op een toegan-
af van de afspraken die op centraal niveau worden
kelijkere en begrijpelijkere manier. Dit werk gaan we
gemaakt. Ten tijde van dit schrijven hebben werkge-
voortzetten en afronden.
vers opnieuw voor vertraging en dus uitstel van de
uitvoering gezorgd. Komt er geen overeenstemming
10. MANTELZORG
op landelijk niveau over een uniforme regeling met
Samen met werkgevers starten we een project over
landelijke uitvoering? Dan gaan vakbonden en werk­
mantelzorg, met als doel de bedrijfstak informatie te
gevers in de Metaal en Techniek opnieuw in overleg
bieden over mantelzorg, de wettelijke mogelijkheden
over de ontstane situatie.
en vormen van ondersteuning. Onze inzet was om de
cao aan te passen en mantelzorgers de mogelijkheid te
Toelichting
bieden tijdelijk hun werktijden of arbeidsduur aan te
Het kabinet wilde de WW terugbrengen naar 1 jaar. De
passen, maar dat hebben de werkgevers afgewezen.
FNV heeft in het Sociaal Akkoord van 2013 afgesproken dat de WW niet wordt verslechterd, op twee manie-
11. OVERIG
ren. De WW die de overheid verstrekt wordt geleidelijk
• De heffingen voor de O&O-fondsen en het Sociaal
verkort naar twee jaar en over het derde jaar WW en de
Fonds Metaal en Techniek worden op het gebruike-
reparatie van de langzamere opbouw van WW-rechten
lijke niveau voortgezet.
worden afspraken gemaakt in de cao, dus tussen
• Samen met de O&O-fondsen gaan we de gevolgen
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 09
van de technologische ontwikkelingen op het gebied
c. De leeftijdsgrens van 55 jaar bij ploegen laten ver-
van arbeid, opleiding en werkgelegenheid onderzoe-
vallen. Alleen werknemers die vanaf hun 50ste niet
ken. Ook gaan we mogelijk een leergang sociale inno-
meer in ploegen hebben gewerkt, hoeven dan, net
vatie voor werknemers opzetten en aandacht beste-
als in de cao Metalektro, niet meer in ploegen te
den aan het verbeteren van digitale vaardigheden.
werken. Dat was voor ons onaanvaardbaar en is
• A rtikel 27 over het concurrentiebeding wordt
geschrapt. Vanaf nu gelden alleen de wettelijke
bepalingen.
• Wanneer een werknemer zelf de werkgever verzoekt
ook niet gewijzigd.
d. Bij demotie van 55-plussers de lonen ook verlagen.
Wij hebben dat omgedraaid. De werknemer die
zélf zijn werkgever verzoekt om een lagere functie
om een functie in een lagere salarisgroep, bijvoor-
(bijvoorbeeld om het werk langer vol te houden),
beeld omdat hij denkt door ander werk zijn pensioen
die kan in een lagere salarisgroep worden ingedeeld
leeftijd beter te halen, dan geldt artikel 36 lid 4 niet.
De nieuwe, lagere salarisgroep is dan van toepassing,
ook voor 55 plussers.
met bijbehorend lager loon.
e. Roosters van 4 x 9,5 uur moeten mogelijk zijn
zonder afspraken met vakbond maar alleen met
OR/PVT. Dat hebben we vierkant afgewezen en
VRIJWEL ALLE VERSLECHTERINGEN VAN TAFEL
dat verandert niet in de cao.
De werkgevers begonnen de onderhandelingen met
een aantal voorstellen voor verslechtering van de cao.
De meeste zijn van tafel. Een kort overzicht:
a. Werkgevers boden heel lang niets concreets, pas
op het allerlaatste moment kwamen ze met een
loonbod.
b. Het recht op seniorendagen een jaar opschuiven,
vanaf 1-1-2018 laten ingaan vanaf 54 jaar. Dat is
van tafel, het blijft zoals het is.
VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
De komende weken vinden er op diverse locaties in het land
ledenraadplegingen plaats. Hier kunt u met de bestuurders van
FNV Metaal van gedachten wisselen over het principeakkoord
en uw vragen voorleggen. U bent daar van harte welkom!
Kijk op www.fnvmetaal.nl voor een actueel overzicht van
de cao-bijeenkomsten. Wilt u een activiteit op uw bedrijf
organiseren? Neem dan contact op met uw FNV-bestuurder
in de regio.
10
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 11
VAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL
Jos Broeren nam als kaderlid deel aan de onderhandelingen
voor een nieuw cao. Hij vertelt over zijn ervaringen én over
het onderhandelingsresultaat. ‘Een mooi pakket’
‘Voor mij was het de eerste keer dat ik de onderhande-
gemaakt. Er werd hartelijk om gelachen en als
lingen met de werkgevers kon meemaken. Het is een
dat was gebeurd, dan hadden we pas echt een
bijzondere ervaring. Sowieso vind ik het al een eer dat
unieke cao-afspraak gemaakt.’
ik daar mag zitten om de belangen van onze achterban
te bewaken en mee te denken over hoe we met het
MOOI PAKKET
beste onderhandelresultaat naar buiten kunnen komen.
‘Over het akkoord ben ik zelf erg tevreden. Met 2% erbij
De formele onderhandelingen gaan tussen de woord-
hebben we bijna de grootste loonstijging van dit jaar
voerders – dat is namens FNV Jacqie van Stigt. Af en toe
binnen gehaald. En ook het Generatiepact is iets waar
is er een aanvulling door een van de andere leden van
ik blij mee ben. Ik denk dat het oudere mensen beter in
de onderhandelingsdelegaties. Mijn rol is vooral toeho-
staat stelt om gezond de eindstreep te halen. De crux
ren en in het informele overleg – als de formele onder-
zit ‘m vooral in de 100% pensioenopbouw. Want je kon
handeling geschorst zijn – mee te denken en praten
tot nu toe wel minder gaan werken, maar dat had tot nu
over de strategie en inzet.’
toe ook gevolgen voor de pensioenopbouw. Nu blijft
dat 100%. Ik ben zelf nu 60 en kom dus nog niet in aan-
LANGE DAGEN
merking voor de regeling. Maar als het bij een volgende
‘Dagen lang praten en goed je hoofd erbij houden, dat
cao weer op tafel komt, heb ik er zeker wel oren naar.’
is pittig. Vooral de laatste dag duurde lang. We begonnen die ochtend om half tien ’s en pas om half vier in de
JONGEREN
nacht was er een akkoord. Er is lang onderhandeld om
Dat er vaste banen voor jongeren komen op de uren die
tot overeenstemming over de loonsverhogingen te
vrijvallen door ouderen die minder willen gaan werken,
komen. De werkgevers wilden per se niet meer dan 2%
is een goede zaak. Dat geeft meer zekerheid en het
en wij niet minder. Dan onderhandel je dus tot diep in
maakt de sector aantrekkelijker voor jongeren. Al met
de nacht over percentages met drie cijfers achter de
al een goed pakket. Ik heb er alle vertrouwen in dat de
komma. Als grap heb ik de opmerking “misschien moe-
leden van FNV Metaal hier tevreden mee zijn.’
ten we een CAO afspreken tot de 15e van een maand”
12
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
Martijn van Beveren en Peter Varenbrink
‘WERKEN IN DE METAAL MOET
AANTREKKELIJKER WORDEN’
‘De Techniek maakt zichzelf weer een beetje aantrek-
over werk in de sector moet al op de basisschool begin-
kelijker voor jongeren met deze cao-afspraken. Het
nen. Laat zien hoe mooi, eigentijds en interessant het
afschaffen van de jeugdschaal voor 22-jarigen is een
werk is. En zorg ook voor een betere beloning. Naar
goede stap, al mogen van mij morgen alle jeugdschalen
mijn mening zijn de salarissen in deze sector structu-
verdwijnen. Betaal mensen naar wat ze kunnen, en niet
reel te laag, zeker als je kijkt naar de inspanningen die
naar leeftijd. Het is toch te gek dat iemand van 20 jaar,
werknemers moeten doen om hun kennis en skills op
die net zoveel presteert als zijn collega van 25, veel
peil te houden. Ik ben blij met die 4,16% erbij, maar als
minder salaris krijgt, alleen maar omdat hij jonger is?
je als sector echt concurrerend wilt zijn en de goede
mensen wilt trekken, moet de betaling beter.’
