projectplan - Stichting Chimding

advertisement
Projectvoorstel voor reparatie, herinrichting, afwerking,
meubilering en aanschaf van moderne onderwijsmiddelen voor één
van de gebouwen van de school in Boch, Nepal
1. Samenvatting
Dit projectvoorstel beschrijft een samenwerking tussen het bestuur van de “Devi Higher
Secondary School”, de lokale gemeenschap en stichting Chimding met als doel één gebouw
van de school dat door de aardbeving van 25 april en de naschok van 7 mei ernstig
beschadigd en niet meer bruikbaar is, op een meer schokbestendige manier te herstellen. Dit
project is een onderdeel van een groter overall projectplan, dat herstel van alle gebouwen
van de school beoogt.
Het uiteindelijke doel van het overall projectplan is het verbeteren van het
sociaaleconomische welvaartspeil van de mensen die in de gemeenschap van Boch leven
door het mogelijk maken van het geven van onderwijs met moderne onderwijsmiddelen in
een goede lesomgeving. In eerste instantie zal één van de gebouwen waarvan uit
bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat de dragende constructie nog in orde is
gerepareerd, heringedeeld, en netjes afgewerkt, gemeubileerd en van moderne
onderwijsmaterialen voorzien worden. Dat wil zeggen er zal gestart worden met het
realiseren van een bibliotheek, sciencelab en computerruimte. Daarna zullen de andere
gebouwen opnieuw gereconstrueerd gaan worden.
Het schoolbestuur heeft uitgebreid overleg gehad met de mensen binnen de gemeenschap
over de visie (herbouw van de school etc.) en doelstelling van de school (goed en voor
iedereen toegankelijk onderwijs). Deze visie en doelstelling worden door alle mensen in de
gemeenschap gedragen en zij voelen zich dan ook eigenaar van het project. De bewoners zijn
bereid hier ook een bijdrage aan te leveren door het leveren van arbeid voor het maken van
bakstenen en het verzamelen van zand, grind en puin.
2. Probleem
De school is gelegen op ongeveer 14 kilometer afstand van Charikot. De hoofdstad van het
district Dolakha (episch centrum van de tweede aardschok), gelegen op ongeveer 100
kilometer ten oosten van Kathmandu. De school is door de aardbeving van 25 april en de
naschok van 7 mei ernstig beschadigd en niet bruikbaar meer. Op dit ogenblik wordt er in
noodonderkomens lesgegeven. Er is geen geld voor herbouw van de school.
De bewoners van de gemeenschap wonend rond de school zijn voornamelijk werkzaam op
kleine landbouw en veeteelt bedrijven. Hiermee kunnen zij net in hun levensonderhoud
(eten) voorzien, maar veel geld voor andere dingen hebben zij niet. Vaak kunnen zij zelfs niet
het schoolgeld voor hun kinderen betalen. De school heeft dan ook geen financiële reserve
waar uit de herbouw van de school bekostigd kan worden. Waar nog bij komt dat van de
meeste bewoners de huizen onbewoonbaar zijn geworden en hun prioriteit dus bij het
herstellen van hun huizen zal liggen.
De lokale en centrale overheden hebben onvoldoende geld voor de volledige herbouw van
alle door de aardbevingen verwoeste scholen. Dus ook van die kant zullen geen financiële
middelen vrijkomen voor de herbouw van de school.
De grote hulporganisaties zijn tot nog toe niet in staat geweest tot in deze afgelegen
gebieden door te dringen om hulp te verlenen en ook van die kant valt er dus geen financiële
ondersteuning te verwachten.
Tot slot neemt het aantal leerlingen van de school snel toe vanwege het feit dat er in de
nabijgelegen scholen les gegeven wordt in bouwvallige en niet veilige scholen en de ouders
van de kinderen die daar naar school gaan bang zij dat hun kind daar iets overkomt.
3. Projectplan
De herbouw van de school zal in fasen verlopen. Begonnen zal worden met het weer
bruikbaar maken van een gebouw met twee verdiepingen, waarvan uit bouwtechnisch
onderzoek is gebleken dat de dragende constructie nog in orde is.
