Europese subsidies voor de Sociale Economie

advertisement
Europese subsidies voor
de Sociale Economie
Kader en functioneren
van Europese subsidies
Hoe werken EU subsidies?
1
EU BELEIDSKADER
BEPALEND VOOR DE
INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA’S
(1)
Europa 2020 doelstellingen
EU BELEIDSKADER
BEPALEND VOOR DE
INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA’S
(1)
Thema’s van belang voor de Sociale Economie
•
Tewerkstelling: stimulering van sociaal ondernemerschap
gericht op tewerkstelling van kansengroepen – 2020: 75%
van 20 – 64j heeft werk
•
Innovatie: innovatie in methodieken
tewerkstellingsondersteuning, in organisatie- en
financieringsstructuur, technologische innovatie om
duurzame tewerkstelling te creëren
•
Opleiding, training en kwaliteitszorg
•
Klimaat, milieu, energie
2
AANTAL KENMERKEN VAN EU SUBSIDIES
•
•
•
•
•
•
•
Programmaperiode 2014 – 2020: Financieringsprogramma –
werkprogramma’s – subsidieoproep - projectidee
Europese middelen zijn altijd projectmatig, co-financiering en
pre-financiering
Aandacht voor impact en disseminatie van het project.
Kennisdeling en netwerkvorming binnen Europa
Innovatief en resultaatsgericht
Aandacht voor samenwerking tussen publieke sector, private
sector en kennisinstellingen
Europese Commisie, subsidieagentschappen,
programmasecretariaten (beheer) en nationale
contactpunten (informatie)
Regelgeving en administratie
EU BELEIDSKADER
BEPALEND VOOR DE
SUBSIDIEPROGRAMMA’S
(2)
3
Thematische fondsen
ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS,
OPLEIDING, JEUGD EN SPORT
Thema’s
• Optimalisering van kennis en vaardigheden van
de medewerkers om een betere ondersteuning te
bieden aan de cliënten
• Verhogen van de arbeidsvaardigheden van de
cliënten
• Jongerentewerkstelling
• Specifieke aandacht voor sociaal
ondernemerschap
4
ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR
ONDERWIJS, OPLEIDING, JEUGD EN SPORT
Welke acties?
• Proces- en/of resultaatsgerichte samenwerking
rond een thema dat relevant is voor onderwijs
en opleiding: uitwisseling van kennis,
ontwikkeling en uittesten trainingsmateriaal
naar specifieke doelgroep, …
• Belangrijk: zowel partner uit de opleidings- als
bedrijfswereld
• Transnationale samenwerking (minimum 3
partners uit 3 verschillende landen)
ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS,
OPLEIDING, JEUGD EN SPORT
Projectvoorbeelden
‘50+ IC’ – Levanto vzw: ontwikkeling training voor
coach die werknemers van 50+ gaat begeleiden
http://www.ic50plus.eu/
‘Skills Lab’ – GOB De Ploeg: maximaliseren van
kans op werk en sociale integratie van mensen
met ASS
http://www.skillslabforasd.eu/
5
EEN SELECTIE VAN THEMATISCHE PROGRAMMA’S
RELEVANT VOOR DE SOCIALE ECONOMIE
COSME – Competitiviteit en duurzaamheid van bedrijven
versterken
Calls rond Toerisme (voor SE ondernemingen actief
in duurzaam toerisme of streekontwikkeling)
EaSI – Programma voor Tewerkstelling en Sociale Innovatie
Social Policy Experimentation (innovatieve
beleidsinitiatieven op kleine schaal, oa rond
werkgelegenheid en sociale inclusie)
Zeer beleidsgericht, acties met een structurele impact
LIFE – Programma voor milieu en klimaatactie
kansen voor sociale economie projecten die actief
zijn in natuurbehoud en de verbetering van de
leefomgeving (circulaire economie)
EEN SELECTIE VAN THEMATISCHE PROGRAMMA’S
RELEVANT VOOR DE SOCIALE ECONOMIE
• Moeilijker toegankelijk
• Als partner om een innovatieve methodiek uit te
testen
• Samenwerking zoeken binnen Vlaanderen met
onderzoeksinstituut, overheid, …
6
Structuurfondsen
VIJF FONDSEN
ESF
EFMZV
EFRO
Cohesiefonds
ELFPO
7
IN OOST-VLAANDEREN
• Europees Sociaal Fonds (ESF)
• EFRO-Vlaanderen
• Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland
• Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
• Interreg 2 Zeeën
• Interreg Noordzee regio
• Interreg Noordwest-Europa
• Interreg Europe
• Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
STRUCTUURFONDSEN IN OOST-VLAANDEREN
Transnationaal
Interreg Noord-West Europa
Interreg Noordzee
Interregionaal
Interreg Europe
Grensoverschrijdend
Interreg 2 Zeeën
Interreg Vlaanderen-Nederland
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
OostVlaanderen
PDPO III
Vlaanderen
EFRO-Vlaanderen
ESF-Vlaanderen
8
EUROPEES SOCIAAL FONDS
THEMA’S
•
Curatief en preventief loopbaanbeleid en
mensgericht ondernemen (toegang tot
werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven,
duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, …)
•
Sociale Inclusie en armoede (vnl toeleiding van
kwetsbare groepen naar de arbeidsmarkt door oa in te zetten
op de sociale economie als instrument)
•
Innovatie en transnationaliteit (ontwikkelen,
introduceren en evalueren van nieuwe instrumenten en
praktijken)
ESF voor sociale economie
•
Bekijk niet alleen toekomstige potentiële
oproepen gericht naar de sociale economie
•
Bekijk ook zeker oproepen naar bedrijven rond
Mensgericht ondernemen
Opleidingen in bedrijven
Alle info over nieuwe oproepen:
www.esf-agentschap.be
Abonneer op de ESF nieuwsbrief
9
EFRO-VLAANDEREN
Doelstelling:
Versterken van de duurzame groei en
concurrentiekracht zodat Vlaanderen zich verder
kan ontwikkelen tot één van de meest
competitieve regio’s
EFRO-VLAANDEREN
4 prioriteiten :
1.