De Techniek moet zichzelf als sector opnieuw op de
kaart zetten. Nu de economie weer draait, is er meteen
Peter Varenbrink
weer een tekort aan vaklieden. Werven en voorlichting
Werkvoorbereider bij Croonwolter&dros
‘EEN STAP IN GOEDE RICHTING’
‘Net als ik zijn veel mijn collega’s verrast dat er toch
Dat er een Generatiepact is gesloten, is een goede
een cao-akkoord is gekomen, zonder actie te voeren. Ik
zaak. Voor oudere werknemers is het werk simpelweg
denk dat de meeste mensen daar toch rekening mee
te zwaar, zeker in de productie en in ploegendiensten.
gehouden hadden. Het is fijn dat dat niet nodig is, dat
Laat daar nu die jongeren aan de slag gaan. Die kunnen
werkgevers en werknemers niet zo tegenover elkaar
het aan en hebben het extra geld van ploegtoeslagen
komen te staan. Het is ook goed voor het imago van de
juist hard nodig. Deze afspraken lijken mij een stap in
Techniek. Jongeren moeten niet de indruk krijgen dat er
de goede richting.’
iedere twee jaar weer een conflict is over beloning, dat
je elke cent moet bevechten. Een goed akkoord ver-
Martijn van Beveren
groot de aantrekkingskracht van de sector. En dat is
Assemblagetechnicus bij Ascom
gezien het aantal vacatures hard nodig.
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 13
‘GENERATIEPACT IS EERSTE
STAP IN OPLOSSING LANGER
DOORWERKEN’
‘Dat iedereen langer door moet werken omdat we ouder
worden, heeft de overheid bepaald. Maar het is in de
praktijk niet haalbaar, zeker niet voor mensen in een
zwaar beroep. Ik vind zelf dat de overheid veel te veel
is doorgeschoten. Het Generatiepact zoals dat nu is
afgesproken is de eerste stap om de problemen die
dat langer doorwerken met zich meebrengen te
verzachten. Ook in ons bedrijf zie ik dat doorgaan
tot 67 echt niet mogelijk is.
Ik ben blij verrast dat we zonder acties tot een cao-­
akkoord zijn gekomen. Wellicht heeft het feit dat het
economisch beter gaat daarin een rol gespeeld. Staken
en actie voeren is nooit leuk, maar we zouden er hebben gestaan als het nodig was. Liever ben ik gewoon
aan het werk. De afgesproken loonsverhoging van ruim
4% is netjes, hier kunnen we weer even mee voorruit.
Wat mij betreft steken we nu alle aandacht in het versterken van de instroom van jongeren. Want dat is
heel hard nodig!’
Herman Bouman
Lead Engineer bij Snijders BV
14
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019
Rob Bisschops en Roy Okkels
‘MOOI COMPROMIS’
‘Het verbaast me dat de onderhandelingen zo lang heb-
wat meer mogen zijn. Maar ik zie ook wel dat het eco-
ben geduurd. De sector staat voor grote uitdagingen.
nomisch herstel nog niet overal even snel gaat. De hoe-
Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben te
veelheid werk die er ligt is groot, maar in de tarieven
maken met dezelfde vraagstukken, zoals de gevolgen
en prijzen zit nog niet veel marge.
van langer doorwerken. Je moet samen bedenken hoe
We kunnen met deze afspraken weer twee jaar vooruit.
je dat goed kunt regelen. Het is mooi dat er nu een
Het akkoord is er gekomen zonder acties die verhoudin-
akkoord is waar beide partijen zich in kunnen vinden.