Om welk gebouw het gaat en de omvang van de door de aardbevingen aangerichte schade is
goed te zien op de hierboven gegeven foto’s
Dit deel van het projectplan zal de volgende activiteiten omvatten:
1. Herstellen van de buitenmuren.
2. Herinrichten van de ruimtes in het gebouw.
3. Deuren, ramen, sloten etc. maken en aanbrengen.
4. Afwerken van de buitenkant
5. Afwerken van de binnenkant
6. Inrichten van de ruimtes: Stoelen, banken, tafels, kasten etc.
7. Aanschaffen van Speelleermaterialen (ECEC), boeken en spelletjes
8. Aanschaffen van computers
9. Aanschaffen van materialen voor het inrichten van het “Sciencelab”
Nadat het gebouw klaar is gekomen voor gebruik, zullen de computers voorzien worden van
de onderwijskundige software van OLE Nepal en de leerkrachten getraind worden in het
lesgeven met behulp van de op deze computers geïnstalleerde software van OLE Nepal.
Hiermee hoopt stichting Chimding de kwaliteit van het geven van onderwijs te verbeteren.
Het is de bedoeling dat de computers ook gebruikt gaan worden om leerlingen vertrouwd te
maken met computers en het gebruik van de software die in het bedrijfsleven gebruikt
wordt. Hiermee wordt de kans dat zij in de toekomst een goede baan zullen vinden vergroot.
Na deze fase zullen nieuwe projectvoorstellen geschreven moeten worden voor de herbouw
van de andere delen van de school en gekeken moeten worden naar mogelijkheden om deze
delen van het overall project te financieren.
4. Verantwoording
Ter illustratie van het feit dat het team van de school goed heeft nagedacht over het
projectplan en uitgebreid overleg heeft gehad met de mensen binnen de gemeenschap over
de visie (herbouw van de school etc.) en doelstelling van de school (goed en voor iedereen
toegankelijk onderwijs) en dat hierdoor het projectplan door alle bewoners van de
gemeenschap gedragen wordt, zal aan deze aanvraag het door het schoolbestuur in het
Engels opgestelde oorspronkelijke projectplan toegevoegd worden.
Technische en financiële verantwoording zal door het schoolbestuur, in samenwerking met
de lokale en centrale overheden en de organisaties die de lokale bevolking
vertegenwoordigen, worden afgelegd in de vorm van rapporten met daarin de uitgaven voor
de aanschaf van de benodigde materialen, de bijdragen van de lokale bevolking en wat er
bereikt is.
Bovendien zal in mei 2016 Marianne Mondeel, onze project coördinator dit dorp bezoeken
om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen binnen dit project. Bij terugkeer zal zij
haar bevindingen rapporteren en indien gewenst deze mondeling toelichten.
5. Bijdrage van de gemeenschap
Gelet op de beperkte beschikbaarheid over financiële middelen van de bewoners van de
gemeenschap, zal hun bijdrage voornamelijk bestaan uit het leveren van arbeid en daar waar
mogelijk andere diensten.
6. Begroting / Kosten
Bouwmaterialen
1. Cement
2. IJzeren staven
3. Bakstenen
4. Zand, kiezelstenen etc.
5. Stenen
6. Hout en meubilair
6. Dak
7. Verf
$ 3.000,$ 4.000,$ 3.400,$ 2.000,$ 1.200,$ 1.000,$ 2.210,$ 190,-
€
€
€
€
€
€
€
€
2.743,20
3.657,60
3.108,96
1.828,80
1.097,28
914,40
2.020,82
173,74
Arbeid
$ 4.000,-
€ 3.657,60
Onderwijsmiddelen
1. Computers en trainingen OLE Nepal
2. Speelleermaterialen
3. Boeken en spelletjes
€ 4.000,€ 500,€ 500,-
Totaal
€ 24.202,40
Beschikbaar
1. School
2. Donaties
$ 6.000,$ 4.000,-
€ 5.486,40
€ 3.657,60
Totaal
$ 10.000,-
€ 9.144,-
Nog nodig:
€ 15.058,40
Voor het omrekenen van de bedragen in Amerikaanse dollars naar Euro’s is de volgende
wisselkoers gebruikt: 1 US Dollar = 0,9144 Euro.
7. Timing
Het schoolbestuur en de bewoners zouden zo snel mogelijk met het voor lesgeven weer
bruikbaar maken van het gebouw willen beginnen. Wat hen betreft zou dan ook, zodra de
financiële middelen beschikbaar zijn, met de reconstructie van het gebouw begonnen
kunnen worden.
Download