Word Pro - Psychologie deel

advertisement
INHOUDSOPGAVE
Doelstellingen
............................................................................... 04
DEEL I: Psychologische stromingen
1 Geschiedenis van de psychologie
........................................... 06
2 De psychoanalyse
2.1 Achtergrond .....................................................................
2.2 Uitgangspunten van de theorie ........................................
2.3 De ontwikkelingsfasen .......................................................
2.4 Mensbeeld in de psychoanalyse ........................................
2.5 Ontwikkelingen in de theorie: Adler en Jung .....................
2.6 Evaluatie van de psychoanalyse ........................................
09
10
13
14
14
16
3 Het
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
behaviorisme
Achtergrond .....................................................................
Uitgangspunten van de theorie ........................................
Mensbeeld .......................................................................
Ontwikkelingen in de theorie: Skinner ..............................
Evaluatie van het behaviorisme ........................................
17
18
21
21
22
4 Humanistische psychologie
4.1 Achtergrond .....................................................................
4.2 Uitgangspunten van de theorie ........................................
4.3 Mensbeeld .......................................................................
4.4 Ontwikkelingen in de theorie .............................................
4.5 Evaluatie van de humanistische psychologie .....................
23
24
27
27
27
5 Ontwikkelingen in de psychologie
5.1 Inleiding ............................................................................
5.2 Cognitieve psychologie ....................................................
5.3 Kritische psychologie .........................................................
5.4 Existentiële psychologie ....................................................
29
29
30
31
6 Evaluatie .................................................................................... 33
Vragen bij deel 1 ............................................................................
35
DEEL II: Therapeutische technieken
7 Overzicht methodiek psychotherapie ...................................... 37
8 Non-directieve stromingen
8.1 Psychoanalyse ................................................................... 40
8.2 Cliënt-gerichte therapie .................................................... 44
9 Gestalttherapie en logotherapie
9.1 Gestalttherapie ................................................................... 48
9.2 Logotherapie ..................................................................... 51
Evangelische Theologische Academie
1
Module Psychologie
10 Directieve stromingen
10.1 Gedragstherapie .............................................................. 54
10.2 Cognitieve therapie ......................................................... 61
10.3 Directieve therapie ........................................................... 64
11 Evaluatie .................................................................................... 67
Vragen bij deel II ............................................................................
69
DEEL III: Psychologische ziektebeelden
12 DSM-IV
12.1 Inleiding .......................................................................... 72
12.2 De DSM-IV ....................................................................... 73
12.3 De persoonlijkheidsstoornissen (As 2) .............................. 75
13 Stemmingsstoornissen
13.1 Het begrip stemmingsstoornis ...........................................
13.2 Het depressieve syndroom ...............................................
13.3 Het manische syndroom ..................................................
13.4 De bipolaire stoornis .........................................................
13.5 Theoretische inzichten .......................................................
13.6 Medicijnen .......................................................................
79
80
81
82
82
83
14 Angststoornissen
14.1 Inleiding ..........................................................................
14.2 Paniekstoornis en agorafobie .............................................
14.3 Specifieke fobie ................................................................
14.4 Sociale fobie .....................................................................
14.5 Dwangstoornis ................................................................
14.6 Posttraumatische stressstoornis ........................................
14.7 Gegeneraliseerde angststoornis ........................................
14.8 Theoretische inzichten .......................................................
14.9 Medicijnen .......................................................................
84
84
85
86
86
87
87
88
88
15 Schizofrenie en andere psychotische stroornissen
15.1 Inleiding ..........................................................................
15.2 Kenmerken van schizofrenie .............................................
15.3 Andere psychotische stoornissen ......................................
15.4 Theoretische inzichten .......................................................
15.5 Schizofrenie en demonie ..................................................
15.6 Medicijnen .......................................................................
89
89
90
91
91
92
16 Andere stoornissen
16.1 Eetstoornissen ...................................................................
16.2 Verslavingen .....................................................................
16.3 Somatoforme stoornissen ..................................................
16.4 Dissociatieve stoornissen ..................................................
16.5 Sexuele stoornissen .........................................................
16.6 Slaapstoornissen ..............................................................
16.7Andere aandoeningen en problemen die een reden tot
zorg kunnen zijn ................................................................
93
94
95
95
96
97
97
17 Pastoraat
17.1 Inleiding .......................................................................... 98
17.2 Relatie psychologie en pastoraat ...................................... 98
17.3 Definitie en omschrijving van pastoraat ........................... 100
Evangelische Theologische Academie
2
Module Psychologie
17.4 Verschillende visies op pastoraat ..................................... 102
17.5 Het pastorale gesprek ...................................................... 104
17.6 Geloofsvragen .................................................................. 107
Vragen bij deel III ......................................................................... 111
Bijlage deel III .............................................................................. 112
Literatuurlijst
................................................................................ 115
Evangelische Theologische Academie
3
Download