gen op scherp hebben gezet. Dus nu samen de schou-
Dat er nu mogelijkheden komen voor ouderen om min-
ders er onder en aan de slag!’
der te werken is een goede zaak, zeker als de vrijvallende uren ingevuld kunnen worden door jongeren. De
Rob Bisschops
loonsverhoging is netjes, al had het van mij nog wel
Accountmanager bij RTP Elektrotechniek bv
‘JEUGDSCHALEN AFSCHAFFEN:
EEN MOOIE VOLGENDE STAP’
‘Dat de jeugdschaal voor 22-jarigen verdwijnt, vind ik
jaar, dat is een mooi resultaat. En dat de werkgevers
een goede zaak. Bij ons op het bedrijf zie ik genoeg
ook meegaan in het idee van een generatiepact vind
jongens die meer zouden moeten krijgen, gezien wat ze
ik positief. Deze sector moet gewoon verjongen.
al in hun mars hebben. Dat jongeren alleen maar minder
Door oudere collega’s de mogelijkheid te bieden
betaald krijgen vanwege hun leeftijdt vind ik niet uit te
minder te werken, komt er ruimte voor vaste banen
leggen. Als je meer jongeren voor een loopbaan in de
voor jongeren. Niet op een onzekere flex-constructie,
techniek wilt interesseren – en dat is heel hard nodig
maar gewoon een vaste baan. Dat is waar de mensen
– dan moet de beloning gewoon goed zijn. De komende
behoefte aan hebben.’
jaren stromen er veel ouderen uit en er is nu nauwelijks
aanwas van jongeren. Een betere salaris kan daar ver-
Roy Okkels
andering in brengen. Ook met de loonstijging ben ik
Constructiebankwerker/lasser
tevreden, het is meer dan ik had verwacht. 4% in twee
bij Nooteboomtrailers
Principeakkoord cao Metaal en Techniek 2017-2019 15
BEL MET ONS CONTACTCENTER
OP 088 - 368 0 368
(standaard tarief voor bellen naar vaste nummers,
voor actuele tarieven zie je provider).
COLOFON
Uitgave Stichting FNV Pers ten behoeve van FNV Metaal
Tekst Paul van Bodengraven, Jos Brocken, Jacqie van Stigt
Redactie FNV Metaal i.s.m. De Smaakmakers Communicatie, Driebergen-Rijsenburg
Opmaak Zippa grafisch ontwerp, Bussum
Fotografie Boyd Smith, Istock
Cartoons Maarten Wolterink
Druk Boom+Verweij, Mijdrecht
Redactie-adres FNV Metaal, Postbus 9208, 3506 GE Utrecht
Oplage 35.000
Order 62898
Mei 2017
JA, IK WORD LID VAN FNV!
NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO.
VOOR REGULIERE CONTRIBUTIEBEDRAGEN
KIJK OP FNV.NL/CONTRIBUTIE
PERSOONSGEGEVENS
MAAK JE COLLEGA LID!
EN ONTVANG ZELF 10 EURO
Achternaam en voorletters:
m/v
Voornaam:
NIEUW LID AANGEMELD DOOR
Adres:
Achternaam en voorletters:
Postcode en woonplaats:
Land:
Lidmaatschapsnummer:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Ik ontvang een werverspremie van € 10,op IBAN-nummer:
(WERK)SITUATIE
In dienst bij werkgever
Niet werkzaam
Zelfstandige / Zzp’er
Gepensioneerd
Student / Scholier
Naam bedrijf:
Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet
nodig) naar: FNV t.a.v. contactcenter,
Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht
Adres:
Postcode en plaats:
Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden
van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemenevoor waarden
voor de actuele versie. We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het
lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen.
Functie:
BETALINGSGEGEVENS
Ik geef toestemming aan FNV om door middel van automatische incasso de maandelijkse
contributie af te schrijven. IBAN-nummer:
Ik betaal per acceptgiro (leden die per automatische incasso betalen krijgen € 1,- korting).
Datum:
OPSTUREN
Handtekening:
Related documents
Download