Stimuleren onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie
2.
Versterken concurrentievermogen KMO’s
3.
Bevorderen overgang koolstofarme
economie
4.
Duurzame grootstedelijke ontwikkeling
10
INTERREG
Wat ?
• Subsidieprogramma’s die samenwerking
stimuleren tussen regio’s uit de EU lidstaten
• Over land- en maritieme grenzen heen
• Steun aan overheden en organisaties
Buitenlandse partners noodzaak
INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND
4 prioriteiten
1.
Versterken onderzoek, technologische
ontwikkeling en innovatie
2.
Steun overgang koolstofarme economie
11
INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND
3.
Beschermen milieu en efficiënte omgang
hulpbronnen
4.
Bevorderen werkgelegenheid en
ondersteuning arbeidsmobiliteit
Voor de sociale economie:
Verbetering aansluiting arbeidsvraag
en arbeidsaanbod op de
arbeidsmarkt in de grensregio, om
zo arbeidspotentieel beter te
benutten
INTERREG
FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN
Prioriteiten
1.
Verbeteren en ondersteunen
grensoverschrijdende samenwerking op
het vlak van onderzoek en innovatie
2.
Versterken grensoverschrijdend
concurrentievermogen van KMO’s
3.
Beschermen en valoriseren van het milieu
door geïntegreerd beheer van
grensoverschrijdende hulpbronnen
12
INTERREG
FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN
4.
Bevorderen samenhang en
gemeenschappelijke identiteit in de
grensregio’s
Werkgelegenheid en
grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit, integreren in
arbeidsmarkten
INTERREG 2 ZEEËN
1. Technologische en sociale innovatie
2. Koolstofarme technologieën
3. Aanpassing klimaatverandering
4. Hulpbronefficiënte economie
13
INTERREG NOORDZEE REGIO
1. Gaan voor groei: ondersteunen economische
groei
2. Eco-innovatie: stimuleren groene economie
3. Duurzame Noordzeeregio: bescherming tegen
klimaatverandering en milieubehoud
4. Promotie groene transport en mobiliteit
INTERREG NOORDWEST-EUROPA
• Innovatie
• Overgang naar koolstofarme economie
• Efficiënte omgang hulpbronnen en grondstoffen
14
INTERREG EUROPE
1. Onderzoek, technologische ontwikkeling en
innovatie
2. Concurrentievermogen KMO’s
3. Koolstofarme economie
4. Milieu en efficiënte omgang hulpbronnen
INTERREG PRAKTISCH
• 2-staps procedure
– Aanmelding
– Na goedkeuring aanmelding -> volledige
projectaanvraag
• Cofinanciering : 40-60%
• Oproepen:
– 1e oproep Interreg Vlaanderen-Nederland en 2 Zeeën
afgesloten
– Andere verwacht voor zomer
15
PLATTELANDSONTWIKKELING
Thema’s
• Ondernemen
• Armoede en Welzijn
• Mobiliteit
• Erfgoed en Toerisme
• Klimaatneutraal
• Open ruimte
Agrarische focus
Eerstvolgende oproep voorjaar 2016
www.oost-vlaanderen.be/platteland
PLATTELANDSONTWIKKELING
3 Leader gebieden: oproep mei 2015
16
CONCLUSIE
• Match mogelijk tussen de EU
beleidsprioriteiten en de thema’s die op de
agenda van de SE staan
• Verschillende relevante subsidieprogramma’s
• Een succesvol EU project vraagt een
weloverwogen aanpak
• Focus op ESF en Erasmus+ maar opties in
plattelands- en Interregprogramma’s mogelijk
CONTACT
Kenniscentrum Sociaal Europa
02 205 00 45
[email protected]
www.kcse.eu
Provincie Oost-Vlaanderen
09 267 86 84
Nieuwsbrief ‘Oost-Vlaanderen gaat vreemd’
[email protected]
www.oost-vlaanderen.be/europa
17
Download